5 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

5 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhariyet 5 Mart 1932 Günün eğlencesi Giresun'un çocukları Nasıl yetiştiriliyor? Giresun sinemasında geçireceğiniz iki saat size bu sualin cevabmı verebilir! Giresun, şubat (Hususî) Kar, kıs, bora, fırtıra... Mevsim hükmünü mükemmelen icra ediyor. Geçen cuma günü öğleden sonra bir iki asînavı ziyaret ettim. Artık yapılacak iş yoktu. Giresun'u geziyor, dolaşıyordum. Soğuk olmasına rağmen her taraf çocuklarla dolu... Üç yaşındın on yaşma kadar çocuklar bütün eaddeleri, sokakları dolduruyorlar, koşuyorlar, bairrısarak karlar içinde oynuyorlardı. Bi'hassa sinema civntnda bu sevimii yavrulardan öbfkler teşekkü! etmis... Hiç biri diğerinin ne söylediğiri anlamamak şartile konusuyorlar, gülüşüyorlar, haykırışıyorlardı. Sinemanm ilânına baktim, «Taçlı Canavar». Hem vakit geçirnaek, hem de evvelce gördüğüm *ETPİ1 Yanings» in bu güzel eserini bir daha görmek arzusHo sinemaya doğru yaklaştım. Bir kaç dakika sonra acılan kapidan mînhnini müsterilerle beraber ben de sinemaya girdim. Bu, tipkı aktamları mektep tatilinde kapıdın çıkısa benziyordu. Yalnız bir farkla ki bu kapıdan evlere dağılmmıyor, bilâkîs bir araya gelinivor. Sinemanın ön sıralardaki sandalyeleri kapmak için kıyametier kopuyordu. Bağırıp çagırıyorlar, biri tanıdığı diğerinin yanına oturabilmek için ken dmden büyük bir sandalyeyi kap • mış sürüklüyor, diğeri, soyle ahbapça gorüfebflmek emelile yanyana bulunan iki çocuğun karşılarina otu rarak sıralann intizamını iblâl edi • yor, memurların itirazlanna hep bhrden cevap veriyorlardı. öyle şen, öyle mes'ut bir hay huy ki bana ço • cuklarımın yanında bulunmamak • tan mütevellit teessürü unutturuyordu. Nihayet vakit geldi, makrae harekete basladı. Çıt yok, gürültüden eser kalmamıştı «Taçlı Canavar» da Emil Yanings hakikaten müthiş bir canavar oluyor. Roliinü o kadar miikemmel ifa ediyor ki, mezalimine karsı Isyan etmemek kabil değil. Asağıdan ve localardan bağırıyorlar: Geber, patla! Birden ayıldım. Minîmmi yavruların bu seslermde, yaralı kuşların feryadı gîbî bir acılık, bir elem vardı. Filim kesildi, elektrikler yandı. Biri diğerine, büyükler küçüklere, hepsi birb'rine pürgazep ve mütehevvir, mi'"iini yumruklarım sıkarak anlatMror'ardı. Gene makine dönmeğe başladı. «Taçlı Canavar» in gördüğü rüya üzerine geçirdiği ıztıraba gii • lüyorlar, eğleniyorlardı. Filmin ya • zılannı yüksek sesie okuvorlar, Taçlı Canavarın korku ve heyecanla «Palen, Palen» diyr başvekilini çağrışından, onun ihtilâçlar içinde kıvran:şmdan haz duyuyorlar, alay ediyorlar, o ruhî sahneleri mükemmelen an • lıyarak zevk alıyorlardı. Filmin ya zılannı okumak zahmetine lüzum yoktu, hepsi yüksek sesle ve mü kemmelen ve sür'atle okuyorlardı. Bilâihtiyar kendi kendime: İşte dedim, Gazi'nin en büyük eseri. Zaten üç ay evvel mektebe giren çocuğumdan aldığım mektuplar beni mütehayyir etmişti. Bir tek imlâ yanlışı olmaks'zın bana mektuplar yazıp duruyordu. Uç ay zarfında okumak ve yazmak öğrenilmiş, bitmhti. Demek ki Giresun'da da bu iş böyle ce görülüyordu. Küçükler yekdiğerile yarış eder gibi filmin uzun yazılarım mütema diyen okuyup duruyorlar, filim çevrildikçe gordükleri safahat onları tehyiç ediyor, bağırıyorlar, hislerini pervasızca anlatıyorlardı. Nihayet halK Taçlı Canavarın arabası arkasından halk koşarken Giresun sinamasnın içinde kıyametier koptu. Miniminî ellerin şakırtıları, yaşa sesleri sinemayı çın çın öttürdü. El şakırtılarına ayak gümbürtüleri de inzhnam etmişti. Artık sinemada bir çığlıktır kopuyor, ağızlar, eller ve a' yaklar mütemadiyen islîyordu. De mek ki istibdada, zulme karsı adaleti tevkir etmeği biliyorlardı. Oturduğum sandalyede sanki mıh lanmış gibi idim. En ufak bir hare ketim bu samatet ve kıyametin aza me.t ve ulviyetir.i ihlâl edecekmiş gib bihis ve bihareket öylece kaldım. Kendime maliV değildim, hiç farhında olmıya'ak bilâihtiyar gözlerimden yaslar aktığını hissettim. Locamda kiiçük misafirlerim vardı. Böyle sevinecek zaman ağladığımdan müte hayyir gözlerime bakıyorlar, bir taraftan da eile'ini çırpıyorlardı. Faizzade Ahmet Beyin pek çok güzel kızı Rebia: Niçin ağlıyorsun, emice? diye sordu. Bence mes'ele mükemmelen hailolunmuştu. Gene kendi kendime: İşte Gazi'nin en büyük eseri, diyordum. Daha on sene, fazla değil; Gazi'nin bu güzel evlâtlan on sene sonra tam yetişmiş bulunacaklar ve cumhuriyet demir gibi sapasağlam bu öz evlâtlannm çelik elleri üstünde ebediyen yaşıyacak. Dünkü bilmecenin halledilmiş şekli I ŞİİR, 2 EDEP, 3 YÜREK, 4 HAYAL, 5 GAYE, 6 AKIL, 7 LEVHA, 8 İPEK, 9 PARLAK. (ŞEYH GALİP) A, AT, BA, BOM, CUM, E, EF, HÜ, MAV, MİR, RAT, RİC, TEŞ, U, ZAK, ZER. Bu akşamki program Dükü spor faaliyeti Büyük bir sokak koşusu ve voleybol maçları icra edildi Bugünkü bilmece Yukarıdaki hece1 ...... leri ikişer ikişer 2 ..~ yanyana getirip a 3 ..... şağıdaki tarif'<a»p 4 .... göre birer kehıîıe 5 ^ ..... teşkil ettiğiniz tak . 6 ..... dirde, baş harfleri 7 ..... yukarıdan aşağı o 8 ..... kununca: BİR CENK İSMİ Meydana çıkacaktır. 1 Bir silâh; 2 Yakm değil; 3 Savlet; 4 Yakan şey; S Gerilemek; 6 Kumanda; 7 Bir el silâhı; 8 Neferler. VüKUAT iki tavuk hırsızı Yakajn ele verdi Bostancı'dan aşırılan tavuklar ve ördekler Göztepe'de vakalandı Dün sabah Göztepe'de tren yolu üzerinde Osman ve Halil isminde iki şahıs ellerinde iki tavuk ve beş ördek olduğu halde giderken, zabıta tarafından bir şüphe üzerine yakalanmışlardır. Bu şahıslar merkeze götürülürken polisin elinden kaçmışlar, fakat etraftan halkın da muaveneti île takip edilerek Çiftehavuzlarda Amerikan mektebinin bahçesinde tekrar yakalanmışlardır. Tavuk hırsızlarından Halil buradan da kaçmak istemiş, fakat takibe gelen halk tarafından kafasından yaralanmıştır. Hırsızlar merkeze götürüldüklerî vakit, iki tavuk ve beş ördeği Bostancı'da Celâleddin Beyin bahçesindeki kümesten aşırdıklarını itiraf etmişlerdir. Tavuklar ve ördekler sahibine iade edilmiş, Halil hastaneye yatınlmış ve kanunî takibata başlanmıştır. Dünkü sokak koştısundan bîr intiba Lik maçlari telıir edildiğinden dünkü spor hareketleri yalnız voleybol şampiyonası ile bir sokak koşusuna inhisar etmistir. Sokak koşusu Galatasaray lisesi onünden Akşam gazetesinin i darehanesine kadar gidip gelme şeklinde ve ayrı ayrı iki koşu olarak yapılmıştır. Koşuya 100 den fazla atlet girmiçtir. Galatasaraydan İstanbul'a kadar olan koşuda Beşikts'tan Mehmet birinci, Ka rancapulos ikinci, Çalikis üçün cü, Yonakis dördüncü, Remzi beşinci, Nâzım altıncı gelmişlerdir. İstanbul'dan Galatasaray'a kadar yamlan kosuda da Yorgivadis birinci. Ibrhim ikinci, Mavridis üçüncü, Kantapulos dördüncü, Teoharyadis beşinci, Fethi altıncı gelmişlerdir. Voleybol maçlarında Eyüp, Topkapı 15 11, 15 12 mağlup etmiş, Vef a takımı Süleyaaaniye'yi 15 11, 16 14 galip gelmiş, Ga latasaray da Beçiktaş'ı 157, 1510 yenmiştir. İSTANBUL: 1200 m. 18 Gramofon 19,30 Uarüttalim heyeti 20.30 Gramofonla Faust operası 21 Da rüttalim heyeti 22 orkestra. BERI.İN: 1635 m. 17,10 Hafif musikl 19,35 Musahabe 20.15 Keman konserî 20,40 Haftanın hâdiseleri 21,05 Hafif musiki ve dans havalan. VİYANA: 517 m. 18,05 Hafif musiki20,20 Aktüalite20.35 Muhtelif musiki parcalan 21,20 Konser 23.20 Havadisler 23 35 Dans musikisi. BUDAPESTE: 550 m. 18,45 Sigan orkestrası 19,35 Gramo • fon 20,35 Opera binasmdan nakil Mtiteakiben bir kahveden naklen orkestra konseri: Şen dul (Lehar): Çingene aşkı (Lehar): Prenses Çardaş (Kalmann) ilâh. ROMA: 441 m. 18 35: Şarkı konseri: Puççini'nin ve Maskanyi'nin eserlerinden 18 50 Konser21 20 Gramofon 21,50 Opera binasından nakil. BUKREŞ: 394 m. 19,15 Orkestra 20.05 Konferans 20.45 Gramofon 21,05 Hafif musiki 2135 Sker 22 05 Romen musikisi 22,50 Ha vadisler VARSOVA: 1411 m. 19,10 Çocuk programı 19,30 Gençlik için konser 19 55 Muhtelif 20 40 Gramofon 20.50 Havadisler 21 20 Hafif musiki 23 16 Şopen'in eserlerinden konser 23 45 Radyo eazetesinin ilâvesi 23 55 Dans musi » kisi. Acıkh bir ölüm Divrik'li Tibriz'lizade Mustafa Remzi Beyin mahdumu ve Kasımpasa'da mahrukat tüccarı Fahri Beyin biraderi Arif Hikmet Efendi genç yasında Sıhhat yurdunda vefat etmistir. Bugün cena • zesi 1? de Çemberlitaş'ta Karababa tekkesi No. 4 haneden kaldinlarak cenaze namazı Valide camiinde kıiındıktan sonra Topkapı aile kabristanına defnedilecektir. izmir şilt dönifinali tehir edildi Nafıa Vekili geldi ( Birînci sahiieden mabalt ) netice istihsal edilebileceğîni zar.nediyoruz. Evvelce tstanbul ile Haydarpasa rıhtımı arasında feribot te • sisatı hakkında proje ihzarı işini İsveç grupuna vermiştik. Bunlar pro • jeleri hazırladıîar ve Vekâlete ver diler. Reisicumhur giderken... ÇinJapon ihtilâfı j sahiieden mabait^ yakında tavazzuh edeceği tahmin edilebilir. Dün gelen telgraflar berveçhi atidir: Ateş kes! emri verildi Şanghay 4 (A.A.) Japon'lar, dün saat 14 te ateş kesmek emrinin verilmesindenberi hiç bir muharebe elmadığım resmen teyit ediyorlar. Muhasemat bilkuvve tatil . edildi mi ? Şanghay 4 (A.A.) ttimada şayan bir Çîn menabiinden verilen habere göre Nansiang'ra garbinde şiddotli musademeler olmaktadır; fakat Jaıon umumî karargâhı bu haber lerı recmen tekzip etmektedir. Çin'Ulerle Japon'lar göruşayorlar Şanghay 4 (A.A.) Çin ve Ja pon mümessOleri arasında Kent zırhlısında yeniden bir mülâkat vuku bulmuştur. Çin'lilerin isrart Şanghay 4 (A.A.) Çin Hariciye Nazın muavini, Japon kuvvetlerinin işgalleri albnda bulunan mıntakaları tahKye etmedikçe Şanghay'da bhr yuvarlak masa konferansınm toplanmasının mufetemel olduğunu beyan eylemistir. Yeni bir konferans Tokyo 4 (A.A.) Hariciye neza retinin salâhivettar erkânından biri Şanghay'da âdlen beynelmilel bir konferans akb* mumkün olmadığı takdirde mahallî hükumet erkânından mürekkep bir konferans içtimamm tecrübe edilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu be • yan eylemistir. Cemiyeti Akvam heyeti umumiyesinde CeBevre 4 (A.A.) Heyeti umumiycde nahahatte bulunan Çin murahhası îsveç şirketile hükumet arasında mevcut müzakerat cereyan etmek Dün Cakmakçılar'daki Valide hanında bir yangın olmuştur. Yanerın, tedir. Bu müzakerenin mevzuunu şirhanın birinci kemerinde çuvalcı Muh ketin 1934 te ikmal ediceği inşaatını tar efendinin 1500 liraya sigortah bir sene sonra 1935 de ikmal etmesi dükkânından çıkmıs, buradaki eşyateşkil etmektedir. Buna mukabil te lar tamamen yandıktan sona kahdiyat ta bittabi daha uzun vade île veci Ali'nin dükkânına sirayeıl^ cayapılacaktır. Maamafih henüz mü • mekSnlarmı yakmış ve buradan da Ali Ekber atranın çuvalcı dükkânına zakere ikmal edilmemiştir. atlamıştır. Ali Ekber ağanın çuvaltstanbul Tramvay ve Elektrik ŞirIarı da yanmıs ve ateş buradan da keti müdürü Ankara'ya gelmişti, g5han kapıcısı Kulu'nun oturmakta olrüştük. Bu mülâkat imtiyazın tezyidi duğu odanın camekânlarım yaktıkve zamla alâkadar değildir. Yalnız tan sonr» söpHü»^:'miistür. Japonya'nın Cemiyeti Akvam, Paris ve şirket müdürü otobüslerden şikâyet 9 devlet misaklarını ihlâl etmis oldu etti. Ve çok zarar tevlit ettiklerini Taksim'de Macar caddesinde ohıran ğuna soyliyerek sözlerine nihayet ver • söyledi. 63 yasında Vicdan Hanım yaktığı man , mistir. Otobüs imtiyazmın Ankara'da olgah yata'hna yakm bir yere koyarak yat' Mumaileyh, bu netice karşısmda Çin'in rrujtır. Mangaldan sıçrıyan kıvılumdan duğu gibi İstanbul Belediyesine ve Cemiyeti Akvam heyeti umumiyesinden yorgan tutusmus ve zavallı kadın vücu. rilmesi hakkında bir müracaat vardır. Henüz bu müracaati tetkik ediher türlü ihtilâfı hailetmesini ve Man • dünün muhtelif yerlerinden tehlikeli surette yanmışbr. yoruz. Şimdilik her hangi bir karar çuri hâdiselerinde Çin'in hiç bir mes'u • vermiş değil iz. fiyeti oîmadığım beyan eylemesini talep Posta ve telgrafm Nafıa Vekâletiettieini ifade etmistir. ne raptı hakkında posta ve telgraf Bundan sonra JaDon murahhası, JaŞemsi ismînde bir şoförim idaresinde îşlerini tetkik eden Alman mühen • Donva'nm Sanchav'da al?ka ve men bulunan 1502 numaralı otomobil Ak • dislerinin eski bir raporları vardı. saray'dan geçerken 441 numaralı tramFakat şimdilik bu mes'ele mevzuu faati buionan devlet'erle beraber aktevay arabasma çarpmış, tramvay yoldan bahis değildir. düerek konferansa istirak etme<re hazır çıkmıstır. Nüfusça bir zayiat oîmamış, tmtiyazlı şirketler oldueunu söyliverek sözlerirrî Mançuri otomobil ve tramvay hasara uğramıs • Bu sene cıkarmak isteditimiz en mes'elesine nak1ev?emis ve şimdilik Cebr. mühim kanun Iâyihası imtîyazlara miveti Akvam tefkik komisyonunun tahaittir. tmtiyazlı şirketlerin tâbi ola • kikat ne'icesrai bekl°m«>kten başka yaZabitai Belediye memurları tarafın. cakları hususiyete ait olan bu kanu«ı'acak bir şey oîmadığım ilâve eylemisnun en mühim kısmı verilmiş olan imdan Taksim, Ortaköy, Kızıltoprak ve tir. tîyazların B. M. Meciisince feshediGalata'da son üç gün zarfında 85 kilo Mumai'evh, Japonya'nın yegâne eme kaçak et yakalanmışbr. Bu etlerin he lebileceği esasatını ihtiva etmektedir. Imin Çin'de Japon tebaasmın mal ve men hepsi bozuk ve ekle salih değildir. canlarınm himaye ve muhafazasından Bozuk etler musadere olunmus, sahip • leri hakkında da kanuni takibata baş • ib?ret bulunduğunu beyan etmistir. lanmıstır. Bunu mütefkrp ceisenin devamı bu«Siyahlı Kadının Kokustr» gün toplanacak olan umumî komisyon ilâvesi bugün gazete ile bera • içtimaına bırakılmısbr. Evvelki gece Taksim'de mahalle aber roman halinde tevzie baş ralarında evlerin kapılannı yoklıyan YaJanonva harp tazminatt isfiyecek landı. ni isminde birisi zabrta tarafından yakaSanghay, 4 (A. A.) Tokvo'da lanmıstır. Yapılan tahkikat neticesinde nimresmî bir membadan bildirildîei bu adamın meshur sabıkalılardan olduİki kere iki dört eder Yusuf Osman ne gore Jaoonya hı"k"meti. yuvarlak ğu, muhtelif hırsızlık, yankesicüik ku masa konferansında Şanghay vekayii marbazhk cürümlerinden sabıkalı olduŞark âleminde: Hicaz'da ğu anlasılmıs ve Adliyeye verilmiştir. neticesinde vukua gelen hasarlarm kıthk tazminini talep etmek ve Japonya ömer Rıza aleyhindeki tahrikâtm kat'î surette Bağdat 4Son zamanlarda Şimalî İstanbul'un köşe bucağı: Sıhhat raenedilmesini istemek hakkını taIrak'a çok kar yağmıştır. Şimalî I • ve şefkat yurtları lep edecektir. rak'la Bağdat arasında muvasala keOsman Cemal Jaoonya hükumeti, imtiyazlı mmsilmiştir. Dicle son günlerde kabartakaiarla oralarda sakin ahalinin em mağa baslamıştır. Karlar eridiği zaSinema sahifesi, Terbiye sütunüselâmetini temin etmek maksadiyle man Dicle'nin şimdiye kadar görülnu, Radyo ve Spor haberleri Sanghay'a müteallik bütün mesVIememiş bir surette taşacağı tahmin lerin halline matuf daimî bîr plân ediliyor. Hükumet daha simdiden 5 inci yazı müsabakasının tanziminî muzakere etmeğe amâde böyle bîr feyezana karşı tedbirler neticeleri bulunmaktadır. almakta mesguldür. Valide hanında Bir yangın oldu îsveç şirketi ile.. tebi müdürü ressam ömer Adil Bey du» çar olduğu rahatsızlıktan rehayap ola mıyarak dünkü cuma günü vefat etmis( Birînci sahifeden mabait ) tir. Cenazesi Caddebostanı'nda Yaver rini istikbal etmişlerdir. Gazi Hz., Cemal Pasa köşkünden bugün saat on. gara dahil olurlarken gazete f otoğ birde kaldırılarak cenaze namazı Kızürafçılarmın manyazom yakmak sure toprak Zühtü Pasa camiinde eda ediletile resimlerinin alınmasına müsaade rek Karacaahmet aile makberesine defnolunacakbr. Rahmeten vasiaten buyurmuşlardır. Merhumu müşarünileyh memleketi • Gazi Hz., vagona gîrtneden evvel mizde sanayii nefisenin teessü» ve terakteşyilerine gelen zevata ayrı ayrı ilkisine pek çok hizmet etmiş ve bir çok tifatta bulunmuşlar ve tekrar: talebe yetistirmis olduğundan ziyaı ebe Allaha ısmarladık, dedikten son disine teessüfler eder ve ailei kederdidesine arzı tazivet ederiz. ra vagonlarına girmişlerdir. Müşarünileyh Hz., trenin hareketine kadar vagonun penceresinde cîurmuşlardır. Bu sırada fotoğrafçılar gene manyazom bakmak suretile Gazi Hz. nin müteaddit fotoğraflarmı almışlardır. Tren tam saat yedide hareket ederek ağır ağır gardan ayrıhrken gan dolduran yüzlerce kişi Büyük Gazi'yi şiddetle alkışlamış • lardır. Gazi Hz. de halkın bu samimî hissiyatına başlarile selâm vermek suretile mukabelede bulunmuşlardır. Gazi Hz. ile beraber Sıhhiye Vekili Refik Bey de Ankara'ya avdet et miştir. Vali Muhittin Bey de Vilâyet hududuna kadar Gazi Hz. ni teşyi etmek üzere ayni trenle gitmiştir. tzmir 4 (A.A.) Bugün icrası Müessif bir irtihal mukarrer İzmirspor • Türkspor şilt Ferikanı kiramdan merhırm Mehmet dömifinali muhalefeti havadan Emin Paşanın mahdumu ve Şirketi Haydolayı tarafeynin muvafakatile riye müessis ve müdürü Hüseyin Haki başka bir güne tehir edilmistir. Efendi damadı sabık Sanayii Nefise mek Irtihali müessif Sabık Düyunu Umumiye pul idaresî memurlarından Köçeoğlu Tomas Efendi müptelâ olduğu kalp hastalığından rehayap olamıyarak 4/3/932 tarininde irtihali dari beka eylemistir. Merasimi diniye 6/3/932 tarihine musadif pazar günü saat 14 te Pangalb hamamı civanndaki Mıhtaryan Ermeni Katolik kilisesinde bilicra naayı Şi»K Ermeni Katolik mezarlığına naklolunacağmdan bilumum taallukatm ve merhumn sevenlerin işbu tedfin merashninde hazır bulunmalan rica olunur. Bir kadın yandı Bir otomobil framvayı yoldan çıkardı Ankara 4 (Telefonla) Reisicumhur Hazretlerî yarın saat 12,30 da buraya muvasalat buyuracaklardır. Müşarünileyh Hazretleri burada büyük tezahurat ile karşılanacakIardır. I Gazi Hz. Ankara'da hararetle karşılanacaklar İSTANBUL BELEDİYESİ Darülbedayi Temsilleri YALOVA TÜRKÜSÜ Musikili kom di Bestekân: Hasan Ferit Bey Nakili: t. Galip Bey Fiatiarda zam yoktur Yakında: KAFATASI ECONOMOU OPERET HEYETİ FRANSIZ TtYATROSUNDA Bu akşam saat 21,30 te BÜYÜK GALA olarak TA 5 BOUBOUKtA Bu^ün akşam saat 21,30 da İstanbul Belediyesi ya^a'anan kaçak etler önümüzdeki 10 mart perşembe ak • samı Maksim salonlannda mevsimin en güzel ve en eğienceli olan MASK RUJ B A L O S U verilecektir. Masalann evvelden tedarik edil • mesi mercudur. Tel. B. O. 2633 MASK RUJ BALOSU Bugünkü Yeni Gün'de Sabıkalı bir hırsız yakalandı Amerika Zencileri, şarkıtarı... Dansları... ve aşkİRrı ile K i N 6 V i D 0 R Tun Dicle nehrı feyezan ediyor ZENCİ RUHU Muazzam filminde arzı endam ediyorlar. Bu film müahasıran Zenciler tarafından temsil edilmektedir. Bu akşamdan itfbaren

Bu sayıdan diğer sayfalar: