4 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

4 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhuriyet DİL MES'ELELERİ : 4 Mart 1932 Lugat münakaşası Besim Atalay Bey, İ. Alâettin Beyin yanlışlarmdan bir kitap yapacak! Besim Atalay Beyin Cevabının son kısmı İkinci parcaya geciyonun. Bunîara c«vap venniyeceğim. Kurcalamı yaeağım, oldufcu ğibi kendisinmdir; kotu sox, kotü akçe sahîbinindir, derler. Yalnız bazı ithamlar var. Onları cevapsız bırakamıyaca^ım: «Besim Atalay, yeni ve temiz el fcise giyenleri sevmez. Elektrik, radyo, otomobü gibi şeylerden hoşlan jnaz, apartımanda oturaniarı düs • man bilir» gibi sözler söylemistir. Bunların bahîsle ne miinasebeti var dı, iste bîzdeki münakaşa usulü!. Besim Atalay, bunlarm hepsinl sever. O, ancak, eline gecen parayı bu gibi sevlere harcatarak sonra «pa ram yok, gecinemiyormn, çok sıkratı çekiyorum» diye şuna buna yüzsuyu dökmeği sevmez. O prensip adamı • dır; kendisince tuttuğu bir geçlm yolu, inandığı bhr takım düsünce ve dilekleri vardır. Onlardan bir dakika bile ayrı yasamak istemez; yaşıya maz. Onun düsmanj apartımanda o toranlar değO, prensipsizlerdir. Bana «maballe bakkalı» divor. Hayır! Daha büyüğü idim. Tüccar.Ticaret ayıp mı? Ben namusum ve çalışmam sayesinde az zamanda enemm'ryetli bir çok işler görmüşrüm. Ankara ve tstanbul piyasası beni tanır. Ne yapayun ki deri ve yapağının birdenbire düşmesi belimi kırdı. Bir de bakkal olsam ne çıkar? lmza satmıyornm a. Bugün bile ticaretle uğra şan Darülfünun müderrisleri yok mu? Bakkallık değil, paçavra ticareti yapmış olanlan bile var. Bakkaîlıktan lugat ihtisasma geç mishn, bu işe herkesi inandırmak için yaygara yapıvormuşum. Bu gibi şey ler ayiptır: Münakaşayı aokak dövüşüne döndürdünüz. Siz tstanbul'da mütareke sene lerinde maarifte çalışırken ben azledîlmistim. Aç kalmıştun. Gene gidip Ali Kemal'e boyun iğmemîstim. Ferit (Pasa) haini «Toros'un öbür taraf ında Türk yoktur» derken «ben Toros'larm öbür tarafı binlerce senedenberi Türk yordudur» diye (Za man) gazetesme yazdar yazmıştım. Bu cesaretimi Necmettin Sahir Bey bilir, o vakit Zaman'da çalışiyordu. İfte azlime sebep olan mes'elenin birisi... Halkçılığı ve Türk'çülüğü ben yıllarca evvel duymuştum. Ben Uk önce türkçe kelimeleri topluvor ve toplabyordum. Ankara'd a milli hükumet kuruldutru günlerde idi ki ben Maa • rif Vekâletinde ilk CHars Müdürü) îdrm. Anadolu muallimlerine yaz dığun tezkerelerde türkçe kelirae • lerin toplanıp gönderilmesini rica etmîstim. Yüzlerce kelime toplattun. Hâli Maarif Vekâletinde bulunan kelimeler onun bereketidir. Olmryan bir seye başkalarmı inandırmak istiyen ben değilim. (Yeni Türk Lugati) atlı kitabın üzerine imza atan zat herkesi inandırmak istiyor. Siz bana verdiğiniz cevapta bu kitabm (eollaboration) şeklinde ya zıldığmı iddia ediyorsunuz. «Ve kendisine kaç defa söyledim» diyor su • nuz. Hayır beyefendi. hayır, söyle • mediniz, söyliyemezdiniz. Dil Encümeninde kaç defa (hnza mes'elesi) nin fenalığından bahsettimse •rşereftir» derdiniz. Ben mes'elenin bu kadar açık konusulmasını istemezdim. Fakat siz îstediniz. Ank&ra'da son defa olarak top • lanmıs olan türkçe ve edebiyat rnualIbnleri kurultayında bir gün tstanbul maallimlerinden btr zat • adı hepi • mizce belli • ayağa kalktı. İlim âle • mine yapılan bir fenalıktan bahsetti. rl ' n d e (Yeni Türk Lugati) atlı kitabın Uk forması vardı. Bu zatın söylediklermi siz pekâlâ bilirsiniz, sizin lehinize burada tekrar etmekten vaz geçiyorum. Zaten Maarif Vekâletî erkânradan bir çok zatlar orada idi ve üç yüz kadar da mual • lim vardı. Siz de bilirsiniz ki mızrak euvala sığmaz! Artık bu parçayı da bitiriyorum. Küfürlermize cevap verecek deği • lhn. Üçüncü parçaya gelelim: Guva ben size verdiğim cevapta iki yanlış yapmısım. Birisi (ücra) obürüsü (ateşla) kelimesi imiş. Birincisinde haklısınız. Ben (ücra) yi (ücera) imlâsmda yazmıssam dalgınlığa gelmiş; nasıl yazildığı hatırımda kalma mıs. Ben bu kelimenin (üç) ile (ra) dan yoğurulmuş olduğunu iyi bilirim. (Atesla) kelünesine gelince, onu bile bile yazdım. Ateş kelimesi dili • mize girmiş ise, bizim olmus Ue (ataa) olması lâzımdır. Nitekim halk bövle söyiemektedir; bu kelimenîn •onuna gelen edat ta onun ahensrine •vacakttr. Türk dili tcerisinde vabanm kaMe, y«ban« çfre olamaz. Ben dflde de kapitülâsyon istemem. Günün eğlencesî Dfinkü bilmecenin halledilmiş şekli 1 DEVLET, 2 ADAM, 3 NEHİR, 4 tNCt, 5 MACAR, 6 AR • KA, 7 RÜYA, 8 KUVVET, 9 ADIM. (DANİMARKA) MELEK J EAN N E LOUİSE SiNEMASINDA İ ELHAMRA SİNEMASINDA B 0 iTE L ve Bir Rus dramı, Pctersburg asaleti. Harp esnasmda bir Alman kadını Rusya'da . . . . İşte: Şen ve neş'eli komedilerin en paılağı ve iki sinerna kıraliçesi olan Bu akşamki program ÎSTANBUL: 1200 m. ~* 18 Gramofon 19,30 Vedia Rıza Hanımut îştirakile saz 20,30 Hablbe Molla (Halide Hanım) 21 İnci Hanımın lstiraldle l > kinci kısım saz 22 Tango orkestraaL BERLİN: 1635 m. 17,35 Laypzig'den naklen konser 18J5 Kitaplar arasında 18.45 Şen sartal&r 19,05 Konferans 20,15 Konser 21.03 Wasington'dan nakil 22,15 Fr. Schraker isimli bestekânn eserlerinden konser 23 35 Havadlsler Müteaüben kabarc Konser. VtYANA: 517 m. 18,05 Haflf muslkl 19,15 Tfcaret haberleri 19,45 Ziraat haftası 20,25 Vı yolensel konseri 20.55 Havadirter 21,20 Le Rosslgnol fbülbül) iki perdellk opera 23 35 Dans musiklsi. BUDAPESTE: 350 m. 18 35 Orkestra konseri 20,05 Siean masikisi 21.35 Edebiyat ve musikisi suva • resi 23 35 Siean orkestrası. PALEPMOs 524 m. 21 25 Oramofon 22 05 M'ihte'if kon*er? (Ştrauss'un, Şopen'ln, Mendelson'un eser Siz bâlâ Talebe Lugati'nin (Yeni Türk Lugati) kadar yanlışı olmadı ğmı söylüyorsunuz.. öyle yanlışlar var ki; çangalli, çakıldaklı!. A, DEP, E, GA, HA, HA, t, tR, İNIuhteşem f'Iminin raevzuu budur. tşte bir misal daha: (Dölek) ka KIL, LAK, LEV, PAR, PEK, PEK, vun ve karpuz keleği... (Talebe LuREK, Şİ, YAL, YE, YÜ. gati sahife 161). Aferin Alâettin Bey! Yukarıdaki hece1 .... Burada dört adet yanlış vardır. UFA filmidir. â f « • UFA filmîdîr leri ikişer ikişer 2 .... Birincisi.. Kelime yanlışıdır. (Dölek) yanyana getirip a 3 ..... değil. Divlek veya (düvlek), yahut şağıdaki tariflere 4 ..... (dülek) olacaktır. Bu kelime Ana göre birer kelime 5 .... dolu'da üç şekilde kullanılır. Fakat teskil ettiğiniz tak 6 .„. en çok (divlek) şekli kullanılmak • dirde, baş harfleri 7 ..... tadır. Alâettin Bey Hsanını yazdığı yukandan aşağı o 8 .... halkla azıcık düşüp kalksa idi, bunu uü kununca: 9 ...... IH^^HHHİ B g n G L O R Y A sinemasında ^HIHHİ öğrenmiş olurdu. BİR ESKİ ŞAİRİMİZİN İSMİ (AŞK HAZRETLERt) filmini vücude getireıf JuE MAYın Halki dinlemeden, beş on cilt ki Meydana çıkacaktır. bir opereti olan tap okumadan, Türk tarihini, Türk 1 Manzume; 2 Terbiye; 3 yurdunu bilmeden Türk lugati yazıKalp; 4 • Kuruntu; 5 İdeal; 6 • lamaz. Masabaşmda Şemsettin Sami Fikrin kardeşi; 7 Bir nevi Vablo; ROMA: 441 m. Beyin kitabını aynile alıp aktarmak 18 55 Sarkı konseri 1<>35 Mnhtelif kon8 Nazik bir kumaş; 9 Sönük değil. filmıni gidip göreceksiniz. Müraessilleri: marifet sayilmaz. ser 20 55 'Oramofon 21,50 Aşk şarKiSJ HARRY IİEDKENORA GREGOR ve 0 1 T 0 W\LRURG Şemsettin Sami Bey bu keiimeyi (Şuber). Uâveun: FOXHALİH^ZIR DÜNYA HAVADISI ERt. ROM4 VAR«OVA: 1411 m. yanlış yazmış. O, paşadan, lehçedcn ^'ussoiinı'nin ilk deîa olarak Papa tarnîından Kabulii CLN'LVE 18 40 Salon mustkisi: İstanbul gülu aJmış, pasa (dlek) iralâsında yaz • (Fall), serenat fGrunfeld), Kszarovs oGrandi ve Litvinoff teıkı tes'ihacdn bahsediyorlar. NICE Negresco mıs. Şemsettin Sami Bey, İbrahim perfismın üverturü (Llneke) ve esM MeAlâettin Bey gibi bu kelimeyi bilmiotelir.de 1932 Avrupa güzelinin intihaiL NEW YORK Amtrikalı İodiler 2 n 40 Oramofon 20 50 Radyo yormuş, okuyamamış (dölek) de • kratiçeleri ve saire ». gazetesi 21 20 Senfonlk konser tstifamiş geçmiş. (Dölek) rahat, düz, hatte (yazılmış söz> isim'i r?dvo tefrikasıFutbol Heyetindent sakin, balim manalarına olarak bu • 23 d ı?qrivo gT7ptesinin ilâvesi. 4/3/932 cuma günü yapılacağı evgün hâlâ Anadolu'da kullanılır. EÜKRES: 394 m. velce tebliğ edilmiş olan lik maçları 18 05 R?dvo orkestrası f8nmson ve Zenker (442) inci sabifede (tran havanın muhalefetî dolayısile tehir Dalila), (Les Contes Hofman) operala quillite) diyor ki sükunet raanasına edilmiştir. nndan parçalarla (Ştrauss'un) bir val«J dır. Hüseyin Kâzım Bey ise (dülek) 19.05 DoŞru saat ve havadlsler 19.15 Sokak koştısu aınetnasında gösterilen Bugün matine İsîjnbul Beledhjesi imlâsmda yazmıştır. Radyo orkestrası ile hpfif nvi«ivi 21 05 Din ve felsefe hakkında bir konferans Akşam refikimiz tarafından tertip tkincisi.. Sizin yazışınıza göre 20 45 Gramofon. edîlen sokak koşusu bugün saat onda (dölek), doğrusu divlek «kavun ve LOZAN: 678 m. yapılacaktır. karpuz keleği» imiş. Bu da yanlış. CENVRE: 760 m. Divlek, sert, yeşil, ufakça bir çesit 18 35 Oramofonla şarkılar 19 05 TÇortel Bir casusluk, cinayet, namus kavun adıdır. enker (442) inci aehikonseri 2106 Gramofon 20 25 Spor Galatasaray KuHibü riyasetindenf ve ihtiras filmidir. hifede «espece de melon verdâtre» Musifali kom di haberleri 20 35 Ders 21.25 (Tanıvor Bir lntihabın tecdidi mes'elesini mıizadiyor ki doğrudur. Redhouse (927 musunuz?) Radyo tarafından tertip olu« llâveten: FOX Magazine gö Bestekân: Hasan kere etmek üzere heyeti umumiye içti inci sahifede «a small or stunted me maına lüzum hâsıl olduğundan marhn nan bir müsabaöa 21 50 Halk sflvaresL Ferit Bey rülmemış. Bugün saat 10,30 da lon» demiştir ki küçük, yetişmemiş 11 inci muma günü saat on bucukta aBugün den ib'baren Kadıköy Nakili: L GaÜp Bey tenzilâtli matine bir kavun manasınadır. zanın kulüp binasını teşrifleri ehemmi Süreyya sinemas'nda Fiatlarda zatn yoktur. Üçüncüsü: Divlek kavun ve karpuz yetle rica olunur. Yakında: KAFATA.SI, katatas», kafatası keleği değildir. Yalnız ka • vunun bir çeşididir. Anadolu'nun bir Mevsimin en güzel fîlrat ECONOMOU OPERET HEYETİ çok yerlerinde kavun yerine kelek keTopkapı Fıkaraperver Cemiyeti ta. FRANSIZ TİYATROSUNDA limesi kullanılır. Kavun yalnız çok rafından bugün 200 fakir aileye köBugün gündüz saat 15 te Bugün birinci matine saat 14,30 da olgun keleğe denir. (Kavun karpuz) mür tevzi edilecektir. SULAMİTİS demiyip «kelek karpuz» derler.. tkind matine saat 18 de Redhouse (1563) üncü sahifede «a Piyes 4 perde Bugünkü cuma günü sabah saat onda GYNEKES, GYNEKES large unripe melon» diyor ki. Ol • Nakleden: Muhtar Bey Hayat bilgisi Kadıköy tsketesi fevkindeki gazinoda Aksam süvare saat 21,30 da mamış büyük kavun demektir. Akşam saat 21,30 da yapılacak içtima tehir edilmiftir. Güafi HOROS TtS TİHİS Dördüneüsü: Divlek kelimesi yeTas Parçası Kılıbık aynca ilân edilecektir. rmde (dölek) kelimesine mana ve Bu mühim eser, ilk mektep moallimYarm akşam: Kıbrıs'ta Lefkoşa ve Girne kazaian rirken bir de «yumruk» demişsiniz, leri için tabiat dersleri rehberidir. Eser Demirhane Müdürü mahkemei ser'iyesi tereke memurlu • yumru olacaktır. Yumru ile yumruğu 284 resim ve tabloyu havidir. Şimdiğundan: birbirine karıştırmışsmız. ye kadar bu derece nefis bir kitap çıkOrdumuzun Silivri'yi isgalinde bir TEŞEKKÜR Kıbns Ceciresinin Gîrne kazasma Hatınmz kalmasın. Bir tane daha mamıştır. hayır sahibi tarafından almarak yetim Oğlumuz ve pederimizin gaybubeti tâbi Kömürcü karyesi sakinlerinden itakdim edeyim. Talebe Lugatr*nin mektebine verilen o zaman 6 yaşinda Yazan: Naime Halit Hanımdır. Mu ebediyesinden mütevellit derin teessü (183) üncü sahifesinde şöyle bir ibulunan k'zım Mustafa kızı Rukiye'yi ratımıza iştirak lutfunda bulunan akraba ken otuz senedenberi Cezire'den gay • allhn Ahmet Halit Kitaphanesi çıkarmışbare var: bubet eylediklerî ve hayat veya mematanyorum. Biienierin insaniyet namma Ar ve zevatı muhteremeye ve Japon se tır. Bütün muallimlere tavsiye ederiz. (Esi. Ağabey, büyük kardeş) bunu Ian gayrima'um olduğu iddia olunan navutköy Sebak sokak No. mühendis faretanesi maslâhatgüzan cenaplanna nereden buldunuz? Türkçede böyle Sami Bey yanında Sıdıka Hanıma bfl • ayn ayn teşekküre teessürümüz mâni Mehmet ömer ile ogullan Salih kelime yoktur. Şimal türkçesinde Bu aylık mimarî ve san'at mecmuadirilmesi. olduğundan muhterem gazeteniz vasıta Mehmet ve ömer Mehmet aleyhine (eci, eçi) diye bir kelime vardır: Kü sının şubat sayısı me«lekî ve fennî mün' sile kend'lerine arzı teşekkür ederiz. karvei mezkurelî Hüseyin Mehmet taraçük kardeş manasınadır. Anadolu'da dericat ile zengin bir surette mtişar etSabık Buna meb'usu Memduh fından ikamei dava olunarak mezkur ve şark türkçesinde (eynl) kelimesi roiştir. Beyin ailesi Hüseyin Mehmed'in mumailevh Mehmet vardır. Küçük kardeş demektir. Ede, ömer zevcesi Kömurcü'lü müteveffiye eke, aka, ağa gibi kelime varsa da Alenî teşekkür Beyoğlu 2 inci hukuk hâkimliğinden: Şerife Mehmed'in varisi yegânesi olduğu Türk tiyatro artistlerinin ce * . sizin (esi ile hiç bir alâkaları yoktur. Merhum kaymakam tsa Beyin keParsih Arapyan Efendi ile Hanife H. iddia ve müteveffivei mezbureve ait miyete kayıt muamelesine ve vesi» İşte bir tane daha: (Aygır.. Da rimesi sevgili kardeşimiz Cemile'nin ce veresesinin şayian ve müstereken mueravalin ve terekenîn mezkur Hü^eyin mızhk erkek. Mecazen azgın) Ta nazesinde bulunan zevatla tahriren tekalann itasına 4/3/931 tarihintasamf olduklan Galata'da Sultanbe • lebe Lugati sahife (39). Aygır keli | essürlerimize iştirak lutfunda bulunan yazıt mahaUesinde Mumhane ve Rıhbm Mehmed'e teslimi talep edildiğinden iden itibaren başlandığından Nukame edilen davanın K'bns'ta Lef • mesi damızlık her hangi bir erkek akraba, ehibba ve kadim dostlanmıza ve Karamustafapasa sokaklannda atik ruosmaniye'de Halk apartımanımri değil, damızlık erkek attır. Siz bir koşa'da Lefkoşa ve Girne kazalan ayn ayn teşekkür eyleriz. 16/16/16/16/99/99/16/99 ve ce birinci katındaki cemiyet merkeçok kelimelerde tek mehaziniz o • Validesi Hemşireleri dit 20/22/24/26/28/132 numaralı A mahkemei ser'iyesinde 20 nisan 1932 Ian Şemsettin Sami Beyin kîtabına bizine cumadan maada her gün satarihinde kablezzeval saat onda istima tfakat Nesime ve Melek rapyan Hanı hükmen izalei şüyuu zunle bakmağa lüzum görmüyorsunuz. ve hükme raptedilece^i ve alâkadarsnın at kiden beşe kadar müracaat edil* nmda açık arthrma ile sanlacakbr. besine kimse bu kadar fenalık yap Kendi kafanızdan yazıp geçiyorsu muayyen gunde ve m«ayyen valritte 1 Gayrimenkulü mezkurun kıy • mesi. mamıştır. nuz. Türkçeyi iyi bümediğiniz için mezkur mahkemede isbati vücut eylemeti 110.000 liradır. Halen ipotektir. de yanılıyorsunuz. Bütün lugat ki • tstanbul 3 âncfi icra memurlugundant 2 Müzayedeye iştirak edebilmek i meleri lüzumu ve aksi takdirde baska tapları bu kelimeye bu manayi ve • Siz benim edebiyatla alâkam ol Mahcuz ve fümhtu mukarrer bulunan çin kıymeti muhammenesinin % 7 buçu ihbara hacet kalmaksızın davamn in • rirler. Halk ta bu manada kullanır. madığını ikide birde söyliyip duru Uzunçarsıbaşı'nda tktisadi Millî sara • ğu depo edilecektir. taç edileceği mahkemenin bu baptaki Yalnız siz edibimiz ve lugatçimiz ay yorsunuz. Neye zahmet ediyorsunuz. 3 Gayrimenkulü mezknrun tamamı emrme binaen ve alâkadaranca malum ciye fabrikasmda canta bavul ve surenia gır ı damızlık erkek yerinde kullanı Niçin yoruluyorsunuz. Ben edebi • 8/3/932 tarihine musadif salı günü saat yorsunuz. Lugate yazma da var is • yata alâka davasında bulundum mu? kıymeti muhammenesini geçtiği takdîrde olmak üzere ilân olunur. ondan itibaren sahlacağuıdan talrp o6/4/932 tarihine miısadif çarsamba gütediğin yerde kullan.. (*) Memlekette edebiyat yok ki ona inlanlann mahallinde memuruna mSra • nü saat 15 te ihalesi icra edilecektir. Hendek icra dairesinden: Yetmez mi. Beyefendi. Size tekrar tisap edenler bulunsun. Uç beş kişicaatleri ilân olunur. İhalesi üstüne icra kılınan zat bedeli nin edebî zevkini okşıyan yapma eHendek'te Hamit Hilmi Efendiye söylüyorum. Bu kitapların, (Yeni müzayedeyi 5 gün zarfında mabkeme Türk Lugati) ile (Talebe Lugati) nin debiyatla Besim Atalay alâka iddia 100 Ura itasına medyun Kemaliye maİstanbul 4 üncü icra memurlugundant veznesine depo edecektir. Aksi takdirde edemez. Zümre edebiyatı, millet e • ilimce hiç bir değeri yoktur. Vatan hallesinden Zehra Hanım uhdesinde Kurbağahdere kösklerinde mnkîm debiyatı değildir. Onun istediği millî ihale fesih ve bundan mütevellH zarar yavruları eline böyle kitap verile . iken elyevm ikametgâhlan mechut Hendeğ'in Hatippınan mevkiinde şarve ziyan an dan tazmin ettirilîr. iktisat, millî san'at gibi millî edebi mez; kelimel er birbirine karışmış, kan Cayırlı Mehmet garben Hacı Hasan hanedanı sakıta efradından Osman Fuat 4 Tapuca müseccel ve gayrîmü • yattır. O edebiyat yeni doğacaktır. her lugatçinin tuttuğu çok doğru yolve Nîhat Beylerle Atiye, AdDe, Behiye, şimalen Gökmen Osman ve cenuben Hem sizin tapmdığınız edebiyat seccel hak sahipleri tarihi üandan itidan sapılmış, hangi dilden geldiği Rukiye Hanımlara: Hacı Hasan Efendi Ada'b Mehmet tarlalarile mahdut 24 sarayla birlikte yıkıldı. Geçmişlerle baren yirmi gün zarfında evraki müs gösterilmemiş. Kelimeler yanlış yaveresesinin alacağmdan dolayı mahcuz hisseden 7 hissesi yapılan 1 inci arrtırberaber mezara gitti: Artık hortlıya bitelerile satıs memuruna müracaatleri zılmış, manalar yanlış verilmiş, ta • bulunan Göztepe'de Göztepe eaddesin* mada kıymeti muhammenesini bulamamaz. Arap harfleri de hudut haricine lâzımdır. Aksi takdirde gayrimüseccel rifler bozuk, tertip hatalarına ba de 78 numaralı bir kıt'a tarlanm dörtte dıgmdan 23/2/932 den 23/3/932 ye atıldı! hak sahiDİeri satıs bedelmin paylaşma • kılmamış. Gelişi güzel yazılmış, geçbir hissesi borcun ademi tesviyesine bikadar açık arttırmıya çıkanlmış olup Yangın külleri arasından yepyeni sından hariç tutulurlar. miş. Yüzlerce yabancı kelime Türk naen füruhtu mukarrer olduğundan Bç 23/3/932 saat 16 da Hendek icra dabir hayat fışkırdu Tarihlerde görül5 Fazla malumat almak istiyenler dflmrn içerisine atılıverraiş, berbat gün zarfında borcun tesviyesi ve tehirî iresinde paraya çevrileceğinden talip 931/180 numaralı dosvasmda sartna • bir harita konmuş. Neler yapılnus ne memiş zaferler kazanıldı. Asırlara icrayı raüstelzim bir itirazımz varsa be» sığmıyacak inkılâplar yapıldı. Hangi mesi herkese açıktır. Talip olanlann taolanlann 704 No. Iu dosyaya müracaat ler. yan etmeniz ve ikaraetgâhmızın meçbir edibiniz, hangi bir şairiniz çıktı etmeleri ilân olunur. rihi mezkurda müracaatleri ilân olunur. huliyetine binaen ikinci îhbarname maSiz bunları birer birer pek ya • da halkı heyecana getirecek dört kamtna kahn olmak üzere keyfiyet Oinea kında göreceksiniz. Bümediğiniz işe mısra söyliyebildL Binbir şerefin bir tebliğ olunur. karıştığınıza pişman olacaksmız. tanesini canlandıracak on satırlık Tekrar söylüyorum, bu iki kitabı da yazı yazdı. Edebiyat, edebiyat. Hep Yeşilkoy Hava Müfrezesi binasının tamiri için talip olacaklann Ticaret mektebinden mezua top 1 ayıp yakmaktan başka çare palavra, hep lâf. 3 mart 932 tarihinde ihalesi icra kıhnacağı ilân edilmiş ise de yevmi yoktur. Türk diline ve Türk tale BİR EFENDtYE Güneş tepeyi aşmış. Beyim hâlâ mezkurda talip zuhur etmediginden yevmi ihale 10 mart 932 per uykuda. Hilâ eski lisan, eski ede Ihtiyacımız vardır. Tdtüngümrügü'nde [*] Aklvma bir hikâye geldi: Bir gün şembe günü saat 11 de takarrür ettirilmiştir. Talip olacaklann Ye softanm birisi beline koca bir btçak so . biyat. 11 numaralı mağazada HBseyin Avni BESİM ATALAY karak derse gelmiş. Hocası toğlum bu. bışilköy'de Komisyona müracaatlerL Beye müracaat etsin. çak ne olacak?* diye sormuş. Softa v.yanlış kazımak içini> demiş. Hocası «yanlış Dünyanın en büyük tenoru kantmak için ufak bir çakt da yeterdi koskoca bir palayı taşımakta ne mana Güzel piyesi var?% deyince ehocafendi, öyle yanlışlar Pek yakında SCRIBE'nin oluyor ki kasımak için bu pala bile küçük geliyory cevabmı vermlş. Pek yakında Alâettin Beyin yanitşlannt düseltmek i(Coaedit Fntnça.st) dea MADELEJNE R E N A U D muaazam operasını taganni edecektir. ta'ahndan ^inemada üâhf hîr tarzda tem<i1 edüecektfr. tap yazarak düzettmeğt çalısacağım. \ Bugünkü bilmece Komedisini mutlaka gidip ^görünüz. IKADINLARAVUKATIİ GÎZLİ VAZİFE Mutlaka gidip görönüz. Temsili muhteşemi LAGRANGE 6Rİ6İTTE HELM veVViLLY F R I T S C H Tarafından tetnsil edilen . j KRAL EGLENİYOR PRENSiN GECELERi Lik maçları tehir edildi O P E R A ÇOCUKLARI ISTANBUL BELEDIYESI Darülbedayi Temsilleri MOSKOVA Galafasaraylılara YALOVA TÜRKUSÜ Fakirlere kömür dapıtılıyor Reyaz gölgeler Raşit Rıza tiyatrosu Serseri istanbul ve civari otobösçöler cemiyetinden: Nebatiar Gaip aranıyor MİMAR San'atkâriarı Cemiyetinden: Türk tiyatro Istanbul Hava Müfrezesi Kumandanlığından: T i N0 PA î i E R A MARCEL CHARD'ın HAYDUT AŞKI CÖNÜL KiMi SEVERSE

Bu sayıdan diğer sayfalar: