3 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

3 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kazananîar Geçen def aki bilmecemizin halli «Bayram çocukları sevindiren bir gündür.» idi. Doğru halledenler arasında beş liralık mükâfatı Adana Kız Muallim mektebinde 334 Lâyika Hanım kazanmıştır. Hedi yesi kendisine posta ile takdim olunacaktır. Bir resmini gönderme sini rica ederiz. Birer ipekli mendil alacaklar: Darıca'da Dağ Topçu Alay 32 T2. K. Bin başı Munur Bey kızı Nermin, Bursa birinc: Erkek lisesi 186 Memduh, Ankara meçhul Asker mektebi 166 Latife Rıfat, Aydın Orta mektebi 330 Mehmet Sedat, Istıklâl lisesi dördüncu sınıfında Şehap, Orhan gazi tütün lnhısan satıs memuru Sabn Bey kızı Irfan, Diyarbekir Cumhuriyet Ilk mekteb: 253 Sait, Kadıkoy Erkek lisesi 141 Puat, Izmıt Golcuk Turgut mektep gemisi 275 Izzet, Eskişehir Şimendıfer fabrıkasında 571 No lu marangoz şakirdi Cemaleddin, Kavak bakkal Hakkı Ef kızı Yaşar, Inegol Ismet Paşa mektebi 4 Hamıt Beşıktaş Serence B. yokuşu Mehmet Ali B. sokağı 37 Doğan, Zonguldak Bavtar Seyfı B. oğlu Bülent Seyfi, Izmir Ikiçeşmelık caddesinde Nalıncı çıkmazı 325 Şahuı Kemal, Beyoğlu Hamalbaşı Komurcu Sokak 21 Fethiye, Gedikpaşa Amerikan Kız kolejinden Kevser, Vefa Orta mektebi 755 Sait Altıncı ilk mektep Zıya Ahmet, TJskudar Amerıkan Kız koleji Vasfiye Muhtar, Çocuk hayatından levhalar HİKAYE. rufatOo Mediha kimsesiz bir küçük kızdı. Onu vaktile ihtiyar, huysuz bir dilençi kadın evlâthk edinmişti. Ya çahşıp yahut ta dilenip para kazanraasını söyliyerek sabahle • yin sokağa atar, eğer akşama eli boş dönerse fena halde döverdi. Mediha bir sabah kulübelerinin yakmında hasta, zayıf bir köpek gördü. Acıyıp eve getirdi. Fakat dilenci kadın kızdı. Sade köpeği değil, Mediha'yı da koğdu. Zavallı kızcağız ne yapacağını şaşırmış hüngiir hüngiir ağlıyor du. O sırada bir de baktı ki küçük köpek arka ayaklarını havaya kal Birer cep defteri alacaklar: Şu yavrulann oturup tatlı tatlt beştaş oynamaları ne hoş'değil mi? Onuncu İlk mektep 34 Neclâ, Aksaray Huseyinağa mahallesi 14 Feriha İbrahım, Pangaltı Rus sokağı 64 Şehıman Cemil, Salihli Avukat Hayri Bey kızı Muazzez, Zinclrlikuyu Mehmetağa caddesi 17 Ni hal Mithat, Heybellada Beylik evler 25 Yegâne Fikri, 29 uncu ilk mektep 343 Cafer, Divanyolu'nda Mustafa Beytur, Buyükada İlk mektebi GuzJn, Gemlik Dava vekilı Ali Kadrl Bey kızı Fehime, Adana Cumhuriyet mektebi 930 Hıkmet, Eskışehır Hoşnudıye mahallesi Derbent sokağı 40 Abdürrahman, Sıvas 12 inci F Levazım muduru Rıza B klzı Beyhan, Haskoy Kalaycı bahçesı 70 Orhan, Kadıköy Hasırcı sokağı 80 Mihrimah Tevfik, Goynuk Beledıye ebesi Nadire Hanun yanında Ayşe Leylâ, İzmit vapur iskelesl kumüsyoncu Şükrü Ef. kızı Leman, •»Ankar^ K^çiören Aydın meb'usu Reşit Galip Bey kızı Ismet, Edincik ilk mektep 90 Ahmet. Marifetler Bir kalem, iki kibrit ( 1 Faydaîı bilgiler Deniz yılanları dırmış, sade ön ayaklarile bir cambaz gibi yürüyordu. Bu manzara Mediha'nın o derece hoşuna gitti ki bu müteessir halinde bile sevinip gülmeğe başladı. Maamafih küçük köpeğin marifeti bununla da kalmamıştı. Çamaşır sermek için gerilmiş ipin üzerinde de bir taraftan öbür tarafa koşup sıçradı. Artık tereddüde mahal kalmamıştı. Mediha köpeğini aldı. Kalabalık bir yere gitti. Ona mari fetlerini yaptırarak herkesi gül dürdü. lyi kalpli insanlar kendi lerini eğlendiren bu marifetli kö FLCZU Susuz yaşıyan hayvanlar Devenin açlığa ve susuzluğa dayanışı âdeta bir darbimesel hükmüne girmiştir. Fakat devenin meselâ on on beş gün su içmeden yaşıyabilmesi onun midesinin yanında ihtiyat bir su kesesi mevcut olmasından nes'et eder. Deve susadığı zaman dışarıda su bu lamazsa oradaki suyu midesine akrtarak geçinir. Halbuki Ameri ka'da karaca cinsinden bir çeşit hayvan vardır ki bütün yaşadığı müddet zarfında bir damla bile su içmez. Birer dolma kalem alacaklar: Pertevniyal lisesi 122 Zeki, Çatalca ikinci mektep Haluk, Italyan Tıcaret lisesi Zeki Enver, Yunanistan Gömülcine Harılaus Trikopis sokağı hususî Turk mektebi 1 Hasan Azmi, izmit demıryolu 206 Sırn Şinasi. Ereğlı şirketi merkez Istasyon memuru Vahit Ef kızı Şefkat, İzmir Basmahane Pilic sokağmda 25 Halit, Golcuk ılk mektep 79 Sıtkı, Konya Ereğlısi tahsil memuru oğlu Ali, Bolvadin Balta çeşmesi karşısında Hatice Fitnat, Samsun Şulei ırfan mektebinde 6 Feridun, FUtih Mustafa B mahallesi 2 Selma. Maltepe Kucükyah 18 Melıh, Konya Hadıkai sıhhat eczanesi sahibı oğlu Arıf Dortyol Gazi ilk mektebi Seniha Zeki Ba,,ra Enderonî zade Rıfat B kızı Mediha Noterdam do lord mektebi Arpinıye Yalova merkez mektebi 11 Asaf Zıya, Adana Suphi Ps fabrikasında Nusrat B vasıtasıle Sahire. Bebek Senjozef mektebi talebesinden Fatma. Birer kitap alacaklar: Salmatomruk ilk mekteu 142 Ahmet Uskudar Amerıkan kız lisesi 121 Guzide, Roberkolej Ahmet Naili, Samsun'da Numan Beyzade kâtıbı kızı Nevin Hami, Avukat Ferit Davut Beyın kızı Emel Ankara Hacıbayram mektebi 120 Melek Ankara Etlık ilk mektebi 18 Umur, Geyve Akhısan 24 Suphive, Uzunköpru'de Gazi Mahmut B. mektebi 185 Turhan, Lüleburgaz Birlık Ticaret Bankası müduru Osman B oğlu Özhan Kalecık jandarma kumandanı oğlu Nihat, Sivas Kız Muallim mektebi 11 Nebahat. İzmit Yeni Turan mektebi 198 Müşerref Rıza, Bakırkoy Kartaltepe 16 Nükhet Kemal, Harbiye Çemen sokağı 223 Suzan, İstanbul Erkek lisesi 1135 Baha, Harbiye'de Kundura mağazası sahibi kızı Madlen Gedicyan, Adana Inönü ilk mektebi 238 Meserret, İstanbul Kız Orta mektebi 482 Melek Hüseyin, Edirne Gazi yatı mektebi 188 Zeynep. Bir kurşun ve iki kibritle elif bemizin ekseri harfleri yazıla • bilir İnanmazsanız yukarıkı res imdeki birinci sıraya bakınız. İşte sıra i l e K F Z C Z U T H A Fakat size: Bir o yapın derlerse bunu yapabilir misiniz? Hayır cevabım vereceksiniz. Hiç te de • ğiL Resmin alt sırasında gördüğünüz gibi kalemi iki kibritin arasına sıkıştırıp kâğıdın üzerine bir o çizersiniz. Vakıa onların istediklerini değil amma siz kendi vadinizi yerine getirmiş olursunuz. Herkes te gülmekten kırılır. I Mart bulmacası Dl | Bunların vücutlerine ithal et tikleri yegâne su yedikleri ıslak otlardaki rutubetten ibarettir. Rl L Ş A RE Pİ MA ERİ RT İC Karada yaşıyan yılanların bir kaç nevileri vardır. Halbuki de • nizde yaşıyan yılanların cinsi o kadar değişik değildir Hatta bunpek ile sahibini bilmukabele memların arasında nehirlerde yaşıyan nun etmekten geri kalmadılar. yılanlar zehirli değildir. Mediha bu suretle hergün hayaEn fazla zehirli deniz yılanları tını kazanmağa başladı. O sırada sıcak memleketler sahillerinde eski analığının büsbütün parasız bulunur. Bunlar da Hint yılanı ve saire kadar tehlikelidirler. Ma kaldığını ve sefalete düçtüğünü lezya adalarında inci bulmak için duyunca gene dayanamadı gitti. denize dalan yerlileri bazan bu yılanlar sokar. Dalamadıkları acıtmadığı için çok defa zavallı adamlar geçirmekte oldukları tehlikenin f arkına varmazlar. Fakat 20 dakika sonra kay başlar. Bu suretle zehirin kana karışmış olduğu meydana çıkar. Maattteessiif iş bu hale gelince artık tedavi edilme imkânı yoktur. Biçare ö • lür gider. Biriktirdiği paralarla doktora baktırıp, ilâç alıp iyi etti. Kemliğe karşı yapılan bu iyilik o fena huylu kadını da insafa getirdi. O andan itibaren Mediha i* çin hakikî bir anne gibi şefkatli ve küçük köpek için de çok mer hametli oldu. Hanım kızlara elişleri ıııımiMnıiMiııııınnıııııııııııııııuuııııııııınımnıııııınnııııroıiHiıııııııııuınınııiHmııırtiımnmnııııııııınııııııınıııııııııııııiMiıiHnmııınııı Onar kartpostal alacaklar: Bostancı ilk mektep 174 Ali, Yıldız sokağı 15 Guler, Bulgurlu Kısıkh caddesinde 8 Mediha, Beşiktaş Doktor Halit Bey oğlu Aytekm, Sıvas Hacı Velı mahallesi Fertelli zade Lütfiye Hanım kızı Naciye Erbaa Hâkimiveti milliye ilk mektebi 33 Hüseyin Cahit, Üsküdar Ayazma 7 No. da Hakkı, Küçük ticaret mektebi 950 Behadır. Sanyer22 No da Naıme, Birecik Dumlupınar ilk mektebi 110 Saffet. Senjozef mektebi 266 Bülent Sait, Kadıkoy Sakarya sokağı 17 Sabire Remzi, Erzurum lisesi 104 Celâl Bursa Valisi Fatin Beyin kızı Nermin, Ünye Feyziye ilk mektebi 129 Nerıman İzzet, Sınop Orta mektebi 86 Fethi Kaya, Keskin ilk mektep 332 İhsan, Kandilli Kız lısesinde 253 Hadiye, Galatasaray lisesi 980 Cezmi İhsan, Mardin ziraat memuru oğlu Gülsen Bey ve hanımlar. Şu yukarıda 9 murabba i çinde gördüğünüz heceleri o suretle diziniz ki bu aya ait bir darbimesel çıksın. Doğru halledenler arasında bir kişiye beş lira mükâfat takdim edilecek ve resmi gazete mize basılacaktır. Diğer birine bir «İş Bankası» kumbarası hediye edilecek üç kişiye «İpekiş» in zarif ipek mendillerinden verilecektir. Diğer 95 kişiye muhtelif hediyeler. Onlardan da arzu edenlerin resmi basılır. Cevaplar nisanın birinci gününe kadar «Cumhuriyet ço • cuk sahifesi muharriri» adresine gönderümelidir. Geç kalanlar ve bu adrese gönderilmiyenler kazanamazlar. na ikinci sıradaki danteli örer siniz. Mes'ele olur biter. Boş zamanlarınızda hem eğlenmiş olur, hem de işine yarıyacak bir şey yaparsak küçiik kardeşinizi se vindirirsiniz. V ^ İstanbul'da bulunanların pazartesi gününden itibaren matbaamı~ za müracaat edip hediyelerini almalarını rica ederiz. Diğer yerdekilerin mükâfatları tarafımızdan gönderilecektir. Aptal htrnz ve yaylt ka$a Küçük kardeşinizin karyoias: için göstereceğimiz usulle res mimize bakarak çok şık örtüler yapabilirsiniz. Bunun için evvelâ 250 gram yün ipliği almız. Ke narlardan birinden başlar, yata ğın enliiığıne gore oir mcıre vtya daha geniş olarak yukarıdan birinci sırada gösterilen iki çeşit örgüyü vücude getirirsiniz. Boy ekseriya iki metre olursa kâfidir. Sonra baştan aşağı kenarları

Bu sayıdan diğer sayfalar: