2 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

2 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Mart 1932 Demriyolları bütçesi B. M. meclisine verildi Bütçeye nazaran bu sene yeniden 561 kilometrelik hat işletmeğe açılacak ( Birinci sahifeden mabait ) cfimeninin geçen sene tesbit ettîği gîbîdir. Idare bu sene Kunduz Yıldız arasında 100, Uiukışla • Boğazköprii arasmda 172. Kütahya B»»!iVe«îr arasmda 164, Malatya • Fîrat arasmda 30. Balıkesir Eskioazar arasında 65, kançtrt Elbezim arasında 30 ki ceman 561 kilometrelik hattı yeniden işletmeğe açacaktır. Demiryollar idaresinin bu sene yapacağı işler arasında Ankara Bevlikköorü hattının takvivesi suretile Ankara İstanbul yolunu bîr saat kadar kısaltmak, Haydarpaja gecit köprüsunü yapmak, HaH^rpa*a limanının tahlîye kabUivetmi artıracak tesîsat viicude sretirTi<îk vardır. Bundan başka Ankara îstasyonunda margiz inşaatı yapıla • eaktır. Demiryollar idaresi varidat esbabı mucibesinde 3 sene zarfında naklolnnan yolcularla varidat mukayese edilmekte, 929 senesine nazaran 930 da tenezzül olduğu, 931 de bu tenezziilün fazlalaştığı kaydedilmekte, 932 için varidat tahminî yaoılırken raültasık hatlarda yüzde 3, SamsunSıvas hattında yüzde 10, Sarıkamış hattında yüzde 60 nisbetinde eksik tahmin yapıldığı bildiribnektedir. hizmet etmîş gibi maas alacaklardır. 1520 sene arasında hizmeti olan • lann tekaüt maası 25 sene üzerinden hesap edilecek yekundan beşte hir nisbetmde tenzilât vanılacakhr. 15 seneden az hiTmetî olanlara b^her sene için iki aviik maa^ları b'rden veri'ecek, alâkalan kesüecektir. Günün eğlencesi Cünkü biimecenin halledilmiş şekli I DUDAK, 2 EKİN, 3 GIDA, 4 • İRMİK, 5 REÇEL, 6 MARUL, 7 ECİR, 8 NANE, 9 DEMET, 10 ERKEK. 11 REMİL, 12 ETER. (DEĞİRMENDERE) Çin'de siyasî ve askerî en son vaziyet nedir? • • • ••«» •»•• • • Bu akşamki program tSTANBUL: 1200 m. " " " A 18 Gramofon 19,30 Alaturka sas (Ceri< net H. ve Yesari B.) 20,30 Selim Sırn 3. 21 Belkis Hanımın Iştirakile alaturka t * kind kısım saz 22 Cazbant BERLİN: 1635 m. 17,35 Hafif musiki 19,30 Haydenin hayatı (konferans) 2030 Konser 22,15 Spor havadlsleri 22,25 Konser 22 40 Keman 23,15 Siyasi mes'eleler ve muh telif haberler Müteakıben dans musiidsl VİYANA: 517 m. 18,05 Konser 19,20 Konferans 20.40 Havadisler 21,10 Gramofon 22,05 (büyükler) bir perdelik piyes 22,50 Havadisler 23,05 Dans musikisL BARSİLONA: 348 m. 16,05 Gramofon 16,25 Orkestra 17,03 Hastartfler menlaatine neşriyat 21,05 Trio • 22,05 Gramofon 23,10 Konser 24 35 Trio konseri. BUDAPEŞTE: 550 m. 18,05 Konser 19,25 Orkestraflehaflf musiki 20,35 Opera binasmdan oakil Mıiteakıben Sigan musikisL ROMA: 441 m. 18,35 Wagner'in, Weber'in, Zanella'nııS eserlerinden şarkı konseri 19,50 Muhtelil musiki parçalan • 21,05 Gramofon 21,50 Opera binasından naklL BÜKREŞ: 394 m. 19,15 Radyo orkestrası 20,05 İçtlmal mes'eleler ve harici poletika hakkında Bir konferans 20,45 Şarkılar 21,06 Vlyo lonsel solosu 21,35 Konferans 21 M Piyano konseri 22,20 Keman solosu 22,00 Havadisler. VARŞOVA: 1411 m. 18,40 Hafif musiki 19,55 Muhtellt 20.40 Gramofon 21,20 Sigan musiklsi • 22 Edebi musahabe 22 15 Şarkı ile ope ralardan parçalar: İnci avcılan (Blzet), Manon (Massenet), Marta (Flotow), Yahudl kız (Halevy) 22,46 Piyano kooseri24,05 Dans musikisL Cenevre'de ve İngiliz gemisinde siyasî temaslara mukabil, cephede kan ve ateş! (Birinci sahifcd<"rt mnhnU) minatlı sözler söylemis ve hulâsaten demiştir ki: « Japonya'nın Şanghay*a asker çıkarması ecnebi hukukunu muhafaza ve Japon hukukile Japon tebaa • sının mal ve canını siyanet maksadına mübtenidir. Japonya Şanghay'da hiç bir işgal fikri beslemediği gibi siyasî bir gaye arkasınr^n da koşmuyor. *** Mançurî hükumeti nîhayet resmen teşekkül etti. Beş renkli yeni Mançuri bayrağı bütün resmî ve gayriresmî binalara çekildi. Yeni bayrağm dalgalanması memleket irinde büyük bir sevinç uyandırmışmış. Mançu ve Moğol'larla Türk'ler arasında mevcut ırkî ve lisanî kardeşlik noktai nazarından, Mançu'lann, tamamile müstakil ve hür, bir devlet teşkil et meleri Türk hissiyatmi okşamaz değildir. Ancak, Mançu'lann ne dereceye kadar hür ve müstakil olacakIarını zaman gösterecektir! Bugünkii bilmece Mühendis mekiebi bütçesi Tahlisiye bütçesi Ankara 1 (Telefonla) Tahlisiye bütçesi meclise geldi. Masraf 270,428 Iira, varidat 321,000 liradır. Bütçe lâyihası ahkâmına göre 300 kurusa kadar naaaş alan memurlarm tekautlük zamanında 10 senelikleri defaten verilecek, alâkalan kesileeektir. Z5 seneye kadar hizmet! olanlar tekaüde sevkolunacaklardır. 2025 sene arasında hizmeti olanlar 25 sene Ankara 1 (Tel*>fonla) YüWk mühend's mpktebi bü><«»sî m*»clİ3e j?eMi. Bütçede mühendis mektebi müderris, muallim ve mua'lim muavin'ermîn baremTeri te«Mt edil miş bulunmaktadır. 932 de tesbit edilen derecelerin yüzde seksenî verilecektir. Dereceler «öyledir: ^';nci derece: 15 sene hîz "*et edenler: Fazla derslerî varsa nım<'ds<*ri«ler BS '5r*. a ıi;rv,ı er 4^ 610 sene hîzmet edenW: MuaMîmler 55. müderrisler 70 Iira. 1115 sene hizmet ed»nler: M"allimler 70, müderrisler 70 Iira. 1520 sene hizmet edenler: Mua'limler 70, mü derrisler 80 Iira. 20 seneden fazla hizmet edenler: Muallimler 90, müderrisler 100. Az dersi olanlar: 15 sene mu allimler 40, müderrisler 45, 610 sene muallimler 45, mîîderrisler 55, 1015 sene muallimler 55, müd~rris!er 70, 1520 sene muallimler 70, müder risler 80. Iira. 20 seneden fazlası için muallimler 80. müderrisler 100 Iira. İkinci derece: 15 sene için muallimler 30, müderrisler 35. dersi az ise muallimler 25, müderrisler 30 Iira. 1115 sene icin muallimler 40, müderrisler 35 Iira. 20 seneden fazlası için muallimler 40, müderrisler 35 Iira. Muavinler 40 ve 45 Iira. Ankara 1 (Telefonla) Konya sulama, Ankara imar bütçeleri meclise sreldi. AV, CI, ER, HA, t, KEN, KÎL, LA, LAM, NA, NE, NE, RAT, RI, SE, TAN. Yukandakî hece 1 leri ikîşer ikişer 2 yanyana getirip a 3 şağıdaki tariflere 4 göre birer kelime 5 teşkil ettiğiniz tak 6 dirde, baş harfleri 7 yukarıdan aşağı o 8 kununca: BİR MEMLEKET İSMÎ Meydana çıkacaktır. 1 < Yuva; 2 Geç değil; 3 Ev; 4 Gelir; 5 Merhaba; 6 • Allah; 7 Sayyat; 8 Göç. Galatasaray kulübii aile ziyafeti bu perşembe günü Her sene bayramın birinci günü verilmesi mutat olan Galatasaray ailesi akşam yemeği martm üçüncii perşembe günü ak^amına tehir edilmiştir. Her hangi bir yanlışiıça mahal kaimamak içîn keyfiyet bir kere daha ilân olunur. Galatasaray Kulübü reisliğinden: Halkevi Riyasetinden: • 4 mart 932 cuma günü saat 15 te Ca ğaloglu'ndaki Halkevi'nde Güzel San'atlar şubesi hakkında görüşülecek ve ldare heyeti intihabı yapüacaktır. Resim, mimarî, heykeltraşlık, sanayii tezyiniye ve musiki ile alâkadar zevat ile bu şubeye evvelce kaydedilmiş olan zevatın teşrif leri cira olunur. Halkevi'ne davet İSTANBUL BELEDİYESİ Darülhedayi Temsilleri Bugün akşam İH1HHİ Şehzadebaşı Ferah sinemada Bu gece: Türkiye komikler ve ar tistler müsabakası 9 komlk 9 kum panya 50 artist 5 oyun birden Fiatlar ehvendir. Hukuk Talebe Cemiyetlnden: Hukuk Talebe Cemiyeti 4 mart 932 cuma günü saat onda Halkevi'nde aktedeceği fev kalâde kongreye azalarmı davet eder. Hukuk talebesine ^»» • ı ^m Facia 5 perde Yazan M. A. ve Otto E. Hasse Tercürne eden: Nabi Ztki Bey Tenzi'âtlı Zabitan ge si Yann YALoVA MÜŞKÜL İTİRAF saat 21.30 da İstanbul Belediyesi ftibiren TCKKÜSO GLORYA 3 mart perşembe akşamı 21,30 da sinema ve sinemasında HO SİNEMASINDA Tamamile fransızca Münir Nurettin KONSERİ tarafından iS NEM ettikleri Asrî mezarlık Trakya'da grip Belediye Sürpagop'un pa UzunkÖprü'de köy kahve rasını bu işe hasredecek ve odaları kapatıldı Surpagop mezarlığmın ciheti aidiyeti hakkmda devam eden mubakeme es nastnda bir defa da mahallen tetkikat icrası kararlaşbnlnusti. Bu tetkikat î • çin havalartn biraz diizelmesi beklen • mektedir. Bes, on güne kadar gün tayin edilecek, alâkadarlara tebligat yapıl^caktn*. Surpagop mezarlığına son defa bir buçvk mflyon Iira kıymet tahmin edflmüd. Belediye davayı kazandıgı takdirde burasmı satarak parası ile İstanbul, Beyoğlu ve üsküdar'da birer asrî mezarlık tesisine karar vermiştir. Ya • püan hesaba nazaran bu 5ç mezarlık bir milyon liraya malolacakbr. Müte baki yanm milyon Iira Belediyenin di • ğer îhtiyacatına sarfedüeceği gibi bundan sonra sahlacak metruk mezarlık • lann bedeüeri de umuml ihtiyacata tahsis olunacakbr. Uzunkopru, 29 subat (Hususî) Hava 15 aründenberi kaoah ve kar lıdır. Şimdiye kadar srörülmemiş soğuklar oldu. Derecei hararet nakıs 25 tir. Kasabada mahrukat fiatiarı yükselmiştir. Bütün volTar varım metreyi mütecaviz karla örtülü oldu • ğundan civar kazalarla ve koylerle münakalât tamamen durmuştur. Grio salfnn bir halde olun hemen her evde bir kaç hasta vardır. Grip bilhassa kücük çocukiarda daha umunvdir ve vef iyata sebebiyet vermektedir. Kövlerde hastalık daha tahriokârdır. ö merbey nahiyesinin merkezi olan Çöp koyünde son on bes jrun zarfında gripten otuzu mütecaviz ölüm vak'asi kavdedilmistir. Hük"met bütün köy kahvelerinî ve köy odalarını kapat mıştır. Merkezde de mektepler tatil olunmuştur. Proğram: Yeni ve müntehap eserlerle geçen konserlerde çok muvaffakiyet kaza nan bazı eserler ithal edilmiştir. Yerlerin evveiden temin edilmesi rica olunur. Fiatlar: 75100150200800 ve 1000 kuruştur. Bugün matinelerden itibaren ve İSTANBUL SOKAKLARINDA Türkçe SESLÎ, SÖZLÜ, ŞARKFLJ büyük filim. Bütün Ba'kan rrem'ekrtVrî'de bi'haîsa Varşov?: Mısir vc Yn • nanistan'da büyü.< takdırler kazanan ve Atina'da bir haftada 62,000 kfş tar,fındjn görü'üp alktşlanan oıuazzam füım. 5on olarak yalnız ALK\Z*\R ve ŞIK sinem lanndı gö?teri!ecektir. F 1 R S A T T A N İ S l l F A D E EDİNİZ. Türk san'atkârlannın Ş I K fbdn K A D I N L A R lraesine başianacak LEIC B U A K Ş A M UFA'nın SİNEMASINDA A V U K A T I ve GE Parlak komedisi L filnrindeVi şarkılar özerine bütün istanbul halkı dans ve taganr.i edecektir. İKİ SİNEMA VE GÜZVUM KRALİC'ESİ OLAN Göreceğiniz B R İ G İ T T E HELM ve R A SiNEMAS N2A AKŞAM \m Yunamstan'a yapılan ihracat JEANNE BOLTEL LOUİSE LAGRAN Tarafından temsll edilen K A D I N L A R A V U Her halde görüîmesi miimkön en guzel K A T I temaşadır. Fümi mevsinnin cn büyük drarrtidır. Bu filim harp esnasında bir RUS CI.NER U.'LE evienmşbir Af.MAN Kadınınin roraamdır. GİZLİ VAZİFE BU AKŞAM O P E R A WiLLY FRITSCH'in Temsili muhfeşem'eri Diin 200 seyyah geldi Dün akşam saat altıda şehrimîze Roterdam vapuru ile 200 Amerika'h seyyah gelmiştir. Vapur fırtına yüzünden geç geldiği için seyyahlar dün sehri gezememişlerdir. Bugün şehri dolaşacaklar ve aksam ayni vapurla İskenderiye'ye gidecek lerdir. Son bir ay zarfında Yunanistan'a kasabamız tüccarı tarafından 650,000 kilo misır ihrac olunmuştur. İhracat son günlerde durmu«tur. Zira, Ro manya mısırlarma rekabet etmek imkânı yoktur. Romanva mısırlan Dedeağaç piyasasmda bizim mıyırları mızın yarı fiatile satılmaktadır. Himayeietfal subesi mekteplere devam eden 100 kadar fakir çocuğa 34 aydanberi hersrün sıcak yemek tevzi etmektedir. Ramazan bayra mında da avrıca 90 muhtaç çocuğa elbîse, avakkabı, çorap ve çamaşır tevzi etmistir. 6L0RIA SWANSON Serbestliğinden ve servetinden istifade eden dul bir milyoner kadının bütün neş'e ve çılgınlığile görünecektir. Şeytanî bir musikinin ahenkler arasında dans edecektir. Her tarafta te • rennüm edilecek muhtelif şarkılar taganni ve sizleri SİNEMASINDA Himayei Etfalîn faaliyeti Cenevre ve Berlin'e felefon ARTiSTiK'te Bu akşam Martm on beşinden itibaren Cenevre ve Berlin'le telefon muhaveresîne başlanacaktır. İki, Uç haftadanberi İsviçre hattı üzerinde yapılan tecrübeler muvaffakiyetli neticelcr vermiştir. Q MOSKOVA ÇOCUKLAR1 Bir aşk ve esrarengi/ entrikalarla gögeltnmiş bîr d stan olııp t maşakiran müte.bsir ve KAY JOHNSfON ve NEiL HAMiLTON'un temsilleri Diş iababeti talebesinin çayı ASKERLİK İSLERÎ ^ Darülfümra Diş tababeti şubesi Talebe Cemiyeti tarafından yarın aksam üzeri saat dört buçukta GardenbarMa bir çay ziyafeti verilecektir. Yüksek ehliyetnamelilere Kadıköy Askerlik Şubesinden: Kısa hizmet hakkını haiz olan askerî yüksek ehliyetnamelilerle, (D) fıkrasına tâbi olan Kadıköy Kartal Adalar mıntakasmda ve hasbelvazife mahalli aharda ikamet eden efendilerle vaktile mııh telif sebeplerie emsalleri gibi 931 senesi teşririsanisinde ve daha evvelki devre lerde Mektebi Harbiye ve Halıcıoflu mestebine gidip tahsillerini ikmal etmiyen efendiler behemehal kanunen muayyen olan bu hizmetlerini ikmal ile mükellef bulunduklarından nihayet 5 mart 932 cumartesi gunüne kadar sureti kat'iyede nüfus hü\1yet cüzdanlan ve askerî yüksek ehliyetnamelerile birlikte şubede is bati vücut etmeleri ilân olunur. ilâveten: FOX halifıazır dOnya havadisleri. lllltlllltıın, İ\ Büyükdere'de Uç ev yandı Dün sabah Büyükdere'de Pana • maçko sokağında 12 numaralı belediye doktoru Suat Beyin evinden yangın çıkmıştır. Yançın îttisalindekî merkez memuru Mir'at B. in hanesine de siravet etmiş, buradan da gene yanındaki eve atlamıstır. Sıra ile üç ev yandıktan sonra söndürülmüştür. filminde eğlendirecektir. Temaşakiranın GLORIA SyVANSON'un bu filmde lâbis olduğu tuvaletleri körünce gözleri kamaşacak ve müstefit olacakları . ILGIN DUL 6 u akşam OPERA SİNEMASINDA Eskişehir Vilâyetinden: Eskişehir Söğüt şosesinin mebdeinden 1 + 600 üncu kilometrosuna kadar olan kısımda beş yüz metrokık harap kısmın tamirati esa&iyesi 3189,75 Iira bedeli keşifle 28/2/932 tarihinden 20/3/932 pazar günü saat on beşe kadar açık münakasaya konmuştur. Talipierin bedeli keşfin % 7,5 ğu nisbetinde teminatı muvakkate akçesi veya bank mektubu vermeîeri ve inşaatın devamı müddetince ehliyeti Nafıa Başmühendisliğince musaddak bir fen memuru veya çavu? istihdam edeceklerine dair fen memuru veya çavuş taahhütnamesinîn revm? ibalede ibrazı lâzımdır. Fazla malumat almak istiyeBlerin Nafıa Başnıühendisliğine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur* İRTİHAL Eczacı İsmail Etem Bevin bvemi Füzulî ve Nabi Etem Beyierin valdeleri Aliye Hanımefendi dün irtihal etmiş • ttr. Cenazesi bugün saat on birde Şiş H'de Ahmet B. sokpğmda Ananyan aparbrnanıntn 3 fineü katında 8 nu maradan kaldırılarak Maçka kabrista • mna defnedîlecekrâ*. SEYRİSEFAfN Merzeb acenta: Galata Köprubaşı B A Sirbpci IMnhflMor Tλ«<<< R t 271' İstanbul Evkaf Müdirîyetinden: Bahçekapı'da Dördüncü Vakıf hanın dördüncü katında 27,28,29 numarah odalar Balâda muharrer odalar kîraya verilecegînden muzayedeye ra hmmaftar. TaffpIerİB martm on besînel sah gthtB saat on <rorâe dar Istanbul Evkaf Müdiriyetindc Akar^t kaJemlnc TRABZON POSTASI (KARADENİZ) 2 mart çarşamba 18 de Galata rıhtımın dan kalkar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: