1 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

1 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Haşan Kolonyası Türkiye Ziraat Bankası •Cumhttriyei 1 Mart 1932 Halis limon çiçeklerinden müstahzar 90 derece bir harikai san'attır. Itriyat âleminde menendi ve naziri yoktur. Hasan mustahzarat fabrikası mührüne dikkat. Taklitlerinden sakınınız. HASAN ECZA DEPOSÜ İzmir Şubesinden: Cinci No. Muhammen K. Birinci kordon Hane 366/234 19,000 Goztepe Tramvay caddesi Hane 676 25,000 1 Yukarıda evsafı yazılı haneler 1 mart 932 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile ve peşin para ile müzayedeye çıkanlmıstır. Haziran 928 tarihli talimatnamesindeki eşkâle göre hak sahiplerine verilmiş olan bonolarda nakit makamında kabul edilecektir. 2 Mezkur emlâk 21 mart 932 tarihine tesadüf eden pazartesi günü ihale edilecektir İstiyenlerin mezkur gönde saat onda Ziraat Bankasının Gazi Bulvarındaki İzmir şubesi binasında müteşek • kil satış heyetine müracaat eylemeleri lâzımdır. Müzayedeye girecek olanların teklifnamelerini muayyen vakte kadar makbuz mukabilinde müzayedeye memur heyetin riyasetine teslim edeceklerdir. 3 Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup mezkur zarfı mühürliyecekler ve üzerine isimlerini yazacaklardır. Ancak teklifnameyi havi olacak olan işbu mühürlü zarfı teminat akçesine ait makbuz ilmühaberi veya banka kefaletnamesile beraber diğer bir zarf içine koyup işbu ikinci zarfı da mühürliyecekler ve üzerine teklifnamenin yalnız hangi işe ait oldugunu yazacaklardır. 4 Teminat akcesi ve sair cihetler hakkında daha ziyade malumat almak istiyenler mezkur şube nin muhasebe servisine şimdiden müracaat edebilirler. 5 Talipler satış şartnameler inin musaddak suretlerini mezkur subeye müracaatle her an alabi lirler. Sokağı Artık Hanımlarımız İçin Modayı Takip Müşkülatı Kalmıyacaktır Ipekiş Bu mes'eleyi Kökünden halletti «İPEK /Ş» kurulurken şu mü him noktayı esaslı sarette nazart dikkate aldı: Dünya moda cere • yanlartm günü gününe takip etntek... SUYUNU ve GAZOZUNUI ij •OıŞMACUKUVE. •FIRÇASrTURK ! OiŞ TABİPLERİ ! CEMiVETi. £ TARAFINDAN TAVSiYri3UMffl KOCATAŞ Bakkalınızdan, sucunuzdan arayınız. Bu mak&atla yüksek mütehas sısların idare ettiği hususi bir baro\ tesis etmiştir. Bu büronun bütün meşgalesi, dünya moda cereyan larını adım adıtn takip ve PARİS'te çıkan her yeni modayt burada derhal tatbik etmektir. IPEKIS moda bürosu Dünyanın en büyük ipek fab • rikaları ve Parisin en büyük moda müegseseleri ile çok yakından temas hasü etmiştir. BiOKS Her yerde fiatı ewni/e teslım darnacanası 50 kuruştur. Kurşun muhurlere, bandrollara dikkat edini/ Murac atlar Galata Fermenecüe IOo/ Tel BO. 549 Yüzlerce tecrübeden Sonra.. İPEKlŞ Avrupa kumaşları derecesinde, hatta onlardan daha iyi cins kumaş yapmaya muvaffak j olmaştur. Kiralık fabıika mahalli Azapkapı'da 53 • 61 No. lu iroa lâtane fabrika ve antrepo için çok el verişlı ve hâlen Mehmet Rüştö Çini fabrikau kiralıktır. 4 öncii Vakıf Han asmakat 7 No. ya müracaat. Telefon: 30149. Pek AH! AMAN! ... ARKAM! Yakında Göreceksiniz! CABUK! BİR ALKOK YAKUI SANCI GECTI OH, HER ŞEY ALA MÜHİM Me^hur JXÜ^ bıçakiarı pjyasatnıza gel miştir ve üer yerde saobr. I SOUPLFX SOUPLEX PLATİNE BEYNELMİLEL İNTERNATİONAL) İLAN 0nun hakkı var! Yalnız bu iş değıl, bütün doğrama ve marangoz işlerini makine sayesinde Daha fcofay Daha <abuk Daha temiz Yapabilirsiniz . Sıci hı*r*nd«r»« b« belden «tafrkl tıtd «ftftcry* nıçm defı * e i£«lc etmem«İT * Me»am«tt çok ycnı ve &U Alkok yakıtı. tızın ı^m ernin t e mucuır b*r tedbtrı şaftdır SAHCI tekrar velmeden hemen bu vfthtn «frnran m«b*Ile tatbık edınıt< Avdeiuıı men'et. t~ DaİMia e f m u f e btf vev* A ' Alkok rakıat bulun durunuz Vucudufi rWr hftnft btf «ancuma kkrfi hatırve emm b»r tedbtrdır Bır duzüne lUçtmn dah» mueukrdtrler Sı< tfitıııte me^cul olurken o d« kendı vaztfennı (6rur Her ccıaoe^* bulunur Fakat Alkok mm«i Intmnttda tutnnıu Taİüıllenadea •akıatfitz Türkiyc Umumi Accntaiorı: C & A. BAKER Lt<t Yeni Delikli ALLCOCK YAKISI EDER Katalogumuzu isteyiniz! BOURLA BİRADERLER ve ISTANBUL GALATA NEOKALMİNA nah bır devadır Baş ve diş ağrılarına, alâmı asabiyeye, romatizma, kırıklıklara ve GRIPE karşı Kaşe MiMAR, MUHENDiS, MÜTAAHiTLERE Marmara adasmdald büyük fabrikasınm dünyaca makbul ve maruf MERMER TA$ TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN Temiz. meiin. beyaz, mamul ve gaynmamul mermerlerini en etıven fia! ve en miisaii şartlarla I İstanbul'da Uukapanı'nda Mermertaş Türk Anonim Şirketi depolarından tedarik edebilirsiniz.Şirket I depolarında her nevi ihtiyaca uygun hazır mermer stokları mevcuttur. Şirket büyük siparişleri en I kısa zamanda arzuya göre hazırlar. Şirket kontenjandan evvel ecnebi mallarına karşı yaptığı tenzi| th rekabet fiatlarını muhafaza etmiştir. Telefon: 22604 Hanımefiendilere müjde! Istanbal 5 inci tcra Memurluğundan: Ortaköy'de Menekçe sokağında 4 4 numarali hanede iken elyevm ikametgâhları meçhul Mığırdıç Ef. ile Fülik Hanıma: Hayik Efendinin aleyhlerinize mah kemeden alıp icraya tevdi ettiği ilâm mucibince murisiniz Makruhi Hanımdan alacağı olan (2500) liraflefaiz v e s a irenm temini için haciz edilen Ortaköy'de Möezzin sokağmda atik ( 3 2 ) nu maralı iki kattan ibaret haneye bin beş yüz lira kıymet konulmuş ve açık art brma ile satılması ve birinci arttırma mn 2/3/932 tarihine müsadif çar • şamba giinii saat 14 ten 16 ya kadar yapılması takarrör eylemiştir. İlân tebliği yerine geçmek üzere ilânen taraf lanniza tebliğ olunur. Kadınların aybaşı sancılarını tehlikesiz izale eder. Her eczanede satıSır. Kıymeti muhammenesi L. K. 538 38 Tamamı (19) metro terbünde bulunan Bahçekapısı'ıda Çelebioğlu Alâettin mahallesinde Yeni camii şerif aylusunda atik (75, 76 ve cedit 71,72) numara ile murakkam kârgir dükkâmn (2520) hisse itibarile (420) hissesi. 2410 00 Tamamı (930) arşın terbünde bulunan Balat'ta Kanfcaş mahallesinde Balat caddesinde eski 112/114 yeni 122 numaralı beş oda bir mutfağı bulunan maabahçe haıe nin tamamı. 500 00 Tamamı (197) arşın terbünde bulunan Edirnekapısı'ıda eski Hacı Muhittin yeni Hatiçesultan mahallesinde Sjlukule caddesinde atik ve cedit (14 ve 16) numaralı bıh çeyi muhtevi hane ve ahırın tamamı. Yeniköy Sulh Mahkemesinden: Balâda semt, mahalle ve sokak ve numaraları muharrer emâki Mnteveffa Ibrahim reise ait ev e?yamahlule satılmak üzere dört hafta müddetle ilân ve müzayedeye «nın Sanyer'de Türbe sokağında 24 vazedilmistir. Müzayedesi martın (28) inci pazartesi günü saa1 on nmnarah hanede 3/3/932 perşembe bestedir. Talip olmak istiyenler balâda muharrer kıymetin yüzde ye«onS saat 10 da açık arttırma ile satı . di buçuğu nisbetinde pek akçelerile birlikt İstanbul Evkaf Mütfiri lacajrı 3in oluntr. yeti binasında Mahlulât kalemine müracaatleri ilân olunur. istanbul Evkaf Müdiriyetiden: İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasmdan: 1932 Oda kongresinin ikinci içtimaı bugün saat 14 te aktolunaca gından erbabı ticaret ve sanayiin teşrifleri rica olunur. ^ ^ BAKTERIYüIX)G ^>™ Dr. İHSAN SAMİ BAKTERIYOLOJI LÂBORATÜVAR1 üraum kan tahlilâtı. FYengi nok tai nazarından (Wasserman teamülü) kan kureyvatı sayılması. tifo ve ısıtma hastalıkları teşhisi idrar. balgam, carahati, kazurat ve su tahlilâtı, Ültra mikroskopi husasî asılar istihzarı. Kanda üre miktarının tavini ve kanin sedimantasion sür'ati. Dıvanyolu'nda Sultan Mahmut türbesi No. 189 Telefon: 20981. fCARON Alman kitaphanesi * ^ ' r * 1 X V ^ 1 ^ Beyoğlu Tünel meydanında 523 Yalova Sulh Mahkemesinden: 12/2/932 tarihinde vefat edip tapu kaydı ve takdir edilen kıymet lere nazaran 65 liralık gayrimenkul ve 14 lira 7 kuruşluk menkul em vaîi ile 51 lira 10 kuruştan ibaret muhtelifülcins parası tesbit ve def tere geçirilmiş olan Yalova'nm Sultaniye köyünden Dağıstan'lı Ahmet kızı Asiye Hanımın terekesinin muhafaza ve hak sahiplerine vusuli için Iâzım gelen tedbirler ittihaz edilmiş ise de müteveffiyenin kanunî mirasçısı olup oimadığı tahakkuk etmemiş olduğundan ilân tarihin den itibaren 3 ay içinde sıfatlarını beyan etmek üzere mirasa ehil olabi'ecek alâkadarlarm Yalova Sulh Hukuk mahkemesine müracaat etmeleri ilân olunur. Dr. HODARA CİLT, SAÇ ve ZÜHREVÎ hastalıkları mutehassısı. Beyoğlu Tünel sokağı No. 11 Elektrik Şirketi karşı • smda b'ğleden sonra 2 den 8 e kadar kabul eder. Telefon: B. O. 2136 ümumi neşriyatt idare eden Yazı tgleri müdurü: Kemal Salıh Matbaacıhk re Neşriyat Türk Anonim ŞirkeU tstanbvl

Bu sayıdan diğer sayfalar: