5 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

5 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mart 1<3J Emniyet Sandığı > = ı 5 ı BÜYÜK TAYY1RE PiYMGOSD Emlâk müzayedesi 2 . inci keşide 12. inci tertip 11 M A R T 1932 dedir. Kat'î Karar îlânı msrhunatın cins ve nev'ile mevki ve muştemilâtı Borclunun ikranıive 3 5 0 0 0 MUzayede bcdcl! lkrac I*. wM.;ımrrıvc/« 0r. Semiramis Ekrem H. Çocuk bastalıklan mütehassısı Beyoğlu Mektep sokak Telefon B. O. 2496 Kulak, boğaz, burun mütehassısı Umanımızdan harefcet edecek vepurlar Dr. Ekrem Behçet B. oğlu Mektep sokak 1 Telefon B. O. 2496 TAVİL ZADE VAPURLARI 5882 1708 1410 7411 Besiktaş'ta Meşrutiyet mahallesinde Cabi sokağinda eski 20 mükerrer ve yeni 32 numa ralı ve iki yüz doksan arşın arsa üzerinde kârgir dört katta on beş oda dört sofa came kânh daraça üç kiler iki taşlık üç merdivenaltı iki banyo çamaşırJ'k bir mutfak haricî bir v mermer antre, (harice bir methali vardır h? 'cî antrenin üstü yukarıya kadar çıkraa ve çık maların birer tarafı balkondur) bir kuyu ve yüz yetmis sekiz arşın bahçeyi havi bir hane nin tamamı. Neriman H. tarafından bilvekâle Adnan Hilmi B. 7543 Kadirga'da Şehsuvar mahallesinde Çinçimeydanı sokağında eski 2 mükerrer 2 mükerrer 2 mükerrer ve yeni 36, 38 No.lı 200 arşın arsa üzerinde bir katı kârgir iki katı ahşap olmak üzere dokuz oda dört sofa bir taş antre iki taşlık bir mutfak kuyu odun ve kömürlük iki şahniş ve yirmi arşın arsa üzerinde bir hamam ve 137 arşın babceyi havi iki bölükiü bir hanenin tamamı. Şükrü B. ile Fatma Zekiye ve Aliye Ayse H.Iar 7854 Beşiktaş'ta Cihannüma mahallesinde eski Beşiktas caddesi ve yeni Çırağan sokağında eski 7, 9, 11 ve yeni 16, 18 numaralı 144 arşın arsa üzerinde kârgir dört katta 8 oda 3 sofa bir mutfak antre bir çini taşlık bir daraça ve yüz on altı ar*m bahcevi ve altmda dük^ânı havi taır>'re muhtaç bir hanenin tamamı. (Bir kuvu vardır). Evdekimos Ef. İZMIR POSTASI fynca bir de 20,000 liralık mukâfat •fV SAADET DOKTOR Bursa Ziraat Mektebi Müdürîüğünden: Keşif bedeli (4278) lira (75) kuruştan ibaret mektebimizin memurin binası yanmış kısmının tamiri ve (1891) lira (3) kuruştan ibaret kümes binasının müceddeten inşası 22/2/932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ayrı ayrı alenî münakasaya konulmuştur. Mezkur işleri yapmağa talip olanlarm plân ve keşif evraklarını görmek üzere mek • tebe veya Ziraat Müdürlüğüne, daha ziyade tafsilât almak için her gün nvktep müdürlüğüne müracaatleri ve ihale günü olan 12/3/932 cu • martesi günü öğleden sonra Bursa'da hükumet dairesinde Ziraat Odasında saat on dört buçukta bulunacak komisyona teminat akçelerile müracaatleri. ' Osman Şerafettin Emrazi entaniye mütehassısı Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada öğleden sonra (Gureba hastanesi) dahilî, sari hastalıklar mütehassısı vaporu her pazar tesi 17 de Sir kea'den hareketle Gelibolu, Çanakkale ve tzmir'e azimet ve Çanakkafe'ye ufnyarak avdet edecektir Yolcn bileti vaporda da verilir. \dres: Yemiş'te Tavilzade Mustafa >iraderler. Telefon : 22210 fr Kıralık fabnka mahalli Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütehassısı Cumadan maada her gün saat (2,30 dan 5 e) kadar İstanbul'da Divanyolu'nda ( 118 ) numaralı hususî kabinesinde hastalannı kabul ve tedavi edir. Azapkapı'da 53 61 No. hı ima lâtane fabrika ve antrepo için çok el veri&lı ve hâlen Mehmet Rüştü Çini fabrika» kiralıktır. 4 üncü Vakıf Han asmakat 7 No. ya müracaat. Telefon: 20149. TÜRK TİCARET VE SANAYİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNDEN : ikinci ilân 5 kânunusani 1932 ve 15 şubat 1932 tarihlerinde heyeti umumi; z halinde ve sureti fevkalâdede içtima etmiş olan Türk Ticaret ve Sanayi Bankası hissedaranı şirketin vakti muayyenden evvel feshine ve hali tasfiyeye vaz'ına ve zevatı âtiyeden müteşekkil tasfiye me murları heyetinin tayinine karar vermişlerdir : 1 Ziraat Bankasınca irae edilen mezkur bankanın İstanbul şubesi müdürü Ahsen Sabit ve Cevat Beyler. 2 1 ş Bankasınca irae edilen mezkur bankanın İstanbul şubesi müdürü Muammer ve Şevket Mehmet Ali Bevler, 3Cenevre bankasınca irae edilen Mr. Maurice Merkt ve avukat Bilyoti Efendi, 4 A v u k a t Kıbrıslı Celâl Hacı Sufi Bey, 5Mr. F. Bouchardy, Şirketten matlubu olanlarm ticaret kanununun 445 inci maddesî mucibince azamî bir senelik bir müddet zarfında matluplarının tesbiti zımnında şirketin İstanbul'da Anadolu hanında kâin merkezi idares'ne müracaat etr^?l»ri lüzumu ilân olun'T. î«bu ilân ar»mî birer haftalık fasıla ile bir birini müteakıben üç kerre neşredile * cektir. Balâda mevzuu bahis bir senelik müddet üçüncü ilânın neşri tarihinden itibaren başlıyacaktır. Tasfiye memurları HALİ TASFİYEDE BULUNAN 2908 Galata'da Kemankeş Karamustafapaşa ma hallesinde Karamustafaoaşa ve Kılınealipaşa caddesinde eski 87, 89. 91, 16 ilâ 26 ve yeni 119, 1 ilâ 5, 121, 121 1, 2, 22, 24, 26 numaralı sekiz yüz vetmîs üç arşın arsa üzerinde kârgir iki katta iki dükkânı ve bu dükk&nlann üsttinde gezinti mahalli altı oda ( odamn birinin içinde aynca ahsap camekânlı böime vardır) (odalann üçü çatı odasıdır) bir avlu bir yazıhane bir musluk mahalli çetı altı galvenizli saçla ortülmüştür. Diğer merdivenle ikinci kata çüaldıkta dükkânlarm üstüne musadif mahal bir kapısı olan büyük bir salon camlı çatı altı bu salonun üstüne müsadif olup koliler vardır. İki yüz atlmıs arşın arsa üzerinde iki kısımdan ibaret olup birinci kısmı dört dükkân halinde dol * ri.. , ,*, m a v e t a m i r e m i ı h t a ç oda şeklindedir. Difer » ~*"' " 11272 700 kısım üç dükkân halindedir. Bu kısımda dolma ve elyevm zemini çimento bir garaj halinde kullanılmaktadır ve yüz doksan bir arşın arsayı havi eski 87, 89, 91, 16, 26, ve yeni 119, 121, 121 1, 2, 22, 24, 26 numarahlarla murakkam han ve dekâkinin sekiz hisse itibarile beşer Köprü Boğaziçi iskelesinde ikinci ve üçüncü büfelerin icar müdhissesi. Ayşe Pırlanta, Emine Nimet, Meıek deti munkazi olduğundan bunları isticara talip olanlarm heyeti tefNeriman Hanımlarla Mustafa Adnan ve Ali Ruhi tişiye riyasetine müracaatleri. Beylerle bilvekâle Andonya Efendi desinde eski 91 ve yeni 17 numaralı yüz 7775 Kadıköy'ünde Tuğlacıbaşı mahallesinde eski otuz arşın arsa üzerinde zemin katı kârgir dıÇamurluoğlu ve yeni Yaverağa sokağında eski ğerleri ahşap olmak üzere iki katta zemin ka 1,1 ve yeni 35, 35 numaralı iki yüz yirmi beş artında üç oda mutfak taşlık orta katta (esas SEYRISEFAİN şın arsa üzerinde yarım katı kârgir iki buçuk methal bu kattadır) dört oda bir sofa bir sofa katı ahsap olmak üzere üç katta on iki oda küÇİ KOIAT Meraek acenta: Galata Köprübası B. 2362 üst katta bir çatı altı geniş sofa ve dört çatı çük ve büyük beş çatı odası iki sofa üç balkon Snbe A Sirkeei Mühırdar la** H 1. 274f C E M İ Ls odası bir dönüm üç evlek 20 arşın bahçeyi üç methal 1 malta taşlık diğer bir taşlık 2 kuyu İZMİR PİRE İSKENDERİYE ve bahçede bir kuyuyu havi bir köşkün tamamı. otuz beş arşın arsa üzerinde bir mutfak ve altı POSTASI HAFIZ MUSTiirA Ayşe Fatma Servet ve Esma Macide Hammlar ile dönüm bin üç yüz kırk arşın bahçeyi havi bir İsmail Vehbi ve Mustafa Asım Beyler (EGE) 8 mart salı 11 de GaVE MAHTUNİÜ hanenin tamamı. lata rıhtımından kalkar. Bahçekapı Hamidiye caddesi 90 Ali Nihat Abdullah Adnan Beylerle Dürüter H. 6020 6675 Tophane'de Sakabaşı mahallesinde eski Saka başı ve yeni Camiişerif sokağında harita 332 5443 Yeniköy'de Panaiye mahallesinde Köybaşı ada altı numaralı mevkiinde eski 13 ve yeni 20 caddesinde eski 55 ve yeni 49 numaralı üç yüz Devlet Oemirvolları îlânları numaralı yüz kırk yedi arşın arsa üzerinde kâryetmiş beş arşın arsa üzerinde kârgir dahili ahHaydarpaşa Ankara hattı üzerinde Doğançay istasyonu civarıngir beş katta ve beş daireden ibaret olım ikisî şap üç katta sahilhanenin bahçe etrafı bir metre da 147 + 750 inci kilometrede vaki taş ocağından çıkanlacak üç bîn ikişer üçü dörder oda birer sofa birer mutfak ve irtifamda duvarla muhat olup üzeri demir parmetre mikâbı balastın ihraciyesinin kapalı zarfla münakasası 23 mart üst katta büyük daraça etrafı duvarlı (terkos maklıklıdır. Bahçe demir çakıl taş döşelidir. 932 çarşamba günü saat 15 te idare merkezinde yapıîacaktır. suyu ve elektrik tertibatı vardır) bodrum katınİYahuz bahçe tarafından mermer merdivenle Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer liraya satılan da beş kömürlük camaşırlık halâ her dairede biçıkılır haricen mermer antre iki kanatlı demir şartnamelerde yazılıdır. rer halâ ve iki tarafa birer çıkma sabit kazan bir kapıdan içeri girildikte bir koridor iki oda bir halâ # ** mozaik tekne ve beşinci katta daîrelere taksim odamn birinde mermer çeşme zemin katında Ankara îstasyonundaki satış barakası iki sene müddetle ve alenî olmak üzere su deposu birinci katta bir kapıcı koltuk merdiveni vardır. Ve koridordan camemüzayede ile kiraya verilecektir. odasını havi Bağdat apartımanı namile maruf kânlı salona geçilir. Sofada iki oda olup merMüzayede 22 mart 932 salı günü saat 15 te idare merkezinde ya bir apartımanın tamamı. Bedri Felek Hanım mer merdivenle bir antreye inilir bu antrenin pılacaktır. çifte kanatlı demir kapıdan denize methali 700 7739 Galata'da Kemankeş Karamustafapaşa mahalTafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ellişer kuruşa satılvardır. İkinci kat camekânlı bir salon üstünde lesinde Karantina sokağında eski 8 yeni 11 numakta olan şartnamelerde yazıhd'r. dört oda banyo mahalli bir alafransra halâ bir maralı kırk arşın arsa üzerinde zeminli kısmı ve kiler üçüncü kat iki oda bir sofa biri büyük kırk altı arşın arsa üzerinde bilâzemin kısmı Kayseri Sıvas hattı üzerinde bir köprünün mahalline cekilmesi olmak üzere üç dolap zemin kat üç oda bir mutolup kârgir dört katta altı oda üç sahanlık bir hasebile 8/3/932 tarihinde Kayseri'den Sıvas'a ve 9/3/932 tari fak, mutfakta taşlık bir çesme zemin katın ko çini antre bir merdiven altı ikinci kattan iti hinde Sıvas'tan Kayseri'ye yolcu trenlerinin seyrüsefer etmiyecekridoru çimento döseli mutfak tiryeste taşı döseli baren çıkma vardır. (Altında camiye ait halâ tashkta iki tekneli sabit kazanlı camaşırlık bir vardır). Bir hanenin tamamı. Jozef Efendi leri ilân olunur. kiler bir kömürlük b'nanın tavanları karton pi950 8095 Beyoğlu'nda Hüseyinağa mahallesinde Karga yerli ve nakışlıdır. Külhanlı bir hamam olup sokağında eski 4 ve yeni 6 numaralı altmış arsoğuklueu mevcut zemin katm^aki odamn bi şın arsa üzerinde haricen iki ve dahilen kârgir rinde rıhtıma methal vardır. Bahçe tarafında iki buçuk katta üç oda iki sofa bir çıkma bir Sirkecl vapur iskelesindeki büfe kiraya verilecektir. Talip olanlarm bir bplkon etrafı demir parm^klıdır. Bahrede çatı altı mermer ta*lık uf ak malta tasından araŞirketi Hayriye idaresinde heyeti tef tişiye riyasetine müracaatleri. yalâklı havuz vardır ve bir su haznesi ve dört Iık ve sarnıç bir sahanhk bir kömürlük ve kırk yüz eJli bir arsın bahçeyi ve yarım masura suyu arşın bahçeyi bir kuyuyu havi bir hanenin taEmîâk ve Evtam Bankası îlânları havi bir sahilhanenin tamamı. Madam Afrosini mamı. Mehmet Lutfi Bey Şirketi Hayriyeden: ITIMADI MİLLl TÜRK SİGORTA A. Şirketinden: Ticaret kanunu ile şirket mukavele • namesinm olbaptaki ahkârmna tevfikan «ITIMADI MILLİ» Türk Sigorta Anonim şirketi hissedarlan 1932 senesi martmm 23 üncü çarşamba günü saat 16 da Kulak, Boğaz. Burun mütehassısı Galata'da, Voyvoda caddesinde «tlTİ • MADI MÎLLλ hanında şirket merke . Doktor İhyaSalih zinde in'ikat edecek heyeti umumiyei adiye içtimaına davet olunurlar. Cağaloğln: Hamam sırası No 24 Cumadan başka her gün saat 15 ten Hissedarlann heyeti umumiyeye da itibaren bastalannı kabul eder. hil olabihnek için ticaret kanununun 37 inci maddesine tevfikan içtima tarihin • İstanbul Birinci iflâs memurluğundan: den bir hafta evvel hisselerini şirket Müflis, müteveffa Tenekecizade Hacı merkezine bittevdi duhuliye varakası ylmnl^r» rica ve İstanbul Bankalarına tevMehmet Emin Efendiye ait olup birinci arttırması 16 kânunusani 932 tarihinde. di edilecek hisse senedab makbuzları • nm tevdiat mahiyetinde olarak kabul ve ikinci arttırması 27 şubat 932 tari edilecegi ilân olunur. hinde icra kıhnıp 19600 lira kıymeti muRUZNAMEİ MÜZAKERAT: hammenesine karşı her iki arttırmada da 1 Meclisi idare raporile murakıp beş bin Iiradan fazlaya talip çıkmıyan raporunun kıraati, 2 1931 senesî bilânçosile kâr ve ve birinci derecede Emlâk ve Eytam zarar hesabatının kabul ve tetkiki ve Bankasına ve ikinci derecede Haim Damezkur sene netayici muamelâtına dair non Efendiye ipotekli bulunan Üskü meclisi idarenm ibrası, dar'da Pasaümanı caddesinde eski 3 1931 senesi için murakıbe veri18/20 18/20 yeni 11/13 ve 11/1 lecek tahsisahn tayini ve 1932 senesi. numaralarla murakam ve kayden 3 9 2 . için murakıp intihabı, 4 Meclisi idare tarafından azahğa arşın 12 parmak miktannı havi şemane intihap edilenlerin bu intihabının tas gediğinden münkaip müfrez iki kıf a dikı, arsa halen yekdiğerine maklup iki bap 5 Meclisi idare azalarından çıkanmağazayı müstemil ve şehrî iki yüz li« ların yerine yeni aza intihabı, radan fazla kiraya mütehammi! hane seh6 Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan şirketle muamelâtı ri halin 15 inci salı günü saat 13 ten 16 ticariyede bulunmak üzere meclisi idaya kadar acık arttırma ile sureti kat'i re azasına mezuniyet itası. yede stalacakbr. Pey akçesi yüzde on olup satış bedeli peşindir. Talip olanlarm yevm ve vakti mezkurd a ve şartnamesini görmek ve fazla malumat almak is. tîyenlerin her gün öğleden evvel Adliye sarayında kâin birinci iflâs memurluğuna müracaatleri ilân olunur. Şirketi Hayriyeden SATILIK FABRİKA 6864 100 9224 Rumelihisan Alitorlak mahallesinde Çeşme sokağında eski 40 ve yeni 20 numaralı yüz kırk arşın arsa üzerinde rhsan iki katta yedi oda iki sofa bir gezinti mahalli bir kömürlük bir mutfak bir şahniş ve yüz yirmi üç arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. (Arka taraftaki odaîar içiçedir). Mehmet Kemalettin Bey Eyüp'te Topçular mahallesinde Uluyol cad ", ...Yukarida cins ve nev'ile mevki ve muştemilâtı yazılı emvali gayrimenkulenin icra kıbnan alenî müzayede neticesinde hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmis ise de mezkur bedeller haddi lâyıkında görülmediğinden tekrar (on bes) gün müddetle ilân edilmelerine karar verilmiş ve 23 mart 932 tarihine müsadif çarşamba günü kat'î kararlarınm cekilmesi takarrür evlemis oldu ğtmdan yevmi mezkurda saat on dörtten on beş buçuga kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri ilân olunur. ! İstanbul: Eyüp'te Bahariye'de kâin maamüştemilât araba fabri kası peşin para ve kapalı zarf usulile satılıktır. İhale 14 mart 1932 pazartesi günü Ankara'da Banka idare meclisi huzurile yapıîacaktır. Teminat 1363 liradır. Bu hususta tafsilât al mak istiyenler İstanbul İzmir şubelerimize veya Ankara'da Umum Müdürlük emlâk idaresme müracaat edebilirler.

Bu sayıdan diğer sayfalar: