1 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

1 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"Çtanhstnyct 1 Mart 1932 B1R DEVRIN TARIHI ( Sehir ve memleket haberlerl ) Ziya mal Siyasî icmal İngiltere Fransa mukareneti Tütün İnhisarını ve Mithat Paşalarla Namık KeBeyin hayatlarma ait hatıralar btiyen gnıp Selânik valii sabikı NAZIM PAŞANIN hatırantmdan iktibas edümiştir. |İhtiyar heyetleri «ayani • itimat değil midir? Türklüğe Hakaret v* Son senelerde yekdiğerine lîarş» zıt siyaset takip eden ingiltere 3e Fransa arasmda mukarenet t«tUi if in h y*niden ciddt teşebbttslcr yapılm*kMütekaitlere, yetimlere ve dultadır. Tamir*t ve terki tMltnat fibi lara maa* verilirken tevzi mahalFransa'nm ziyadesüe alâkadar bu • Hne bizzat gidemeyip te vekü gönGlorya sinemasınm gişesi önünde Paris'te bulunan sabık Maliye Velunduğu mes'elelerde Fransa büyük derecekler için bir kaide vardır. vukua gelen hâdise hakkında yazıkili Saracoğlu Şükrü Beyin Ankara'devletler arasmda yabıız kalraıe gîBu gibüer ihtiyar heyetierîne lanlar noksan ve yanlıştır. Hâdiseye ya mühim bazı raporlar gönderdiği bidir. İngiltere ve İtalya ve Almanya tasdik ettirdikleri mazeret vesikaTürk'lüğe tevcih edilen küstahça bir mevzuu bahsolmuştu. Şükrü Beyin bu tamiratın üzerinden sünger çekiltne* Iarını oturdukları mahallin zabıta tecavüz sebebiyet vermiştir. Bu hu hususta şifahî izahat vermek üzere bir sini istiyorlar. Amerika dahi esas iâmirlerine de tasdik ettirmek mecsuata Ekrem Hamdi Beyden aldığı kaç güne kadar memleketimize geltibarile bu fikirdedir. Ancak Avruburiyetindedirler. Maliyenin, semız bir mektup, hâdisenin hakikî mesi beklenmektedir, pa'lılar bu noktada itüâf ettikUn sonlâmeti muamele namına ittihaz etmahiyetini izah etmektedir. Mek Şükrü Beyin hâmillerle yaptığı ra harp borçlannı görüşmek istiyortup şudur: tiği kaideye bir şey denilemez. müzakere neticesinde beş sene sonra Muhterem Cumhurtyet gazetetl mMMyeüne lar. Terki teslihat mes'elesinde dabi Fakat heyeti ihtiyariyelerce tastediyatta bulunmak üzere esaslı itiUç devlet müsavat taraf tarıdır. dik edilen bir vesikanın zabıtaca Glorya sinemasında müessif bir lâf noktalanna varıldığı söylenmek da teyidine acaba ne lüzum varFransa sonuna kadar yalnız kalsa 36 hâdise seklinde muhterem gazeteniz tedir. dır? Bir ihtiyar heyetinin verdiği bile bu devletin muvafakati olmakde intişar eden yazı dün akfatnki Bundan başka Şükrü Beym bir Mısır Mes'elesînde Kâmil Paşanın müteessir etmişti kî, ne cevap vereceOmtthaberle milyon lira kıymetin(Haber) ismindeki gazeteden kısmen sızın gerek mezkur iki mes'elenin, Fransız Amerikan grupu ile tütün doğru bîr hattı hareket takip cdip ğimi şaşırmıştım. Göğsüm tıkanıyorde bir mal alınır ve satılır, ihtiyar ve aynen iktibas edümiştir. O yazıyı gerek diğer cihan mes'elelerinin dosinhis&rı için yapmakta oldugu müzaetmediğini miinakasa edecek de^ilim. du. Ağlamaklık olmustum. Nutkum heyetlerince tanzim olunan vekâtane bir »urette halledümesine imkân yazan şahis vak'ayı garazkârane ve kerenin de neticeye yaklaştığı bildiFakat sırf şah6Î iğbirarlar yüzünden tutuldu. Gözlerim doldu. Ietnameler muhakimce makbul ve hasseten Türk'lük nanma çok şayayoktur. Binaenaleyb cihanın selft ve bu igbirarlara göre Mısır mes'eZiya Paşa bu halimin farkına var rflmektedir. ni teessür bir alâkasızlıkla tasvir et meti bu devletlerin arasmda mukamuteber bulunur, hatta yoklama lesi eibi o zaman cok mühim olan bir dı. Tebessüm etti. 16 sene müddetle tütün inhîsarını tiği gibi baştanbaşa da tahrif ediyor. muamelesinde yalnız bu heyetlerin renet ve itilâf husulüne bağlıdır. tnmes'elenin üzerinde icravi teair et • Ben teselli kılıklı bir seyler, saçma idare edecek olan bu grupun yansı Esasen o yazıyı biraz dikkatle oku • tasdikleri ile iktifa olunurken magütere hükumeti harbi umumiden menin ne olduğu düşünülsün. Ve o pesin oimak üzere 250 milyon do sapan sözler söyledim. yanlar benim ya mecnun olduguma, aşını bizzat almağa gidemeyip te sonra Fransa'nm takip ettigi siyasetdevirlerde bir çok mesaüin ne suretle larlık bir avans vereceği, elyevm Ziya Paşa hiç ses çıkarmadi. veya vak'anın tahaddüsüne sebebi • başka birini gönderecek olanlar ten memnun değildir. İngiltere Fran* han?i âmülerin tahtı tesîrînde halleYorganm üstiinde koeaman v>!gun, hasılattan aynlacak hükumet hissesi yet veren kadınla evvelce aranvzda hakkında heyeti ihtiyariyelerce sa'nın Avrupa'daki hâkim bir vaziyet dildi&i nazari itibara alınsın diye bu tertemiz bir çiçek gibi duran elini üp mes'elesinin görüşüldüğü rivayet oher hangi bir geçmişin mevcut olduverilen musaddak vesikalara neteminine çalıştığı kanaatindedir. küçük hatıramı kaydedivorum. lunmaktadır. tüm. Alnıma götürdünı. O, giilüm • ğuna hükmedebilir. den ve ne için itimat olunmaz da Ruhr havzasmın isgalinden İngiliz'ler siiyordu. Artık hıçkırarak ağlamakŞükrü Beyin izahat vereceği mes'zabıta âmirlerinin de o vesikayı Vak'a şöyle cereyan etmiştir: Ar çok münfail olrauşlardı. tan men'i nefsedemiyeceğimi anla eleler arasmda bu da vardır. tasdik etmelerine lüzum göste • kadaşlarımdan bir zat, zevceai ve diAdana'da Ziya Paşanın mektupçu dım. Ve odadan dısarı çıktım.. Lokarno misakınm akti tngllîz'iert rilir. ğer bir hanımefendi ile birlİkte Glor bir derece Fransız'lara yaklastır • suyum. Meğerse çıkışım o çıktsmıs. Ertesi ya sinemasma gittik. Bilet ahnak ümıştı. günü Ziya Paşa öldü.. Bütün Adana Ziya Paşa hastalandı. Yatağa düş İhtiyar heyetleri bir taraftan zere ben gise önünde kaldıra. Arka • tii. Her gün kendisini zîyaret ederim. VJIâyeti iki gözü iki çeşme, kan a*lıLâkin (Streseman) ın vefatından hükumetin, diğer taraftan halkın daşım ve hanımefendiler ilerlediler. tstanbul Belediyesi Fen heyeti, yarak Pasanın tabutunu safbestei ihMemleketin asırlarda bir yetiştirdisonra hem Almanya ile Fransa'nın emin ve mutemedi mevki ve maBu esnada üstü başı ve elleri pis bir Pasabahçesi ile Tepeköy arasındaki tiram takip ettL. ği bu büyiik şair, bu büyük memle • kamında bulunurlarken kaluberum eocuğu para istemek bahaaesile arası tekrar açılmış, hem de İngilheyelâna ait üçüncü raporunu Bey Hemen Namık Kemal'e Ziya Pa • ket adamı her gün biraz daha ölüme tere ile Fransa arasma yeniden so • lâdan kalma şu eski kaidenin tatpaltomun cebini çekiştirdi. Bu ço • şanın ölümünü bildirdim. ÇUnkü ar koz kaymakamlığına vermiştir. yaklasıyordu. ğukluk girmiştir. Laval kabinesinht bikında maaş sahiplerine müşkülât cukların bu suretle ekseriya yankeRaporda killi arazinin yağmur suZiya *««• hastalamp vata*a düş tık o devirde, Ziya Paşayi büyüklügü son günlerinde ilk defa Fransa tnçıkarmaktan başka faide namına sicilik yaptıkları malum olduğu için lan ile yumusıyarak heyelâna sebep • > i Hk andan itıo». si^eeftini an ile sevcn ve anhyan bir o kalmıştı. ~K gDtere'ye karşı itilâfcuyane bh siyane vardır, diye yanımdan defettim. Çocuğun yere Büyük insanlun en iyi anlıyan ve se oldugu bildirilmektedir. lamıstı. r.icat ben, bUtün ömrn... ., set takip etmeğe başiamıştır. Bunun düstüğü kat'iyen yalandır. Aramızda olüraü böyie bir sükuı» ve soğukkan*• »ene büyük insanl»^ oluyor. Bir Bu civardaki ahşap evlerden bir parmaklık olan ve orada ayakta du ilk neticesi olarak iki devlet ara • lılıkla karsılıyan ikinci bir insan damüddet s o , r a Kemal Beyden *• m e k . kısmı çöküntüye maruz br vaziyette »„ ran üç kadından birisi benim pek t» sında tamirat konferansmm in'ikadı ha srörmedim. tup aldım. Bu mektupta koea insan, bulundulclarından halk telâşa düş tarihi kararlaştinlmıstı. Kabine debü olan bu hareketirai kendi kafa en yakın dostunun mezar taşına ya • Hastalığinın epeyce üerlediği za • RfU^tür. Kaymakamhk icap eden tedğiştikten sonra Fransa tngiltere ile sma göre çok vahşi bulmuş ve ya • zılmak üzere meşhur şiirini de gön birleri *Imaktadır. manlardaydı. Gene kendisfni zimukarenete bir kat daha ehemmi • nmdakilere hitaben fransızca: «tşte dermistî. Bu şiirden bir kere de hayarete gittim. Yüzü sapsarıydı. Bu Zavallı bir çocuğa huşunetle munme yet vermiştir. Yeni Basvekil M. Tar»apsarı yüzde yainız hâlâ canlılığını tıratımnı yukarı kuımlannda bahsetdieu'nun okuduğu yeni hükumetin Ie eden bir yabani Türk!» demiştir. muhafaza eden Ziva Paşanın o iri gü mistim. Fakat burada da kaydet • beyannamesinin en ehemmiyetli nokŞahsımda milletime tevcih edllen mekten men'i nefsedemedim: zel, ciddî ve müşfik gözleriydi. talan Fransa'nm tngiltere ile mn bu ağır hakarete, kaili kim olursa Mart maaşı bugün devairde tevzi eHem mavafıh, hem muarutRt Ziya Odada bir köıeye iliştim. Bir müdkarenet için gSsterdiği samtmt arzn dîlecektir. oltun, hiç bir vakit sükut etmeğe ile Kemal det vilâvet ahvali hakkinda kendi ile tamirat mes'elesi hakkında kulhakkım yoktu. TUrkçe lâzım zalcn Şulei bmrhiyede mevcut iki kuvvet sîne verdiğim günlük havadisleri dinlanılan mülâyim ve müsait Iisandır. cevabı verdim. Bu kadın büyük bir gibi ledi. Sonra: Defterdarlık (Sen Denuma) müe« • hiddetle ve bir sürü hakaretine in • tngiltere matbuati Fransa'nm n> ıttihat olmazta hâtıl noktayt mak j teseleri basmüfettişi iken bilâv&ris ve Nazım Bey şöyle yanıma gel, zimamen gene fransızca: «Ben kndı zattığı dostluk ve itilâf eli memnu dedi. nım, utanmaz mutın, rezil herif» dert..ı u J Jsutta İ f a t e d e n F r a n s u n a Ksavyan Efendiye niyetle karşılamakta ve bilhassa tndi. Bende içerisinde yaşadığı mem • Kalktım, yatağınm basucundakî iiÇehreler maku» ıdı ,a gordugun | ^ 1 8 7 p a r ç a e m l â k i n L . giliz kömürlerinin yüzde on bes gümgibi lekette, o memleketin sahibi olan mil* rük resminden istisna edilmesinden kemleye oturdum. Bir müddet hiç ! lâzım geldiği hakkmda Beyoğlu dör • Ittihat ettikçe amma başına za düncS sulh hukuk hâkimliğinde bir dava lete karşı bir daha böyle tecavüz ve bir sös konusmadık. Sonra Ziya Pamahzuziyet göstermektedir. Fakat limlerin açmışhr. Bu emlâk 2 milyon lira kıy • hakeretlere cesaret edememesi için »a, yorganm altından ayaklarım çıİngiliz'ler bu defa Fransa'nm siyaYıldırtmlar yağdtrtrdı bmrhi hurri' metindedir. lâzım gelen mukabelelerde bulun • kararak: set ine körkörüne mUzaheret etmiyeyet gibi dum. Oğlum, bak bunlar şişti, dedi. ceklerini ve hakikî mukarenet için Bir ziyadır hâhe düştü arşa etti I Ayakiarın şişmesi, bu alâmet aceleiki devletin siyaset ve menfaatlertnm «Madam Ed var sen» diye ismi gein'itaf cidir. Sen hükumetteki tnaıayı aç. mütekabilen nazari itibara aimması çen bu kadına gelince (Sofi binti NiMazhari bu hâk olan envarı ul • İçindeki hususî evrakı yak. Resmî şart olduğunu ehemmiyetle kayde kola) israini taşnnası itibarile <\s1en viyet gibi. lerini evrak odasma ver. Hürriyet gadiyorlar. İngiltere Fransa muka hiç bir vakit tngiliz değildir. Ya Nuru hahka iltihak etti kemali Piyasada tetkikat İhtikâr komtsponu zetesile Defteri Âmal isimli bir ri • renetinin husulü tngiliz'Ierin bu arnmdaki (Leylâ) ismini taşıyan ka zanıu yapan Ticaret Möreisi Osman B. Yankesicilikten muhtelif sabıka • salecik müsveddesi vardır. Onları «).. zusunun hakikt surette is'af edümedın da daha ük münakaşa esnasında Tek bvrahtı ytr yüsünde seodiği dürü Muhsin B. ları olan Vehbi yeniden mahkemeye Hemen bu dediklerîmi bugUn yap.. sine bağhdır. Sofi binti Nikola'ya:: «Gel maşeri millet gibi... Ziya Pasanın bu sözleri beni öyle Kahve spekülâsyonu yapan taeîrbiz bir yabanî memleketteyiz!) diye Mabeıdi var verilmiştir. Vehbi tkinci cezada muMVHARREM FEYZİ hakeme olunmaktadır. Sabıkalı yan ler hakkmdaki tahkikat evrakı Müd fransızca bir cümle sarfettiğine ve Ükesici bu sefer Zonguldak Serkomi deiumumilikçe şeker mes'elesini tet pine nazaran Ermeni olduğunu zanserinin ailesi Kadriye Hanımın 90, kik eden komisyona tevdi olunmuş nediyorum. Mehmet Reşat Efendi isminde bir tur. Her ikisi hakkmda da tecavOz ve zatra 150 lirasmı aşırmaktan maz • Komisyon reisi Osman Bey dün bir hakaretlerinden dolayı esasen ika • nundur. mei dava ettim. Hâdise ve hakikat muharrhimize demistir ki: Ayrıea Sadık isminde bir arka • budur. Zannederim ki boyle bir müIBasmakaleden ma'bait'] « Kahve hakkmdaki dosyayı alf Birinci aahifaden matatt ) dasüe beraber tsroail Efendiyi dolannasebetsizliğe maruz kalacak her dık. Çarşamba günü tetkikata ba* • (3,656) milyon pezeta (609 milyon dırmıstır. panı'nda bir kahvede arkadaşlann Türk te benim yapt'ğıtn asgarl mnIıyacağız. Şimdüik elimizde bundan T. L.) olmuştur ki aradaki fark dan Talât, Mehnjet ve Emin ile bu Muhaketnenin dünkü celsesinde başka tetkik edilecek bir mes'ele yok kabeleye meeburdur. (%9) kadardır. luşmuştur. Müddeiumumilik Vehbî'nin her Uç Bu yazıda Yavuz, Havuz mesVletur.» Lehistan'ın (1932) senesi bütçesine cürümden tecziyesini istemistir. KaNuri Maruf bunlara vereeeği be sinde ismi gecen Ekrem Bey diye bir gelince orada evvelki sene bütçesi Ticaret müdiriyetinin gaz, ben • rar cumartesi günü verilecektir. yannamelerin o geca geeeyarısına muhafaza olunmuştur. Yeni bütçe zin, pirinç ve limon hakkmdaki tet de ilâve gördüm. Ben Yavuz >nes'eDcfterdarhğa üç aylıklar için y«ni lesinde devletin ve milletin şerefi nakanunu da eski kanunlar gibi Lehis dofru mahallelere talik edllmesini kikatı devam etmektedir. bir emir gelmiştir. Bu mw naıaran mma hak ve hakikati ortaya çıkir. tan'da tatbik olunan aylık bütçe sîs bildirmiştir. Bu talimat verilirken »abilumum mlitekaitlerle dul re yetimYerli mallarda yaptlan ihtikâr dım. Bu da memleketime yaptı^ım temini devam ettirmektedir. Bu sis • bıta naemurları içeri ginniııier, bunlerden muvakkaten ecnebi memle • İkinci ceza mahkemesi Çolak naçiz bir hizmetimdir ki hayatımın Ticaret müdiriyeti memlekete itları yakalamışlardır. Yakalanaalann teme göre, Maliye Nazırı her ayın ketlere gidecekler, gitroeden *nrd Hayri Efendiye ait yeni bir davayı rtt hali tahdîde tâbi olan eşyalaria pi sonuna kadar bununla iftihar ederim. varidatına nazaran masrafını tanzim üstünde beyannameler çıkmıştır. ne kadar mUddet gaybubet «deoek* yet etmektedir. yasada fiatları artanlar hakkmda tetBilveeüe hürmetlerimi takdim edeTalât, Mehmet ve Emin Nuri Maetmek salâhiyetini haizdir. Adeta, lerini maaşlarmı aldıklan malme • Meyhaneci kasap Abdullah, arakikat yapmaktadn*. rim efendim. ınalî bir kontenjan usulü meydana çı ruf'un vereceği beyannaraeleri kenmurlanna bir beyanname Ue bildi bacılar kâtibi Arif ve Hasan da ayni Ekrem Hamdi Kontenjanı ilerl sürerek spekülâskıyor. Y«ni bütçe: (2,375) milyon dilerinin ve kendiUri ile btrlikte di . recekerdir. davada maznun bulunmaktadırlar. yon yapan bazı ticaretaneler tesbit xloti, (590 milyon T. L.) varidat; ve ğer arkadaşları olan Nihat ile Ze Muhakeraenin mevzuunu teskil eTekafitlerm vereeekleri beyanna • edümiştir. (2,452) milyon zloti (613 milyon T.L.) ki'nîn duvarlara yapıştıracaklarını den hâdise Karaköy meyhanelerin • meler üzerine malmemurlan, ban • Bundan başka, sanayi erbabı da masraf gösteriyor ki farkı ( % 4 ) eder. söylemişler, bu suretle Nihat •« den birinde Despina isminde bir kılan, beyannamede gösterdikler! müdbazı şikâyetlerde bulunmaktadnlar. Bu fark Lehistan devlet bankasınm Zeki de tutulmuşlardır. zın oynatılmasından çıkmıştır. DaDariilfünun Divanı yarın öğleden det için mezun addedeceklerdir. Bu şikâyetler arasmda en şayani dikLehistan hiikuraetine açtığı faizsiz Beyannamelerde bulunan yazüar va y a 9 nisan tarihinde devam edileDul ve yetimlere ait beyanname* kati yerli mamulât hakkmda yapılan sonra toplanacak, bütçe üzerindeki (50) milyon ıloti (12,5 milyon T. L.) tetkikatını ikmal edecektir. Beyannamelerde bermutat amele cektir. ler malmemurjarmca Maliye Vekâle* dır. kredinîn teskil edeceği «devir akceToplantıda fakültelere ait bazı nin sefaletüıden, işsizlikten ve sai tiae gönderilecek ve bunlarm mecu» Yerli mamulât olduğu halde Av idar! hususat ta görüşülecektir. si» ile telâfi edilecektir. Bilhassa, reden bahsedilmekte, tahrikâmiz ba« niyeti MaJiye Vekâleti tarafmdaa Bir aksam gazetesinin anketi yürupa mamulâtı diye yerli mamu • aylık bütçc aistemi bu devir akçesi sı eümieler bulunmaktadır. Matbu tasdik olunacaktır. zünden romancı Bürhan Cahit ve Iâtından fazla fiatla eşya satan bir nin istimalini kolaylaştırmaktadır. olan beyannameler pek düsgtin bir Aldıklan mezuniyeti uzatmak ! > • Peyami Safa Beyler arasmda mah • takım ticaretaneler vardır. Kanun bu 193233 bütçesi şu üç kısınadan şekilde yazılmış değildir. Bazı cüm kemeye intikal eden bir mes'ele oltiyenler, mezuniyetleri bitmeden ev» gibüeri de muhtekir addetmektedir. mürekkeptir: Ufflumi idare, devletin lelerden mana bile çıkmamaktadır. val raalmemurlarına olduklan yar muştur. Bürhan Cahit Beyin açtığı Bu suretle hareket ettikleri *nrülen Ankara'dan verilen haberlere göre işlettiği müesseseler inhisarlar. den ikinci bir beyanname göndere > Yakalananlar himlerdir? dava, persembe günü Üçüncü ceza ticaretaneler hakkında da takibat ya Cenevre Konferansmda bulunan RiyaDevletin isletti«i müesseseler de iki ceklerdir. mahkemesinde rüyet olunacaktır. pılacaktu*. seticumbur Kâtibi Umumisi Tevfik B.le Tevkif edildiklerini yazdığımız eş. türlüdür: Birini. dogruca devlet işleKâbil Büyük Elçimiz Hikmet B. ara İkinci beyannameler Ozerine •«. tir. Diğeri, müstakildir. Yani ticaret has iş güç sahibi değil, ötede beride Şeker buhram durdu emda becayis yapılacağı söylenmekterilecek mezuniyet mutlaka Maliye lestirilmiştir. Bu son kısımda devlet şU dolaşan kimselerdir. Bunların be AlpuIIu şeker fabrikasınm stok dir. Hikmet B. Riyaseticumhur Kâtibi Vekâletinin tasdünna iktiran ede . mendiferleri vardır ki bundan da ha yannamelerindeki ifadeler tzmir'de mallarile, Uşak şeker fabrikasınm Umumilîfini, Tevfik B. de Kâbil el cektir. Bu itibarla mütekaitlerce meyakalanan komiinistlerin bevanna • Gümrükte çahsacak ihtisas mahzineye (63,5) milyon zloti (13 milzuniyeti uzatmak için gBnderilecek melerine pek benzemektedir. Be • kemesi bugünden itibaren Baamü • İstanbul'a gelen 30 vagon şekeri pey çilîğmi deruhde edeceklerdir. Tevfik B. yon T. L.) geleceği tahmin olunu Cenevre'den hareket etmiştir. Hikmet B. beyannamelerde malmemurlan tarayannamelerin nerede tabedildikleri( diriyet binasında tahsis edilen oda yor. derpey satılmaktadır. AIpullu fab de mezunen gelmektedir. fından Maliye Vekâletine yellaııa. larda f aaliyete başhyacaktır. rikası bir kaç güne kadar piya*aya Yeni bütçe kanunu, açığın kapan henüz anlaşılamamıstır. caktır. Mahkeme heyeti: Hâkim Feyzi, tnası için evvelki senelerde avrılan bir miktar şeker daha çıkaracaktır. Edirne'de de tevkifat yapudı Müddeiumumî Muzaffer ve tahki tzinleri bittiği halde yokiamada hazine ihtiyatlarından muayyen bir Edirne'de de komünist beyannaFabrikanın elinde (80) vagon şeker kat hâkimi Hakkı Şükrü Beylerden kısım alınmasmı, ve Lehistan bankaMoskova konsolosu bulunduğu sı • bulunmıyanlann veya yoklamaya meleri dağıtmakla maznun bazı eş kalmıstır. Bunun (25) vagonu Trakterekküp etmektedir. sile posta tasarruf sandı^ındnki devkadar yeniden mezuniyet almamif rada bir Maliye müfettişinin teftişi ü has tevkif edümiştir. Bunlar hak Dün tahkikat hâkimi Hakkı Şükrü ya ihtivacı için alakonulacaktır. let ihtiyatından, ve devlet eshamı İhzerine zunmetine para geçirmekie zan olanların maaşIan kesilecektir. kında takibatı kanuniye icrasıpa bas ve müddeumumî Muzaffer Beyler tivatiT,dan da istifade edilroesini âMüddeiumumüik şeker ibtikârı aluna alınan ve evrakı dhetj adliyeye Yoklama esnasında mamaliki «e> lanmıştır. Bu münasebetle zabıta bazı Başmüdiriyete gelerek odaları teslim ınirdir. Tasarruf sandıklarımn ve sitevdi olunan eski gazeteci arkadasla mes'elesi etrafmdaki tetkikatma dfnebiyede bulunaniar ilraühaberlerini evlerde taharrivatta bulunmustur. almışlar, mahkeme için tefrik edilen jrorta sirketlerinm bu iht rımızdan Samizade Süreyya B. hak vam etmektedir. Vilâyet şeker ko bulunduklan mahalle en yakm Türk mahallin tefrişine nezaret etmiş •atın alması suretile tedricen ih kmda yapılan tahkikat bu kere hitaraa konsoloslarına tasdik ettirecek, yokmisyonunun şeker hakkında hazır kil eden bir kaç buhran büteosi!.. lerdir. tiyatlar mobilize edU«cektir. ermiş ve vaki iddin sahit o'mftd'ğindan lamalarını vekilleri vasıtasile yap İstanbul meb'usn ladığı mazbatayı Müddeiumumiliğe Mahkeme bir, iki güne kadar damumaileyhin men'i muhakemesine kaUte; bötçe buhranlarına mîsal te«tıracaklar ve maaalan bu Tekilerine) ALÂETTİN CEMIL va] an rüyete başhyacaktır. gönderecektir. rar verilmiştir» verilecektir. S. Şükrü Bey izahat vermeğe geliyor Glorya'daki hâdisenin Ziya Pş. mn ölümü, paşannın son sözleri Paşa ölümünü anlıymca mektupçusuna: Masam daki hususî evrakı yak, resmileri evrak odasma müsveddelarini de al, diye emir verdi hakikî vaziyeti nedir?. ver, (Hürrîyet) gazetesi ve (Defteri Amal) risalesi Zfya Pasanın ölömö... Tepeköy'deki heyetan Soruyoruz! Kahve ihtikârı Mart maaşı Komisyon yarından itibaren tahkikata başlıyor iki milyon liralık bir dava Bir yankesici muhakeme ediliyor Zamanın mes'elelerinden Beyanname tevzi eden Bütçe buhrnı KomünUtler yakalandı Üç aylıklar için Yeni bir emir name verecckler Harice gidecekler beyan Çolak Hayri Efendinin yeni bir davası Bugön Divan toplanıyor iki romancı arasmda bir dava Riyaseticumhur Kâtibi Umumiliği ihtisas mahkemesi Samizade Süreyya Bey

Bu sayıdan diğer sayfalar: