5 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

5 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cnmhuriyet Mart tLMl MUSAHABE: Yeni bir gıda.. Kokmuş ve çürümüş bakklar hususî fabrikalarda un haline getirilerek mükemmel bir gıda oluyor San'ötların ve fabrikalann yeni şe killeri karşısında gözlerimizi eski bir tabirimiz veçhile dört değil dört yüz açmak zaruretindeyiz. Unnnnî bir kâbus gibi diinya üzerine çöken îfctisadî buhranların boğucu dalgalan arasmda dösmeden yürüyebilmek makinelerin gün geçmeden uğradıkları tadHâtıu himayesi altmda yeni yeni frodretier alan rekabete göğüs germek içm ba ««iİM"»grî yenilikleri giinii gönüne takip,znem!eketimizd« de derbal tat hSk etmek meeburiyetindeyiz. Hayatm hava, su, ziya, ve hararett m 3wret olan dört eski ımsura değiş • ti, onlarm yerine zekâ, marifet, makine, vc san'at kaim oldu. Ymamomnm ük ve iptidai malzemesini bol ve emefcsiz veren tabiat, msanlarm reşk ohnalarını, hayatlarını sırf kendi gayvet ve icatlarile kazanabilmek ka bSvetlermin inkUafını belki bin asırdan fazla bekledi. Fafcat bagün o tabii nimet ve cevherler ntsanî bir mahiyette yaşamanm salî erItâaai teşkü edebflmekten âcizdir. Yaimz uzvi hayata uhhat ve kuvvet rerea o tabii kudretler, içtimaî hayatı iTİtlrr1». iktuadi buhranların ezici siEndirl«ri aftından kurtarmağa kifayet rdemtyor. tct* bStin bu maddi bakikaüeri bilJigiuıîi. ve Kiç obnazsa sezdifinir halde tiâli. rnutevekkıl, uyuşuk davranmaktan ciddetle silkinip tam faaliyet saha »ına ablamıyoruz. Fennin tabkikat vadisinde afcfağı yeüşflmez sür'ate adnn uydurmak şöyle dursun onları bir smema, seridi gibî seyrettirerek tanıtmağa çalısacafc cevfıerleri birtikte söriıklıyen süprüntuTerinizi denizlere, etlerini yemek için boğazladığımız hayvanların kan ve ircrnidernıi derelere doküyomı? HaTbuki uyanık ve miiterakki insanlar DUBD enemmryecsız gorougmımz seylerden istifade edebibnenin daha evvel bulmak sayesinde mfithiş dvsmanlannı devinneğe, bayat yohmda feride barakmağa mnvaffak ohıyor. Rekabetin yorgun pençesine biraz can veren, dâsmanlanna kabir zarbalan mdirten anrlann pek nadir olarak doğurdnvu kejiflerden zivade her gün bmlerce. ton sarf ve istihlâk edilen eşyanm islîbsa' fiatlarroda kazanılabflen mötevazî santim ve mOimetredir! Iktîsadî cihan buhranuun enselerine mdirdiği tokatlaıia gözleri dışan fırbyan mâletlerin mesai seneleri arasında es triden olduğu gibi büyük farklar vücu • de getiren genis, müsterih •"»F»^ıl»i' çokf*n geçmiş, bayal ohnuştur. Ba asno muvaffakiyet sıralarau, elde rdümeleri muhal ohnasa bfle uzun zamanlara mütevakkıf yüksek emellerde değil, ehemnıiyetisz zannedüerek vak • tile 3cma] edilen seylere lâyık olduklan ehemmiveti vermekte aranmalıdır. Ba sür'at devrinin muvaffakiyetleri arhk bep o göze çarpmaz, cilız farklarda gizleniyor! Yukanki mukaddemeyi yazmaktan maksadnn ilk nazarda ehemmiyetsiz te1?lcki edilmek ihtimali olan bu günkü mevzjunun kolay seçilmez kıymeti üserine dikkat nazarını celbetmektir. Hayvan yemi olarak istimale basla nılan bu yeni raadde eski yemlerden velev kiloda bir para noksamna maledileb;1se bile yirminci asır rekabetinin ibmal etmiyeceği bir mahivet alır. Muhterem karilerim, müsaadenizle bu yeni madde hakkında lâzıro gelen mücmel malumatı vereyim de neb'cede bundan memleketimizde de utifade imkâm olup olmıyacağını bir'ikte dâfânelhn. Sahıllerden hayali uzak denizlerde avlanabümeği temin etmek ve açıklarda günlerce kalabilmek için balıkçı gemi • lerin tonlarının büyüdülmesi san'at â leminde yeni tesisat viicnde getirume sine ve favdalan mahdut kalan maddeIerden daha ehemmiyetli semereler aimmasına sebep olmuştur. Günlerce istihlâk roerkezlerinden u • zak kalmağa mahkâm bu nevi gemilerde çaluanağa mecbur balıkçılar avlan* nı bozlar içinde saklatnağa, yahut çabuk taaffün etmeğe müsait bay, galsama gibi kısımlannı ayırmak mecburryetme döşmüslerdir... Anrak giibre makamında kullaml • mak iizere tarlalara yayüan bu kısunlann gıdaî itibarla yüksek kıymetleri olduğa anlasılınca kokutmaktan vikaye çaresine tevessül edilmistir. Bu maddelere ekIe salib ohnryan bahklann da ilâvesfle meydana gelen uzvî kütlelerden husasî fabrikalarda yaf kısnn ifrax edüerek ve geri Itaîan posalar da korutularak esmer renkJi bir nevi una tahvil ediliyor. Uzun müddet muhafazası mümkün olan ve diğer yemlere nazaran çok ucuza ma> edilen bu balık unlan hayvanlann ve bahusos ebJi tuynron en aranılan gıdaları snasma geçmektedir. Bu azotu, fosforu bol yemi un dikkatli bir suret te ihzar eCnHrse bayvanlar tarafmdan kolayca hazmedfldiği gibi sut, et, ve yumartalarm da lezzetlerini bozmamak tacfar. . Hele çift sSrmek, yük çekmek gibi i?lerde kuDamlan hayvanlann faaüyetle • rirri çok yükseltmektedir. Dk defa Fransa'da istimal olunmağa baslıyan bu un Almanya'da sür'atle yayıhnıs senelik sarfiyata yüz bin tona geçmiştir. Fransa, Almanya, Ingfltere, Belrika, Danimarka sahfllerinde ba nevi fabrikalar gunden gune tezayüt edi yor. Grttikçe ebemmiyeti meydana çıkan bu maddeyi sahilleri pek çok olan memleketimizde de yapmak mümkün değil midir? Hele hamsi nev'inden balık a kmlannm sıkça uğradığı Trabaon sahilIerinin bu ise çok müsait olacagına şüphe edilmemelidir. Bu yeni ve ucuz gı • danm şiddetli loş mevsimlerinde gıdasn totlap, yok Dahasma sablmak üzere Innanlara indirüen sürülerin ucuzca besIenmelerine, çift hayvanlannın daha faal bir mahryet almalarma hizmet edecegini söylemeğe bilmem hacet var mıdır? ABDÜLFEYYAZ TEVFİK ( Sehir ve memieket haberleri } Siyasî icmaı ı Tahrikât mı? Muhtelif makamata verilen bazı istidalar... Bursa'da Kârlı bir iş Koza fiatları yüksek, ihtiyaç ta her gün artıyor Telefon ve Tayyare postaları Posta ve telgraf müdürü izahat veriyor Yunanistan intihabatı YunanUtan yeni intihabatı umu miye arifesinde bulunuyor. tnrihabaf nisanda yapılacaktır. Umumî inti habatm bu kadar çabuk yapıl&caği beklenmiyordu. Fakat bir çok sebep ve hâdiseler intihabatın tacılini icap etmiştir. Meb'usan intihabatmm gelecek eylulde yapılması lâzımdı. Â yan meclisinin üçte bîr azasınm în • tihabı nisanda yapılacağından iki kat intihap masrafına hacet kalmaması için iki intihabatın birlestirilmesi iktisadî cihetten muvafık görülmüştür. Fakat intihabatın tacil edilmesi nin hakikî sebepleri başkadır. Dört senedenberi Yunanistan'ın mukad deratmı muvaffakiyetle idare eden ve komşulan ve bilhassa bizim ile iyi münasebat tesisine muvaf fak olan M. Venizelos intihabat geleoek sonba hara kaldığı takdirde kendisinin ve fırkası liberallerin ziyadesile gayri' müsait şerait içinde intihabata gireceğini ve binaenaleyh kaybetmek ihtimalinin çok kuvvetli bir zamana tesadüf edeceğini takdir etmiştir. Gelecek eylule kadar tamirat mes'elesi hallolunacaktır. Neticeî hal ya ta miratın ilgası ya ehemmiyetK surette tenkis yahut senelerce tecili şeklinde olacaktır. Halbuki Yunanistan büt çesinde Alman ve Bulgar tamiratı • nın büyük ehemmiyeti vardır. Bu varidattan mahrum kalan Yunanis tan hükumeti ister istemez vergilerî artıracaktır. Diğer taraftan Yunanistan umumî buhranı iktisadî dolayısile gayet müş> kül malî vaziyette bulunuyor. M. Venizelos hükumeti devletlerden eski borçlardan bir kısmının tecilini ve ayni zamanda kendisine mühim bir istikraz verilmesini iltimas etmiştiDevletler her şeyden evvel Yunan maliyesinin tetküdni istediler. Tet • kikatı meşhur mütehassıs M. Niemeyer yaptı. Fakat tetkîkatm neticesi müsait değHdrr. Mumaileyh hem tecil hem de istikrazın bir arada olanu • yacağmı haber vermiştir. Mütehassıs devletin idare bütçesini çok fazla bul* muş ve iki buçuk milyar drahmi tenkis edihnesini tavsiye etmiştir. U • muru nafıa masarifinin dahi hemen hemen kâmilen tayyedihnesini mu vafık görmüştür. Bu tavsiyelerin tatbüri bir çok memnunîyetsizliği bai» olacaktır. (Pire) de belediye reisi intihabınm muhalifler tarafmdan ka» zanılmış olması Yunan BaavekiKnî memleketin malî vaziyeti bir kat daha fenalaçmadan ve memnunrvetslclikler artmadan evvel intihabatın yapılmasını kararlaştırmağa sevket miştir. Yunanistan'ın mukadderatı başında Türkiye'nin dostu bir recülün ve fırkanın devam etmesi tabiî arzu olunur. İntihabatın tam müsait bh* zamanda yapılması M. Venizelos'un muvaffak olması ihtimalmi takviye etmektedir. MUHARREM FEYZl 12 Kuruşa ekmek! LBaşmafcaleden mabaıt] en ucuz madde olan un üzerinden 50 zannediyonız. Çünkü bu sene buğday paradan 100 paraya kadar alınacak ziraatimiz hayli eksikth*. Binaenaleyh pek ufak bir reshn ile ve ekmeği şimbu sene ihtiyacımızdan pek fazla diki gibi 7 kuruşa değil, fakat yalnız buğday mahsuKnnüz olmıyacağını on iki kuruşa yemeğe muvaf akat ettahmin etmekte büyük hata olmasa mekle hazineye 30 milyon liralık yeni gerektir. Kim bilir belki ihtiyacımızbir irat temin ve böylelikle bütçemizi dan eksik olur da itha! etmeğe bile herkese seyyan surette şamil ve adil mecbur oluruz. bir vergi ile makul surette tanzim ve Eğer bu sene millî mahsul ihtiyatevzin edebiliriz. Devletin ve mem • cımızdan eksik olur da itbal etmek Ieketin istinatgâhı olan bütcenin sa mecburiyetinde kalırsak fiat şu olaIâbeti köylünün himayesinden daha caktır: Dünya piyasası f Gümrük az mühim bh* keyf iyet değildir. İkisi re«mi. Dünya piyasası 5 küsur ku de mühnndir, ve bunun ikisini de bu rostur, gümrük resmi ise 6 kuruş ka sene buğday siyasetine taalluk ededardır. O halde dahilî mahsulün fiatı cek himmetimizle halledebiliriz. da kendiltğinden 11 kuruş olur. Bu YUNUS NADl , takdirde ekmek 13 kuruş olacaktır. Eğer millî mahsulümüz ihtiyacı • raızdan biraz fazla veya ihtiyacı • Cenevre'deki tahdidi teslihat konmız kadarsa Ziraat Bankasınm her feransına iştirak eden heyeti murahtarafta yapacağı ufaktefek muba hasamız azasmdan Tevfik B. dün yaalarla dahilde tstenilen fiat sevişehriroize avdet etmiştir. Tevfik Bey yesini tesis etmesi mümkündür. Bu bugün Ankara'ya gidecektir. şerait içinde ofise gene ihtiyaç yoktur * demek olur. Istanbul 4 (A.A.) RiyaseticumAncak bu sene biz köylüyü düsühur Umumî Kâtibi Tevfik Beyin vanttrken devlet hazinesini de düşün mek mecburiyetindeyiz. Türkiye'de zifesine hitam verilmistir. Tevfik Bey dön geldi Muhterem halkımızın nazarı dikkatine Piyasada bazı ticarethanelerin bir takım ipeklileri IPEKIŞ mamulâtı diye sürmekte olduklan istihbar edilmistir. IPEKIŞ kumaşları henüz pivasaya çıkanlmıs değildir. Çıkarıldığı zaman iân edileceği veçhile Ipekiş mamulâtında altun FPEKJS dam^ası olacaktır. İki üç gün evvel İstanbul Vilâ yetine, C. H. Fırkasına ve Ankara'da bazı yüksek makamata bazı istidalar Bursa, şubat (Hususî) Bu sene Posta ve telgraf ve telefon u gönderilmiştir. Bu istidalarda amele Bursa müstahsili buğdayın kilosunu mumî müdürü Fahri Bey Avrupa asgarî (2) kuruşa kadar sattı. Gene yevmiyelerinin tezyît edilmest ve işsiz kalan ameleye iş bulunması talep ile telefonla mükâleme ve tayya Bursa müstahsili kozanın kilosunu edilmektedir. (122) kuruşa verdi. Bu iki mahsul re postaları hakkında şu beyanatarasındaki fiat farkma bakıldığı zaBu istidaların amele arasmda tahta bulunmuştur: man buğdayın sarfedilen zaman ve rikât yapmak maksadile tertip edil Avrupa ile yapacapımız te emekle gayrhnütenasip netice ver diği anlaşılmıştır. Bazı eshas, îşsiz diği görülür. Esasen bu hal her sene lefon konuşmalannın daha geniç kalmış ve fabrikalarda çalışan ameayni şekilde tecelli etmiştir.. Halleye nüfuz ederek bu istidalar! îmza bir şekilde olması, ve fena neti buki koza öyle değildir. Senenm bir ettirmişlerdir. Amele, hakikî makceler vermemesi için mümkün oiki ayında böcek beslemek insana sadın ne olduğunu bilmeden bunları ne zahmet verir, ne de meşakkat çeklan her careye tevessül etmektetirir. Bilâkis bocekçilik baharm zevkli imzalamıştır. yiz. Telefon muhaberatı îcin BulAmele arasmda tahrikât yapmak ve tatlı bir eğlencesini teskil eder. garistan'dan gecmek suretile HarBinlerce minimini mahlukun tedricen hulyasmda olanlar, guya şîfahî bir teşebbüs mahiyetinde olmak üzere man'Iı ve Ruscuk üzerinden Bükbüyüyüp dut yapraklarmı ahenktar bir hışırtı ile yemleri, daha bu mmımi ameleyi bir miting aktine tahrik et reş'e, oradan da Peste'ye ve daha ni hayvanlann uyumalan, kalk mişlerdir. ilerisine gitmek istiyorduk, Ro • maları, yemeleri ve hasta • Bundan maada son zamanlarda manya'lılar bu hususta vasıta üclanmalan görülecek bir şeydir.. Bu intîşar eden bazı mecmua ve risale • na mukabil az zaman çalısılarak el lerle genç mektepliler arasmda ya • reti olarak yüksek bir para iste • de edilen koza mahsulü buğdaydan diler. Bu ücretin tenzilini talep pılan tahrikât ta bu silsileden addekat kat fazla para getiriyor. Binaena dihnektedir. ettik, aksi takdirde baska bir yol leyh Bursa halkının bugdaycılıktan ziAlâkadar makamat bütün bu tah • ihtiyar edeceğimizi bildirdik. yade tabiatin bahsettiği müstesna hususiyetlerden Utifade ederek kozacı rikâtı yakından takip etmekte ve Bulgaristan bizim tere^büsü kimler tarafmdan yapıldığını tesbit hğa fevkalâde ehemmiyet vermesi, evvelâ şahsî menf aatleri noktasından, etmis, Iâzım gelen tedbirleri almıstır. müze iştirak etti. Eğer Romanya'dan menfi cevap alırsak Bel saniyen memieket iktisadiyatı ve memleket menafii namına çok hayagrat tarikini takip edeceğiz. Bu tî bir zaruret halini almış bulunu nunla beraber Belgrat hattının biyor. Deri fabrikalarmm tâbi olduk zi aıemnun edebilecek kadar müBugün ipek fiatlarında Japon • lan sıhhî ahkâm içm Belediye ta kemmel işliyeceğini tahmin et • Çin harbi dolayısile şimdiden görülen tereffü nazari itibara almırsa, rafmdan bh* talimatname yapılmış mivorum. ve fabrikalann, deriler üzerindeki harbin biraz daha devamı takdi • Ihdası mukarrer olan tayyare rinde bu fiatm daha ziyade artacayağları hnha etmeleri takarrür et • ğına şüphe edilemez. Bunlardan baş mişti. Deri fabrikacıları, bu kararın postaları hakkında Nafıa ve Müka hükumetimizin kontenjan usulünü rePi îçin Ticaret Odasma müracaat dafaai Milliye Vekâletleri bizden ihdas etmesi de hariçten ipekli ku etmişlerdir. Fabrikatörler, bu yağ bazı sualler sordular. Kendilerimaşların ve ipekle kozanın cajbine lann kireç kuyularında etrafa koku mânî olacak, binnetice kendi ipekline cevap hazırlıyoruz. İyi içletilIerimiz kendi memleketimize bile ki neşretmeden muhafaza edildiğini ve mek şartile muntazam tayyare sefayet edecektir. Esasen mütemadiyen bilâhare Avrupa'ya ihraç olunduğuferleri çok büyük faydalar temin nu, bu yüzden memlekete her sene çoğalmağa başlamış olan ipekli ku edebilir. Erzurum, Van, Hakâri, ma« tezgâhlanna ipek; ipek fabrika 300 bin lira girdiğmi ileri sürmüş larına da koza yetiştirmek gittikçe lerdir. Diyarbekir, hatta Trabzon gibi güclesiyor. Hatta bu yüzden değil uzak yerlere tayyare postalannın midir ki gecen sene mahallî istihsalât ihdası elbette çok faydalı olur.» kâfi gelmedi de ipek fabrikalann dan bazılan Avrupa'dan koza ge tirmek mecburiyetinde kaldılar? İşte butim bu sebepler bize gösteriyor ki, koza istihsalâtında keyfiyete de e Komünistlik cürmünden dolayı hemmiyet verilmek şartile tedrici bir tzmir'de ve fstanbul'da yapılan tevkitezayüdün temini lâzımdır. Memle fattan başka Edirne'de de üç kisi yaketini seven her Bursa'h için koza Gayrimübadiller Cemiyeti, yeni beslemek artık millî bir vazife halini kalanmıştır. Edirne'de tevkif edilen • tevziat için teşebbüsatta bulunmak üalmalıdrr. ler makinist Faik, zabıt kâtibi Cevzere Ankara'ya bir heyet gönderedet, Edirne Ziraat Bankası memur • Çünkü, burası kozacılık ve ipek cektir. Bu heyet, yeni bonoların faîzlarından Ramiz Efendilerdir. çilik sayesinde ihya olacak ve en yüksek bir ref ah ve umrana kavusa Istanbul'da yakalanan komünistlik li olmasını ve bu faizin gayrimübadH< bilecek bir muhittir. Bunu bütün maznunlarmm da Adliye'ye verildik lere ait emlâkin kira bedellerinden dünya tasdik ediyor. lerini yazmıştık. Bunlar hakkmdaki verilmesini istiyecektfr. Bugün memleketimizdeki ipekli tahkScata devam edilmektedir. kumaş tezgâhlarının adedini çok görenler var. Halbuki: Bu adet çok değil, muhakkak ki ihtiyaca nisbetle Uşak'tan verflen malumata göre, U • bir hiçten ibarettir. Bütün Türkiye'de Maliye Vekâleti, defterdarhklara gön sak'ta iskân edilen Selânik mSbadille • ancak (1000) ipekli kumaş tezgâhı derdiği bir tamimde, vergi tahsfli hu rfaıden Kerfane isminde 60 yaşmda bir olmasma mukabil Italya'nm en ba • susunda gayret göstermiyen tahsildarla kadm bîr kaç gün evvel soğuktan donsit bir köyündeki bir ipekli kumaş mak suretile vefat etmiştir. Bu kadm, fabrikasmın (1560) tezgâhı bulun nn tecziye edileceklerini bildirmiştir. Bu tamim üzerine Maliye tahsfl şubeleri bütün kasaba halkı tarafmdan gayet faduğunu haber verirsem bu adedin azVapurcular birliği heyeti dün AnIığı nazarlarda derhal tebariiz eder. vergi mükelleflerine müracaate başla • kir olarak tanınmış kendisine her rnr • kara'dan şehrimize avdet etmiştir. mışlardır. Ancak mes'ele mahreçler bulmakta satta muavenet edilmekte imis. Vapurcular birliği ikinci reisi Hakve firmalarm iyi bir ithnat telkin e931 malî senesi musakkafat, arazi ve Vefabndan sonra kÖhne evinde bırakkı Bey kendisile görüsen bir muhardebilmesindedir. sair vergilerine ait son taksit müddeti tığı eşyalar tesbit edüirken ynrfak bir rrimize şu izahatı vermiştir: ttalya'nm yukarıda mevzuu bahset mart nihayetinde hitam bolacakhr. Mart yorganın dikişleri arasma saklanmıs « Millî vapurculann vaziyeti tiğimiz köyündeki fabrika (Boenos nihayetme kadar borçlannı vermiyen 150 alhn, beş tane beşibirlik, 3000 drah ve Turk Ihnanlannda seyrisef er mes'Ayres) e kadar ipekli kumaş gönder ler hakkında tahsili emval kanunu tat • mi, tahta bir sandık içinde de müteaddit elesi hakkında hazırladığımız bir mektedir. bik edüecektir. ve yeni gÖmlekler, ipekli iç çamasırlan, broşürü lâzımgelen zevata ve makaKumaşlarının ne derece itünat telentarüer ve saire bulunmuştur. mata ve B. Millet Medisi azalanna kin ettiği ve fabrikanın ne kadar u takdim ettik. Hükumet, bize «siz zizaklarda mahreçler tedarik ettiği yan ediyormuşsunuz biz sizi kurtarbundan kolayca anlaşılabilir. Akşam ve tzmir'de müntesir Hizmet Amerika'nm Tokyo sefirliğine ta mağa çalışıyoruz. Fakat müracaa Bir kaç senedenberi gerek hüku gazetelerinde Akhisar'da menenjit hasyin edilen Mr. Grew Canalan An tinizden anhyoruz ki vaziyethıizden metin, gerekse Ticaret Odasınm Bur kara'da hükumeti merkeziye erkânı talığı bulunduğu hakkında çıkan ya * ve kazancınızdan memnıınsunuz. Masa'hlara tevzi ettiği dut fidanlan zılar üzerine bu kazanın hükumet dok • ile temas ve veda ettikten sonra damki kazanıyorsunuz işinize devam mühim bir yekuna baliğ oluyor. Halk dün şehrimize gelmiştir. Madam ve torluğu tarafmdan mezkur gazeteler aediniz» dediler. bunları nereye olursa olsun, 4ikme Mr. Grew bir kaç güne kadar şehrileyhînde asılsız neşriyat davası açılmış* lidir. Bugünkü kozacılığımız JaponVapurlann gümrük resmi mes'etır. mizden hareket edeceklerdir. ya ve Çin'in istihsalâtı yanmda pek lesi hükumetten çıkmıştır. Mes'ele cüz'idir. Japonya senevi (350) şimdi mahkemeye düşmüştür. Mahrailyon kilo koza istihsal etmekte keme ne karar verirse bittabi ona dir. Çin'in istihsalâtı da (140) mügöre hareket edeceğiz.» yona yükselmektedir. Bizimse bütün aldığımız 22,5 milyondur. Bu iti barla kozacılığnnızı inkisaf ettir • mek için azamî faaliyet ve gayret göstermek Iâzım gelir. Bunun için de Paris san'at âleminde büyük bîr evvelâ her tarafa dut dikmek ve her muvaffakiyet kazanan ve Paris mattaraf ı dutluk yapmak îcap eder. Bu buatında her vesileden istifade edilesayede hem halk birer dutluğa sahip rek kendisinden sitayişle bahsedilen olacak, hem de memlekete kozacılık ressam Sabiha RUştü Hanımın bu vüzünden pek çok para girecektir. mazhariyetini (Cumhuriyet) te de Bundan sonra memleketimize >"pek ve yazmış hatta geçen gün »on bir eseipekli kumaş ithal edilmiyeceğine rini de neşremiştik. Bu münasebet' ve bahusus kumaş kaçakçılığmm da Sabiha Rüştü Hanımın pederleri F ..*önü alınmıs bulunduğuna na'iran itü Paşanın bize gönderdiği bir mekpek ve ipekli kumaşa olan ihtiyaç tupta şu kadirşinasane fıkra var 1 , pek çok artacaktır. Bu ihtivaca ceonu memnuniyetle dercediyoruz: vap verebilmek icin önümüzdski ko«Bu münasebetle Sabiha'nm 'stidaGalatasaraij mezunlarının dunkü uk kongresinde bulunanlar za mevsiminden itibaren Bursa fab dını daha pek kiiçük iken anlamıs ve rikaları hummalı bîr faaliyete geç Galatasaray lisesi mezunları birilği dün mekteplerinin konferans kendisine üç sene ders vererek bu meğe mecbur kalacaklardır. O za salonunda bir kongre aktetmiştir. Bu içtimada evvelâ birliğin nizamistidadınm inkisaf ına hakikî bir rehman görülecektir ki koza ne kadar ber olmuş olan üstat ressam AH Samî namesi etrafında görüşülmüş ve komisyon tarafmdan hazırlanan nifazla istihsal edilirse edilsin tabriBeye de muhterem gazeteniz vasıtazamname, bazı müzakerelerden sonra kabul olunmuş ve badehu kalarm bu faaliyetini tamamen karsile alenen teşekkürü bir vecibe addey sılıyamıyacaktır. idare heyeti intihabatı yapılmıştir. Urim.» Deri Fabrikatörlerinin itirazları Edirne'de de 3 komönist yakaiandı Gayrimöbadiller cemiyeti Ankara'ya bir heyet gönderiyor Vergi cibayeti ve tahsildarlar Fakir bir kadının mirası Vapur inhisarı Olmıyacak Vapurcular heyeti dün Ankara'dan geldî Mr. 6rew geldi Yeni bir gazete davası Galatasaray mezunlarının kongresi Ressam Sabifıa RöştO H.ın Pederinin bir mektubu

Bu sayıdan diğer sayfalar: