28 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

28 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iyet" Bîr kadını boğan Dört arkadas PAZARDAN PAZARA t Bu hafta üç yeni filim var! Şubat kontenjan lîstesi mahdut olduğu için bu hafta ancak üç sinema programını değiştirdi İngiliz'Ieri göreceğiz West Ham'la yapacağımız maçlar futbolumuz ve futbolcularımız için hayırlı derslerden biri olacaktrı Dördünün de idamı talep edildi Kasımpaşa'da bulunan 9 uncu ilk mektep hademelerinden Nuri isminde birisi, Ibrahim, Mahmut ve Hüseyin isminde diğer üç arkadası ile birleşmiş, hemşerilerînden Zeynep kadını raektebe çağırmışlar, parasma ta maan boğarak bir kuyuya atmışlar, cînayeti müteakıp memleketleri olan Sıvas'a kacmıslardı. Maznunlar bilâhare memleketle rinde yakalanarak şehrîmize getirilmiş ve Ağırceza mahkemesine verîlmişlerdi. Bunlann muhakemesi dün hitam bulmuş ve müddeiumumî Cemil Bey iddinamesîni dermeyan etmiştir. Müddeiumumî, bîlistirak yapılan cürümde taammüt oldu&unu beyan ederek maznunlann dördünün de îda mını istemistir. Bu talep mahkemece kabul edil • diği takdirde maznunlardan üçü, yaşlarmın küçük olması dolayısile idamdan kurtulacak, bir tanesi idama mahkum olacaktır Muhakeme, müdafaa için başka bir güne talik edilmiştir. I % Norma Talmadj ve Conrad Nagel «Ma'da «n* Dnbany» âe. 2 «Ağzım'dan Degil!> den bir sahne. 3 Nora Gregor «Prensbı Geceleri» nde. Prensîn geceleri Blorya'da Prensin, daha doğrusu sahte Prensin geceleri ebedî karı koca kıskançIığını ve kibar hırsızlann hayatını gösteren bir filimdir. Senaryo bir çok macera kordelâlarında olduğu gibi mübalâğaiı vukuat ile yüklü değildir. Her şey tabiî bir mecrada ve insicam tahtında cereyan etmektedir. Çünkü <Joe May» m mamulâtmdandır. Vak'anın esası şudur: Werner büjrük bir ticarethanenin umumî mü • dürüdür. Karısı Rene ve on yaşındaki çocuğu ile gayet mes'ut bir hayat geçirmektedh. Fakat bir gün mechul bir adam kendisîne umumî bir balo için iki davetiye gönderiyor. Kan koca kalkıp baloya gidiyor • lar. Werner de her erkeğin müptelâ olduğu zâfla maluldür. Baloda Piksi îsmindeki giizel bir dansözün şuhluğuna dayanamıyarak onun peşinden aynlmıyor. Bu hal tabiî karısınm kıskançlığını tahrik ediyor. Yalnız başına kalkıp eve gitmek üzere iken locasına maiyetiyle bhIörte gîren şık ve güzel bir Prensle tanışıyor ve »arhoşluğun tesirile Prensîn davetini kabul ederek evine gidiyor. Kendine Prens süsünü veren ha • kikatte zengin kadınlan iğfal edip soymak gayesini takip eden bir do landıncıdan başka bir şey değildir. Vakıâ Rene'yi cidden sevmeğe başlıyor amma arkadaşlarının ısrarile bir îlâç verip Rene'yi uyutuyor, üzerindeki mücevherleri alıyor. PoIU ötedenberi bu kibar hırsız kumpanyasının izi üzerindedir. Ya • kalanıyorlar. Karı koca buluştukları n m a n yekdiğerlerine karfi yaptıklan hatadan dolayı birbirlerinden af dileyip banşıyorlar. Werner rolünü Harry Liectke yaşı ve şimdiye kadar kazandığı şöhretle mütenasip bîr şekilde oynuyor. Fakat asıl filmi eanlandıran Rene'yi temsH eden Nora Gregor*dur. Zorla kocastna hiyanet ettîği için mütemadiyen vicdan azabı çeken, buna rağmen karşısındaki gencin cazîbesine bigâne kalamıyan kadını mükemmel yaşatiyor. Hele sarhoşluk sahnesindeki tavurları, hareketleri bir şahe serdir. Uşak Wîlhelm rolünü oynuyan artîşt te kuvvetlidir. Filim almanca sözlüdür. Fotoğraflar çok nefistir. Taymis gaz^tesi Ayasofya camîinin srva ve badanalar altmda bulu nan mozaiklerini meydana çıkar mak için Amerika Bizans enstitüsü erkâmndan Mr. Whittemore'nin neMadame Dubarry zareti altmda ve mütehassıs ttalyan işçilerinin yardımı ile başlıyan faaArtistik'te liyete daîr îstanbul muhabîrinin gondermiş olduğu habere atideki malu Madam Dubarry'nin ismini az çok matı ilâve etmiştir: herkes işitmîştir. Madame Pompa • Bu işin başlamasına ait müsaade dour gibi 15 incı Louis'nin gözdesi o1931 seiıesi temmuzunda Türkiye hülan bu kadının söhreti cihanı tutmuşkumeti tarafından verîlmişti. Ameritur. ka Bizans enstitüsü (The Byzantine İşte Amerika'Iılar biraz fantazi tnstitute of Amerika) Bizans Sanakattıkları bu kadının hayatından meyii nefise asannı tetkik ve muhafaza raklı ve hissî bir filim vücude getiriçin üç sene evvel Müttehideî Amerimislerdir. Ecnebi tarihine ait ekseri ka'da teşekkül etmiştir. kordelâlarda kıyafet ve zihniyet itiBu müessesenin maksadı kıymetbarile hakikatten az çok uzaklaşan tar asar toplamak değildir. Enstitü Amerika'Iılar «Madame Dubarry» de nün şimdiki mesaisine Türk millî mü> bu hataya düşmemişlerdir. ze müdürü ile İtalyan Venedik şeh Jannette bir şapkacı kızdır. Kralın rinde Sen Mark büyük kilisesinin muhafız kıtaatına mensup genç bir basmimarı muavenet etmektedir. zabit namzedi bir tesadüf neticesi Bizans imparatoru, tstanbul'da zuJannette'Ie tamsıyor ve sevişiyor. hur eden bir iğtişaş esnasında yan Diğer taraftan kızın güzelliğini mış olan bir kilisenin yerine karm olgören ve krala gözdeler yetiştir mak üzere Ayasofya camiini 532 semekle iştigal eden teşkilât onu 15 inci nesinde inşa ettirmeğe başlamıştı. Louis'ye takdim ediyor. Bu bina 537 tarihinde «hiristiyan Jannette tam sevgilisine kaçacağı hktaki mukaddes hikmetine» ithaf sırada krahn tuzağma düşüyor ve olunmuştu. Kont Dubarry ile evlenip 15 inci LouAyasofya camîsinin tezyinatı dahiliyesi mebzul miktarda mozaiktir. Bunlar dünyanın en meşhur mozaik tezyinatmdan maduttur. Bunlar müruru zamanla ve bil ( Birincl sahlfeden mabait ) yor. Rapor okunduktan sonra beş dahassa 1453 senesindenberi sıva ve barasında kabul olunmus ve ruznameye kika kadar intizar edildiği halde 2eh dana altmda kalmıştır. Müslüman dite ve aleyhte hiç bir ses çıkmadı. Bigecilmiştrr. naenaleyh, raporun aynen kabulü ile ninde canlı resim caiz olmadığından tlk olarak «Türkiye'de mensucat Oda meclisine havalesini muvafık gö bu mozaikler badana altmda kal sanayiinin hali hazırı ve inkişafı» sermrştır. Ağzımdan değil! rüyorum. Hatıra gelen başka bir televhasile Hereke fabrikası müdürü menni varsa onu da ilâve edebiliriz.» Melek'te Resat Bey tarafından hazırlanan raSanayi müfettişi Kudret Bey bu porun müzakeresine başlanmıştır. mütalea hakkmda şunları söylemi*«Ağzımdan değil!» fransızca îs Rapor Reşat Bey tarafından okuntir: mile <Pas sur la bouche!» opereti îsmuştur. Raporda ticaret muvazene • Berlin 27 (A.A.) Komünistle « Raporda şayani dikkat ra • tanbul'da çok tanınmıştır. Vaktîle mizde mensucatın derecei ehemmi rin tamirat tediyatınm derhal kat'ını bnraya gelen kumpanyalardan ek yetinden bahsolunmakta, 1923 sene kamlar, ehemmiyetli noktalar var • dır. Evvelemirde tetkiki Iâzımdır. Sa ve bütün haricî borçlarm ilgasını tekserisi bunu bir çok defalar temsil etsinden 1930 senesine kadar yaptı lif eden takrirlerîne karşı millivet nayicilerin bu bapta noktai nazarlamişlerdir. Yalnız şunu itiraf etme ğımız ithalât ve ihracat gösterîldîk perver sosyalistler mecburiyet kar nnı anlamak muvafıktır.» liyiz ki Fransız operetleri Avusturya, ten sonra (ev dokumacılığı), (hahşısmda tamiratm ilgasım kabul edeRaporun kıraatını müteakıp söz Alman ve Macar operetlerine nazacılık) ve (boyacılık) tan bahsedilsöylemiyen kongre azaları, raporun bileceklerini, fakat hususî borcların ran mevzuca daha hafif ve musikice mekte, (yünlü mensucat) hakkmda ilgasını kabul edemiyeceklerini bil aynen kabul ve yahut komisyonlara daha yeknesaktır. da istatistiklere müstenit malumat dirmişlerdir. havalesi şıklarmda ittifak edeme • verilmektedir. «Ağzımdan değil!» operetinde de Neticede komünist teklifi yetmis mişler, münakaşaya başlamıslardır. bu zâflar mevcuttur. Evvelâ mev • Rapor pamuk mensucatı hakkm beş reye karşı üç yüz altmış sekiz reyMüderris Aynizade Hasan Tahsin zuunu nakledelim. da da çok esaslı malumatı muhte Bey ile müderris Zühtü Bey arasmda le reddolunmustur. Yüz sekiz reye vidir. Bunlara göre 929930 sene • Valandray mükemmel bir îş adahararetli bir mübahase geçmiş, Neti malik olan Hitler partisi müstenkif sine kadar üç sene zarfında mem kalmıştır. mıdır. Aile hayatında da mes'uttur. cede Zühtü Bey: leketimîze giren pamuk mensuca • Çünkü kendine göre şöyle bir felse M. Borah ve Versailles « Mensucatçı arkadaşlarm her tm (46,762,800) lira kıymetinde fesi mevcuttur. Kadın ilk sevip ev . halde bir komisyon halinde topla muahadesi olduğu anlaşılmıştır. lendiği erkeğe hiyanet edemez. Bu • narak mütalealarmı söylemeleri !âFilâdelfia 27 (A.A.) Versailles nun için karısı Gilberte bir cambazRapor bundan sonra ük mensu zımdır'» demiştir. muahedesine karşı kat'î ve cezrî muhanenîn baş artisti olmasına rağmen cat, trikotaj, ve çorapçılıktan da Bu mevzu etrafında bîr müddet halefetile tanınmış olan âyandan Mr. önun sadakatinden emindir. uzun uzadıya bahsetmekte ve m«»n münakasa cereyan etmiş, Nihayet Re Borah, Presbajterian Nagazine ga sucat sanayiinin inkişafı için nazari şat, Nail, Kâzım Şinasi, Zühtü, Ta Fakat Amerika'da muamele yap • zetesinin bir muharriri tarafından iitibara almması lâzim gelen umumî ranto Beylerle rapor muharriri Reşat rat edilen bir suale cevaben şöyle tağı büyük tüccarlardan Mister Tommülâhazalarla nihayet bulmaktadır. Beyin bir komisyon halinde toplan demîstir: son Paris'e gelince îşler değişiyor. malan, mes'eleyi tetkik etmelerî, neRapor okunduktan sonra bes da • Asıl hakikate vâkıf olmaksızın karı«Bu muahede sulhan veya cebren ticeyi heyeti umumiyeye bîldirmeleri yeniden yapılmalıdır.» kika kadar hiç kimse söz söylemesını ondan kıskanmağa başhyor. kararlaştırılmıştır. miş, nihayet müderris Aynizade Mumaileyhe nazaran, Fransa'nm Valandray*in bilmediği bizim Gil • Hasan Tahsin Bey söz almış ve demişbu muahede hakkmdaki vaziyetini berte'în bizzat kendi ağzından öğ • Bundan sonra ihracat mallarımız tİr ki: rendiğimiz hakikat ise şu merkez • hakkmda tanzim edilen raporun mü değistirebilmenin yegâne çaresi ik tisadî şeraitte temerküz eylemekte dedîr: Gilberte vaktîle Amerika'da zakeresi gelecek celseye bırakılarak « Raporun mütehassıs bir zat dir. içtimaa nihayet verilmiştir. iken Miater Tonuon'Ia «vlenmif ve tarafından tanzim edildiği anlaşüı • büâhare aynlmıştır. Aynlmasma sebep.. Evet işte bu sebep mühîm!. Ve operete de «Ağzımdan değil!» îsminin verilmesine bu sebep saik olmuştur. Mister Tomson küçükken hissettiği bir iğrençlik dolayısile kendisini kimseye ağzından öptürmemektedir. Hatta kansma bile!. Fakat Paris'te e»k! karısını görünce ona kur yapmağa kalkışıyor. A • rada bir çok güiünç vak'alar cereyan ediyor. Neticede muvaffak olamıyor. Valandray gene Gilberte'e sahip olarak kalıyor. Temsile iştirak eden diğer çiftler evleniyorlar. Filmin ayni zamanda rejisoriüğünü yapan Nicolas Rinski Tomson rolünü güzel temsil ediyor. Sivesîle, acayip hareketile saf olmakla beraber sı • marık bir Amerika'lıdır. Kadın ar tistlerden Jane Marny, Mireille Velley'in sesleri güzeldir. Filmin yegâne kusuru şarkıların az ve yek nesak olması mevzuda insicamdan uzaklasacaka derecede mübalâğaya kaçılmış olmasıdır. îs'nîn metresi oluyor. Artık hayatta yegâne gayesi on • dan mümkün mertebe fazla zevk almak ve istifade etmektir. Debdebe sine, tantanasına sarfolunan milyonlar hep hazineden çıkıyor. Millet Dubarry'nin bu israfatma tahammül edemiyecek dereceye gelip isyan etmiştir. Kadının sevgilisi zabit namzedi de dahildir. Bu küçük zabit ele geçip idam olunacağı sırada halk «Dubarry ölmelidir!» avazesile saraya hücum ediyor. O zaman Madame Dubarry bir tereddüt devresi geçiriyor. tşi hali tabüsine bıraksa sevgilisi kursuna dizilip ölecek. Kapıyı açsa kendi hayatı tehlikede... Nihayet kapıyı açıyor. Halk küçük zabiti askerlerin elînden alıyorlar. Dubarry de bir köşeye saklanıp kurtuluyor amma netice de halk mah • kemesi onu ölüme mahkum etmekte gecikmiyor. Son sahne: Madam Dubarry ha pîsanede. Halk idare komitesine dahîl sevgili ziyaretine geliyor. Kararın değiştirilmek imkânı olmadığını söylüyor. Âşık ve maşuka birlikte ol meğe karar veriyorlar. Beraber gi yotine doğru yürüyorlar. Madam Dubarry filminin rejisi iyi idare edilmiştir. Kostümler ve dekorlar devrin hayatma muvafık olarak tanzim edilmiştir. Norma Talmadj Dubarry'yi bütün kudretile yaşab • yor. Conrad Nagel küçük zabiti az heyecanlı olmakla beraber iyi oy nuyor. 15 inci Louis'yi küçük zabitîn babasını temsil eden aktörler de fena oynamıyorlar. Hele son sahnede Norma Talmadj hâlâ büyük artistlerden biri olduğunu isbat edecek derecede içînden gelen bir vecitle çok görmüş geçirmiş ol • masına rağmen ölümün her şeyî insan nazarında müsavi kıldığını hisseden bir kadını nazarımızda canlandırıyor. Yalnız filmin sonlarına doğru Madam Dubarry'nin biraz ihtiyarlatılması lâznndı. Malum ya elli yaşmda ölmüstü. İsmet Paşanın Rusya seyahati Şehrimizdeki alâkadar Rus mehafüi Basvekflimizin Moskova'ya seyahati etrafında hazırlık yapmaktadırlar. Aldığımız malumata göre İsmet Pasa Hz. refakatlerinde maiyyetleri üe Rus sefiri Suriç Yoldaş ve diğer sefaret erkânı olduğu halde nisamn yirmi beşinde sehrimizden hareket edeceklerdir. Basvekilimiz 1 mayısta Moskova'da bulunacak, orada fld gün kaldıktan sonra Rusya'nm büyük şehirlerinde seyahate. çıkacakhr. Basveküimizin Rusya dahilindeki seyahati on beş gün sürecek, ismet Paşa Hz. mayısm yirmisînde sehrimize avdet edeceklerdir. Ayasofyadaki Mozaikler Ticaret Odası kongresi Almanya ve Tamirat borçları mgüten futboîundan 60004 seylrcl önfinde yapılan son ChelseaSheffield Wednesday macında gol yapanm sevtaci tngiltere'nm birinci likine mensup Avrupa münakkitleri, derin bir huşu kulüplerden West Ham'm tstanbul'a ile, daha senelerce tngiltere futbolile boy ölçüşemiyeceğîni itiraf ettiler. gelmesi artık kuvvetli bir şekil al • mıştır. Filhakika yaptığımız tahkî • Dünyanın en salâhiyettar münakkata göre alâkadarlar, sehrimize kitleri yanında, bir taraf lehine hü gelmek arzusunu gösteren West küm yürütmek bana düşmez. Fakat Ham'Ia derhal müzakereye girişmiş dünya sporunu az çok bir intizamla ve şeraitîni sormuştur. Bir hafta zar takip etmekten mütevellit giyabî bir fında gelen cevapta bu maruf tn • bilginin bende bıraktığı his, tngîl giliz kulübü üç maç için 1000 fngiliz tere futboluna ve teşkilâtma karşı Iirası istemistir. West Ham'm gelmesi yüksek bir hayranlıktır. haberi şayi olur olmaz, şehrîmiz lnNasıl olmasın ki her cumartesi aygilîz kolonisi de, bu teşebbüse büyük rı ayrı stadlarda yapılan müteaddit bir alâka göstermiştir. Hatta West kupa maclarında ve birinci, ikinci, Ham'a bir cevap verilmezden evvel, üçüncü lik müsabakalarında her maçFenerbahçe kaptanı Zeki Rıza'nm ta asgarî otuz bin seyirci bulunuyor. alâkadarlar namına yaptığı temas Topa hâkimiyeti san'at haline getir • larda, bazı zenein ve hiç şüphesiz miş öyle futbolcular ki bunlardan hepsi spor âsıkı lngîliz'Ier, ziyan e hemen hemen ayni ayarda beş on tadildiği takdirde, verilecek paranm ne millî takım yapmak kabil. öyle Sçte biri kadar miktannı temin edeantrenörler ve öyle menecerler ki ceklerini vadetmislerdîr. Esasen West her maçta, hasma ve vaziyete göre bir Ham'm şeraitini biraz daha tadil et • tabiye sistemi tatbik ediyorlar. me.«i de muhtemeldir. Arsenalin meneceri Capman'm tatbik ettiği sistemler, dünya mü Diğer taraftan müteşebbisler Fe nakkitlerîne günlerce mevzu teşkil derasyon reisi Hamdi Emin Beye müracaat ederek üçüncü maçm millî ediyor. Daha birisini lâyıkile tahlile vakit bulamadan Capman'm yeni bîr takımımızla olmasmı rica etmisiersistem tatbik ettiği haber veriliyor. dir. Bu suretle hem tngiliz futboliie tngiltere maçlarındaki netîcelere bailk temasm icap ettirdiği maddî fe • kınız. Bir veya ikiden fazla sayı fardakârlık hafiflemiş, hem de hazi • kına ender tesadüf edersiniz. Yalnız randa Balkan kupası maçlarına iş • bu, ne mahir, ve. ne mütehanrrmil tirak edecek olan millî takım, ustat kuvvetlerin çarpışa çarpışa tekâmül futbolcular karşısında iyi bir ha • ettiğmi göstermeğe kifayet eder. zırlanma fırsati elde etmiş olacak tir. Bunları takdir eden Hamdi Beyin Her şeyden sarfi nazar, Avrupa bu teklifi kabul ettiğîni memnuni • maclarmda çekilmiş bir enstantane yetle öğrendik. Bu suretle West ile fngiltere maclarında almmış bir Ham'm yapacağı maçlar Fenerbahçe, fotoğrafı mukayese ediniz. Bir metGalatasaray ve millî takrmlarla olareden fazla havaya sıçramış bir Avcaktır. fngiliz takımı 7 mayısta lik rupa futbolcusunda bile, yerle alâ • maçlannı bitirdikten sonra seyahate kasını kesememiş hissini veren bîr çıkacağma gore, bu maçlann mayıs toprağa mihlanmışlık hali vardır. soniarmda ve en iyi bîr mevsimde Bir de fngiliz oyuncularının enstanyapılacağı tahmin edilebilir. tanelerîne bakmız. Ayağı topraktan * kesilmemiş bir futbolcusunda bile yükselecekmişe benzîyen çevik ve çatngiliz futbolü nedîr? Bu hususta lâk bir tavır gözlerî okşar. Avrupa matbuatmdan takip ettiğimiz malumat haricinde, gözlerimîzi tatmm etmis bir bilgimiz yoktur. Filvaki Fırsat buldukça size fngiltere futşehrimizde tngiliz futbolcular ve înbolunun çok şayani dikkat tarafla giliz takımlan görmedik değil. Fakat rını nakledeceğim. Belki de bu işe, bunlar ya amatör sporcular, yahut ta gelecek bir yazımda, ilk göreceğimiz fngiliz takımı West Ham futbolculasefaini harbiyenin mahdut müretterından başlarım. batı arasmdan teşkil edilmiş takım lardı. Asıl görülmesi icap eden, binSADUN GALİP lerce futbolcu arasmdan sivrilerek Geçen hafta Vehap hakkmda yaztngiltere'nin birinci smıf takımlarına dığım yazıdan sonra VâNu dostumun bir bendi întişar etti. VâNu, başka kadar yükselmiş profesyonellerdir. Bütün dünya sporcularınm da ılâka arkadaşlar arasmda beni zikrederek dar oldukları asıl bunlardır. «Avrupa kendisinden istifade edeceğimiz yerde Vehab'm Paris'e gidişini memnufutbolu mu? fngiltere futbolü mü» iddiaları; İngiliz'lerin «İngiltere fut niyetle kaydettiğhni, bunun doğru bolü» iddiasmı isbat için tspanya mil olmadığmı yazdı. Mektep arkadaş lî takımmı tngiltere'ye çağırarak 71 lığı dolayısile yakınen tanıdtğım gibi hazmi güç bir hezimete uğratmış VâNu yu daha dikkatli zanneder tı gene ayni iddia uğrunda îngîltere'de dim. Zannımda yanılmamış olsay yapılmak üzere bir Avusturya İngil dım, Vehab'ın Paris'e gidişini memnuniyetle kaydetmediğimi, yalnız bu tere maçınm takarrür etmiş olması dünya futbolünü takip edenlerin bel seyahat etrafında fazla asabiyet göstermeğe hakkımız olmadığını, hatta ki hatırmdadır. Kabili inkâr değil • diğer futbolculara böyle bir işe atıldir ki Merkezî Avrupa futbolü, bifhassa Avusturya futbolü çok terakkî makta çok dikkat etmelerini yazdığımı görmüş olacaktı. Vehap'tan istietmiştir. Buna rağmen, înEriltere futfade edemediğimize gelince, galiba bolii karşısında Avrupa futbolünün VâNu bizleri spor teşkilâtma dahil faikiyetini iddia etmek biraz, hatta idareciler zannediyor... bhaz fazla güçtür. Nitekim tngilte S. G. re tspanya macım sevreden bütün Bir aile faciası Londra 27 (A.A.) Gece yarı sından biraz sonra telefonla davet edilen polis, derhal Highgate ma • hallesinde ikamet eden Thatenet i simli bir Fransız ailesinin apartımanına gitmiş ve odalardan birinde birisi 11, diğeri 10 yaşında iki kız çocuğunu tabanca kurşunile başlarından aldıkları yaralardan ölmüş olarak bulmuştur. 3 yaşındaki bir erkek çocuğu da yaralı bulunmuş ve nakledildiği hastaneye varmadan evvel öhnüştür. Yanında bir tabanca bulunduğu halde tehlikeli surette yaralı bulunan çocukların babası hastaneye götü rülmüştür. Çocukların validesi olan kadın tiyatrodan avdetinde bu müthiş sahneyi görmüş ve polise müracaat el miştir. Polis tahkikat yapmakla meşguldür. Trabzon'da yol vergisi Trabzon 27 (A.A.) Vilâyet Umumî Meclisi 400 küsur bin liralık bütçeyi tasdik ederek dağılmıştır. Bu sene yol bedeli beş liradan altı liraya çıkarılmıştır. 13 üncü Alfons hulya pesinde.. Madrit 27 (A.A.) Sabık İspanya Kralı ile amcası Prens Charles de Bourbon bir beyanname neşretmişlerdir. Sabık Kral bu beyannamede memleketindekî anarsi hasebile siıkutunu ihlâle mecbur olduğunu ve hiç bir vakit haklarından ferağat etme miş bulunduğunu söyliyerek bütün İspanyol'lan kendi bayrağı altmda toplanmağa davet eylemektedir. Bundan başka, müsarünileyh aîle reisi sıfatile amcası Prens Charles de Bourbon'u kabul eylemekte ve Kraliyete sadık olanları bir hükumeti muvakkate teşkil eylemeğe ve müessesan meclisi toplamağa davet et mektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: