3 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

3 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türkiye'nin ve Hasan Zeytin Yağı: Hastalıklarda içilîr.bütün dünyanın en leziz ve en neifs yağıdır. yoktur. Yemeklerde ve salatalarda lezzetine payan Fiatlarda tenzilât: Tam kiloluk 70 yanm kiloluk 40 çeyrek kiloluk 25 tam okkalık 90 tam İki buçuk okkalık 225 kurus şişelerile beraber 5 ve 13 okka tenekelerde TENEKESİZ OKKASI 80 kurustur. Şubesi B. O. is. tiklâl Cad. Hac pulu pasajı yanında Her nevi yün ve ipek kumaşlar, kadın ve erkek kunduralarının envaı, halis yün battaniyeler, seyahat levazımatı, hazır elbiseler, tuvalet eşysı, karyolalar, tuhafiyelerin her çeşidi ve saire.. Adıyaman Noterliği memuriyeti aliyesine Aslı dairei aliyelerinde bulnmnak fizere bes nüshadan ibaret işbu protes • tonamelerden birinin mes'elenin ebem • miyet ve müstaceliyetine binaen nihayet yirmi dört saat zarfında cevap hakkı mahfuz kalmak sartüe Adıyaman kay • 3 makamı Nedim Beye ikincisinin AnkaMOzayede Hesap ra'da Dahiliye Vekâleti Celilesine, Sçfincüsünün Malatya Valisi Tevfik Beye • N... fendiye 4 üncüsünün Türk efkâri umu2000 5077 Galata'da Bereketzade mahallesinde Yüksek miyesinin ıttılaı için tstanbul'da münteşir kaldırım sokağmda eski ve yeni 64 numarah Cumhuriyet gazetesfle berayi neşir ve yüz yirmi arşın arsa üzerinde kârgir dahili ah« ilân irsalile diğer nüshasınm musaddakan ' şap dört katta üstünde on iki oda (odalann bitarafımıza gönderilmesini rica ederiz ri sofadan müfrez ve üçü ufaktır.) üç çatı odası efendim. Harbi umuminin Uânı üzerine ana vaiki sofa, bir mutfak, bir kuyu, bir sarnıç ve on tanlannı terkederek muhacir mülteci ve üç arşın aralığı ve altında bir dükkânı ve dük hem harikzede olarak dahile yürüyen ve kânın altında bir bodrumu havi odalann tamabu suretle Adıyaman'ı bulan maahaza mı. (bir ufak dükkân daha yapılmıştır.) cephe kumandanı Halfl Pasamn aldığı C 'a Viçyan Kirkor Ef. ve Madam Meryem Gida Viçyan resmî vesikayı ibraz ederek vaziyeti hakikiyeleri anlasılan, binaenaleyh iskân • 120 7497 Üsküdar'da Valdeiatik mahallesinde Çavuşdelarına terk ve tahsisi muktezi kanun olderesi sokağmda eski 60, 62 ve yeni 74,76 nu duğu için bittabi yerlestirilen on beşe tnaralı altmıs üç arsın arsa üzerinde ahşap iki Keşif bedeli (4278) lira (75) kuruştan ibaret mektebimizin memuyakın raevcutlu bir ailenin betbaht reisi katta üç oda, bir sofa, bir mutfak, bir taşlık ve rin binası yanmış kısmının tamiri ve (1891) lira (3) kuruştan ibaret müekkilimiz Hocaömer mahallesinde seksen arşın arsa üzerinde bir ahır ve oda ve kümes binasınm müceddeten inşası 22/2/932 tarihinden itibaren yirmi mukim Hamza oğlu Hüseyht Ağanın yekunu miihim bir para tntacak olan yüz otuz yedi arşın bahçeyi ve bahçede bir kugün müddetle ayrı ayrı alenî münakasaya konulmuştur. Mezkur işleri faideli ve zarurî masraflan He on beş yuyu havi tamire muhtaç bir hanenin tamamı. yapmağa talip olanların plân ve keşif evraklarını görmek üzere mek senedenberi zilyedi bulunduğu hanesini. Naciye H. »ebe veya Ziraat Müdürlüğüne, daha ziyade tafsilât almak için her gün Bugünün vaziyetini tamamfle tesbit nv»kt<»p müdürlüğüne müracaatleri ve ihale günü olan 12/3/932 cu eden ve müekkilimizin her türlü huku1110 5656 Beyoçlıı'nda Kamerhatun mahallesinde Oda lar sokağmda eski 17, 19 ve yeni 17,18 numa martesi gÜAÜ öğleden sonra Bursa'da hükumet dairesinde Ziraat Oda kunu himaye ve muhafaza eyliyen 1771 numaralı kanunun ilk maddesinin son ralı altı yüzarşın arsa üzerinde bir buçuk katı sında saat on dört buçukta bulunacak komisyona teminat akçelerile fıkrasile besinci maddeıini unutarak ve kârgir dahili ve bir katı ahşap olmak üzere iki müracaatleri. ' hatırlamak istemiyerek harekâb karsı buçuk katta sekiz oda, bir taş avlu, bir kuyu ve sinda okumağa ve öğrenmeğe lüzum göraltında bir oda, bir dükkân ve yüz on üç arşm miyerek başta Reujcumhur Hazretleri bahçeyi havi mukaddema maadükkân bir hane olduğu halde tesriî, adlî, idarî kuvvet lerin ve Tljrk varlığı tekmiHnin seve seve elyevm bir hanın tamamı. Halil lbrahim B. boyun iğdi&i kanuna g«ne on dört mil6102 2237 Galata'da Kılıcalipasa mahallesinde Medrese yonluk Törk kfitletinin ruhundan kopup sokağmda eski 12 ilâ 23 ve yeni 18 numarah gelen kanuna muhalif olarak tahliyesini Çanakkale vilâyetinde Balya Çanakkale yohınun Çandan itibaren sureti kat'iyede kvmak, dökmek, yıkaltı yüz yetmiş iki arşın arsa üzerinde bir asma mak, öldürmek ve binnetice ademe gön49 ~ 700 kilometresinde kâin Nişankaya mevkiinde inşasına lüzum oda beş oda bir kahve bir büfe bir antre bir dermek suretile icratına emir veren Agörülen 2 X 17,5 metre açıkhğında betonarme köprünün inşaatı kamerdiven altı bir kömürlük evvelce salhane eldıyaman kaymakamı Nedim Beye hipalı zarf uçuliTo münakasava konulmuştur. Köprünün bedeli keşfi yevm dükkânın üzerinde bir oda mukaddema tap ediyoruz: 25,900 liradır. Münakasa 14 mart 932 tarihine müsadif pazartesi güahır elyevm demirhane ittisalinde paçacı dük Cumhuriyet fertlerinin hukukî, cezaî nü saat on dörtte Nafıa Vekâletinde yapılacaktır. Münakasaya girekânı diğeri demirhane üstünde asma sofa kârmukadderatın kanunlar tayin eder, hak ceklerin ehliveti fennîye vesikalannı sekiz gün evvel Yollar Umum gir iki oda demir deposu torna fabrikası (iki iddiasında bulunan bu uğurda uğraşan, didisen, haykıran vatandaslara teşriî, Müdürlüğüne ve teklif mektuplarmı münakasa günü saat 14 e kadar bölüktür.) Bunun yanmda üstü kapalı bir koadlî, idarî makamatm bütün kapılan her Nafıa Vekâleti müsteşarlığına vermeleri lâzımdır. ridordan Kömürcü sokağma methali vardır. zaman için açıktır. Diğer fabrik (evvelce salhane etrafı çinidir) Talic^er münakasa evrakmı cörmek üzere Nafıa Vekâleti Yollar Siz: 1771 numarah kanunun son fıkve üç havuzu ve üç yüz iki arşın bahçeyi havi Umum Müdür'ü^üne, îst?nbul, İzmir, Çanakkale Başmühendislikleri rasında vazii kanunun kayıt ve işaret ettiği vechile bu kanunun neşri olan salhanenin tamamı. Ayşe Hacer H. Leonida Ef. ne müracaat edebilirler. Münakasa evrakı (5) lira bedel mukabilinde 28/3/931 tarihinden sonra teffiz kaNafıa Vekâleti Levazım memurlu^undan ve mezkur vilâyetler Baş400 6109 Beylerbeyi'nde Beylerbeyi mahallesinde Çamrarlan ittihaz olunarmyacağı sarahati mühendisliklerinden satın ahnabilir. lıca caddesinde eski 4,4 mükerrer ve yeni 34,7 karsısmda hangi salâhiyetle ittihazı munumarah iki yüz on arşın arsa üzerinde ahşap karrerat eylediniz, eslâfınızın size devüç katta biri sandık odası olmak üzere yedi retmesi tabiî bulunan bu işte müek kilimizin mukadderatını tayin ve tevsik oda bir sofa (iki kısma bölünmüs iki ufak sofa eyliyecek olan vesikalan nerede? halindedir) bir şahniş iki mutfak iki methal 2/12/926 tarih ve 11 numarah karar bir müşterek kuyu ve yetmiş sekiz arşın bah ile teffiz olunup ta bilâhare borçlanma çeyi havi mukaddema altında dükkân ve el • kanunu ahkâmına tavfikan borçlandınAntalya Vilâyetinde Anatlya Serik yolu üzerinde bulunan beto yevm bir hanenin tamamı. Mehmet Arif Ef. lan ve hazinece 19 mayıs 929 tarih narme ve (73042,09) lira bedeli keşifli Aksu ve Sinop Vilâyetinde ve 500245/1124 numaralı makbuz muÜsküdar'da Muratreis mahallesinde Bağlar • 560 6947 kabilinde ilk taksiti olan 50 lira al Taşköprü Boyabat yolunda Gökırmak üzerinde keza betonarme başı sokağmda eski 65 ve seneden yeni 87 ve dıktan sonra herkesi sevindiren 1866 ve (29200) lira bedeli keşifli İspiroğlu köprülerinin inşaatı (evvelce mahallen yeni 87, 89 numarah 87 numarahsı numarah kanunun doğması ile borçları ayni talibe ihale edilmek üzere birlikte olarak münakasaya konul 160 arşm arsa üzerinde ahşap üc katta yedi oda affolunan müekkilimizin belki bir batmus ise de münakasada yapılan tenzilât haddi lâyık görülmediğinden man sikletinde ohnası icap eden dosyası biri ufak olmak üzere üç sofa bir toprak avlu bu kere) ayrı ayrı talibine ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile yenerede ? bir mutfak mahalli bir gusülhane ve 89 numaHukukumuzu tamamile tayin edecek niden münakasaya konulmuştur. rah seksen beş arşın arsa üzerinde ahşap iki olan bu sayiD döktüğümüz vesikalar Münakasa 10/3/932 ye musadif perşembe günü saat 14 te Nafıa katta üç oda bir toprak avlu ve on arşın arsa muhaberat ve mukarrerat evrakını taVekâletinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye üzerinde bir ahır ve on arşın arsada bir mutfak harri ve zâhire ihraç ile makamı vilâyete vesikalannı sekiz gün evvel Yollar Umum Müdürlüğüne ve teklif ve bin üç yüz otuz beş arşın bahçeyi ve bahçede takdime lüzum görmeksizin hasım ta mektuplarmı, muvakkat teminatlarım senesi içinde alınmış ticaret rafının irae ettiği bir kaç varakayı vikuyuyu havi iki kısımdan ibaret bir hanenin lâyet makamma irsal etmek suretile muvesikalannı münakasa günü saat on dörde kadar Nafıa Vekâleti tamamı. Hane iki kısma ayrılmış ve bu suretle vafakat emri alan maahaza bugün küe87, 89 numara olarak gösterilmistir. Leylinihar H. Müsteşarlığına vermeleri lâzımdır. ninleri asumana varan sabilerin göz yasTalipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Vekâleti Yollar 5000 7213 Üsküdar'da Hacıhesnahatun mahallesinde PaIannı akıtarak Cumhuriyetin değil, mesUmum Müdürlüğüne, îstanbul, İzmir, Antalya ve Sinop Başmühen nıtiyetin değil, mutlakiyeti idarenin bile şalimanı caddesinde eski 118 mükerrer 118 asla tatbik etmcdiği yollara müracaat disliklerine müracaat edebilirler. Her köprüye ait münakasa evrakı mükerrer 118 mükerrer ve yeni 69 1, 69 2 ederek ve ceza kanunumusun 228 inci beş lira bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Levazım memurluğundan numarah iki yüz yetmiş arşm arsa üzerinde ahmaddesini nazari itıbara alrnıyarak vaki ve mezkur vilâyetler Başmühendisliklerinden satın alabilirler. (612) şap üç katta on oda üç sofa bir kiler bir koridor icraatınız nedir ?Cumhuriyetin, bu yüksek dört ?öz kurnalı ve kaloriferli hamam bir ça • idarenîn öz evlâtlan olan memur ve â mirleri biliniz ki bitaraftır, zaten cumhumasirlık kırk beş arşın arsa üzerinde bir mutrivetin semalara dayanan sıarı da budur. fak ve seksen arşın arsa üzerinde iki katta* üç Muhaceret servetle ölçülemez, binaen' oda iki mutfak ve altında dükkânı ve altı yüz aleyh muhacir, mülteci, harikzedenin vaSamanlı köyünde şarkan değirmen su bendi garben şose yolu şibe? arşm bahçeyi havi bir sahilhanenin tama • ziyeti bir, iki mahalie muhtan ile dört, malen değirmen bendi ve şose cenuben de Emlâki Milliye tarlasile mile karsısmda dağ mahaHmde kâin su hazi beş yerlinin tezkiyesi ile sabit olamaz. mahdut 60 dönüm tarlanın mülkiyeti müzayedeye çıkarılmıştır. Ta Onu kanaatbahş resmî vesaik tayin ve nesi ve derunüne miistakil tarik ile cari iki liplerin 13 mart 932 tarihine musadif pazar günü Yalova Malmüdürmahalli asli tahkikatı takviye eder. Bumasura mai mur ile bir mastıra mai lezizin yüz lüğüne müracaatleri. gün bu çok canhiras ve gayrikanunî ickırk hUse itibarile on bes hissesi. raatmız demek olan bu ite nihayet vermenizî kanunî tarifler karsısmda iki muAdviye H. Nazmi Süîeyman B. hacir, iki mülteci, bir harikzedegânın Galata'da Arap camii ınaîı»"esinde Yeîkfnci2201 5485 yekdiğerile baki gayrimenkul mücadeleler sokaŞında eski ve yeni 89 numarah seksen sinin her saniye için adalet doğuran Sirkeci vapur iskelesindeki büfe kiraya verilecektir. Talip olanların Cumhuriyet mahkemeierinden birine inbeş arsın arsa iizerinrJe kârgir iki katta üstün • : de saionu hav bir dükkânın tamamı. Evdekimons Ef. Şirketihayriye idaresinde heyeti teftişiye riyasetine müracaatleri. tikal etmiş bulunduğunu ve kat'iyet ik»»»•»•••••• tisabmdan sonra teskilâti esasiye kanuBevofflt'*«da Mesru*»vet ma^allesinde BüVük 7860 5246 numuza göre icra vekilleri heyetinin ve iki mutfak, iki taşlık, iki salon, iki sofa, iki kudere caddesinde eski 127 mükerrer ve yeni 232 hatta maclisî âlinin dahi münderecatmı yu ve üç yüz elli arşm bahçeyi havi bir hane numaralı ve vüz doksan beş arsın arsa üzerinde tehir ve tagyire salâhivettar olmadığı, nin tamamı. Fatma Zehra H. kârprir dört bucuk katta on oda flr sofa bir merbir ilama intizar tarafeyn için bir zamer diğeri cini iki antre bir mutfak bir tas ko rureti kanunîye bulunduğunu size arzeYukarida cins ve nev'ile mevki ve müştemilâtı yazılı emvali gayriderken: ridor, odunh'k bir methal bir mermer taslık iki menkulenin İcra kılman aîenî müzayede neticesinde hizalarında çös Merkezi istanbul Bahçekâpı Birinci Vakıf han altında Yerli Mallar Pazarı PİYMGOSl keşide dedir. Limanırmzdan hareket edecek vppurlar Etnniyef Sandığı Emiâk müzayedesi Merhunaîın cins ve nev'ı He mevkii ve müşlemilâtı K a t ' î Kaırsiü BOâımo İzmir Mersin GERZE TZ LÜKS VE SUR'AT POSTASI PERŞEMBE Akşamı saat 19 da Sirke"' ^*ımmdan hareketle doğru tzmir, Antalya, Alaiye, Mersin ve Payas) a azimet ve avdet edecektir. ; Tafsîlât için Sirkecî'de *^i çük Kırzade hanmdaki acentasına müracaat. Telefon: 23118, Galata »centası Galata rıhtımında 35 No. Vuçino "»"el. Beyoğlu 1169 « Bursa Ziraat Mektebi Müdüriüğünden: TAVİLZADE VAPURLARl Ayvalık postası SELÂMET vapuru her per?embe 17 de Sirkeci'den hareketle Gelibolu, Çanakkale ve Körfez tarikile Ayvalığ'a azimet ve avde edecek t.r. Yolcu bileti vapurda da verilir. Adres: Yemiş'te Tavilzade Mustafa biraderler. Telefon: 22210 Köprü inşaat münakasası NAFIA VEKÂLETİNDEN: NEBOLU BARTIN POSTASI P t R Ş E M B E «u7nud;aaI Sirkeci nhtımından hareketle Ereğli, Zonguldak, Bartın, Amasra Cide, înebolu, Evrenye, llişe ve Abana'ya azimet ve avdet edecektir ""*"* Yük ve volcu ıçm Lralata'da Küçiık Rıhtım Hanmda 45 numaraya muracaat Telefon: Beyoğlu 913 Bursa vapuru 3 Mart S0VT0RGFL0T İstanbul Selânik 28 saat ÇtÇERlN vapuru 3 mart perşembe saat 1 7 de (Selânik, izmir, Pire, Yafa, Portsait ve tskenderiyei ye hareket e decektir. Fazla tafsilât için Galata'da Çinili Rıhtım hanındaki acentalığına müracaat. Telefon Beyoğlu: 2358. İstanbul asliye birinci hukuk daire sinden: Çengelköy'ünde Havuzbası'nda 23 No. lu hanede mukim ve Istanbul'da Yenîpostane karsısmda kâin Elrzurum Hanmın birinci kahnda 5 No. lu yazı hanede emlâk ve mücevherat alım ve satım tellâlhğı ile mesgul iken iflâsına karar verilen Mehmet Nuri Efendinin uhdesinde oluo açık arttırma suretile satılması takarrür eden emvalinden Çengelköy'ünde Çakaldağı sokağmda 27 mükerrer No. lu ve beher dönümü kırk lira kıymeti muhammeneli 22 dÖBÜm iki yüz zira arazi ile Çarşiyikebir'de Uncuoğlu sokağmda kâin 911 No. lu ve 600650 lira kıymeti muhammeneli bir bap dükkânın 7 nisan 932 tarihine musadif perşembe günü saat 15 te istanbul asliye birinci hukuk mahkemesi iflâs odaımda pesin para ve arttırma ile satılacağmdan talip olanların arttırma »artnamesini görmek v t arttırmıya istirak etmek üzere yüzde yedi nisbetinde pey akçesini müstashiben mahkemeye müracaatleri ilân olunur. Nafıa Vekâletinden: Köprü inşaat münakasası Yalova Malmüdürlüğünden: Şirketi Hayriyeden: şahnis bir balkon bir banyo ve üc yüz beş ar s»n bahcevi havi bir hanenin tamamı. ömer Avni B liorlu sokaŞ'nda eski 12 ve yeni 14 numarah ve îki yüz ellj arsın arsa üzerinde ahşap üç katta bir sandık odası olmak üzere on iki oda, 1604 6225 Üsküdar'da Solaksinan mahallesinde Topane terilen bedellerle müsterüeri üzerine takar'"' etmis ise de mezîcur bedeller haddi lâyıkmda görülmediğinden tekrar on bes gün müd detle ilân ednm^lerîne karar verilmiş ve 19 mart 932 tarihine müsadif cumartesi £Ünü kat'î kararlannm çekilmesi takarrür evlemis ol duŞundan yevmi mezkurda saat on dörtten nn bes bucuğa kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. ieraatınız hakkında müracaat hakkmuz mahfuz kalmak sartüe müekkilimizin 2000 liralık maddî ve manevî zararlannı kabul etmiş addedeceğimizi kat'î lisanla sîze bildirir ve Cumhuriyetin çok mubarek kanunlanna pek fazla merbut ve mültefit bulunmanızi Türk vatanı • nın menafii âliyesi nanuna sizden bekleriz efendim. Adıyaman'da dava vekillerinden Ahmet ve Hüsnü İşbu protesto altındaki imzanın dava vekilleri Ahmet ve Hüsnü Beylere ait olduğunu ve münderecatmı huzuru muzda ikrar ve kabul evlediklerine sehadet eyleriz. 17/2/932 Şahit Şahit Mübasir Süîeyman Ef Zabıt kâtibi Hacı Ef Hariçte yazılıo berayi tasdik noter dairesine getirflen işbu protesto altın Adliyede dava arzuhallerimiz, tedbiri daki imzanın dava vekilleri Ahmet ve îhtiyatî taleDİerimiz, teminat senetlerimiz Hüsnü Bevlere ait olduğu yukarıdaki sa» mevcut ve bu cihet makami âlinize kimhitlerin tarif ve tasdikianndan anlasılmış sesizler melce ve mevası demek olan ve münderecatmı huzurumda ikrar ve Curohurivet müddeiumumiliğince ricakabul eyledik'eriiden isbu protesto en tebliğ kılınrrus iken tahlive emrinizde tanzim ve tasdik kılındı. ısrar ettiğiniz takdirde hilâfı kanun Adıyaman Noterliği

Bu sayıdan diğer sayfalar: