4 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

4 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Japon ordularına dün "Dur w emri verildi Japoniar ((Chapei)) ve «Voosung)) u da aldılar ve hedeflerine vâsıl oldular ( Birinci sahifeden mabait ) çok seri bir ileri bareketinden sonra, kendilerini bütün Şançhay havali sine hâkim kılacak şekilde Nansiang'a kadar her tarafı işgal ve Woosung'u zaptetmis olduklan resmen bildiri liyor. Japon fırkası şimdi Nansiang ile Luiho arasında yarıyolda bulunan Kiatine Hsien'e doğru ilerlemektedir. Londra 3 (A.A.) Changhai'dan Reuter ajansına bildiriliyor: Jeneral Shimomoto'nun kumandası aitındaki muhtelit liva, saat 8 dc Nansiang'ı işgal etmistir. Ciu kıtaatı, TchenZou'u tahliye »tmiştir. olan sulh tesebbüslerini şiddetle protesto ettiği ve müdafaada devam e deceği teyit olunmaktadır. Çin'de muhasemat tatil edildi { 'Camhariyet Mart Sehir ve memieket haberleri Hava açtı, [17 aydanberi nafaka bekliyenj Fırtına dindi ©©<g!r<y Siyasî icmal Mançuri devleti Etablilerin Parası CTrakya'da müşkülât çıkarıldığı doğru değil Garbi Trakya'da etabli Türk'lere verflecek 150 bin Ingiliz lirasından bir kısmı evvelce tevzi edilmisti. Bu paranın mütebaki kısmı da bir kaç güne kadar dağıtılmağa baslana • caktır. Hakkı tasarrufları tamamen tesbit edilmemiş olan pek cüz'î bir kısmın vaziyeti pek yakrada halledilecek, bunların istihkakları da tevzi olunacaktır. İstanbul'daki etabli rumlara yapılacak tevziatm cetvelleri de hazır lanmaktadır. Bu cetveller bittikten sonra dağıtılacak paranm nisbotleri tayin edilecek, önümüzdeki hafta içinde de tevziata başlanacaktır. Komisyonda işler azalmağa b%ş ladığı için memur kadroları küçültülmege baflanmıştır. Bu hafta içinde de (20) memur tasfiyeye tâbi tutulmustur. Muhtelit Mübadele Komisyonunda mevcut işlerin haziran ayı zarfmda ikmal edileceği ümit olunmaktadır. öç çocuklu bir anne Japotı'ların talepleri Tokyo 3 (A.A.) Japonya hükumetinin Cin nezdinde simdiye kadar serdetmis olduğu mütalebattan başka taieplerde bulımmamak niyetinde olduğu beyan edilmektedir. Cemiyeti Akvamda Cenevre 3 (A.A.) Cemiyeti Akvamm fevkalâde heyeti umumiye içtimaı, saat 11 de mesaîsine başla • mıştır. M. Gibson, diplomatlara mahsus tribi'nün ön sırasmda mevki alnıış idi. M. Boncour. bir nutuk irat ede rek Cemiveti Akvama tevdi edilmi* olan büyük ihtilifın bir tarihcesini yaornıstır. Mumaileyh. muhasematın tatüin*» dair olan son haberler dola • yısile Chan?hai konferansının çok müsait şerait altında açılacağını söylemiatir. Mumailevh, Cemiveti Akvam meclisinin mes'eleyi heveti umumiveye terk ve tevdi eyledüini ve bu suretle insanlarm ve cetnivetlerin âli men faat ve ser^fini muhafaza etmiş olduruna kail bulunduğunu beyan etmistir. Bundan sonra heyeti umumiye M. Hvmans'ı ittifak ile reis intihap et mistir. Tokyo 3 (A.A.) Kabine. Divet meclisînin fevkalâde içtimaı için 18 mart tarihmi tesbite karar vermiş • tir. Chape'i de işgal olundu Şanghay 3 (A.A.) Japon bah riye kıtaatı Cbapei'i işgal ediyorlar. Ve mezkur sehrin idarei mülkiyesinin tanz'Tiile naesgul bulunuyorlar. Çin'lilerin ricati devam edivor Şanghay 3 (A.A.) Reuter ajan»ı bild'riyor: 19 uncu Çin ordusu Sanzuy'a doğru geri çekilmektedir. Santhay 3 (A.A.) Sanghay' d%ki Japon filosu kumandanı Amiral Nomura, Japon kuvvetlerinin hedeflerine vâsıl ohnaları hasebile mu hasematın tatili icm saat 14 te emir vermU olduğunu beyan etmistir. Diğer taraftan kara kuTvetleri baskumandanı Jeneral Shirakawa da harekâtın tevkif edilmesi için saat 14,30 da emir vermiştir. Japon'lar şimdi ileri hareketlerini durdnrmuslar ve LiuhoTai Sang ve Nansian* Cheniu hatlan üzerindeki mevzilerini tahkim ile meşgul ol • makta bulunmuşlardır. Bir nikâyet ve bir izah Dünkü akşam ref iklerimizden biri, Garbî Trakya'daki etabli Türk'lerin kendilerine ait olup ta Rum muha cirler tarafmdan işgal edilmis bulu nan arazi ve emlâkleri için Müba dele Komisyonu tarafmdan verilen senetlerde mukayyet alacaklarmı Yunan Millî Bankasmdan alama dıklarnu yazıyordu. Bu habere göre, alacakiı Türk'ler, ellerindeki rek • lerle Yunan Millî Bankasına müra • caat ettfltleri zaman, kendilerine evvelâ malmüdürlüğüne gitmeleri tenbih edilmektedir. Malmüdüriükleri ne müracaat olunduğu zaman da bir takım muhayyel kazanç ve servet vergileri talep olunmaktadır. Istihkak sahibi Türk'ler kendilerinden vergi istenilen tarihlerde mallarının mu • hacir işgali altında bulunduğunu iddia ettfkleri halde dertlerini dinle tememekte, vergileri ödeyinciye kadar hapse atılmaktadırlar. Bu va ziyet karşısında kalanlar ellerindeki çekleri bu muhayyel vergiler için malmüdürlüklertne tevdi ederek elleri bos dönmektedirler. Jaoon orduları tevakkvf ettUer İhtiyarca bir hanım matbaamıza geldi. îki gözü iki çeşme ağhyor du. Iztırap hıçkınkları arasında söylediği sözleri zaptettik ve aynen derceyliyoruz: « Zevcim Ardanoç'lu Sü leyman Sami Efendi 17 ay evvel vefat etti. 3 çocuk bıraktı. Maas kâğıdımız ay larca evvel 76 numara ile Diyanet Işleri resiliğine gönderildi. O vakit bu vakit defalarca gittm, sordum. Hanım, sizin kâğıdınız gelmedi diyorlar. Çocuklarımla sefil bir haldeyim.» Dedi. Elindeki numara kâğıdına g baktık. Filhakika bu numaralı mu I amele evrakı 10/5/930 tarihinde I bir derkenarla riyasete gönderil • miş. Tekaütlere, dul ve yetimlere bağlanacak maaşlara ait muamelâtın sür'atle intaç edilmesini istiyenlerdeniz. Dul bir kadınm üç çocuğu ile on yedi aydanberi nafakaya intizar etmesi bütün manası ile ateşten bir gömlektir. Hiç bir dairenin ve müessesenin kendine mensup memurları, ve o memurlann ailelerini ıztırap içinde bırakmak istmediğfne de tamamile kaniiz. Maaş tahsisi işlerindeki bu bozukluk ve gevşeklik bu işlerle meşgul küçük memurların işi kendilerine mal etmemelerinden ileri geldiğine de şüphe yoktur. Her şeyde inkılâplar ve teceddütler yaratan devlet müessesemiz bu derde deva bulmalıdır, diyoruz. Javon medin ietimaa caçtrıldı I • Doğru değil mi? I Halk hatipleri C. H. F. yeni bir teskilât vücude getiriyor C. H. Fırkası Kâtibi Umumiliği bir halk hatipleri teşkilâtı vücude getirmeğe karar vermiş, bunun için bir taIimatname tanzim etmistir. Buna nazaran Fırka kaza merkezleri beş, nahiyeler üç, ocaklar ikiser hatip sececeklerdir. Hatiplerde bulunması lâ zım gelen evsaf talimatnamede gös • terilraistir. Bilâhare bu hatiolerin daha ivi yetiştirilmeleri için vilâyet merkezlerinde kur*Jar acılacaktır. Hatipler, meb'us, belediye ve muhtar intihabatında, panayırlarda. köylerde sünnet düğünlerinde, halkın topIandıgı umumî yerlerde hitabeler irat edeceklerdir. Her hatip bulun • dufu köv veva «phir ahalNinin a"hyabileceği tarzda söz söylüyecektir. Halk Fırkası kaza reisieri dün vilâyet merkezinde vilâvet idare hevetinin de istirakile top'anmişlar, bu husustaki ^azırhklar etrafmda gö • rüşmüslerdir. Cemiyeti Akvam heyeti hâlâ yolda! Tokyo 3 (A.A.) İmoarator bugün saraymda MançurPde tahkikat icrasına memur Cemiyeti Akvara komisyonu azası şerefme bir oğle zi yafeti vermiştir. Cenevre 3 (A.A.) M. Sato bu sabah saat 10 da Sangh&v'da muhasematın tatil edildiğini M. Boncour'a tebiiğ eylernistir. Moskova 3 (A.A.) Tas ajansı bildiriyor: Şançhay'dan bildirüdiinne göre Jaoon kıtaatmın her türlü fenni vesaiti askeriyeyi istimal ederek yap • tıkları şiddetli hücumlara rağmen Çin'IHer bütün mevzilerini muhafaza etmislerdir. Ancak 12 bin kisiden mürekkep yeni kıtaatın vürudundan sonradır ki Japon'lar Cin mukave metini kırmağa muvaffak olmuşlardır. Cm kıtaatı kemali intizamla ricat edivorlar. Vaziyet Cemiveti Akvama bildirildi Beyaz Rus'ların bir nümayişi Ricaiin sebebi Moskova 3 (A.A.) Şanarhay'dan bildirildi^nıe *öre Çin mehafili ce • revan eden sulh müzakeratında Ja • pon'lann kat'iyyen samimî davranmadıkları kanaatindedir. Japon'lartn mütemadiyen takviye kıtaatı gön • dermeleri ve Jeneral Sirakawa'yı umum Japon kıtaatı başkumandanı tayin etmeleri bu »amimiyetfizüğin bir deliüdir. Çin mehafili bütün bu müzakeratı Nankin ile 19 uncu ordu ve harben mukavemet taraftan muhitler arasmda ihtilaf uyandırmak arzusuna atf e rahhasamız azasmdan Riyaseticumdiyorlar. Verilen malumata göre 19 hur Umumî Kâtibi Tevfik Bey bugira uncu ordunun bu suretle yapıhnakta şehrimize gelecektir. Sulk müzakereleri Moskova 3 (A.A.) Tas ajansı bildiriyor: Muhtelit Mübadele Komisvonun • Beyaz Rus'lar Şarkî Çin simendidaki basmurahhasımız Şevki Beye ferleri binası Şnünde yeniden has • müracaat ettik. Şevki Bey bu hususmane nümayişlerde bulunmuşlardır. ta bize şunları söyledi: Nümayişçiler arasından Sovyet te « Garbî Trakya'daki «tabli baası alevhinde tehdit sesleri işitil • Türk'lere verilen bu gazetenin bahsetmekte idi. Hariskone ve Remya is mindeki Japon gazetesi beyaz Rus mül tiği bir senet değil, banka çekidir. Ve bankalar bu çeklerin bedelleritecileri murahhaslarmın Japon konni tediye etmekten rmtina edemezsolosanesi kâtibî tarafmdan kabul ler. tmtma ettiklerine dair komisyoedildiklerini yazmaktadır. na da bir müracaat vaki olmamıs • far. Binaenaleyh, bu çeklerin Garbî Iran'da Kürt isyanı Trakya'daki etabli Türk'lerden bazıTahran'dan bildirilivor: Hudut ha larınm vergilerme mahsup edildi • valismden gelen haberlere göre KUrt ğine dair olan iddiamn varit olma • isyanı elebasuı Cafer Sultanm Irak'a ması lâzım gelir.» iltica etmesme ragmen kıyam tam oIarak bastınlmış degildir. Hansnan kabilelermm bulunduğu mmtakaya ikî haftadır asker sevkedilmektedir, Bu mıntaka ayrıea havadan bom • Ihtilâsla maznun bulunan Beledîye bardrraan edilmîştir. Kıvamın pek ya rauhasebe mutemetlerinden Nail Bey kmda baatrrılacağı ümit olunmak • hakkında yapılan tahkikat ikmal etadır. dilmistir. Bu husustaki rapor mü fettisler tarafmdan bir iki güne kadar Heyeti Teftişiye riyasetine verilecek, ondan sonra evrak mahkemeye sevCenevre'deki tahdidi teslihat konkolunacaktır. feransma istirak eden heyeti mu Son Aksayi Şark hâdiseleri yeni bir hükumet doğurda: Mançuri devleti. Bu devletin basmda altı asır Çin'de hükümran olan ve yirmi sene evvel Çin cumhuriyetinin teşekkülü Sze Şehri kaplıyan karlar rine sukut eden Mançuri hanedanmm son împaratoru P u bulunuyor. Bu sür'atle eriyor adam Çin Hakanlığının paykahh Pekin şehrinm cumhuriyetçilerin eline Bir kaç gündenberî devam eden fırtma ve kar tipisi evvelki gece din düşmesi üzerine civardaki Tien Çin miştir. Rüzgâr dün hafif lodosa çe • sehrinin Japon mıntakasına iltica etmiş idi. Japon'ların himaye ve tervirmiş, hava tamamen açmıştır. Bu biyesinde yasıyan son Çin tmpara • suretle şehri kaplıyan karlar eri toru Mançuri'deld Japon harekâ meŞe başlamıştır. tınm başlaması üzerine Japon'lar taLimana gelen malumata göre, Karafmdan Mançuri'ye götürülmüştü. radeniz'de dört gündenberi devam Japon'lara hayat ve maişetini m«deden karayel fırtınası da sükunet bulyun olan bu adam eski Mançu Ha • muştur. nedanına mensubiyeti vesilesile yeni Gelibola*da karaya oturan vapur Mançu devleti başına getirilmiştir. Gelibolu'da karaya oturan Yunan Mançuri yani Mançustan isminden vapurunun kurtarılamadığı yazılmıştı. dahi anlaşıldığı veçhile Mançu'lar Bu vapur beş gün evvel Adalet Tah» memleketi demektir. Fakat bugfin Iisiye şirketi tarafmdan kurtarılmışbu memieket halkınm ekseriyiti itî« tır. barile Mançustan degildir. Çünkü Mançu'lar Çin'e hâkim olduktan sonra bu koca devletin yüz milyonlara baliğ ahalisi arasında asayiş ve îtaatİ temin ve ucu nflıayeti olmıyan hu • dutlannm muhafazası için yapılan hesapsız muharebelerde sarfolun • Zabıta Osman Sükrü ve Ali Çavuş muştur. Otuz sene evvel Mançuri'de isminde iki kişiyi tevkif etmistir. Bun ancak bir kaç milyon Mançu kalmıstı. lar Şehremini'nde ölmüş hayvanlann Hatta bunun için Japon'lar nüfuetlerini halka satmakla maznundursu az ve topragı zengin olan bu memlar. Adliyeye verileceklerdir. Iekete göz dikmişlerdi. Fakat o zamandanberi dahili harplerden bası sıkılan Çin'liler mütemadiyen Man • Bundan üç sene kadar evvel Bos çuri'ye hücum ettiklermden boranın tancı'da Vedia isminde genç bir kızı Çmii nüfusu otuz milyonu gecmiştir. taammüden oldürdüğü için idama Halbuki bu müddet zarfmda Mançu mahkum olan ve yaşının küçüklüğü ve bunlarla nkdaş olan Tonguz'lar hasebile cezası on beş seneye indiriazaldıkça azalmıştır. Yeni muha • len Tevfik Fürret Ef. hakkındaki kacirler arasında bir milyondan fazla rar Temyiz mahkemesince yaş mes'e Japon tebaası Kora'Iı ile bir kaç yüz Iesinden nakzedilmiştir. Tevfik Fikbin Japon vardır. ret Ef. bu defa altı sene sekiz aya Japon'lar devletin iktisadî ve s! mahkum olmuştur. yasî gailelerinden ve Sovyet Rusya'* sının beş senelik plân ile meşguli yetinden istifade ederek Mançuri'de yerleşmek ve burada her istediklerini Bundan bir ay evvel Mahmutpa* yaptırmak için Mançu'lara izafeten sa'da İsrail Çucilya Ef. nin dükkânm yeni devleti kurdurmuşlardır. Yeni dan yangın çıkmış, dükkân yanmışb. devletin payitahtı Mançuri'deld Rus Yangının esbabı tahkik olunurken ve Japon mıntakalarmın hududu hzekasten ika edildiği anlaşılmıştır. rindeki Çang Çun şehridir. Dahîlî Moğolistan'a aît Jehol eyaleti dahi yeni Bunun üzerine dükkân sahibî İsdevlete ilhak edilmistir. Bu suretle rail ve adamlarmdan tshak Efendiler yeni devletin hududu Sovyet hu • Müddeiumumilikçe tevkif edilmiş • dutlarına ve Pekin'in kapılarma kalerdir. Dükkân içinde 25 bin liralık dar dayanmaktadır. Japon'lar kendî mal olduğu halde 70 bin liraya si • nüfuz ve idarei eri altında bulunan gortalı bulunmaktadır. bu yeni devleti Asya'nm şimal ve ortasına yapacakları istilâ harekctleri fstanbul Ağırceza mahkemesi Müd için şüphesiz üssülhareke olarak kul* deiumumî muavinlerinden ve kıymet lanacaklardır. MUHARREM FEYZt li adliyecilerimizden Bürhanettin Beyin terfian Üsküdar MüddeiumumiIiğine, Cetnil Beyin de gene terfian tstanbul adliyesinde başka bir vazi • feye tayin edüecekleri haber alın • mıştır. ölmöş hayvan eti satanlar idamdan altı sene hapse! Kasten dükkânlarını yakan iki kişi tevkif edildi iki tayin Kahve ihtiyaçları Üç tacirin ihtîkâr yapüğı tesbit edildi Kontenjanı biten eşya Gümrüklerde mart ayı için şiradiye kadar kontenjanları biten esya şunlardır: Pirinc, seker, kahve, Hindistancevizi, Hintyağı, zencefil, karanfil, kömür, ağaç dökmeler, mantar, sünger ve süzgeç kâğıdı, defter ve hendese kâğıdı, kesilmiş mukavvalar, 14 numaradan 24 numara ya kadar bükülmüş kasarsız pamuk ipHği, 24 numaradan yukarı kasarlı pamuk ipliği, adi kalm cam, buzlu ve renkli cam, sathı 2\ metre murabbaı olan aynalar, her nevi demir, kutru \\ den 6 milimetreye kadar çelik ve demir tel, demir çivi, kalorifer edevatı, buhar kazanları, toz halinde boyalar, madenî boyalar, mavi çamasır çividi, yazı mürekkebi, kurşun kalemi, re • sim boyaları, sanayide müstamel ma denî boyalar, kundura boyası ve bronzlu ve alüminyomlu vernik. Pamuk çorap kontenjanı da bitmiştir. Muhtelis mutemet Yeni Kariai kaymakamı Gemlik kaymakamhğından Kartal kaymakamlığına nakledilmiş olan Ragıp Bey şehrimize gelmiş, yeni vazifesine başlamıştır. îhtikârı tetkik komisyonu dün de mektupeu Osman Bevtn riyasetinde toplanmış, kahve ihtikân yapmakla maznun altı kişi hakkında tstanbul Ticaret Müdiriyetinin gönderdiği raporu tetkik etmistir. Komisyon bunlardan üçünun ihtfltâr yaptıklan neticesine varmıs, mazbatasını adliyeye göndermiştir. Mütebaki üç tüccar hakkında tetkikat icrasına devam olunacaktır. Tevfik Bey bugün geliyor Şeker mes'elesi Şoförler kontrol ediliyor Komrsyon kâtibi umumiliği Muhtelit Mübadele Komisyonun • daki bitaraf azalann eski kâtibi umumisi M. Volfbein pazartesi günü memleketine gidecektir. Yeni kâtibi umumî M. Görter dünden itibaren ise başlamıştır. muıyoncular, memurlar ve bir vaporunun gümröğe ibraz ettiği manifestosunda 65 balye kâğıt muharrer hazır balunmuslardır. bulunduğu halde, vapurdan gümrüge Yakalanan rakı kaçakçdarı ancak 63 balye kifıt teslün edilmiştir. Müskirat muhafaza memarları taraGömrük idaresi iki balyenin manifesto fından subabn on besinden yirmi do noksanı olmak dolayısile acentadan takozuna kadar icra edilen aratna ame • l«p edibnesini istemektedir. Iiyeleri neticesinde BakırkSy*Qnde Os • Hakhn Feyzi Bey, kumpanya direkmaniye'de Aksu caddesinde Ayşe Hatörünfi isticvap etmek için hariçten lisan nımın hanesinde kaçak rakı imaline mah bOen bir tercüman arannus ve ter sos bir kazan ve teferrüab, Bakırköcöraan tahlif edildikten sonra dava • y'ünde Sakızagacı'nda eczaci Hiristo'non ya başlanraıshr. eczane ve hanesinde 8 şise kaçak sam • Gene muhakemeye yarın saat ikide panya, 9 şişe ispirto, 2 sise Avrupa sadevam olunacaktır. rabı, rakı ve kazan teferrüatı, gene Balarköy'ünde bakkal Hiristo'nun hanesinMahkeme bundan sonra Seyrisefain idaresinin tzmir vapuru ascı yamagı Rede rakı kazanı ve rakı, Besiktas'ta Yeni cep Kâmil Efendinin muhakemesine bas mahalle'de sabıkalı kaçakçjlardan Milaımsur. hail'in hanesinde tam teferröatlı rakı kazanı, rakı korsalan, Bebek'te Injirah Recep Kâmil Efendi, iistünde dört ipekli kadın basörtüsö yakalandığından caddesinde Mimaridis'm hanesinde kaçak Yunan konyağı, rakı bulunmuf, mu do'avı mahkemeye veriimiştir. evvelâ sahitleri dinlemiştir. sadere edîimistir. Recep Kâmil Efendinin üze Kaçakçılar hakkında tanzim edilen rinde dört ioekli sarpe zuhur ettigini zabrt varakalan ihtisas mahkemelerine söyleraislerdir. tevdi olunmustur. Bunu muteakıp reis maznuna: Bursa'da kaçakçılık davalan Ne diyecekstn? dive sormustor. Bursa 3 (Hususî) Meshor kaçakRecep Efendi su cevabı vermiştir: çılardan Kâmil isminde birinnı âzerinde Bu sözleri kabol etmem. Mufaa (3) kilo kaçak ttitSn bulundugundan faıa memurları benim üzerimi ara mevkufen yaoılan muhakemesi neticemadan, ben üzerimde ipekli sarpe olsinde kaçakcıhğı sabit olmuş ve altı ay dınhmu kendilerme haber verdim! haose mahkum edilmistir. Bu mabalceme de pazar gSnö saat iKaçakcıhk muhakemelermî riivete kiye t»!ik edi'mistir. salâhivettar olan asffye eezada derdesti DnnkB muhakemede bir çok ka rüyet (80) kadar dava mevcuttur. Yesilhilâl Cemiyeti Belediyeye mSracaat ederek sarhos soförlerin ça • lışmalarına mâni olacak tedbhler alınmasını istemişti. Bu talep muvafık gorülerek alftkadarlara tebligat yapılmış, soförlerin sarhoş iken çalışıp çalışmadıklanmn sıkı bir kontrola tâbi tutulması bildirilmistir. En nfak bir kaza vukuunda şoförler derhal muavene edilecek, sarhos olduklan görülürse ehliyetnameleri ellermden alınacaktır. Eyüp'te çöken ve yıkılan evler Evvelce yazdığımız veçhile AI pullu şeker fabrikası birinci sulh ceza mahkemesine verilmiş, fabrika nın mümessili sıfatOe de müdür muavn Haydar Bey mahkemeye davet olunmustur. Dün bu muhakemeye baç Ianacaktı. Haydar Beyin vekili Salfh Zühtü Bey mahkemede isbati vücut etmiş, Haydar Beyin rahatsız oldu • ğuna dair rapor getirmis, bu yüzden muhaketne 8 marta talik olunmustur. Ticaret Müdiriytinin teikikati fanzifiye ve tenviriye resimleri Belediyece tanzifiye ve tenviriye resminin yüzde oruz nisbetinde tez yidi kararlaşmış, bu hususta bir tarife tanzim edilmisti. Fakat tetkikat neticesinde, yapılan zamların, bazt emlâk üzerinde yüzde otuzu geçtiği anIasılmış, talep Sehir Meclisince terviç edilmemisti. Belediye simdi yüzde otuz esası üzerinde yeni bir tarife tanzim etmektedh*. Bu tarife Şehir Meclisinin nisan devrei içtimama yetiş . tirilecektîr. Ticaret Müdiriyeti muhtelîf eşyalar hakkında yapmakta olduğu tet kikata devam etmektedir. Bu me • yanda mahrukat fiatlan da tetkik edilmektedir. Bu gidişle çay fiatlan da yüktelecek! Çay tacirleri, gecen ayın konten • janına çay ithal edilmemesi üzerine Ankara'ya müracaat etmisler ve çay stokunun bitmek üzere bulunduğunu, çay fiatınm yükselmesi ihtimali raevcut olduğunu söylüyerek nazari dikkati celbetmisler ve muaddel kararna meye ayda 69 bin kilo çay ilâve et • tirmete muvaffak olmuşlardir. Bu kararname bayramra birinci günü nesredildigi halde, hâlâ, tstanbul'a ayrılan çay miktarı tesbit edilip bildirilmedigi içm pryasadaki çaylar azalmış ve çay fiatlan yüksehnek îstidadmı gBstermete başlamıştır. Çay tacirleri, telgrafla icap eden maka mata müracaat ederek gümrüklerde çürüyen ve müsaadesi verilmiş olan çaylarının bir an evvel piyasaya çı . kanlmasını istemîşlerdir. Fakat hâlâ çaylar gumrukten çıkmamıştır. Ta cirler flatın yükseleceğini söyfOyorUr. Filim deposu Belediyece Fatih'teki korşunlu medresenin filim deposu haline ifrağına karar verilmişti. Medresede yapılacak tadilât ve elektrik tesisatı için on iki bin bes yüz liralık bir ke • şifname hazırlanmıstır. İnsaata b:r kac güne kadar bas'anacak. bunu mütoakiD filim deoolan hakkında tanzim olunan ye" talimatnamenin tatbîkına geçilecektîr. Eyop'te Behariye caddesinde Seniye Hanım isminde yetmişlik bir kadmın oturduğu evin yıkıldığını ve zavallı kadınm enkaz altında kaldığmı yazmışbk. Aldığımız mütemmim malumata göre bu kaza evin arkasmdaki mezarlık do» vannm yıkılmasından ileri gelmiştir. Duvar evin Szerme yıkdmıs, bir katlı ahşap evi de beraber surüklemiştir. Seniye Hanım enkaz altında kahnış ve vefat etmistir. Seniye Hanımın evmin ittisalindeki Cemil Efendiye ait evin de üst kısmı yıkdmış ve barası ttfaiye tarafmdan tamamen hedmolunmuştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: