6 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

6 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cutnhurtyei ==9! 6 Mart l9?2 Askerî safhadan siyasî safhaya intikal etti Çin'liler, Ja. Kava taarruzlarının devam ettiğini, harbin bitmediğini söylüyorlar Uttrinci sahifeden mdbait) yeni hîç bir hareket vuku bulmadı emirlerin filen icrasmı temin için za ğmı tevit ermekt«»dir. rurî olan tedbirleri âcilen ittihaz et Çinli'ler bir şehir mi zaptettiler? meğe davet eylemektedir. Londra S (A.A.) • Changhai'dan 2 Cemiyet heyeti umumiyesi, Reuter aîansına bildirîliyor: Changhai mıntakasında hususî menSaat 6.30 da cıkan gazeteler, Çin' faatleri bulunan diğer devletlerden, lilerîn Nanzîng'i zaDtetmiş oldukları yakarıki fıkrada münderiç davetin m haber vermektedir. ne sribi şerait altında icra edilmiş olBu gazeteler, bu muvaffakiyeti evdueunu bildirmelerini rica eylemekvelce Cin'HIer tarafmdan torpil ko tedir. nulduktan sonra terkedilmiş olan si3 Heyeti umumive, muhasamat perlerde bu'unan JaDon'larm bu tortatil edilir edilmez Cin ve Japon mü pillerin infilâkı yüzünden telef ol tnessilleri arasında Changhai'da mü mut olmalarrna hamletmektedir. messilleri bulunan devletlerin askerî. Cin mahafili. 8.000 Jaoonya'lının bahri ve sivil erkânının da iştirakile Linko'da katledilmis ve Japon kru muhasematın tatilini kat'ileştirmek vazörünün batmış olduğuna dair o • ve Japon kuvvetlerinin çekilmesî u lan şayialara inanmakta berdevam sullerini tanzim eylemek için hemen dır. Bu mahafil amiral Namura'mn muzakerat icra edilmesini tavsiye ölrr;' olducrunu da söylemektedir. eylemektedir. Nankin 5 (A.A.) 19 uncu Çin Heyeti umumiye, yukarıda /ikri ordusu karareâhından Nankin'e ge geçen devletlerin müzakeratın inkilen bir raporda bildîrildiğine göre fafı »afahatından kendisine malu • külliyetli miktarda Jaoon kuvvetleri mat verecekleri ümidinde bulun • elyevm Kushan'm parbinde Chenyî'de maktadır. bulunan 19 uncu Cîn ordusu umumî kararsrâhını Nanhsiang mevkiînden Çinli'lere göre harp devam ediyor kuvvetle *>ombardıman etmektedirler. Şanghay 5 (A.A.) Japon umuJapon'ların ne vapmak i»tedikleri mî karargâhının tekzibine rağmen malum desrildir. Bu raporda Cin'li • resmî Çin raporları Japon'ların KiaIerin Liu Ho mevkiini zaptettikleri ve ting ve Taisang mmtakalarına taar Chapei istikametinde ilerlemekte olmz ve Quinsan'ı havadan bombar • dukları dıman ettiklerinî söylemektedir. Yeni haztrlıklar Nankin hükumeti bir mütarekenln Changhai 5 (A.A.) Japon'lar mevcut olmadığını beyan etmiştir. Şanghay halkı pek ziyade heyeean tarafmdan verilen emir üzerine muhasamatm tatil edîlmiş olmasma rağiçinde olduğu gibi Çin zimamdarları men NanH.sîang'ın cenubu garbfeinda sulhun henüz yakın olmadıçını ve de kâin HoSianTou'da muhasetna halkm gayrimakul taleplerini kabul tın tekrar baslaması tehlikesi vardır. etmektense her türlü fedakârlığı yapmağa hazır olduğunu söylemek Dün sabah Çin'liler, orada vâsi bir cephe üzerinde yeni siperler kazmışt«dir. Reuter ajansı muhabirine nazaran lardır. Ayni zamanda Cin'lilerin kuvvei Liao'dan gelen tüfek ateşlerinin sesküMivelerini SouTcheou'un 7 krlo • I«rini Voosung istihkâmlarmdan imecre sarkmda kâin bir nokta olan sitmek miimkündür. Kinsan'ın simali garbisinde tahsit etMaamafih resmî bir Japon memmekte oldukları haber verîlmektedir. ba» *ıuj;ün müsademe olmıyacağını 19 uncu ordu kumandanı Tsai • tevit etmektedir. Japon Jeneralı ShiTinarKai, bîr tamim nesretmistir. Murakawa, Chapei ve Woosung'un Çin'mailevh, bunda milieti Chapei ve Kililer tarafmdan geri almdığına dair işae edilen.Jıaberleri tekzip eylemiş • anffWan vakaviini unutmaga ve sonuna kadar mücadele etmeğe davet eylemektedir. Hükumetin salâhiyettar makam • Cîn vazeteleri, bu sabah Çîn'Iîlerin lan, Changhai mıntakasınm asker • Jannn'ları mafrlun etmiş oiduğuna da. likten tecrit edilmesini hiç bir Çin hükumetinin kabul edemiyeceğini be ir birtakım yanlış haberler neşret • yan etmiştir. Böyle bir karar, bir ih mektedir. Dî&er taraftan, bu gazeteler Lotilâl zuhuruna sebebiyet verebilir. yang hükumetinin hattı hareketi doHflkı* netin başlıca mümessilleri, sulha a' hiç bîr müzakcre yapılma layısile memnunîyetfîzliklerhıi îzhar etmekte ve hükumet erkânını 19 unmış oldrğunu ve Çin milletinin Ja ponya'nın müfrit taleplerini kabul et cu orduya muavenet etmefce muvaf mektense her türlü fedakârlıkları ic fak olamamış olmakla ittiham ve muahaze eylemekted'r. raya amade bulunduğunu beyan etŞanghay'da 50,000 Japon askeri mektedir. Çin Japon ihtilâfı ( Sehir ve memleket haberleri ) Siyasî icmal :1 Hapsedilen otobüs Nişantaşı'nda Meşrutiyet cad desinde Elâziz apartımanmda i kamet eden Cemile Hanım isminde bir kariemiz bîze bir şikâyet mektubu göndermiştir. Mektubun en can alacak yerinden bir kaç satın naklediyoruz: «İstanbul Belediyesinin 3438 numarasına mukayyet otobüsün sahibiyim. Malul bulunan zevcimle üç çocuktan ibaret bir ailenin nafakası bu otobüse bağlıdır. Oto • büsü ücretle tuttuğum bir şoför idare etmekte idi. Kânunusaninin birinci günü şoförüm kendi hatası yüzünden otobüsü devirdi. Bunun üzerine otobüsün ruhsat tezkeresi istirdat olundu. O gündenberi işletilmiyor. Ve biz ailece nafakadan mahrum bulunuyoruz.» Cemile Hanımın bu şikâyeti bi> ze çok garip geldi. Eğer otobüsün devrilmesi suretile bir kaza vuku bulmuş ise bunu yapan şofördür. Şoförün elinden ehliyetnamesi alınarak onu bir daha böyle işlerin başına geçirmemektir ki emsali için mucibi intibah olur, ceza da faile tevcih ve tahmil edilmek suretile hak ve adalet dairesinde bir iş görülmüft bulunurdu. Bele • diye otobüsü hapsetmekle onu a kıllandırmak istiyorsa buna akan sular durur. Fakat çok aşikâr bir hakikattir ki bir şoförün yüzün • den üç çocuklu bir aile medarı maişetinden mahrum bırakılraış o luyor. Belediye riyaseti bu haksız muamelenin verdiği elem ve ıztırabm idamesine müsaade edecek midir, diye, Yîrmî Şeker taciri Müddeiumumilikçe mahkemeye verildi Mektupçu Osman Beyin riyasetinde müteşekkil tetkiki ihtikâr komis yonu dün mazbataları henüz adiiyeye verilmiyen kahve tüccarlarına ait tetkikatına devam etmiştir. Tetkikatın bugün ikmal edilmesi beklenmektedir. Diğer taraftan şeker fiatları üzermde ihtikâr yaptıkları komisyonca tesbit edilen yirmiden fazla şeker taciri Müddeiumumilik tarafındat muhakemeleri icra edilmek üzere Sultanahmet birinci sulh ceza mahkemesine verilmişlerdir. Bunların muha • kemelerine yakında başlanacaktır. Balkan Tutun bırlıgı Terki teslihat Konferansında Belediyenin yaptıdtğt tetkikat Belediye piyasada yağ ve erzak fiatları hakkında tetkikat yaptırmaktadır. Belediye bundan başka lokanta larda da ihtikâr yapıldığma muttnlt olmuş, tetkikat icrasma başlamıştır. H. Fırkası tstangul idare heyeti reisi Cevdet Kerim Bey dünkü akşam trenile Ankara'ya hareket etmiştir. Cevdet Kerim Bey, Ankara'da, hal • kevleri ve halk hatipleri mes'elelerî hakkında H. Fırkası Umumî Kâtipliğile temaslarda bulunacaktır. Cevdet Kerim Bey Mahkemeye verilen iki mecmua Dünya gazetesi, Vilâyete hilâfı hakikat beyanname verdiği için Müd deiumumilik tarafmdan mahkemeye tevdi edilmiştir. Muhit mecmuası da, gayrisiyasî şekilde neşriyat yapacağına dair beyanname verdiği halde Çin Japon harbinden bahsetmek suretile siyasî neşriyatta bulunduğundan Müddei umumilik tarafmdan mahkemeye verilmiştir. Niko Uminde bir afyon kaçakçuı, dün Ağırceza mahkemesinde bir sene hapse, 300 lira para cezasına mah kum olmuştur. Adliyede ifayi vazife eden 9 iumaralı ihtisas mahkemesi dün, Bı • lat'ta Karabaş mahallesinde otursn Yaşova isminde bir rakı kaçakçısım muhakeme etmiştir. Maznunun cirmü sabit olmuş, altı ay hapse, 36 lira para cezasına mahkum olmuştur. Yaşova karardan sonra mahkemede tevkif edilmiştir. Belediye müfettişlerinden Ali Yaver Beyin Telefon şirketi aleyhiıe açtığı dava malumdur. Bu hususta şirket komiseri Fuat Bey «tstanbul cihetinde telefon tesisatı otomatiktir. Fazla mükâleme yazılamaz. Makinede bozukluk varsa o başka!» de • miştir. Ali Yaver Bey bu cevaba makabil diyor ki: « Bu sözler şirket ağzmdan soylenmîş sözlerdir. Şirketm faturalan gibi bunlar da hilâfı hakikattir. Çünkü* ben telefonu evime nisanda koy dum. Bütün yaz Fenerbahçe'de sayfiyede idim. Şehzadebaşı'na taşın dığımdan 20 gün sonra 500 mükâlemenin bittiğini, 77 fazla mükâleme olduğunu bildirdiler. Teşrinisani ve kânunuevvel ayları içinde 276 fazla mükâleme bedeli istediler. Otomatik makineler teşrinisanide tatbik olundu. Şu halde hata makinenin bozukluğunda değil, şirketin ızrar kastindedir. Yakında cumhuriyet hâkimi huzurunda bir çok hakikatlerle karşılaşacağız.» Şehir bütçesi Açık yok, masraf varidata göre yapılacak Daimî Encümen, Belediyenin yeni sene bütçesini tetkike devam etmektedir. Bu hususta Encümen azasmdan Avni Bey şu izahatı vermiştir: « Yeni Belediye bütçesinde sekiz yüz bin liralık açık bulunduğu hakLoJ.u: k.Ko^I^r bir»T mnbalâsalıdır. Esasen bu da açık değil, varidat noksanıdır. Varidat ne kadar nokâan olursa biz de masrafı ona göre tanzim ederiz. Yeni bütçede şehir hizmetlerini bilhassa umran noktasından hissedilmîyecek derecede tenkis edece • ğiz. Bu sene eksik varidat daha ziyade mezbahadadır. Yapılmakta olan hattı havaî yakmda bitecek, resim sıklet üzerinden alınacaktır. Oktruva resmine gelince, bu ki sım varidat her sene bir buçuk milyon lira tahmin edilir. Halbuki bu tah • minm fazla olduğu kaç senedenberi anlaşılmıçtır. Varidat hiç bir zaman bir milyon iki yüz elli bin lirayı geçmez. Tanzifiye ve tenviriye resmi ise her sene üç yüz yetmiş beş bîn lira iken bu sene teklif edilen yüzde otuz zatn da hariç olduğu halde altı yüz bin lira tutmuştur. Binaenaleyh açık sekiz yüz bin lira olmıyacaktır. Florya plâjınm yeri için Encümen tetkikat yapıyor. Maamafih, ileride Belediye için ihtilâfı mucip bir hal olacagı anlaşıhrsa istimlâkten sarfı nazar edilmesi de muhtemeldir.» Bir hâçakçı mahkum oldu ihtisas mahkemesinde Fazla telefon mukâlemesi Şanghay'da vaziyet Changhai 5 (A.A.) (Saat 8) Japon karargâhı umumisi, cephede tam bîr sükunet hükümferma oldu gunu bildirmektedir. Çm'lilerin Lanha'nm tekrar zaptedîldiğme dair olarak işaa ettikleri haberlerile mümasil ve muhayyel haberler tekzip edilmektedir. Japon kararerâhı umumisi geçen «arşamba giSnü ö&leden sonradanberi förlük ettiği tekzip olunmaktadır. Johnson'un tevkifi esnasında ahali bağınp çagtrarak polis karakolunun öntinde toplanmış, mevkufu yaka layip linçetmek istemistir. Johnson'un hfanaye için civarda bulunan polis kuvvetlerinin hepsi celbedilmiştir. Lmdberg'in çocufrunun mttrebbi • yesile Johnsun'ün gizli münasebet lerde bulunduğu söylenmektedir. Johnson bu mürebbiye ile pazar v« pazartesi günleri görü»tü$ünü, salı günü için tekrar görüşmek üzere söz verdiğini fakat o gün » * * * • • ;. * 1. • » * :; tiraf etmiştir. Zabıta mürebbyenin şüphe edilecek hiç bir hal ve hareketi olmadı ğına kuvvetle kani bulunmaktadır. Lindberg ile kansı da mürebbiyeye pek ziyade itimatları olduğunu söy • Iemislerdir. Zabıta Johnsun'ün idare ettiği otomobilin icinde bulunan bir süt şise sine büyük bîr ehemmiyet vermektedir. Boston rabıtası da yolda numarası d îgştirilmiş diğer bir otomobili aramaktadır. Paris 5 (A.A.) Le Journal, Lhıdberg'in çocuğunun kaçırılması me*'ele»î hakkında tafsilât vermektedir. Bu gazete, maruf tavyarecinin kendismden 50,000 dolar kooarmak sevdasında olan bir takım kimselerin haînce bir oyununa kurban olmuş ol • du?unu vazmakta v» bu Agha«m bu gîbi î«lerl«» tr»Anırııi « V Ceff>v< m^n ^ sup olmadıklarım i'Sve evlemektedir. Bir çok kirnselp*'" var^ıs haHerler vererek polisin taharrîyat ve tahk! • Londra 5 (A.A.) Changhai'dan Reuter ajansma bildiriliyor: Linho ve Wsutchou'ya ihraç edilmiş olan 1000 Japon atkeri bugim bırraya gelmişlerdir. Changhai mmtakasmda Japon kuvvetlerinin raiktarı bu gelenlerle birlikte 50,000 e baliğ olmuştur. Son askerî harekâta istirak et • miş olan Japon bahriye silâhendaz • lan gemilerine avdet etmislerdir. katını işkâl etmekten zevk duymakta oldukları zannolunuyor. Lindberg'e gelen bütün telgraflar uydurma ve sahtedir. Dün Lîndberg, Nevyork'un varos larmdan South Orangei'de postaya verilmiş olan bir kart almıştır. Bunda şöyle deniliyor: cÇocuk, ölecek. tmzamı tanıyor • sunuz.» Bu kartı gönderen evvelâ fçocuk ölmüstür» diye yazmış sonra tashîh etmiştir. İmza, 3 yıldızdır. Ve bir toplu içne iîe ilistirilmîstir. Bu imza, evvelce Lindberg tarafmdan alınmıs olan bir mektuptaki imzanın aynidir. Polis, şimdiye kadar 625 kisiyi istiçvap etmiştir. Polis, Lindberff'e telefon et mis olduğunu itiraf eden bir şahsı tevkif etmiştir. Bu sahıs, hîc bir şey sövIemivecejHni cünkü telefon etmek mes'elesinin polise de&il kendisine ait hu«usî bîr is oMuğunu sövlemi^tir. Bazı telgraflar, Lindberg ailesini ölümle tehdit evlemı»ktedir. Çocuğu kacıranların evin itivadatına vâkıf oldukları zannedilmekt<«dir. Filvaki, ufak bir srüriPtü duvar duymaz havIamakta olan knoek. kacırma h"d<*esi esnasında asla ba?ırmamıstır. Polis, büf"n hirmet'*i'eri i*ticv^»> etmişse de bir netice elde edememistîr. var Terki teslihat konferansı umumî müzakeratmı ikmal ettikten sonra ilerideki mesaismin tarzını ve esasIarını kararlaştırdı. Bu suretle en na* zik bir safhasmi atlattı. Tahdit ve tenkis edilecek silâhlardan her nev'i. nin kendisine ait mütehassıslari tara» Balkan konferansında, iktisadî fından tetkik edilmesi için askerî, mesaili tetkik eden komisyon tara fından, Türkiye Yunanistan ve Bul bahrî ve havaî olarak Uç komite tes> kil edilmiştir. Teslihata ait masarif garistan arasında tütüncülük saha kendisine mahsus bir saha olduğunsında teşriki mesaiyi temin için her üç hükumet tarafmdan tetkikat icra dan bunun için de aynca bir komite teskil edilmiştir. Diğer umumî me sı temennisini muhtevi bir karar vesailin ve bilhassa siyasî mes'elelerhı rilmişti. Hükumetimiz şehrimizde alâkadar tetkiki ve diğer komitelerin mesaisi« nin birleştirilmesi için bir de umumî ve mütehassıslardan mürekkep bir bir komite teskil edilmiştir. Konfe komisyon teşkilini, bu komisyonun ransm en mühim teşekkülü budur. üç memleket tütüncülüğü arasında Bu teşekkülün mesaîsinde reisinin müşterek bir organizasyon yapılmabüyük tesîr ve nüfuzu olacağından sınm Türk tütüncülüğü için ne gibi reisin intihabında konferansa îştirak faydalan olabileceğini tetkik etmeeden devletlerin teşkil ettiği gruplar sini münasip bulmuş, bu komisyon kurulmuştu. arasında büyük bir mübareze yapılmıştır. Fransa bu komite de hâkira Tütün Inhisarı yaprak tütünler bir rol icra etmek istiyordu. Bunun şubesi müdürü Nazmi, Ziraat Fen şubesi müdürü Nesip, tktisat Vekâle için riyasete bu devletin ve etrafmtinden Habip Edip, Ticaret ofisi mü daki grupun âmal ve tasavvuratına dürü Cemal, tütün raportörü Haluk, engel çıkarmıyacak bir zatın Inti tütün tüccarlarından Nemlizade Mit hap edîlmesîne fevkalâde ebetnmi hat, Kâtipzade Sabri ve Saim Beyler yet veriyordu. Fransa ve küçük iti'âf den mürekkep olan bu komisyon dört zümresi umumî komitenin riyasetine içtima yapmış, üç memleketin tütünYunanistan'ın Paris sefiri M. (Policülüğü hakkında istenilen raporu ha^ tis) i namzet göstermişti. zırlamıştır. Fakat İngiltere, Almanya ve diğei Bu raporda Türk • Yunan Bulgar devletler konf eransm reisi gibi kcn tütüncülüğünün ne tarzda teşriki ferans kadar mühim olan umumî komesai edebileceği, müşterek organimitenin riyasetine dahi hiç bîr devzasyon tatbik edildiği takdirde bu leti temsil etmiyen bitaraf bir zatın üç memleketin mütekabüen beynelgetirilmesi hususunda ısrar ettîk'emilel piyasalarda şark tütünlerinin rinden ve ekseriyet bu tarafı tuttu • rağbet ve revacmı temin için neler ğundan umumî komitenin riyasetine jiapılmak Iâzım geldiği anlatılmakkonferans reisi Mr. Henderson intiAıdır. Raporda, Türk tütüncülüğünün bu hap edilmiştir. Bu vaziyet karşısınrla Fransa yeni bir manevra çevirmek iskombinezona dahil olup olmaması tedi. Umumî komitenin ehemmiyetinl mes'elesi hakkında da mütalea serdeve vezaifini azaltmak üzere hakem dilmiştir. Fakat bu hususta ketum ve emnü selâmet gibi siyasî mes'e» davranılmaktadır. lelerin tetkiki icin ayrıca bir siyasî Rapor dün Gümrük ve fnhisarlar komitenin teşkilini teklif etmiştir. Ba Vekâletine gönderilmiştir. teklif kabul edilmiş ise de bunun riyasetine gene M. Politis'in getirilmesl hakkında Fransa'nm ve müttefik lerinin yaptığı teklif suya düşmü<tür. Bu komitenin dahi riyasetine Mr. Henderson getirilmiştir. Belediye hissesi olarak Suadiye Sakıt lngiliz amele fırkası hükuplâjmdan tahsili icap eden altı yüz metinin en büyük eseri ve muvaffakilira henüz almamamıştır. Bu parayeti haricî siyasette idL Bunda başl.ra nın bir an evvel tahsili hususunda a âmil Mr. Henderson idi. Mumaileyh lâkadarlara r>mîr verîlmistir. B»»l<» diye müşkülâta tesadüf eylediği tak satlan telifteki maharetini büttin cîdirde mahkemeye müracaate karar hana tasdik ettirmis idi. Binaenalevh vermiştir. iki mühim komitenin riyasetine intihabı konferansm atisi için iyi bir alâmet teskil etmektedir. Belediyece mevcuda ilâveten yeniMUHARREM FEYZt den bir kaç cenaze otomobili daha alınması düşünülmekte idi. Bütçenin müsaadesizliği yüzünden bundan şimdilik vaz geçilmistir. Hali hazırda dört cenaze otomobili mevcut olup bunların Balat atelyesüıde tamir • Ierine karar verilmiştir. Teşkil edilen komisyon raporunu verdi Suadiye plâjınm belediye h'ssesi Cenaze otomobilleri Dünya Güzelleri Gıdaî maddelerden alınan nümuneler Belediye doktorları teftiş esnasm da lüzum gördükleri dükkânlardan nümuneler alarak tahlilhaneye göndermektedirler. Fakat bu vazifenin ifası sırasmda müşkülâta maruz kalmakta oldukları anlaşıldığmdan badema teftiş sırasmda kendilerine bi • rer polis memuru terf ik edilmesi alâkadarlara bildirilmiştir. Bu sene müsabaka Os tand' ta yapılacak Avrupa güzellik müsabakasmdan sonra, bir de dünya güzellik müsa bakası yapıldığı malumdur. Dünya güzellik müsabakası evvel* ki sene Brezilya'nm Riyo dö Janeyro şehrinde yapılnuş ve 1930 Türkiye Güzellik Kraliçesi Mübeccel Namık Hanım da istirak etmişti. 1931 se nesinde dünya güzellik müsabaka sının Şili'nin merkezi olan Santiyaşo şehrinde yapılması mukarrerdi. O müsabaka, Şili'deki büyük buhran dolayısile yapılamadı. Amerika'nın Galveston şehrinde her sene olduğu gibi bir müsabaka yapıldısa da bu müsabakanın hiç bir ciddiyeti yoktur, ve üc dört Avrupa'Iı güzeli ile kırk beş tane Amerika güzeli îstirak eder, Naşide Saffet Hanım bu Galvestor müsabakasma girmemişti. Bu seneki dünya güzellik müsabakasmın Bel « çika'da Ostand ve Spa şehirlerinden birinde yapılması takarrür etmiştir. Müsabaka tenunuz ayında yapılacalf ve geçenlerde Nis'te yapılan mü sabakaya girmiş olan 15 Avrupa günden bütün dünya güzelleri fü g.iS zelinden başka bütün dünya güzelleri istirak edecektir. Dünya güzeli intihap edilen genç kıza Belçika'lılar tarafmdan yüz bin frank kıymetinı'ı bir pırlanta hediye edilecek tir. Belediye fidanlıgı tevsi ediliyor Yıldız bahçesindeki Belediye fi • danlığının tevsii takarrür etmiştir. Ayasofya'nın mozaikları Halife olmağı kuran \\ î Meclisi Meb'usan Reisi i İ | İ İ İ 62S kişi istiçvap edildi 1929 senesi yazında, memle § kette ihtilâl çıkacak, Cutnhu § riyetin banileri devrilecek, bu | Meclisi Meb'usan Reisi evvelâ, | Reisicumhur olacak, sonra ken \ dini Halife ilân edecekti. | Kabinesini bile yapmış, ta \ î kip edeceği haricî ve dahili si | İ yasetin ana hatlarım haztrla \ İ mıştı. Şapkayt kaldıracak, eski \ \ harfleri iade edecek, her iş ter'i § | şerif ahkâmı dairesinde görü | Dün cami dahilinde kurulan iskele.. î lecek, sonra Mısır Kraltnt da | Ayasofya camisindeki mozaiktahtı idaresinde Jones inşaat şirAmerika'da yeni bir adam İI devirmeğe çalısacaktı. Reisi || ların temizlenmesi için mütehas keti tarafmdan imal edilmiştir. Bu Meclisi Meb'usan kaçırma vak'ası Müze müdürü Aziz B. ve Biİ kimdir? | sıslar tarafmdan kullanılacak çelikten Yongstown (Ohio) 5 (A.A.) Pazartesiden itibaren Yeni İ tır. Bumamul iskele hazırlanmış zantin Enstitüsü müdürü M. WhitLindberoh'in çocuğunun kaybolma • I iskelenin plânlarmı Stantemore iskelenin l^ırıılmasına nesından biraz sonra kaçınlmış olan I 6ün'de bütün tafsilâtile okuî dart Oyl kumpanyası sermühenzaret etmişler, Amerika sefiri de Dejute ismindoki frenc bir çocuk budisi M.V.D. Tompkins çizaniş camideki tesisatı ziyaret etmişlunmuştur. Bu genci kaçıranlar tev I yacaksımz. tir ve iskele M.J.L. Campbelli'nin tir. kif edilmîslerdir. * ıuıııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiıııııııınH 1| fr Millet mekteplerindeki imtı. a Millet mekteplerinde aybaşın ı başlıyan imtihanlara devam olun * maktadır. tlk tedrisat müfettişlerî mmtakalan dahilindeki mekteplerin iratihanlannda hazır bulunmakta dırlar. Martın dokuzuna kadar bü • tün imtihanlar bitirilecektir. Mek • teplerden kaç kişinin mezun olacağı ancak imtihanlar bittikten sonra anlaşılacaktır. 1 1

Bu sayıdan diğer sayfalar: