2 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

2 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sinirli Te asabî oIanlarla hastalara 90 derecelik limon ve portakal çiçeklerinden istihsal edilmiştir. Necip Bey Kolonyaları KARŞI CxP "Cumhuriyei 2 Mart 1932 Losyonları, menekşe, yasemin, fulye, bir zerrei aşk, Çamlıkta hatıra kokuları meucuttur. Açık kolonya satılır. Eminönü 47 GRiPE EN UCUZ ILÂÇ MARTEL KONYAGIDIR (üçyıldızlı veyahut V. S. 0. F Beyoğlu 5 inci tcra Memurluğundan: Bir borcun temini îstifası zımnmda mahcaz ve paraya çevrilmesi kararğir bulunan iki adet makinenin 7/3/932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 12 • 13 te Galata'da Kalafatyeri'nde numaralı dükkânın öniinde satılacağından talip olanların mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaatleri î lân olunur. * V ÇİÇEKÇİLER ÇİFTÇİLER SEBZECİLER Nebatat haşeraunm itlâfına mahsus kuvvetli müstahzarat ve pulverizatör mezruatruzı tahrip eden hastaliklardan vikaye için antikriptogamik terkipler, Çiçek Sebze meyva Bağ ve hububat ziraatine Mahsus gübreler C. P. ve Novo markalı müstahzaratı kullamnız İpekli kumaşlarda en mühim bir mes'ele de (Renk) ve (Boya)dır! En son tatbik sahasına konulan makinelerle mücehhez asri bir "Rivoire Pere & Fils,, in her türlü soğan çiçek ve tuhumlan istanbul Çakmakçılar yokuşu, büyük Yeni Han No. 2223 Tel. 2,1278 Satış mahalli: V. HAYLER ve Şki Tipoğrafik matbaa makinesi işine bihakkın vâ kıf işçi \RA\IYOR Elektrik tesisatı münakasası Galata'da Perşembe Pazar.niı Roman Hanında RiZZO mat baasına müracaat Mtidanya Belediyesinden: Solmaz Boya Fabrikası Tesis etmiştir. (İpekiş) m enfes kumaşları işte bu fabrikada boyanır. Bu kumaşlarda: / Boyalar sabittir, kafiyyen solmaz. 2 Boyalar hiç bir zamart çıkmaz. 3 Boyandığı zaman kamaş dalgalı bir manzara arzetmez, kumaşın her yeri aynı derecede boyanmtştır. 4 Renkler çok canlı ve modanın en cazip renkleridir. 5 Renkler, bütün dünya ile temas hasıl eden (İpekiş moda bürosu) tarafından verilir. Boyama ameliyesini mütehastıslar bizzat yaparlar. Keşfiyat ve inşaat TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: Şirketimizin alelâde hissedarlar iç timaı 4/4/932 pazartesi günü saat 15 te sirketin merkezi olan Ankara cad desinde 57 numaradaki idarehane sinde yapılacağından içtimada bulun mak istiyen bissedarlarm içtima gününden bir hafta evveline kadar şirket merkezine müracaatle kaydolunmaları. RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 Meclisi idare ve murakıp raporunun kıraati. 2 Bilânçonun tetkik ve tasdikile meclisi idarenin ibrası. 3 Müddeti biten murakıbın ye niden intihabı. 4 Müddeti biten idare azalarının yeniden intihabı. 5 İdare meclisi azasının beften üçe tenzilı. Mudanya kasabasının elektrikle tenvirine ait tesisat (30022) lira (88) kuruş bedeli keşifle ve kapalı zarf usulile 25 uşbat 932 tarihinden 16 mart 932 tarihine kadar 20 gün müddetle münakasaya ko • nulmuştur. Münakasaya iştirak edecek taliplerin zirde zikredilen ve • saiki ibraz eylemeleri meşruttur. 1 Kapalı ve üzeri imzalı bir zarf derunünde teklif mektubu. 2 Ya teminatı naktiye depozito makbuzu ve yahut millî ban kalardan birisinden alınmış teminat mektubu, keza bir kapalı zarfla. 3 Münakasaya iştirak edecek zatın elektrik mühendisi olduğuna dair musaddak ve fotoğrafh diploma sureti ve yahut ayni evsafı haiz istihdam edilecek bir mühendisin diploma sureti. 4 Taliplerin Türkiye'de bir veya daha ziyade şehir ve kasabada elektrik tesisatı yaptıklarma dair vesika. 5 Taliplerin taahhütlerini hüsnü ifa eylediklerine dair vesika. Münakasaya iştirak edeceklerin balâda tadat edilen vesaiki ihale günü olan 16/3/932 çarsamba günü saat tam 15 e kadar Mudanya Belediye Encümenine vermeleri ve saati muayyenden itibaren teklifat kabul edilmiyeceği ve taliplerin işbu tesisata ait proje ve evrakı müteferriası Mudanya Belediye mühendisliğinden ve Bahçe meraklılarına 20,000 gül yediveren Bodur 1 1 2 çeşit nadide yediveren bodur gül, 80 çeşit yediveren 1 metrede asılı gül, 1 5 çeşit parasol şemsiye şeklinde gül, I 5 çeşit sarılan yediveren gül, na dide aşağiya sarkan tezyinat ağaçları. 20 çeşit kap içerisinde nadide çam ağaçlan, nadide bodur meyva ağaçları. nortmandia forme meyva ağaçları, yüksek meyva ağaçları, salon yeşillikleri, or manlık fidanları, 6 çeşit katmerli leylâk ağaçları, kamelya, manolya ve saire. Ortaköy Ankara ilk fidan bahçesi Vasü, Kataloğumuzu isteyiniz. No. 15 5 istanbul'da Küçükbebek'te 29 numaralı hanede elektrik mühendisi Hâlet Be yden otuz lira b e d e l m u k a • bilinde tedarik edebilecekleri ve yevmi ihalede yapılan teklifler Belediye Encümenince tetkik ve muvafık görüldüğü takdirde ihale icra edileceği ilân olunur. (Solmaz boya fabrikası) boyaları, dogrudan doğruya in giltere'nin en möhim kimya müesseselerinden celp et mektedir. GAZ ÖCAKLARI | FENNİN EN SON İCAD1 İDARELİ ve DAYANIKLIDIRLAR SVEA Yakında Piyasaya Çıkıyor lzmır sırarı Türk Anonim Sirketinden: 9 Â71 TÜRK ANONİM ELEKTRİK ŞtRKETİ UMUMİYESİNDEN: Hissedaran heyeti 21 mart 1932 pazartesi günü saat iki buçukta Şirkeb'n Galata'da Bahtiyar Hanındaki mer • kezinde alelâde toplanacağından içti • mada bulonmak istiyen hissedarlarm içtimaa takaddüm eden hafta zarfında şirket merkezine müracaatle kaydolu narak yevmi mezkurda hazır bulunma fan ilân olunur. Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: İbrahim Vehbi Beyin 7118 nu maralı deyin senedi mucibince Şehremini Caferağa mahallesin de İnadiye fırını sokağında eski 55 mükerrer yeni 810 numaralı ahşap bir haneyi terhin suretile istikraz eylediği üç yüz Iiranın vadesi hitamında ödenmemesinden dolayı istikraz esnasında tayin eylediği ikametgâhına tebligat ifası için gönderilen doksan bir günlük ihbarname zahnna ma hallesi heyeti ihtiyariyesince yazılan meşruhattan borçlu mumaileyh İbrahim Vehbi Beyin vefat eylediği ve zevcesi Fatma H. ile oğulları Cemal, Kemal, Kâmil ve Celal Beylerle İclâl ve İkbal Ha mmlardan başka mirasçısı olup olmadığı ve bunların da ikamet gâhlarının meçhul bulunduğu anlaşılmış olduğundan ilân tarihin den itibaren doksan bir gün zarfında borç tamamen ödenmediği veya yenilenmediği takdirde mezkur emlâkin bilmüzayede satı lacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. BUNLARI HER YERDE İSTEYİNİZ. Izmir Suları Türk Anonim Şirketinin meclisi umumisi 31 mart 1932 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da alelâde olarak in'ikat edeceğini hissedarlanna ilân eyler. JAK. Y. LEVİ Çiçek Pazar, Altı Parmak han altında, istanbul Umum deposu : RUZNAMEİ MÜZAKERAT Meclisi irade raponı Hesabat komiseri raporu Murakıp raporu 31 kâmınusani 931 tarihli bilânço, kâr ve zarar hesabatının tasdiki 5 Mecliste intihabat 6 Murakıp intihabı Nizamnamei dahilinin 27 inci maddesine tevfikan hîssedaranîn in'ikat edecek meclisi umumide bulunmaları için hisse senedatının atideki mahallere tevdii. İzmir'de şirket merkezi idaresine Brüksel'de, Bruksel Bankasına Meclisi idare emrile murahhas ve müdür 1 2 3 4 RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 Meclisi idare ve murakıp raporlarmın kıraati. 2 Senelik bilânço ve kârü zarar hesaplannın tetkik ve tasdiki, meclisi idarenin ibrası ve temettüün sureti tevzıı. 3 Meclisi idare intihabab. 4 Senei maliye murakıbmın in tihabı. Sultanahmet 3 üncü Sulh mesinden: Mahke Bilecik Vilâyeti Dairai Encümeninden 1 Bilecik Söğüt yolunun 14 X 600 ile 26 ıncı kilometro hiza sındaki ocaklardan müstahzar 3859/25 metro mik'ap ham taşın 14 X 700 küometrosile 22 X 890 kilometrolar arasına kabili mesaha bir şeküde nakil ve ıstifi beher metro mik'abı 262 kuruş hesabile 10111 lira 23 kuruş muhammen bedeli ile mevcut şartnamesi mucibince ve kapalı zarf usulile 17/3/932 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Encümeni Daimice kat'î ihalesi yapılmak üzere 27/2/932 tari hinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 2 Talipler münakasa şartnamesinin bir suretini Vilâyet Nafıa Başmühendisliğinden istiyebilirler. 3 Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalât kanunu mucibince teklifnamelerini ihale tarihine kadar Vilâyet Daimî Encümenine tevdi etmeleri lâzımdır. İstanbul'da Alacahamam'da Sabuncu Han caddesinde 74 numaralı dük • kânda ikamet ederken elyevm ikametgâhı meçhul Vitali Kohen Ef. ye: Di mitri Efendinin aleyhinizde açtığı ve tafsilâtı arzuhalinde münderiç 206 lira alacak davasmdan dolayı nammıza gönderüen arzuhal ve celpnamenin arka sına heyeti ihtiyariye ve mübaşiri ta rafından verilen meşruhata nazaran bir senedenberi İtalya'ya gittiği oradaki adresinin malum olmadığı bildirflmis olmasma mebni davacınızm talebile ilânen tebligat icrastna karar verilmis ve muhakeme günü olan 15/2/932 tarihinde mahkemede isbati vücut etmemiş olduğunuzdan gıyabmızda muha keme icra kılınmı* ve müddei 4 kıt'a 50 şer liralık senet ve bir kıt'a protesto îbraz etmis ve hnzayi inkârımz halinde istiktap ve sabit olmazsa yemin teklif etmesi üzerine muhakeme 30/3/932 çarsamba günü saat 10,30 a talik kı Immıstır. Yevmi muayyende gelme • diğiniz veya bir vekili musaddak gön(fennedifnriz takdirde vakıalan kabof etmiş addVdiieeeğînîz ilân olunur. Bilecik Vilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Bozüyük Karaköy yolunun 117 X 500 127 X 460 metroları arasına ocaklardan bilihraç nakil ve istif olunacak 5273/30 metro mikâp ham taşın beher metro mikâbı 229 kuruş hesabile 12073 lira 56 kuruş muhammen bedelile mevcut şartnamesi mucibince ve kapalı zarf usulile 17/3/932 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Vilâyet Encümeni Daimisince kat'î ihalesi yapılmak üzere 27/2/932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 2 Talipler münakasa şartnamesinin bir suretini Vilâyet Nafıa Başmühendisliğinden istiyebilirler. * 3 Talipler müzayede, münakasa ve ihalât kanununa tevfikan teklifnamelerini mezkur 17/3/932 tarihine kadar Vilâyet Daimî Encümenine tevdi etmeleri lâzımdır. Tütiin tnhisarı Umumî Müdürlüğüden: 1 Şartnamesi dairesinde (500) kilo soda, (1000) kilo Arap sa bunu, 22/2/932 pazartesi saat 10 1/2. 2 Muhtelif şekil ve eb'atta (200) metre kalbur teli; 3/3/932 perşembe saat 10 1/2. 3 Tütün sandıklarına mahsus muşamba imali için nümune ve şartnamesine tevfikan (7000) yarda beyaz yağlı kanaviçe pazarlıkla satın ahnacaktır. 5/3/932 cumartesi saat 10 1/2. Taliperin yukarıda gösterilen gün ve saat'erde % 7 1/2 teminat akçelerîni hâmilen Galata'da Mubayaa komisyonuna müracaatleri. Işık Terzihanesinden: Terzihanemizce Niko Ef. nin alâkası kalmadığı muhterem miişterflere arzolunur. Hamza Z. A. Hulusî Zayi Beşiktaş Malmüdüriüğün den almakta olduğum 46144 nomarada mukayyet maas ciizdan ve beratım tatbik miihürlerimizi ve naktî kâğıtlan mızı zayi ettik. Yenilerini alacağımız dan zayilerin bükmii yoktur. Ayse Mediha Zekiye Umumi neşrtyatı idare eden Yaa ifieri müdürü: Kemal SaUh MatbaactUc tm Neptyat Türk Ordu Belediyesinden: Ordu şehrine isale olunacak su projesinin yeni şartnameye göre tanzimi Belediye münakasa talimatnamesinin bîrinci maddesine tevfikan münakasaya vaz ve taliplerin on marta kadar Ordu'da isbati vücut etmeleri ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: