4 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

4 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

• Cumhurıyei' 4 Mart 1932 En son sistem 930 A tip numaralı radyo makinesi piyasaya çıkarılmıştır. PHiLİPS'in ALIN! TECRÜBE EDİN! Ahizeye merbut hoparlörile beraber Fiatı: 225Türk lirasıdır. •• riAKTERlYOLOG ^ ^ Dr. İHSAN SAMİ B \KTERIYOLOJI LÂBORATb \ Afi Umum kan tahlılatı. Prengi nok tai nazanndan (Wasserman tea mülü) kan küreyvatı sayılması. tlfo ve ısıtma hastalıklan teşhıs» idrar, balgam. carahatı kazurat ve su tahlilâtı, Ultra mikroskop husasî aşılar istıhzan. Kanda ııre miktarının tayırn ve kanin sedi"^ntasion sur'ati. Divanyolu'nda Sultan Mahmut turbesı No 189 Telefon: 20981 Bu hafta Hareke'yi sinemada göreceksiniz. HEREKE FİLMi SUYUNU ve GAZOrUNU içen evlere TiFO girmez Her yerde fıau evinize teshm damacanasi 50 kurujtur. Kurşun mubürlere. b^ndrnllara dıkkat (.dınız. KOCATAS Se\dığınız \e kumaîldrmi memnunhetle kullandıgınız memkketm medarı ıftihan \e en muterakki knmaş fab ıkası olan HEREKE"M\ RUTUV İM\LÂT *\FH\LARI\I GOSTCRİR IİLİM MERKEZ DEPOSU: Galata, Fermenecıler 100/1 B. 0. 549 Avrupanm en mükemmel alıtn satım merkezi Bu hafta OPERA'da (Moskova çocukları) filmine ilâve en qösterilmektedir. Görmeğe gitmegi unutmıyınız. BEŞiKTAŞ GRİPE KARŞI ve 13 ilâ 20 mart 1932 de devam edecek olan DikişYıırdjı Az zamand* bıçkı, üstünde her nevi boya tezyinat işleri öğretilir. Hususî dersler verilir. EN UCUZ İLÂÇ MARTEL KONYAGIDIR (Üç yıldızlı veyahut V. S. 0. P) AZİMET DOLAYISİLE RIZAYI TARAFEYN İLE SATIŞ Bomonti tramvay istasyonu karşısında kâin Şişlipalas apartımanının 2 numaralı dairesinde bulunan eş yanın kâffesi rızayi tarafeyn ile satılacaktır. Satış 4 mart cuma günü saat 10 dan 17 ye kadar icra ve müteakıp günler ayni saatlerde devam edilecektir. Adalar S. mahkemesinden: Beyşehir'de Balkandağ karyesinde Havta oğullarından Bekir Efendiye. Davacı Büyükada'da sakin sütçü Hacı Ali Efendinin aleyhinize açhğı yoğurt bedelinden bakiye alacağı olan on lira nın maamasarif tahsili davasımn cari muhakemesinde davacı davasını sühutla isfaat edeceğini beyan evlemiş ve Konya'nın Beysehri'nde bulunan şahitlerin binnivabe ifadesinîn ahzı için müzekkere tastirme ve muhakemenin 22/3/932 salı etfnii saat on derde talikine karar verilmis olmakla vakti tebliğden itibaren bes gün zarfmda itiraz ettişiniz tak dirde yevmi mezkurda mahkemede isbati viicut etmeniz ve aksi takdirde gıyap karannı ve müddei tarafından dermeyan olunan vakıalan kabul etmiş addolunacağmız ilânen tebliğ olunur. Istanbul 1 inci iflâs memurluğundan: Bir möflis şirkete ait trikotaj ve yazı makineleri jehri halin 10 uncu perşembe günü Öğleden sonra Sandalbedesteninde Mezat dairesinde açık arttırma ile satılacağı ilân olunur. Viyana Beynelmilel sergisini Zıyaret edmız. 8 ılâ 12 mart azımet ve 13 ıla 26 mart avdet ıçm bıletler fevkalâde tenzılâtüdır. Tafsilât Avusturya sefarethanesinden alınabılır Iştırak kartlan ve ! tenzilâtlı biletler almak içın umumi mumessılleri Galatasaraj da 'NATA> seyahat acentasına müracaat Ulvî, Edebi Bir iltifat dıkış, kumaş ile resim ve Kayıt açıktır. Akaretler 6 4 Telefon Beyoğlu 49 î 4 ^^^^mmt^t^ MAZON MEYVA TUZU Sıhhat Vekâleti Celilesinin tnüsaadesini haizdir BARSAKLARl TEMıZLER KANI TASF YE EDER HIZAR MARANGOZ ve sair işlere ait bılumum makıneler daıma depomuzda mevcuttur K atalogum u zu i ste yini z! «MAZON MEYVA TUZU» imali ruhsatı yalnız eczacı A. MAZON Efendiye ait olup kimsenin bu namla hiç bir müstahzar imal edemiyeceği sarihtir. Hamış: " MAZON MEYVA TüZU nun tesırınden memrrun Bahçekapı MAZON ve BOTTON ecza deposuna muracaatlerinde bedelı mde edı lir. Şişe açık olarak gen kabul trdiliı. HAZIMSIZLIK, İNKIBAZI, BASURU KÖKÜNDEN KESER. Filorina'lının, (Şairi azamunızı tebcil) namındaki eseri münasebetile, maruf ve mümtaz ediplerimizden Sinop meb'nsu muhteremi Ibrahim Alâettin Beyefendinin, Filorina'h Nâzım Beye: (Sizin edebiyatı kâinatta tutmuş olduğunuz mevkii muallâ"» hitabı iltifatile yazdtkları uzıın ve kıymetli bir mektubun nihayetinde şu ulvî kıt'a miinderiçtir: Asrımızın en büyük şairi Filorina'h Nâzım Beyefendiye: Ey şairi (muhyii eâzım), Vasfınla dolup kapandı ağzım. Lâyık semavata çıksa fnazmın), Mâdâmki gökten indi Nâzım!. Ankara: İbrahim Alâettin 250 gramlık bttyfik şişesi İOO kuruş KiRALIK SiNEMA tzmir'de Birinci kordon'da kâin maruf «Sakarya» sineması kiralıktır. Arzu eden'erin Istanbul Beyoğlu posta kutusu No. 2092 müracaatleri. Istanbul 2 inci iflâs memurluğundan: Müflis Hatapkapı'lı Evlâtlan şirketine ait biri büyük biri küçiik iki kasa 10 mart 932 perşembe günü saat 10 da Asmaaltı'nda 18/20 No. da ve gözlükler ve koDya makinesi saat 14 te San dalbedesteninde satılacağı ilân olunur. Bilecik Vilâyeti Daimî Enciimeninden: 1 Bozüyük Karaköy yolunun 117 X 500 127 X 460 metroları arasına ocaklardan bilihraç nakil ve istif olunacak 5273/30 metro mikâp ham taşın beher metro mikâbı 229 kuruş hesabile 12073 lira 56 kuruş muhammen bedelile mevcut şartnamesi mucibince ve kapalı zarf usulile 17/3/932 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Vilâyet Encümeni Daimisince kat'î ihalesi yapılmak üzere 27/2/932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmımur. 2 Talipler münakasa şartnamesinin bir suretini Vilâyet Nafıa Başmühendisliğinden istiyebilirler. ' 3 Talipler müzayede, münakasa ve ihalât kanununa tevfikan teklifnamelerini mezkur 17/3/932 tarihine kadar Vilâyet Daimî Encümenine tevdi etmeleri lâzımdır. 0K8İMANT0L ÖKSOrtÜK ve »tJĞAZ Umumi neşriyatı idare eden Yazı ifleri mudurü: Kemal Salıh Matbaacıhk ve Neşrıyat Turk Anonim Şirkett Istanbvi BOURLA BİRADERLERveŞ ISTANBULGALAT A K A R O N Alman kitaphanesi * ^ J * * X V ^ 1 ^ Beyoğlu Tünel meydamnda 523

Bu sayıdan diğer sayfalar: