3 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

3 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 Mart RESSAMLAR ARASINDA ASRf LİSANLAR M E K T E P L E R i dir. AÇILMIŞTIR ALINIZ. istanbnl 373 Istiklâl caddesi Akademi münakaşası Güzel San'atlar Akademisi Mudnru Namık Ismaü Beyefendıye Bir inhidam Ressam Ali Sami B., Akademi müdürü 70 yaşında bir kadm enkaz altında kaldı Namık Ismail Beye cevap veriyor Dün gece Fatih'te Bahariye'de bir Namık Beyefendi, On sekiz subat tarihli Cumhurı yet'teki cevabınızı okudum, bu ce vaplarda elmizden geldiği ve di lmizin döndüçü kadar. Benim Akademi hakkındaki tenkitlerimi cürütmege ve onların f aydasıx ve lüzum • suz ve bilgisîz olduklarını isbat et • meğe çalısıyoruz, sizin hesabınıza bundan tabü bîr şey olamaz. Ne diyecektiniz «sözlerîniz doğrudur. Biz bu işi başaramıyoruz. Sebepleri de sunlardır» diyemezdiniz ya! Zaten dünyada kusurunu itiraf eden kac tane baba yiğH vardır ki birî de siz ola eaksınız. lşte Beyefendi bun • dan dolayı b e n ' şunu dedimdi, siz bana söyle cevap ver • dinîzdi, halbuki benim sözlerimin bîr satır sonraki kelimelerini nazari dikkate almadan cevap vermissiniz diye uğraşacak deşilim. Kariler ve alâkadarlar yazılarımızı o kadar dik katle ve ehemmiyetle okuyorlar ki gözlerinden tek bir kelime kaçma dığını bayret ve şükranla gördüm. Ben artık işi onların âdil kararlarma ve bitaraf muvazenelerine bırakıyomm ve Akademi bakkındaki düsünce ve tenkitlerimin yenilerine geçiyo • rum, söylenen söylenmis tesiri de görülınüştür. Tabiî bir çok muhakeme dinlemişsinizdir. Avukatlar söyler, söyler namütenahi söyler, fakat hâkrm gene bildiçini ve vicdanının hükmunü yapar. Cevabınızm bir noktasrada: «Eğer Akademinin resitn şubesine atfettiğiniz kusur bu ise biz bunu memnuniyetle kabul ediyoruz. Bu müessese talebesine para kazanma • nın yollarmı öğretmîyecek, yalnız san'at öğretmeğe çahsacaktır» şekIindeki itiraf oldukça acıkhdır. Simd bakınız Namık Bey hangimîz mügaletaya düşüyoruz. Ben, san'atkârlık serbest bir meslektir. Onunla inaan hayatınj kazanabilîrse o mesleke ra^bot olur, aksi takdirde o işi öğreten müessesenin mevcudiyeti bir süsten ibaret kalır demiştrm ve uzun misallerle Akademinin talebeye san'at öğretemediğini icbat etmeğe çahşmıştım. Tekrar etmeğe hacet var mıdır ki asrımızda bir san'at eserinin kıymeti demek onun maddî yani naktî kıy meti demekrir. Para etmiyen san'at hiçtir. Diinyada parasız hiç bir şey olmaz. Abdülhamit devrinde hafiyelikten başka hiç bir iş para etmediğinden zavallı merhınn san'atkâr Cemil Bey de bir piyasa çalgıcısı kadar para kazanamamıştı. Simdi devrimiz cumhuriyet devridir. Her san'atkâr kıymeti nisbetinde san'a tından müstefit olmaktadır. Merhum da sağ olsaydı mutlak lâyık olduğu mevkii alacaktı. Nitekim oğlu ve sevimli san'atkârımız Mes'ut Cemil gibî. Avrupa'da aç kalan san'atkârlar şimdi artık ne olduklan anlaşılan fütii ristler, kubistler gibi mektebinizin kütüpbanesi için gazetelerine abone olduğunuz modernîstlerdîr. Genç nesle onları yani o sefalet niimune lerini misal göstereceğinize «Paaderefskb gibi Avrupa'da, Amerika'da adedi pek çok olan san'atkâr mil yonerleri yani san'atile milyonlar kazananları gösterse idiniz elbet bir Akademi müdürüne yakışan vazifeyi ifa etmiş olurdunuz. Yalnız san'at öğretiyoruz sözüne gelince onun da maatteessüf bir kuru teselliden baska bir şey olmadığına bir kaç senedenberi resim sergilerinin acıklı man zarasından daha âdil bir şahit olur mu? Akademi çok ciddî gayretlere mnhtaçtır, beyefendi. Şimdiye kadar yazdıklarım ve bundan sonra da yazacaklarım Akademinin mahrumiyet serisinden bir kaç misaldir. Nihayet yevmî bir gazetenîn dar siitunlarına sığdınlmağa uğraşılan küçük bir muhtıra. Benim mektebinizin bütcesije sarfiyat veya mahrukat listesile hiç bir alâkam yoktur, ve olamaz da, muallimlerin iktidarları, iktidarsızhkları da şimdilik bahsimden ba riçtir. Benim sözlerimin hulâsası, yapılan iş fena yapılıyor. Ve iyi netice vermiyor tezinin isbatıdır. Sabık Hattat mektebi Akademinize ilhak edileli yedi sekiz ay oluyor. Bu teskilât ile mektebin Sark tezyinatı şubesi tesis edilecek idi. Her nedense fc*lâ bu işin tesisi için bir karar veriUmedi. Vakiâ şubeyi teski! eden l»ir kaç talebeyi muallimler eski tarzda tczhip ve saire gibi islerle isgal etmekte iseler de dersler beniiz tanzim edilmis bir sekilde verilememektedir. Yani mekteo. muallim, talebe ve her şey hazır olduğu halde simdiye kadar maksada do£»ru bir adım atılamımıstır. Bu şubenin dersleri icin de Avruoa'dan müt'^assıs bek'eni yor denüemez. Ciinkü bu san'atın raütehas«!sı ancak mem'^ketimirde bulunur. Yapilacak is malumdur, Namık Bey. Şark tezyinatı başlıca halı ve çini ressamhğı, tezhip ebri ve ciltçilik işlerinden mürekkeptir. İyice organize edilebilirse bu şube Aka deminin en parlak ve en faydalı şubelerinden biri olur. Akademide bir de muallimlik imtihanı, yani talebeden veya hariçten resim muallimi istiyenlerin muallimlik rüusu imtihanı vardır. Bu, Avrupa'da «profesöra» dedikleri imtihana muadildir. Süphesiz bu imtihan Avrupa'da olduğu gibi resimden baska bir hocaya lâzım olan diğer biljrileri de ihtiva etmektedir. Bunu geçire bilenler mekteplerde resim muallimi olurlar. Avrupa konkorlanna giren ve kazanan talebe muallimlik imtihanına tâbi tutulmamaktadır. Resimden baska yalnız fransızcadan imtihan geçiriyorlar. Bu talebe tahsil ettiği Avrupa sehrinde de böyle bir imtihan geçirmekle mükellef deSiIdir. Avdetinde beş sene maarife hizmet etmeğe mecbur olan bu talebe vüksek muallimliklere kabul ediliyor. Muallimlik mesleği ve vazifesi sade el hünerile temin edilebilmiş olsaydı muallim olacak talebeyi Avrupa'da san'at tarihi, terbiye ilmi, teşrih, manazır, modlâj ve saire gibi dersleri bilmekten mes'ul tutmazlardı. Bir kaç söz de mimarlık tahsili • mize dair söyliyelim: Memleketi mizde mimarlık tababetten ziyade harcı âlem bir meslek olmuştur. Her hasta olan bir doktora müracaat et • miyor, beJki de edemiyor ama iki odalı bir ev yaptıran kimse bile bir mimara müracaat etmeğe kanunen mecburdur. Bundan dolayı mimarlık memleketimizde en parlak devrine girmiştir. Mimarlar hususî işlerin • den baska müteahhitler ve şirketler nezdinde de kolayhkla iş bulabili yorlar. Bunlara göre hükumet me muriyetleri de vardır. Hususî işler, çalışan her miman geçindirecek kadar çoktur. Memlekethnizde iş ya • pan bir çok ecnebi mimarlar da vardır. Bu itibarla Güzel San'atlar Akademisinin mimarlık şubesi memleke» tîmizin en parlak bir ilim ve san'at şubesi olmalı idi. Çünkü bir mektep olarak Ali Mühendis mektebmden hiç te asağı derecede degildir. Hal • buki Ali Mühendis mektebine »tr meğe her sene pek çok talip çıktığı halde mektebinizin mimarlık şnbe sine bu kadar rağbet ve müracaat olamıyor. Sizin soyiediğmize göre bu sene mimarî smıflannn dıihul imtibanına otuz dört lise mezunu iştirak ebniştir. Bunlann onu üntihanı kazanmış, yirmi dördü reddedilmişth*. Elyevm mimarî birinci sınıfı teşkil eden bu on talebeden dördünün şimdiden mek • tebi terkettiği rivayet ediliyor. öyle ise birinci sınıfta muntazam devam eden altı talebe kalmıştır. Böyle de olmasa hiç bir mektepte birinci sınıftaki talebe adedi çıkıncıya kadar ayni rnörtan muhafaza edemez. Ve bu adet te memleketin ihtiyacı olan miman temin edecek bir adet değildir. Mektebe diğer âli mekteplerde olduğu gibi pek çok talebe gelebilir, ve ba ekseriyet arasmdan en kabiliyetlileri ayrılabilirdi. Onlan korkutan maruz kaldıklan bir takım program harici suallerdir. Ezcümle bu seneki talipler hiç beklemedikleri bir takım yüksek mimarlık sualleri karşısmda kalmışardır. Mektebe kabul edüen talebe bile iki sene amelî mimariye dair ders gönnedikleri halde hariçten gelen ve lîse tahsilinden başka malumatı ol • mıyan bir talebeye Karaköy'ün ez • berden plânı, Üsküdar'da bir caminin plânı, Akademinin plânı gibi yük sek mimarlık sualleri soruluyor. Rica ederim bu sekilde bir imtihanm mektebe girmeğe gelenlerin yüzüne kapılan kap&maktan farkı nedir? Bundan başka mimarî kabul imtihanmda muvaffak olamıyan talebeye bir sene kadar ardekoratif atelyesine devam etmesi ve bunun ertesi sene mimarî kabul îmtihanı için faydalı olacağı tavsiye ediliyormuş. fnsan bu garip tavsiyeyi işittîkten sonra mimarlık imtihanmda talebeye neden program harici sualler sorulduğunu ve tale • besiz resim atelyelerine talebe temin etmek icin ne gibi tedbirlere baş vurulmakta olduğunu tayinde müşkülât çekmez. Mimarlık derslerinde memleketîmizin en çok muhtaç olduğu bilgi «construction» înşaat dersleridir. En büyük noksanımız ekonomik, konforlu, ve dayanıkh bina yapamamaktır. Gerek betonarmede gerek tuğla binalarda Avrupa'da pek cok yeni usulIer tatbik edümektedir. Bizde bir kiibik bina modasıdır gîdiyor. Avru pa'yı görmivenler Paris'i, Londra'yı bastanbaşa küMk binalarla dolmuş zannediyorlar. Paris, Londra en çok yeni binalar yapılan Avrupa şehirleridir. Bîr iki ayda veni veni mafcallelerîn vücude getirdiği görülür. Londra'da kübik bina yok gibidir. inhidam olmuş, ahşap bir ev, suların ve karın tesirüe yıkılmıştır. Bu evde bulunan 70 yaşında bir kadm enkaz altında kalmıştır. Kadınm feryadını etraftan haber alanlar keyfiyeti zabıtaya haber vermişlerdir. Bu evin tttisalindeki diğer bir evde maili inhidam bir hâle gelmiş ve tehlikeli bh vaziyete girmiştir. O evin de yıktırılması için itfaiye celbedilmiş ve evin yıkılmasına başlanmıştır. Kadınm da enkaz altından çıkarıl • raasına teşebbüs edilmiştir. Cuma günü yapılacak futbol maçları fstanbul Futbol heyetinden; 43932 cuma günü Taksnn stadyomunda icra edilecek lik maçları: Süleymaniye Kasımpaşa saat 10,30, hakem Şehap Bey. Eyüp Beylerbeyi saat 11,45, hakem Şehap Bey. Altmordu • Hilâl, saat 13,30, ha kem Emin Bey. Süleymaniye Anadolu, saat 15,15, hakem Ref ik Osman Bey. Vefa • Kumkapı Beykoz saat 16, hakem Arif Bey. SUleymaniye Anadolu müsaba kası muhaiefeti havadan dolayı nok•an oynanan on beş dakikayı itmam edcceklerdir. RLiTZ Ankara Hacıbavram caddesî Her meslek erbabına elzemdir Yegâne ve hakikî mütehassıslar Memurin, muallim ve zabitana husust tarife KAYIT MECCANl BÎR TECRÜBE DERSÎ Devlet Demirvollan İlânları Haydarpaşa Ankara hattı üzerinde Doğançay istasyonu civarmda 147 + 750 inci kilometrede vaki taş ocağından çıkarılacak üç bin metre mikâbı balastın ihraciyesinin kapalı zarfla münakaşası 23 mart 932 çarşamba günü saat 15 te idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer liraya satılan şartnamelerde yazıhdır. * ** Ankara istasyonundakî satış barakası iki sene müddetle ve alenî müzayede ile kiraya verilecektir. Müzayede 22 mart 932 salı günü saat 15 te idare merkezinde ya pılacaktır. Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ellişer kuruşa satılmakta olan şartnamelerde yazıhdır. Paris'te ise Bulvar Raspay üzerinde Voleyfeoi heyetinden: beş altı binadan başka «Cite Univer43932 cuma günü Galatasargy sitaire» gibi yeni mahalleler dahil olkulübü lokalinde yapılacak voley • duğu halde kübik binaların yekunu bol maçları: on beşt geçmez. Bunun haricinde yüzTopkapı Eyüp, saat 17, hakem lerce, binlerce yeni bina vardır ve bîr Nihay Haydar Bey. yandan da yapılmaktadır. Vefa • Kumkapı SUleymaniye saat Bunlar eski bildiğimiz Fransız sis17,30, hakem Seyfi Bey. temi de değildir. İdareli, süslü, sıhhî Besiktaş Galatasaray, 18, hakem ve konforlu, cepheleri daha ziyade Sami Bey. İnfiliz sistemme kaçan zarif tuğla binalardtr. Fransız'lar iyi şey bulup Darülfünunspor kulübünün, A tatbik etmekte milliyet gururunu hiç nadolu'nun muhtelif şehllerinde ve kale almıyorlar. Bir çok yeni sistemKıymeti muharoineneıi leri de Alman'Iardan almışlar. Ben köylerinde spor teşekkUHerinden bu şekil inşaatm bizde henüz tatbik mahrum bulunan gençliğt tenvlr ve \t 4125 edildiğîni görmedim. Meselâ: Zemin şat etmesi için Dahiüye ve Maarif Tamarnı 18 arsın 63 santîm terbiinde bulunan ve 1 haziran 931 ta • ve kat inşasında yanyana dizilmiş Vekâletleri tarafından tahsisat ve • tuğlalann ortasından demir çubuk rihinden mayıs 933 gayesine kadar icarda olan Karaköy'de tramvay rilmiştir. Kulilp, risaleler neşret • meeirerek onlan çimento ile tahta ka mek ve fenni heyetler gBndermek su durakları meydanında ve börekçi fırını hizasında kâin 20 numara ile Itplar üzerinde dondürüyorlar. Franretile nisan iptidasından îtibaren bu murakkam fevkinde odaları müştemil dükkânın sekizde üç hissesi sasız'lar bu tarzın potrel ve batonarme faaliyete geçecektîr. tılmak üzere dört hafta müddetle müzayedeye vazedilmiştir. Talip den yüzde kırk daha ucuz olduğunu Dartilftinunspor kuiübUne bu yol veo nisbette de metin olduğunu söyolanlar 4 nisan 932 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te kıvmeda muvaffakiyetler temenni ederis. lüyorlar. tşte bu bir Alman sistemi tin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte fstanbul Evimiş. Bundan başka bir çok yenî inkaf müdiriyeti binasında Mahlulât kalemine müracaatleri. şaat usulleri vardır. Biz bunlan yeni yetişen talebelerimize neden öğret . miyelim? .Vohybol DarOlflinun spor külflbunda Istabul Evkaf Müdiıiyetinden: Borsa Sonra dikkat ediyor musunuz, Beyoğlu'nda, tstanbul'da büyük küçük bütün yeni binalann poyraz tarafları zırhlı kruvazör gibi galvanizli saç . larl kaplanıyor. Veya Arap mavnası gibi ziftleniyor, kalafatlamyor. Hatta Eminönü'nde yakın zamanda yapılan resmî bir binanm yağmura maruz tarafı yelken bezlerile muhafaza e dilmiş! Siz böyle bina çehresi Avrupa'nın hangi tarafında gördünüz? Bunun sebebini hiç merak ettiniz mi? Buna sebep çimento sıvalanmızın bir yaz ve bir kış geçtikten sonra çatır çatır çatlaması ve sıvadan içeri su nüfuz etmesidir. Bu kusur çimento Iarda değil, bilgisizliktedir. Bilhassa yerli çimentolanmız çok iyidir. Kübik binalardan bahsettiğim için beni bu şekil binalann aleyhinde zannetmiyiniz. BUâkis onlan sade ve güzel buluyorum. Yalnız şunu hatırlatmak isterhn ki bizün için evlerimizin çehresine modern bir şekil vermeği düşünmeden evvel nazari dikkate ahnacak şey sıh' hî, ve aile bütçesini sarsmıyacak dayanıklı bir yuva olmasıdır. Akade minin muhterem muallimieri genç mimarlanmıza bu bilinmiyen şeyleri öğretirlerse memleket mimarlık san'atmda en modern adımmı atmış olur. Mimarî şubesi bir zaman fen derslerine hiç ehemmiyet vermez, mektep tamamen münar resimcisi yetiştirirdi. Şimdi de nazarî derslere fazla ehemmiyet verildiğinden amelî dersler ve atelye mesaisi ihriyaçtan çok noksan kalmaktadır. Namık İsmail Beyefendi, işte bana sorduğunuz suallerin cevaplarım takdim ettim. Her ne kadar sizin terti biniz veçhile, yani tahrirî hntihan sualleri gibi olmadı ama kusura bak • mayınız. Bu yazılan yazmakta benim bir gayem vardır ki o da memlekette san'atın terakkîsine faydalı olmaktır. Suallerinizin cevaplarından noksan kalan noktalar oldu ise onlar da san'at için faydalı görmediçim dedikodu cihetleridir. Zaten Iüzumsuz şahsî sözlerle karileri yormakta mana yoktur. Bu gibi münakaşalarda suallere cevaplar verdikten sonra mukabil sualler tertip etmek bir teamül olduğu halde sizi o gibi zahmetlere de sevketmekten hazer ettim. Hem zaten ben size ne suali sorabilirdim. Maamafih o hakkımm mahfuz kal masını rica ederim. Şimdilik hürmetlerimi kabul ediniz efendim. Ressam ALİ SAMİ Bir temenni Güzel San'atlar Akademisi hakkmda buraya kadar yazdıklarım bu müessesenin mahrum kaldığı faaliyetten bazılarmın esas hatlandır. Uzun tafsilâta bir yevmî gazetenin sütunlan müsait değildir. işin temelinden ıslahı düsünülürse tetkikatı derinleştirmek, muvaffakiyetsizlikleri sebeplerile karsılaştırarak çarelerini bulmak lâzımdır. Da rü'fünunumuzun ıslahı için bir mü tehassıs celbedilğini gazetelerde o kuyoruz. Terakkiye doğru atılan her adımdan faydalı neticeler çıkması kuvvetle memuldur. Muhterem üstadımız Yunus Nadi Beyefendi «Mühim bîr eksiğimiz» serlevhasile güzel san'atlara hasrettif i bir makalesinin sonunda: «tktisadî buhran bu ise mâ Oün akşam kapanan Borsada bir Tlirk lirası mukabili: 12 06 0 47,50 9 f5,88 3 41,10 37 15 2 44,50 64 08 1 17,96 16 05,25 4 22,63 6 I&6I 1 99,75 4 2,63 3 95.50 79 41 26 92.50 1 43,82 1085 Ura Gazi Ayintap Belediyesinden: Fransız Frargı Dolar Liret Belçika Drahmi lsviçre | Leva Bulgar i Flonn , Kuron Çek Şilin Avustuya Pezeta Alman marh | Münakasaya vazolunan ve ihalei kat'iyesi 25/2/932 tarihinde icra edilecek olan Gazi Ayintap şehrinin umumî haritasının tersimine şimdiye kadar yalnız üç talip zuhur etmesine ve elde mevcut şartnamede bazı tadilât yapılmasına binaen ihale 20/3/932 tarihine tesadüf eden pazar gününe saat on altıya talik edilmiştir. Taliplerin teklifname, temînat akceleri ve evrakı müsbiteleriie birlikte tarihi mezkurdan evvel Gazi Ayintap Belediyesine göndermeleri ilân olunur. 1 Zloti | Peno Macar Ley Romanya Dınar ı Yen Çern viç , Afyon Nafıa Başmühendîsüğinden: Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilân edilen (5869) lira bedeli keşifli Dinar Isparta yolunun 118+115 • 120 +000 kilometreleri arası tamiratına talip zuhur etmediğinden 13/3/932 tarhinde saat 15 te ihale edilmek üzere tekrar münakasaya konul « duğu ilân olunur. Knruj 36,50 28 49,50 Bir îngiliz lirası Alan Mecidiye Ranknot 7 9 2 32 1 Darülfünun Hukıık Fakültesi Reîsliğinden: Hukuk Fakültesi mezuniarîndan olup şimdiye kadar diplomasîni almamış olanların evvelce verilen mezunivet tasdiknamesile ve 4 1/2, 6 eb'adında iki fotoğrafları ve bir liralık damga pulu ile Fa « külteye mÜTacaatleri. ' istanbul Hayvan Borsası 1/3/932 Dîri hayvan satışlarl Kilo 1iatı Asgarî Cirs Karatnan Dağhç Kivırak Kuzu „ araba Keçi Kara Okuz lnek Manda Adet 225 201 76 776 13 26 26 27 8 10 ? 83 4 20 S& Azamî Kn. Sa. 19 26 29 38 12 13 12 30 50 Dr.HORHORUNi Cilt ve Zührevî hastahklan muayenehanesi. Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 . 25 AZIMET D0LAYISILE RİZAYI TARAFEYN İLE SATIŞ Bomonti tramvay istasyonu karşısmda kâin Şişlipalas apartımanının 2 numaralı dairesinde bulunan eş • yanın kâffesi rızayi tarafeyn ile satılacaktır. Satış 4 mart cuma günü saat 10 dan 17 ye kadar icra ve müteakıp günler ayni saatlerde devam edilecektir. SEYRISEFAIN Merzeb aceota: Galata Köpruba?ı B. Şnb« A Sirkecî Muhnrdar «adc H 2. İLÂN Merkezi idaresi Eyüp'te Defterda caddesinde 3234 numaralı yazıham olmak üzere «İstanbul ve chran otobüsçüîer cemiyeti» namile bir cemi • yet teşkil edilerek beyannamesini hü kumete tevdi eylemiş olduğu ilân olunur. MERSİN POSTASI (KONYA) 4 mart cuma 10 da tdare Rıhtımından kalkar. Mutat iskelelerden maada av • dette Edremit'e de uğrar. 1/4/932 tarihinde teslim edilmek üzere Azapkapı'da Seyrisefain havuzları dahilindeki sabık zabitan mahfili 31 ma • yıs 935 nihayetine kadar (bir sene için de verilebilir) depo olarak kullanılmak için müzayede ile kiralanacaktır. İhale 21/3/932 saat 16,30. Teminat maktuan bin Iiradır Ticaret İsleri Umum Müdürlüğünden> 30 ikinci teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edUmiş olan ecnebi şirketlerinden (istern karpest limtedeastern carpest limted) şbrketi bu kere müracaatle Türkiye'deki faaliyetine nihayet verdiğini bildirmiş olmakla mezkur şhketle alâkası bulunanların şirkete ve lcabında tstanbul mmtakası Ticaret MüdBrUl §üne müracaat eylemeleri Ifta «Ia* nur. AÇIK ARTTIRMA İLÂNI Dr. A. KUTİEL Cilt ve zohrevî hastalıklar mütehassısı Karaköy, büyük mahallebici yanında 34. ni değildir. Bizce en korkunç buhran irfan ve san'at kıtlığmda olan buh randır» diyorlar. Bence san'at buhranımızın membat Güzel San'atlar Akademisidir. Zâfı kökünden tedavi etmek en esash tedbirdir. Ve bunun için de fazla bir masrafa hacet yoktur. Edilen fedakârlık lâyık olduğu ve lâzım olduğu şekilde tatbik edi • lirse şimdilik maksadın büyük bir kısmı hâsıl olabilecektir. Acaba Darülfünunumuz için düsünülen ıslah fikri Güzel San'atlar Akademisine d teşmi] edilse müstakbel san'atimızı temelinden kuvvetlendirmiş olmaz mıyız? A.S. İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: Tamamma 450 lira kıymet takdir edilen Üsküdar'da Salacak mahallesi Arka sokak atik 16 cedit 2 No. lu 900 zira terbiinde elyevm bir kıt'a arsanın tamamı 9 nisan 932 tarihine musadif cuma rtesi günü öğleden sonra saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırması icra ve şartnamesi 22/3/932 tarihinde divanhaneye talik olunacakbr. Artür • mıya iştirak için yüzde 7 teminat akçesi alınır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacakhlar ile diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiplermin bu haklarmı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evraki müsbiteleri ile bildirmelerî lâzımdır. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satıs bedelmin paylasmasmdan hariç kahrlar. Bilcümle müterakim vergiler ile belediye resimleri ve vakıf icaresi müşteriye aittir. Alâkadarların yeni icra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesi hükmüne göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 931/179 dosya No. sîle dördüncB icra memur • luğuna müracaatleri flân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: