6 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

6 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cttmhttriyet 6 Mart 1932 Borsa Müthiş bir Aile faciası Bir adam karısını ve âşıkını öldürdü Feriköy'ünde Behar sokağmda 45 numaralı hanede dün öğleden sonra feci bir cmayet olmus, karısını baska bir adamla fena vaziyette yakahyan tbrabim Efendi Uminde birisi hem karısmı, hem de kansmın dostunu kama ile ö'dürmüçtür. Hâdise su »ekilde cereyan etmistir: Katil Ibrahim Efendi, bir müddet terberi zevce»i Seher Hanımdan şüphelenmektedir. Fakat bütün dikkatine tağmen kansmın hiyanetini tesbit edememektedir. tbrahim Efendi bir müddet evvel Rwa isminde genç birisini usak sıfatile evine almış, biraz sonra da kannnı bırakarak bir i* nmnında Anadolu'ya gitmistir. Ibrahim Efendi burada yok iken Seher Hanrnı usak Rıza ile nki bir münasebet tesis etmis, bu münasebet İbrahim Efendi geldikten •onra da devam eylemistir. Fakat İbrahhn Efendi, bütün şüphelerine rağmen sarih hiç bir delil bulamamıstır. tbrahim Efendi dün beraberinde biraderzadesi Haun Efendi olduğu halde mutat olrrayan bir saatte, saat bir buçukta eve geimis, cebindeki anahtar ile kapıyı açarak içeri girmistir. Bu sırada yatak odasında tnhaf bazı sesler isitmis, odaya girdiği zaman vezcesı Seher Hanımla Riza'yı ayni yatakta görmüstnr. Bu vaziyet üzerine hemen belinde taşıdığı bir kamayı çıkararak evvelâ Rıza'yı üç yerinden, sonra da karısını ik? yerinden tehlikeli surette yarala rrmtır. Bu cînayete Hasan da rmıavenet etmiştir. tbrahim ve Hasan Efendiler, cinayeti mütealdp derhal evden' çıkarak firar etmiclerdir. İki yaralınm iki« de bir nv:Met sonra vefat etmişlerdir. "^•fivet zabıtaya haber verilmiş, poV; memurları hâdise mahalline geldikleri vakit odada iki ceset ile karsılasmıslardır. Müddeiumumilik te hâdiseye vaziyet ederek tahkikata bas latnustır. Katfller henüz yakalanamamıslardır. Devlet Demirvoiiarı Ilânları Kayseri Sıvas hattı üzerinde bir köprünün mahalline çekilmesi hasebile 8/3/932 tarihinde Kayseri'den Sıvas'a ve 9/3/932 tari hinde Sıvas'tan Kayseri'ye yolcu trenlerinin seyriisefer etmiyecekleri ilân olunur. Emlâk ve Eytam Bankası Ilânları Dün akşam kapanan Borsada bir Törk tirası mukabili: Fransız Frangj Dolar Liret Belçika Drahtnı Isviçre Leva Hulgar Flont, Kuron Çek Şilin \vustuya Pezeta Altnan markı Zloti HeniO Macar Ley Romanya Dinar Yen Çemoviç 12 0 9 3 37 2 64 I Ib 4 6 1 4 4 80 27 1 1094 Lira Bir Ingiliz lirası Alon Mecidiye Banknot 7 9 06 4 ,46,8b 08 41,22 3\5O 45,10 18,09 03 19,34 20,50 19,34 05.81 15 05,50 44,28 25 Knraş MÜŞTERİLERİNİ (%W 1/2) TAN İSTİFADEYE DAVET EDİYOR Emlâk ve Eytam Bankası Umum Müdürlüğü istanbul Hayvan Borsası 3/3/932 Diri hayvan satışları Kllo fiatı Asgari \det Karaman 2023 219 Daglıç Kıvırcık 84 Kuzu 126 ., araba 497 Keçi Kara 134 334 Öküz 8 Inek 12 Manda Azamı Ku. 19 26 15 34 27 8 7 10 8 Sa 50 Ku. Sa. 26 28 27 34 38 20 12 16 10 Talebe Birlijji kongresi Tıp Talebe Cemiyetlnden: Milli Türk Talebe Birliğinin ihyası İçin aktedilecek kongreye Fakülteler ve Yüksek mektepler talebe cemiyetleri murahhaslannın teşriflerl rlca ve ilan olu nur. Kongre 11 mart cuma gtinü saat 14 te Halkevi salonunda inikat edecektir. Havacdık ve Spor Havacüık ve Spor mecmuasının 66 ıncı sayısı çıkmıstır. Bu sayınm kabında, bir günde Paris Eoma Londra uçuşunu yapan Amerika'lı kahramanm bir resml vardır. İçinde çok şayanl dikkat yazılar vardır. Tavsiye eyleriz. Emlâk ve Eytam Bankası ikrazat faiz ve kumusyonu mecmuunu müstakrizlerin lehine yüzde on buçuğa tenzil etmiş ve 1 1 mart 1932 tarihinden itibaren yeniden yapılacak ikrazatta, 2 Hesapları muntazam olan müstakrizlerinin kâf f esine, 3 Tediyeleri teahhur etmiş taksitlerini bir mart 1932 tarihinden itibaren bir mayıs 1932 tarihine kadar geçecek iki ay zarfında tama men tesviye ederek hesaplannı hali intizama irca edeceklerin edayi Müddeti Ecri mis No. sı Cinsi Sokağj Mahalle ve li şehri ican deyin tarihinden itibaren bakiye borçlarına YÜZDE ON BUÇUK mevkiı Lira nisbetini, ve Bir sene 52 Hane Büyükdere caddesi 351 Şişli 4 Tediyesi tehahhur etmiş taksitlerini bu iki aylık muddef » » 55 » » 3 5 3 zarfında da ödemiyenler hakkında ise ikraz ve istikraz mukavelesi 210 Beyoğlu'nda Caddeikebir'de 161159,181 Fevkinde odalan » hükümlerini tatbika karar vermiştir. müştemil lokanta. Hüseyinağa * * » 84 58 Pastacı dükkâ » 160 nı oda ve fınn ve bodrum Esas Mevkii ve nev'i Temınal 25 Zambak 1 • 6 Hane 223 Yıldız'da Çini Fabrikası 15. Mi.k 84 7 Dükkân 23 252/5 Beykoz'da Tokat çiftliği müştemilâtından bahçe 5. » 384 » 20 28 Bebek Nisbetiye kasrı 35. • • Cami 7 9 Garaj 40 Balâda muharrer emlâk bilmüzayede birer sene müddetle kiraya 1222 Hane Beyoğlu As 50 Venedik verileceğinden taliplerin ihaieye musadif 15/3/1932 salı günü saat malımesçit on altıda şubemize müracaatleri. 3 Ahır Pangaltı'da Fransrz mezarlığı karşısmda » 8 1 2 İki dükkân Galata'da Ku Yazıcı tekapısın'da » 22 Manisa ViJâyeti tdare Heveti Rîyasetinden: 4 Hane Beşiktas'ta Yeniyol Şenlikdede 1 Manisa'da inşa edilecek Halk Fırkası binasının inşası (18315) » 22 37 lira (19) kuruşluk bedeli keşfi üzerinden kapalı zarf usulile münaka • » 22 39 saya konulmuştur. » 22 41 2 Münakasa müddeti martın 24 üncü per^embe günü saat on » 3 5 Dükkân » 10 Beşiktaş'ta Si Hasfınn altıya kadardır. nanpasa atik 3 Münakasada 661 numaralı müzayede ve münakasa kanunu ca» 12 ridir. » Vapur iskelesi C sî 2729 » 15 4 Taliplerin bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatî Kabataş'taö Dolmabahçe C. »i 199207 muvakkatelerini teklif mektuplarına leffetmeleri ve eğer mühendis ve mer Avni mimar değilseler inşaatm mes'uliyeti fenniyesini deruhde edecek bir 22 İki sene 21 Beyoğlu Hü Zambak mühendis ve mimar göstermeieri ve bunlann Kâtibiadilden musad « seyinağa dak bir taahhütnamelerini teklif mekhıbuna leffetmeleri sarttır. » » » 11 6 6 » 5 Kapalı zarflar vakti muayyeninde Fırkanın Manisa İdare Heye» 10 Galata'da Ku yazıcı » ti huzurunda açılacakfır. 1e kapıtı 6 Mukavele harcı, pul ve ilân masrafları müteahhide aittır. Galata'da Ke Heavacr » 16 7 Evrakı keşfiye ve proiesini gormek ve fazla malumat alm. W mankeş istiyenlerin Fırkanın Manisa Vilâyeti İdare Heyeti Riyasetine müra * Beşiktas'ta Yeniyol 2 Hane 22 caatleri ilân olunur. ŞenlikJede İstanbul Evkaf Mudurlugıınrîen: KÎRALIK FABRİKA VE BAHÇE Cumhuriyet Halk Fırkası mistir. Maresal Pilsudski bu seyahati göğsünden ve ciğerlerinden rıhatsız olduğu için yapmaktadır. Doktorlann tavsiyesi üzerine Mısır'a gidecek ve iadei af iyet edinciye kadar orada oturacaktır. Lehistan'ın maruf askerine. dün, vapurda İstanbul'daki Leh kolonisi namına M. Leokovski. M. Don Polski tarafından selâmet ve sıhhat temenni*mde bulunulmustur. Beşiktaş Diki Cami ittisalinde 8 1721 Dükkân mâaoda » nanpaşayi atik » » » 3 1 2 9 r> 10 » odalar 6elen seyyahlar Beşiktaş Siki Cami ittisalinde 2 1 Dükkân 1,5 Doyçc Leudht Liniye kumpanya Iitaş «nın Kulombos vapuril»». dtin. şeh ~~ ^ Mü HiT » Cami tahtmda 4 2 rtmize ( 2 6 0 ) seyyah gelmiftir. Bu Muhitin nefis ve mebzul resimll 41 Ind seyyahların bir kısraı Amerika'lı, bîr 4 » Dikilitaş 6 mart nüshasında Falih Rıfkı Beyin «Nasıl kıunı da Alman'dır. Seyyahlar, dün, yazıyorsunuz» sualine cevap teskil eden ga Kabataş ömer Dolmabahçe 197 205 15 camileri, müzeleri, Kapalıçarşı'yı ve yet enteresan bir mülâkatı; Ahmet Cevat Yerebatan sarayın: gezmis'er. surlara Beyin klâsiklere ait yenl bir makalesi; Avni kadar bir otomobil tenezzühü yap • Şeyh Galip'in buyük mesnevisl «Husün ve Kabataş ömer Dolmabahçe İki sene 7 201 209 Aşk» tan bedil bir mizanpajla ve mensur mışlardır. Bugün Iskenderiye'ye gi • Avnİ olarak bir kaç sahife; tamam bir kac küdeceklerdir. çıik hikâye (Kaptanın kızı: Y. K. Komedya Galata'da Sul Cami 4280 Sehrmize bugün Empress of AusTrajedya: Nahit Sırn. Şüphe: Meb....); tralia vapurile ( 4 0 0 ) Amerika'lı Tiyatro tenkldi; İçtimaiyata, san'ata, 11 tanbeyazıt »eyvah daha gelecektir. me, fenne, aktüalitlere müteallik kıymetli 280264 8 makaleler; gtizel şiirler... vardır. Bu aile Mareşal Pilsudski gitti Fransız mezarhğı 111 Üç sene 21 mecmuasının mütemadî tekâmülunü tak Pangaltı'da dir ve karilerimize tavsiye ederiz. Evvelki giin Romanya vapurile likarşısmda manımıza gelen Lehistan Harbive 107 9 İnebolu sulh hukuk mahkemesinden Nazırı Mareşal PHsudskî dün öğle: 2 125 ye kadar vapurda istirahat etrr> ' raİnebolu'nun Hab'pbağı mahallesin Beyoğlu'nda Ka Hamalbaşı C. si hatsız olduğu için şehrimize çıkmaden müteveffa Muhsir oğlu Hacan'ın merhatun mıstır. Mareşalı getiren, Romanva veresesmin talebile terekesi kanunu 21 23 vapuru, saat on ikide Pire'ye hareket medeninin 559 uncu maddesine tevfi Beşiktaş'ta Si Vapur iskelesi etmiştir. kan defter tutma usulü fle tesbh edile j n a n p a ş a y i atik caddesinde Lehistan Harbiye Na^trı hareketi ceğmden müteverfanın mirası hakkmdaj 25 6 esnasında Vali muavini Fazıl Beyle maluman olanlann mahkemeyi haber • Topane'de Fi Ağahamam C. si .1 13 Lehistan jeneral konsolosu M. Lo dar etmeleri ve alacakhlan ile borç ruzağa patto ve Lehistan sefareti ınüstesarı lulann bir ay zarfında alacaklarmı ve M. Gooronski tarafından tesyi edil Kadirler yolnışunda borçlannı mahkemeye kayıt ve beyan » » 1 4 Balâda mevkilerile cinsleri yazıh olan vakıf emlâk hizalarmdaki müddetler ile kiraya verilmek üzere müzayedeye konulmuştur. lhaleleri martın on dördüncü pazartesi günü saat on dörtte yapılacaktır. Zayi Fatih Malmüdürlüğünden al Taliplerin yevm ve saati mezkure kadar Çemberlitaş'ta Evkaf Müdi makta olduğum 4232/7626 numaralı riyetinde Akarat kalemine müracaatleri. etmeleri aksi halde bu gibiler hakkında mezkur kanunun 560 ve 569 uncu maddeleri hükmünün cereyan edeceği ilân olunur. İstanbul Polis Müdürlüğünden: Memurini zabıta için imali muktazi 231 takım sivil elbise ve 231 takım sivil kaput ve olmiktar sivil şapka kapalı zarf usulile münaka saya çıkanlmiştır. Teklif olunacak fiat haddi lâyık görüldüğü tak dirde 27/3/932 tarihine müsadif pazar gfinü saat 14 te ihalei kat'iy yesi icra edilecektir. Taliplerin şeraiti ve nümunelerini göraıek üzere idare komisyonuna ve teminat akçesile teklif mektuplarım yevmi mezkurda saat 14 e kadar Vilâyet Defteradrhk Dairesinde müteşekkil Mubayaat Komisyonuna müracaat eylemeleri ilân olunur. Heyeti umumiye daveti Türkîye İş Bankası Meclîsi îdaresînden: Nizamnamei esashnîzîn 45 inci maddesine tevflkan alelâde hissedaran heyetî umumiyesi 27 mart 1932 pazar gunfi saat on beste Ankara'da bankanm mer kezinde içtima edeceğinden hissedarani kiramın muayyen gün ve saatte bu içtimada hazır bulunmalan rica olunur. Nizamnamei esasinin 49 uncu maddesî mucibince gerek asaleten, gerek ve« kâleten 50 hisseye malik olan hissedaran heyeti umumiyeye istirak edebüir. Ancak vekfllerin de şahsan hissedar ve sahibi rey olmalan lâzımdır. Hissebir daran hâmil olduklan hisse senetlerinin miktar ve numaralarmı mübeyyin » 3 3 cetveli ve mezkur nizamnamemn 50 inci maddesi hükmüne tebaan hissedaran dan birini tevkil suretile heyeti umumiyeye iştirak edecek olanlar dahî mevzuu bahis cetvelden başka merkezi idare ve subelerimizden alabüecekleri vekâletna 1 meyi yevmi içtimadan bir hafta evvel şureierimize tevdi eylivecek'erdir. maas cüzdanımı ve tatbik mühiiriimü zayi ettim. Yenilerini çıkartacağundan hiikümleri olmadığı Oân olunur. 5 inci kolordu muhasibi mes'ullüğünden mütekait Faik RuznameiMüzakerat Berveçhi Atidir: 1 Meciisi idare ve murakıplar raporunun okunması. 2 1931 senesi bilânçosunun tasdiki ve meclisi idarenin ibran. 3 Temettüün sureti taksimî ve tariHi tevzimin tesbiti. 4 1932 senesinde meclisi idare aza'arına verilecek ücretin tayinî. 5 1932 senesi murakıplannın intihabu 6 1931 senesi murakıplanna verilecek ücretin tayinî. Şebin Karahisar vîlâyetinden: Şebin Karahisar Suşehri arasında ve Kelkit ırmağı üzerinde altı bin yüz on sekiz lira muhammen bedeli olan ve kırk beş metrosu mün • hedim bulunan ve halen üç yüz onbeş metre tulündeki Tonuk köp rüsünün ahşap ve demir aksamı 28/2/932 tarihinden itibaren yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye vazedilmiştir. Bedeli ihale üç ay zarfında iki taksitte »lmaralrtir K»vKı»»t : u J o ilân lunur. Beşiktaş Mal Müdürliiğünden: Beşiktaş'ta Dolmabahçe sarayı karşısından Vişnezade'ye çıkan yokua civannda Ahmet Turani Ayazma mahallinin 61 lira bedeli sabıklı kır kahveciliğinin bir ay müddetle icarı 16/3/932 çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçesile Malmüdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatleri. Hılıııiii Erkek iııallim mektebi 1 Adana Erkek Muallim Mektebinin 24136 lir akeşifli yatakhane paviyon taraça tamiri, temellerinin takviyesi, haricî sıva ve su oluk larının tecdidi ve dahilen yağlıboya ile telvini mektep müdürlüğünda mahfuz keşifname ve şartname mucibince 1 mart 1932 tarihinden 21 mart 1932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 e kadar kapah zarf usulile münakasaya çıkanlmıştır. 2 Taliplerin usulü dairesinde tanzim edecekleri teklifnameleri ve inşaat ve tamiratı ifaya muktedir olduklarına dair resmî vesaikî muvakkat teminatlarile mazrufen Adana Maarif Müdürlüğünde mü nakit komisyona vakti muayyeninde tevdi eylemeleri ilân olunur. Kütahya Vilâyetinden: Vilâyet Sıhhat dahesi için beher santigramı 65 para muhammen bedelli 450 Iirahk Neosalvarsan mubayaası 27 mart 932 pazar günü saat 15 te ihale edilmek üzere alenen münakasaya konulmuştur. Talip lerin mezkur gün ve saatte % 7,5 depozito akçelerile Vilâyet Daimî Encümenine müracaatleri ilân olunur. Zîraat Vekâletinden: 15 ton göztaşı, 15 ton arsinikiyetü sut ve (300) adet pülverizatör şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile ve 21 gün müddetle müna kasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi almak üzere şimdiden An kara'da Ziraat Vekâleti mubayaat komisyonuna ve İstanbul'da birînci Ziraat Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve münakasaya içtirak için de yevmi ihale olan 14/3/932 pazartesi gününe kadar teklifnamelerile bırlikte muhammen fiatın yüzde 7,5 nisbetinde temİnatlarını mezk ür komisyona göndermeleri ilân olunur. HANIMLAR!. LUTFEN DİKKAT AYBAŞI SANCILARINIZI İZALE EDEN YECANE İLACI UNUTMAYIN Kiralık evler Lâteli Apariımanlar İdaresinden: Lâleli apartnnaiilarında beşer odalı iki ve dört odalı bir ev kirayai verileceğinden taliplerin Apartımanlar idareşjne müracaatleri.

Bu sayıdan diğer sayfalar: