6 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

6 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Marl 1932 Camhuriyet '• Haftanın yeni filimleri Bu hafta sinemalarda muhtelif çeşit ve muhtelif lisanda filmler var Üç manitacı Mahkemede. Güpegündüz şehirde adam soymuşlar Ağırceza mahkemesinde Sıracalı thsan, Kâzım, İsai isimlerinde üç mani tacı mahkeme edilmektedirler. Bun • lar, kaymakamlıktan mütekait Tev fik Bey isminde birinin 2200 lira • sını cebir ve şiddet istimalüe çal maktan maznundurlar. Tabkikat evrakına göre hâdise şöyle olmuştur: Tevfik Bey, ikramiye olarak al dığı 1800 lira ile brriktirdiği 400 lirayı bir zarfa koyarak bankaya vermek üzere evinden çıkmış, bu arada çocuğuna kitap almak için de Yük sekkaldırım'a gitmiştir. Tevfik Bey Yüksekkaldırım'ı tırmanırken yanına İsai yanaşmış: Efendiamca Kredi Liyone Bankası nerededir? diye sormuştur. Tevfik Bey, bankayı tarif etmiş; fakat İsai yanından ayrılmıyarak beraberce yürümeğe ve şundan bun dan konuşmağa başlamıştır. Bu sırada Sıracalı İhsan yanlanndan geçerken yere bir zarf düşürmüş ve geçip gitmiştir. İsai, hemen zarfı almış, içini açmış ve: Aman efendiamca bunda tam 2500 İngiliz lirası var. Kimse gör meden paylaşalım! diyerek Tevfik Beyi tenha bir sokağa götürmüştür. Bu sokakta henüz paraların pay laşılmasına vakit kalmadan Sıracalı thsan koşarak gelmiş, biraz evvel yere para düşürdüğünü, üstlerini an yacağını söylemiş ve evvelâ İsai'yi aramağa başlamıştır. İsai'nin cebtnde sözde 500 lira bulrauş, «bu benim param değildir» diyerek iade etmiştir. İhsan bundan sonra Tevfik Beyi aramak istemiştir. Bu sırada Kâzım da buraya yetişmiştir. Fakat Tevfik Bey ceplerini arattırmak istememiş, Sıracalı İhsan: Ben taharri memuruyum, arıyacağım! diye ısrar etmiştir. Manitacılar, desise ile Tevfik Beyin cebindeki parayıalamıyacaklarını anlayınca işi zorbalığa dökmüş • Ier, İsai ile Kâzım, Tevfik Beyin kollarını tutmuşlar, İhsan da cebin deki parayı almış ve hep beraber kaçmrşlardır. Tevfik Bey bunları kovalamış, yalnız İsai'yi yakalamış, bir taharri memunı marifetile karakola göndermiştir. İsai'nin üzerinde para buluna • mamıştır. Polis'ler, bilâhare İhsan ile Kâzım'ı da bir meyhanede yakalamışlardır. Maznunlar evvelâ cürümlerini inkâr etmişler, bilâhare itiraf eylemişlerdir. Fakat üstlerinde 50 liradan fazla para bulunamamıştır. Üç manitacı şimdi mahkemede bu işi tamamen inkâr etmekte, birbirle rini tanımadıklarını söylemekte dirler. Mahkeme, bazı şahitlerin celbi için muhakemeyi talik etmiş lir. PAZARDAN PAZARA : İngiltere Kupası Arsenal'in yeni bir tabiyesi West Ham'ın İstanbul'a gelmesi hpvadisi dolayısile geçen pazarki ya zımda İngiltere! futbolundan bahs1:miş, çok şayani dikkat tarafları olan bu mevzua fırsat buldukça avdet vadinde bulunmuştum. Bugün okuyucularıma İngiltere kupası maçlarına ait en son malu matı bildireceğim. İngiltere kupa maçları, en fazla ehemmiyet verilen rauazzam bir spor hareketidir. Bu kupa etrafında tertip edjjen turnuaya İngiltere'deki bütün futbol takımları iştirak edebilir, yalniz iştirak için federasyonun muva fakatini almak lâzımdır. Bu sene kupa maçlarına iki yüze yakın takım iştirak etmiştir. Aylar danberi devam eden müsabakalar neticesinde elene elene sekiz takım kalmıştır. Bu sekiz takım geçen cumartesi quart de final rubu nihaî müsabakalarmı yapmıştır. Bu dört maçın ne büyük bir alâka ile takip etdildiğini göstermek için neticelerile seyirci adedini ve elde edilen hasılatı aşağıya yazıyorum: Manchester Gity 4 Bury 3. Seyirci adedi: 28,035. Hasılât: 2372 İngiliz lirası. Arsenal 1 • Huddersfield 0. Seyirci adedi: 67,008. Hasılât 4882 İn?iliz lirası. Chelsea 2 Liverpool 0. Seyirci adedi: 57,000. Hasılât 4170 İngiliz lirası. Nevrcastle U 5 Watford 0. Seyirci adedi: 57,879. Hasılât: 3846 İngiliz lirası. Ufak bir cem ameliyesi zahmetine katlanırsanız görürsünüz ki yalnız bu dört maçı 209,922 kişi seyretmiş ve hasılât 15,270 ingiliz lirasına (yüz bin küsur Türk lirası) baliğ olmuştur. Bu maçlar neticesinde kupa nısıf nihaî müsabakalarma Manchester Gity, Arsenal, Chelsea ve Newcastle U takımları kalmıştır. İngiltere futbol münakkitleri, Huddersfild'i de yendikten sonra Arsenal'in kupayı kazanmasına kuvvetli bir ihtimal vermektedirler. Filhakika geçen senenin şampiyonu olan Arsenal bir iki ay evvel lik maçlarında besincl, altıncı sıralarda iken yavaş yavaş yükselmiş ve geçen cumartesi ikinci vaziyetine geçmiştir. Halbuki yaptığı maçlar, birinci mevkiindeki kulüpten noksan olduğu için haki • katte gene lik raaçlarının basına geçmiş bulunmaktadır. Zenci ruhu Glorya'da «Zenci RuhuHel leluyahf Ameri • ka'lılann yaptık • ları güzel filimler 1 Jean Boitel ve Luclen Barouz «Kaduıl ar Avukatı» ında 2 «Zenci Ruhu» ndan den biridir. Evvelâ bir sahne 3 Brigitte Helm ve OskarHumefta <Oizli Vazifo de 4 «Moskova koi'nin karsı Vera Alman'dır. Biraz mevzuu seyirciyi Çocuklam ndan bir sahne 5 Glorya Swanson «Çılgm Dul» da. uzun uzun düşündürecek derecede kordelâdır. Filmin ilk takdim sahne milliyetperverlik, biraz da aşk saikaiyi intihap edümiştir. Sonra maceraleri çok orijinaldır. Rejisör zengin sile Vera taarruz plânlarını Hagen'e nın geçtiği muhit vazih tesbit olun bir adamdan dul kalan görgüsüz bir vermek istiyor. Fakat mes'eleyi ha muştur. Böyle mahallî filimler yapkadının serveti ve elde ettiği serbestî ber alıyorlar. Hagen yaralı olarak kamak alelâde pamuk zeriyatını yahut yiizünden yaptığı şimarıkhklarr, çılçıyor. Tabiî Vera'ya da artık Rusya'inci saydını göstermek hususunda bigınlıkları gösteriyor. Fakat bizim bil dan çıkmak düşüyor. le güçken bu kordelâda zenci ruhu bir diğimiz muayyen san'at kavaidi daİki sevgili Stokholm'da buluşuyorayna üzerinden aksettirilir gibi tahlil hilinde değil. Gayet mübalâğalı ve lar. kendi janrında. olunmuştur. Filim iyi idare edilmiş, aktörler güBaşlangıçta iki zenci kardeş birbîBaş rolü oynıyan Glorya Swanson zel intihap olunmuştur. Willy Friç rile vuruşuyorlar. Kimin için? Bir biraz da hususî hayatından mülhem tam tecrübeli bir casus, Brigitte meyhane kızı için.. Kardeşlerden bir olarak bu vazif eyi hiç te f ena yapmıHelm içli ve çekingen bir kadındır. yor. Çünkü malum olduğu üzere tanesi ölüyor. öteki de kendini AlOskar Humolka Jeneral Lanskoi'yi Glorya geçenlerde üçüncü kocasın lah'a affettirmek için rahip ve vaiz bihakkin temsil ediyor. Kordelâ aloluyor, arkadaşlarını iyiliğe, doğru • dan ayrılıp bir dördüncüye varmıştır. manca sözlüdür. Dekorlar muntazam, luğa sevketmeğe çalışıyor. Fakat maFilmin teferrüatı cok hareketli oltahattur kabilinden gösterilen harp masına raîhnen heyeti umumiyesi ağır sahneleri canlıdır. hut kız gene ortaya çıkıyor. Rahip gidiyor. Mütemadiyen birbirine benZeke'yi tuzağına düşürüyor. Beraber zer sahneler tekerrür ediyor. Bazan Moskova çocukları jüzlerce metre filim geçtigi halde Hjy dan vaz geçer mi? Cpera'da yenî bir şey öğrenmeden kaiıyoruz. Zeke bir müddet sonra kızı eski âşıklarından birile yakalıyor ve ikisini Şu kadarı var ki biraz zamanı geç • «Moskova Çocukları» Sovyet Rusmiş olmakla beraber Glorya'nın bu de öldürüyor. Zeke tabii mahkurn oya'sında geçmesi Amerika'lılar tara filimde giydiği elbiseler moda ve zaluyor. Uzun zaman hapishanede yatf ından tahayyül edilen bir mevzu ürafet noktasmdan çok şayani dik • tıktan sonra kurtuluyor. Ailesinin zerine bina edümiştir. kattir. Kordelâ ingilizce sözlüdür. yamna dönüp vaktile nişanlanmış oltdarenin değişmesi üzerine Pa • duğu saf ve masum bir kızla evleniris'e kaçmış olan tvan Turin'in karısı Gizli vazif e yor. Anna da yeni idarenin casusları tara Zeke'yi Daniel L Haynes, genc kızı f ından nezaret altında bulundurul • Nina Mak Me Kinney güzel temsil maktadır. Bir aralık İvan memlekete «Gizli vazife» son zamanda gerek ediyorlar. Filim iyi seslendirilmiştir. dönüyor ve Sovyet idaresi aleyhinde Avrupa'da gerekse Amerika'da üzeMükâlemeler yerindedir. rine fazla düştükleri bir mevzu et • bir de mektup getiriyor. Bunu An na'yı ötedenberi sevmekte olan Serj rafında cereyan ediyor, yani casusKadınlar avukatı haber alıp Ivan'ı yakalattırıyor. Fa luk! Fakat Macar rejisörü Uçoki Sternberg'in «27 numaralı Casus! > ta kat Ivan'm çocuğu arkadaşlarile be Melek'te düştüğü mübalâğalı tarza düşmemiş raber Serj'i öldürüp babasına ait olan «Kadınlar avukatı» vaktile Al • mektubu üzerinden alıyor. O zaman tir. Vak'anm tabiî bir tarzda cere • manya'nın en meşhur komediyenleAnna ve İvan Sibirya'ya sürülüyor» yanım temin etmiştir. rinden Reinhold Sehüntzel'in idare Hagen umumî harpteki Alman ca lar. ettiği bir f ilimdir. Bizim gördüsümüz Başrolleri temsil eden Neil Hamilsuslarmdan biriydi. Son vazife olarak fransızca kopyasıdır. Kordelâ halka ton ve Kay Conson iyi oynamakla beRusya'ya geÇÎP taarruzun ne zaman bir eseri san'at göstermek ve onlan raber film umumiyet itibarile ağır başlıyacağını öğrenmeği deruhde edüşündürmek için değil, sırf eğlendiyor. Amerika'lı bir kemancı ola • gidiyor. Kordelâ ingilizce sözlüdür. dirmek ve güldürmek için tertip edilmiştir. Mevzuundaki vak'a şundan iba rettir: Bernard bilhassa talâk islerile meşgul olan bir avukattır. Müsterileri kısmen yaşlı ve çirkin, fakat ekserisi ( Birinci sahifeden mabait ) muşlardır. Ahmet Osman'ın yanında genç ve güzel kadınlardır. Buna rağ una liyakat ve dirayetle ifa etmiş kıyhalınm üzerinde iki otomatik tabanmen Bernard karısına hiyanet etmeği ca duruyor ve merkumun belinde de metli bir hariciye memurumuz olan aklından bile geçirmemektedir. Heycephane dolu bir kemer görünüyor Server Cemal Beyin ifayi vazife halinde hat eski âsînalarından Lona omı bir du. Polis ve adliye erkânı ile merhugece tuzağa düşürüp bir eğlence ye mecnun bir kapıcmu» kurşunu ile böyle mun yakın dostu bulunan Mısır baş hazin bir akibete uğraması muhitimizde konsolosu derhal mahalli cinayete rîne götürüyor. Kazaen açık kalan çok derin bir teessür uyandırmışbr. telefon vasıtasile karısı Jaklin bunu vâsıl olmuşlardır. Vak'a şahit hu • Vak'adan haberdar olur olmaz, Ha zurunda cerevan etmis olmadığı için haber alıyor. O da intikam sevdasile riciye Vekâleti VekUi Şükrü Kaya Bebaşını alıp gidivor ve kocasınm ar • adliye ve polis iş sahiplerine ait evyefendi tarafmdan merhumun ailesine kadaşlarından Martial'le bulusuyor. rakın imzasını müteakıp sevki için Lona ile Bernard dönüşte araba bula telgrafla beyani teessür ve taziyet e konsolosun zili çalarak Ahmet Os • dilmiş ve ailesile çocuklannın memle • man'ı çağırdığı ve ağlebi ihtimal ken madık'arı için kapısının önünde boş kete avdeti için lâzım gelen tedabir duran Martial'in arabasına biniyordisine bazı tevbihat yaptığı, merku derhal alınmıştır. lar. Lona'nm kocası Beker onlan gömun da hastalığı icabı anî bir te rüyor. Lâkin arabanın numarasına *** hevvür neticesinde tabancalarım çı nazaran Lona'nın âşıkının Martial karıp ateş ettiği yolunda bir faraziy Marsilya 5 (A.A.) Türkiye olduğunu zannediyor. Diğer tarafkabul etmekle iktifaya mecbur kalBaşkonsolosu Server Cemal Beyi öltan Jaklin sarhoşiuk saikasile Bermışlardır. İlk kurşunla sağ bileğinin dürdükten sonra intihar eden odacı nard'dan ayrılmağı ve kendisile evsol taraf ından mecruh olduğu tahmin Osman 23 yaşında müteverrim bir lenmeğî Martial'e vadediyor. edilen konsolos, elini kanlı izleri gögençtir. rülen duvara dayayarak kalkmış, kaMaamafih neticede Jaklin ?ene Ahmet Osman, vazifesini ifa hu tilden kurtulabilmek için kapıya koşher şeyi düzeltiyor ve çiftler birbirsusunda gösterdiği tekâsülden dolayı muş ve yazıhane ile dehliz arasın lerînden memnun yuvalarına dönü • bir çok defalar konsolosun tevbihatıdaki odayı geçerek merdivene doğyorlar. Yalnız Martial bir rüya ?ibi na maruz kalmısttr. Fakat, konsolos ru atılmıştır. Ahmet Osman kendi geçen iimitli saadetlerden sonra înmerkumun hasta bulunması dolayı • kisarı hayalin en derin uçurumlanna sile bu tevbihatını daima mutedilâne sini takip ederek yetişmiş ve üç kurdüşüyor. bir tarzda yapardı. tş sahiplerile me şun daha atmıştır. Kurşunların üçü Jaklin'i ilk defa baş role çıkan murlar, kançılaryayı terkedip te bi • de mahzene inen merdivenin önün • Jean Boitel güzel yaşatıyor. R<chard nanın alt katında yalnız kançı'.ar ls deki perdeyi delerek ikisi duvara girmis, biri de su borusuna isabet etkender Haydar Bey ve birinci katta Wilm'e Bernard rolü hafif bile gelimiş ve boruyu patlatmıştır. da Server Cemal Beyin refikası ile yor. Martial rolünde Lucien Baroux bîri 2. diğeri 14 yaslarinda i î kızı kalW Konsolos merdiveni çıkamamış ve herkesi çok şüldürüyor. dığı bir sırada avluda süâh sesleri tekrar katil taraf ından üzerine üç deduyulmuştur. Yukarıya koşanlar baş fa daha ateş edümiştir. Bu son kur konsolosu ayakları apartımana cıkan şunlar Server Cemal Beyin başınra merdiven üzerindeki dehlizin ü sağ tarafına ve kalbine isabet ettiği zerine uzanmış olduğu halde; Ah • için mumaileyh merdiven ba>ında «Çılgın dul» Amerikan zihnîvetîmet Osnvtv'ı d» boroda yerde bul düşmüştür. Kendi tarafına doğru ge« nin azamî acaipliğile yapılmış h\t rak oraya gidiyor. Tabiî ilk işi yük • sek sınıfla temasta bulunmaktır. îşini kolaylaştı racak vasıtayı çabuk buluyor. Jene Arsenal'ın erkâm harblye reisl: H. Chapman ruşları sayesinde iki >an muavini işletecek tevziatla merkez muavin vazifesini de kısmen yapmış bulunur. Bu suretle hem müdafaa, hem muavin hattı daha müessir bir »aziyet almıştır. Maamafih, iki açık muha ciminin son derece seri, iki iç muhaoiminin (ki bunlardan birisi futbol hokkabazı denilebilecek maruf Alek James'tir) ayaklarına fevkalâde hâkim olduklarını düsünen Chapman, muavin hattına iki kişi bırakmamağı da muvafık bulmuş, iki iç muhacimi biraz geriye çekmiş, gol yapmak vazifesini çok seri olan açık muhacimlere bırakmıstır. Filhakika bu açık • lar, topu bildiğimiz gibi ileri sürdükten sonra ortalamıyorlar, fakat topu kaptıkları yerden doğruca kaleye a kıyorlar. Bu tabiyenin tatbikmdan sonra Arsenal gol yemez bir hale geldiği gibi gollerinin yüzde seksenîni de açıklar yapmıştır. Bu tabiyeye dikkat edilir ve Arsenal'in futbolcuları nazari itibara alınarak bir tahlil yapılırsa Arsenal takımının on bir kişi ile bir kaieci, üç müdafi, beş muavin, bes muhacim olarak adeta on dört kisilik bir kuvvet teşkil ettiği görülür. * Son maçta Huddersfield'm kendi sahasında 19 sene hic bir kupa maçıni kaybetmedizini dü»ünen CK«pm>n yeni bir tabiye kullanmıştır. Soyle kît Maçın üçüncü dakikasında çekilen bîr kurnerde Roberts mükemmel bir kafa vurusile Arsenal'in golünü ya • pıyor, bundan sonra hemen tab've değişiyor. Kafasına fevkalâde hâkim Roberts ve ayağına fevkalâde hâkim Alek James diğer iki müdafaa iltihak ediyorlar ve Arsenal dört müdafile oynuyor. tki muavinle dört muhacim mütemadiyen ileri oynıyarak hasım müdafaasını isgal ediyorlar. Hud dersfield müdafaası altı muhs'imle uğraşmaktan kendi muhacimlerine yardım edemiyor, müdafaa ile irtihatı kesilen kendi beş muhacimi de Arsenal'in çok kuvvetli «kuş uçurmaz, kervan geçirmo dört müdafii ara sından bir türlü sıyrılıp tek bir tehlikeli şut çekmeğe muvaffak olamı yor. İşte Arsenal bu tabiye ile en tehlikeli bir rakibini kendi sahasında mağlup ederek nısfı nihaî müsabakaya kalmıştır. SADUN GAL1P • tr Elhamra'da Kocasını vuran bir kadın çıldırdı Marsilya'da bir facia Yukarıya yazdığım rubu n'haî müsabakalardan en mühimmi, seyirci adedinden de anlaşılacağı üzere. Arsenal ile Huddersfild Town maçı ol • muştur. Stada giren 67,000 seyirci den başka içeriye giremiyen binlerce halk saf saf kapılara hücum etmiş Ier, fakat kuvvetli polis müfrezeleri tarafmdan müdafaa edilen türnıke lerden geçmeğe muvaffak olamamışIardır. Bu maçın ehemmiyetini arttıran bir nokta da, müsabakanın kur'a neticesinde Huddersfield sahasında yaGeçenlerde Van'da bir cinayet ol pılmış olmasıdır. Huddersfield tam muş, orta yaşlı bir adam karısı taraon dokuz senedenberi, kendi saha fmdan öldürülmüştü. Vak'adan son sında yaptığı kupa maçlanndan bir ra tevkif edilen kadın hapisanade tekini kaybetmemiştir. Fakat nihayet çıldırmış, Elâziz tımarhanesine gönArsenal'in bu sefer tatbik ettiği bir derilmiştir. tabiye, «kendi çöplüğünde» tam on dokuz sene «öten bu horuz» un da sesini kısmıştır. Dursunbey kasabasında doktor * suzluk ve cehalet yüzünden feci bir Arsenal takımının dünyaca maruf vak'a olmuştur. Dede Mehmet is bir meneceri vardır: Herbert Chapminde 19 yaşında bir delikanlı fena bir hastalığa yakalanmış, Balıkesir'e man. Bu adamın en büyük muvaffa • gidip tedavi olunmak için para bula kiyeti, futbola olan derin vukufu dolayısile kendi takımının ve hasım tamadığından kendi kendisini tedaviye kımın zayıf ve kuvvetli taraflarına kalkmıştır. Mehmet içtiği biranın igöre muhtelif tabiyeler kullanmasıçme hastalığını iyi eder zannile perdır. İngiltere takımlarından ekseri manganat kanştırmış, bir kaç saat sinin tatbik ettiği (W) sistemi Chapsonra feci ıztıraplar içînde kıvrana man'ın (Çapman) icadıdır. Muhtelif kıvrana ölmüstür. sistemler arasmda Chapman'm takı • mına tatbik ettirmekte olduğu en son tabiye şu idi: Elâziz'den verilen malumata göre Cehalet yiizünden Garip bir vak'a Izmir'de bir keci sürüsü iki binavı vıktı İzmir'de garip bir vak'a olmuştur. Birinci kordonda bir kahvehane ile bir lokantanın üstüne çıkan 200 ke çiden mürekkep bir sürii bu iki bi nayı da yıkmışlardır. Bu keçiler Pire'ye gönderilmek üzere Ankara vapuru ile İzmir'e getirilmişlerdir. Yüksekçe bir arsaya konulan keçiler bulundukları yerden sıçramak suretile kahvenin damına atlamışlardır. Kahvenin damında iki yüz keçinin gezinmesinden hâsıl o lan gürültü o sırada içeride bulu • nan müsterileri korkutmuştur. Müşteriler başlarını hayretle tavam diktikleri bir sırada çatı müthis bir gü rültü ile çökmüş, içeride bulunaniar kendilerini sokağa dar atmışlardır. Tavandan düsen keçilerden biri dalgın dalgın tavla oynıyan ikı oyuncunun üstüne isabet ettiğinden oyuncular neye uğradıklarını saşırmıs lardır. Keçilerden bir kısmı kahvenin çatısı çökerken hemen yanındakî lokantanın damına atlamıslar, orasını da hurdahas etmi'Ierdir. iki bina da yıkılmış, keçilerden ?ltı kadarı ölmüstür. Elâziz'de bir facia şehre bir saat mesaf ede bulunan Murudü köyünde bir ev yıkılmış, iki kadınla iki çocuk enkaz altında kala rak ölmüşlerdir. len ayak seslerini işidince Ahmet Osman yazıhaneye kapanmış ve kendine de iki kurşun sıkmıştır. Bu kur şunlardan birisi boğazmın altında teneffüs borusunu delmiş, öteki de kai binin ortasına isabet etmiştir. Katil intihar ettiği için tahkikatı adliyeye lüzum kalmamıştır. Marsilya Belediye Riesi M. Ribot şehir namına ve kendi namına kon • solosaneye giderek beyani taziyet etmiştir. i Server Cemal Beyin tercümeihali Server Cemal Bey siyasî hayata Tanin gazetesinde muharrirlik yaparak gir • mi», muhtelif siyasî memuriyetlerde bulunmuş, bir aralık Atina sefareti Başkâtipliğini de yapmışbr. Merhum ayni zamanda bir çok kıymetli hikâyeler yazmış bir san'atkârdı. öliimii, bütün memlekette böyük bir te essürle ve teessüfle karşılanacak bir hâdisedir. CMgın dul Artistik'te Yani bir kaleci; sağ, sol ve orta olarak üç müdaf i; sağ ve sol olarak yalnız iki muavin; iç muhacimler geride; orta ve açık muhacimler ileride. Chapman'ın bu tabiyeden maksadı şudur: Merkez muavin Roberts hü • cumdan ziyade müdafaa oyunu tatbik eden, bilhassa kafa oyunları fevkalâde bir futbolcudur. Bu, orta müdafi oynatılırsa müdafaa hattı ge • çilmez bir kuvvet olur. Ayni zamanda Roberts çok hâkim olduğu kafa vu

Bu sayıdan diğer sayfalar: