3 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

3 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lUÇLARISIZI S LIH NECATi "Camkariyei î den alınız. Reçeteleriniz taze ilâçlarla ciddî bir istikametle yapılır A P O S S t S s S ? MUB n w ım SR L İİ yerli mustahzarı tercih edlniz. Dr. İHSAN SAMI 3 Mart 1932 Gonokok Aşısı İpekli kumaşlarda en mühim bir mes'ele de (Renk) ve (Boya)dır! Belsoğukluğu ve ihtilâtlarına karşı pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu , Sultan Mabmut türbesi No. 189 İPEIKİL? En son tatbık sahasına Konulan makinelerle mücehhez a»ri bir Solmaz Boya Fabrikası Tesis etmiştir. (Ipekiş) m enfes kumaşları işte bu fabrika da boyanır. Bu kumaşlarda: / Boyalar sabittir, kat'iyyen solmaz. 2 Boyalar hiç bir zaman çıkmaz. 3 Boyandtğı zaman kumas dalgalı bir manzara arzetmez, kumaşın her yeri aynı derecede boyanmıştır. 4 Renkler çok canlı ve modanın en cazip renkleridir. 5 Renkler, biitün diinya ile temas hastl eden (İpekiş moda bürosu) tarafından verilir. Boyama ameliyesini mütehassıslar bizzat yaparlar. OıŞMACUNUVE FIRÇASfTüRK OiŞ TABİPLERi CEMiV£Ti TARAFINDAN TAVSrYEDLUNUR BiOKS RZRMI SüFTÜlETLE Istasyon bulma jmkanl MÜHiM \Ie?hur tıraş bıçaklan p^asamıza gelmışar ve her verde satıhr I SOUPLEX SOUPLEXPLAriNE BEYNELMİLEL (İNTERNATİONAL) iLA TELE IFUNİ KEN 8 otomatık ıskaIa ı l e muc ehhe Z TELEFCJNKEN 3 4 0 RRDYO AHIZtSF' istlmalinin besateti ıle temayuz etmektedir. 1 Bir cereyan Prizi .... Duçjmeyi çevirmekle ziyadar otomatık ıskala uzerinde bilumum avrupa ıstasyonları nazarı (Intihabınıza vazedilmiş olurlar. Evınızde tecrtjbeye 'hazırız Ademi iktidar ve bel gevşekliğine karşı en muessır deva S E R V O I N haplandır Deposu, Istanbul'da Sırkecı'de \lı Rıza Merkez eczanesidir. Taşraja 150 kuruş poita ıle gondenlir fzmır'de Irgat pazarındakı, Trabzon'da Yeru Ferah eczanelerinde bulannr. TELEFUNKEN B O U R L A B İ R A D E R L . E R (Solmaz boya fabrikası) boyaları, doğrudan doğruya in giltere'nin en mühim kimya müessese!erinden celp et mektedir. Dr. HODARA CİLT, SAÇ ve ZÜHREVÎ hastahklan mütehassısı. Beyoğlu Tünel sokağı No. 11 Elektrik Şirketi karşı smda öğleden sonra 2 den 8 e kadar kabul eder. Telefon: B. O. 2136 İstanbnl Evkaf Müdiriyetinden: Kıymeti muhammenesi Lira 6150 Tamamı (410) arşın terbiinde bulunan Galata'da Yolcuzade mahallesinde İskender caddesinde atik (31 ilâ 41) cedit (21 ilâ 29) numaralarla murakkam mukaddema arsa elyevm tahtında iki bap dükkânı müştemil üç bap hanenin nısıf hissesi satılmak üzere (3/3/932) tarihinden itibaren (4/4/932) tarihine müsadif pazartesi günürje. 1tadar dört hafta miiddetle kapalı zarf usulile müzayedeye vazolunmuştur. Talip olanlarm balâdaki kıymetin % 7,5 u nisbetinde olarr (461) lira (25) kuruş pey akçesi veya banka kefaletnamesile teklif mek tuplarım yevmi mpzkurda saat (15) e kadar Istanbul Evkaf Müdiriyeti binasında müteşekkil İdare Encümenine tevdi eylemeleri ilân olunur. Yakında Piyasaya Çıkıyor Satılık ev BURGAZ ADASI'NDA Manastır sokağında (1) numarada kâin ve 4000 arşın mesahai sathiyesinde bahçeli gü?el ahsao bir ev satılıktır. Bu hususta tafsilât ve malumat al mak istiyenler Istanbul'da Yeni Pos tane arkasında Hanımeli sokağinda Istanbul Hanının üçüncü katında 25 numaralı yazıhaneye muracaat edebilirler. Hali tasfiyede bulunan TÜRKİYE TÜTÜNLERİ MÜŞTEREKÜLMENFAA 7 mart pazartesi gunu Istanbul'dan harcket edecek Sovtorgflot vapur kumpanyasının A sınıhna mensup «MOLDAVİA» vapuru ile bir seyyahın grupu, 35 gun de\am edecek Sovyet Rusya sı sevahatıne çıkacaklardır Karadeniz sahflî (Kırım, Kafkasya) Kafkasya dahili (Batum Tıflis Baku) Merkezî Asya (Krasnovodsk Asabat, Atik Buhara, Semerkant, Ferhana, Taşkent) Türk Sib (Alma Ata Semıpalatmsk) Yeni Siberya (Novo Sıbırsk Çeliabinsk) Oral (Svedlovsk, Perm) Moskova (Rusya'nm hukumet merkezî). Merkezî Asya, Türksip ve Siberya'da seyahat hususî bir ekspres ıle ve en mukemmel şeraıt daıresınde (Beynelmılel Luks vagonlar, lokanta vagonları ve saıre) ıcra olunacaktır Seyahinın gozleri onunde senenın uç mevsımı tecellı edeeektır. Ilkbahar: Karadeniz sahili uzerinde Yaz: Merkezî Asya da Kıç: Siberya'da BU SEYAHAT MÜNASEBETILE Seyyahlar her memleketın butun hususıvetlerini muhtelıf edvarı kadımeye aıt asarî atikayı ve bu mevanda müslıiman haraaetinin şaheserlerini gorebileceklerdır Seyyahlar, Merkezî Asya'da muazzam bir iskele uzerinde yelken hazınelerının ımJı \e ınsaatı sınaıye ıle ırva ve ıska sayesinde ziraarin yeniden ihyası hakkında vâsî malumat edıneceklerdır Seyyahlar, Türksip'in inşası sayesinde, Siberya'nın hububat ve zehaırı ıle Merkezî Asya'nın pamuklarını bırbırıne bağlamak suretile fevkalâde bir kıymeti haiz hattm ikı havalisındekı ıktısadî tadılâtı esasıvesıne kanaat kesbedeceklerdır Siberya'da: Seyyahlar, devasa yeni inşaatı (haktbr ve saire fabrıkalarını) goreceklerdır En uzun ve en şayanı hayret seyahat olması ve zengin ıntıbaatı bulunması noktaı nazarından sayanı arzu hıç bir sey harıç bırakmıyacaktır. Bu muhim seyahate istirak etmeniz ıcın yegâne ve mustesna bir fırsat teşkıl ettığınden nıhayet 6 mart tarihine kadar kaydolunmanız lâzımdır. Fazla tafsilât için, Istanbul'da Galata'da Çınîlı Rıhtım Hanında kâın Sovtorgflot Şarkı Karip Umumî Acentaliğına muracaat olunması SEMERKANT HAVALiSiNE SEYAHAT REJi ŞİRKETİ Tütiin înhisarı Umumî Müdürlüğüden: Pazarbkla satılacağı evvelce ilân olunan: (710 ) kilo kö'hne kınnap (4800 ) » » ip (743 ) » » cul (17151) » » kanaviçe parçalarına teklif olunan fiat lar haddi lâyık görüİTiediğinden bu levazımın gene pazarlıkla satılması 24/3/932 perşembe gününe talik olunmuştur. Talipîerin (°c 7.5) teminat akçelerini hâmilen yevmi mezkurda saat 10 1/2 ta Galata'da Mubayaat komisyonuna müracaatleri. MrMAR, MUHENDiS. MÜTAAHİTLERE MERMER TAŞ TÜRK ANONİHI ŞİRKETİNİN Marmara adasmdaki büyük fabrikasının dünyaca makbul ve maruf Temiz. metin. beyaz. mamui ve gayrımamul mermerlerini en ehven fiaf ve en miisait sartlarla listanbul'da Uukapanı'nda Mermertaş Türk Anonim Şirketi depolarından tedarik edebilirsiniz.Şirket Idepolarında her nevi ihtiyaca uygun hazır mermer stokları mevcuttur. Şirket büyük siparişleri en Jkısa zamanda arzuya göre hazırlar. Şirket kontenjandan evvel ecnebi mallarına karşı yaptığı tenziî'âtlı rekabet fiatlarını muhafaza etmiştir. Telefon: 22604 Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM Usküdar İstanbnl altıncı icra memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz paraya çevrilmesi mukarrer bir adet Uzeri camlı yazıhane ve bir adet kasa ve duvar saati ve saire 7/3/932 tarihine musadif pazartesi giinü saat 10 dan İ l e kadar Gala ta'da ömerabit hanı öniinde açık artırma suretile satılacağından talip olanların yevmi mezkurda mahallinde hazır bulunacak memura muracaat eylemeleri ilân olunur. SUYUNU ve GAZOZUNU Her yerde fıatı evıni/e teslım daraacanası 5 0 kuruştur. Kurşun muhurlere, bandrollara dıkkat edıniz Müracdadar Galata Fermenecıler I00/ı Tel 13.0. 5 4 9 KOCATAŞ Bakkalınızdan, sucunuzdan arayınız. ILÂN Hali tasfiyede bulunan Türkiye tü tiinleri müsterekülmenfaa Reji Şirketi hissedaranı 28 mart 1932 tarihinde öğleden sonra saat 2 de Galata'da Voy • voda caddesinde Türkiye Tütünleri Idyarei tnhisariyesi merkezinde aktedilecek olan heyeti umumiyeye tasfiye memurlan tarafından davet olunurlar. RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 1931 senesi zarfmda tasfiye muamelâtmm cereyanı hakkında tasfiye daran tarafından verilen rapor murakıp raporu 31 kânunuevvel 1931 tarihinde katedilen hesabat ve bilânçonun takdim ve tasdikı. 15 ton göztaşı, 15 ton arsinikiyetii sut ve (300) adet pülverizatör 2 31 kânunuevvel 1931 tarihine şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile ve 21 gün miiddetle müna kadar olan rrrüddeti idarelerinden dokasaya vazedilmistir. Talipîerin şartnameyi almak üzere şimdiden An layı tasfiyedaranın ibrası. Heyeti umumiyeye istirak edebilmek kara'da Ziraat Vekâleti mubayaat komisyonuna ve İstanbul'da birinci için Iâakal otuz hisseye malik olan his Ziraat Müdürlüğüne muracaat eylemeleri ve münakasaya utirak icin sedaran nihayet 17 mart 1932 tarihine de yevmi ihale olan 14/3/932 pazartesi gününe kadar teklifnamelerile kadar hisse senetlerini, Istanbul'da: Osmanlı Bankası mer birlikte muhammen fiatın yüzde 7,5 nisbetinde teminatlarını mezkur komisyona göndermeleri ilân olunur. kezine. Londra'da: 26 Throgmorton soka • ğında Osmanlı Bankası şubesine. İstanbul 1 inci iflâs memurluğundan: İstanbul asliye mahkemesi 5 inci huParis'te: 7 Meyerbeer sokağında OsMüflis, müteveffa Tenekecizade Hacı kuk dairesinden: manlı Bankası şubesine, 7 Chauchat soMehmet Emin Efendiye ait olup birinci Rüsvmat müdiriyetinin Galata'da Bükağında Union Parisienne Bankasına. arttırması 16 kânunusani 932 tarihinde yük Millet Hanında 49 numarada DiBerlin'de: Behrenstr, 63 sokağında ve ikinci arttırması 27 subat 932 tari mitrivadi Efendi aleyhine ikame eyle Mösyö S. Bleichroeder. hinde icra kıhnıp 19,600 lira kıymeti Viyana'da: 1 Am. Hof 6 sokağında muhammenesine karsı her iki arthrmada diği davanın 23/2/932 tarihli celsei Oesterreichische Creditanstalt fuer Han da bes bin liradan fazlayl talip çıkmıyan muhakemesinde isbati vücut etmediğindel und gewerbeye. dennasi h?kkmda gıyap kararı verilmis ve birinci derecede Emlâk ve Eytam Istanbul'da hisse senetlerini tevdi eBankasına ve ikinci derecede Haim Da ve dava hüküm derecesine gelmis ve decek hissedaran için tevdi mühletinin non Efendiye ipotekii bulunan Üsküdar' emri muhakeme 2/4/932 tarihine münihayeti Türkiye kanunu mucibince 20 da Pasalimanı caddesinde eski 18/20 sadif cumartesi günü saat 15 te icrası mumart 1932 tarihine kadar temdit edil i 18/20 yeni, 11/13 ve 11/1 No. larla karrer olduğundan hukuk usulü muhakemiştir. murakkam ve kayden 392 arsın 12 parmeleri kanununun 406 inci maddesi mumak miktarını havi semane gediğinden Hisse senetlerini tevdi edenlere bir makbuz verflecek ve bu makbuz bilirae münkalip müfrez iki kıt'a arsa hâlen yek cibince isbu gıyaD kararının tarihi teb diğerine maklup iki bap mağazayı müş liğinden itibaren bir ay zarfmda itiraz heyeti umumiyeye istirak edebilecektir. temil ve sehrî iki yüz liradan fazla ki etmek hakkına malik olduğundan müdraya mütehammil hane sehri halin 15 in deti mezkure zarfmda ve tarifati kanuZayi mühür niye dairesinde itiraz etmesi Iüzumu tebMüekkillerime ait bazı zat maaşlarmın ci salı günü saat 13 ten 16 ya kadar açık arttırma ile sureti kat'iyede satıla • liğ makamına kaim olmak üzere ilân otahsilinde istiraal eylediğim yeni harfcaktır. Pey akçesi yüzde on olup satıs lunur. lerle mahkuk mühürlerimi kazaen zayi eyledim. Esasen hiç bir kimseye bor • bedeli pesindir. Talip olanların yevm ve cum olmamakla beraber bu mühurlerim vakti mezkurda ve sartnamesini görmek ümumi neşriyatı idare eden Yazı işleri ve fazla malumat almak tstiyenlerin her her hangi bir suretle namıma istimalmi müdurü: Kemal Salih grün öğleden evvel Adliye sarayında vaki kabul etmiyeceğimi ve badema bunlabirinci iflâs memurluğuna müracaatleri nn hükmü olmıyacağını ilân ederim. Matbaacıltâ ve Netrtpat Türk Anonim ilân olunor. Şamlı Han, Jak Alyion No. 17 Ziraat Vekâleiinden: Şirkett İHanbUİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: