6 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

6 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 Mart 132 r== TEŞEKKÜR Tehlikeli bir surette grip ve zatürree hastalığına tatularak ölihn halinde hastaneye yahrılmif olan oğlum Fahri Efendiyi yiiksek bir hazakatle tedavi ederek bir kaç gün zarfında iadei afiyet ettirmek suretile hayahnı kurtaran Etfal hastanesi dahilî bastalıkiar mötehassısı doktor Rasim Beye kalbimin derin'iklerinden kopan teşekkürlerimi takdim ederim. Ayazağa köyü mektebi muallimi A. Ferdi Vakıf paralar müdürlüğUnden: Maharrmen kıymet îkraz No. Çtunhttrtyeti PYMGOS! Limanımızdan hareket edecek vepurlar Rehnin cins ve mevkii ile sair evsafı Borclunun ismi TAVİL ZADE VAPURLARI 5000 i LA N Ticaretanemiz müstahdemininden Mehmet oğlu ömer Lutfi Ef. nin bu günden itibaren mağazamızca alâkası kalmadığı alâkadaranca maiutn olmak üzere ilân olunur. Mustafa Nuri oğlu Hasan ve Ş. K. Ş. 7750 Bursa kaplıcaları TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: BTsa Kaplıcalan Türk Anonim Sirketi hissedarlanmn (31 mart 1 9 3 2 ) t?rîhine müsa^if persembe günü saat 14 te »irkeHn tstanbul'da Bahçekapı' sın^a Türk Ticaret ve Sanayi Bankasmd* kâin merkezinde sureti adiyede vuku bu'acak îçtimada hazır bulunmalan rica oTımur. RUZNAMEl MÜZAKERAT: 1 Meclisi idare raporunun okunması. 2 Murakıp raporunun okunması. 3 1931 senesine ait bilânçonun kır^at ve tasdikı ve meclisi idare azasınm ibrası. 4 Meclisi idareye aza mtfhap edi'^n zat'snn vazifelerinin tasdikı. 5 Mecüsi idare azası sülüsünön kı~>'a ile tecdit ve intfhabı. 6 1932 senesi için murakıp, in • tîr ~Hj ve ücretinin taymi. ( Htssedarlarm içtimadan evvel aleîusul müracaat Oe dühuliye varakası aîmalan.) 1909 2150 ls*anbul, Beyoğlu ve Yenikoy Daireleri Türk Anonim GAZ Şirketinin 31 mart 1932 hissedaran heyeti umrmıVesi içtimaı adisine davete zevfldir. Sirket sermayesinin yiizde onnnu te?kil eden hissedaranm talebi üzerine ve ticaret kanununun 368 inci maddesi ahkâmına ve nizamnamei e«asi*inin 29 uncu maddesine tevftkan atideki teklif 31 mart 1932 tarihinde alelâde içtimaa davet edilmiş olan hissedaran heyeti umumiyesi ruznamei miizake • ratma ilâve edilmiştir. 4 Hîssedaran heyeti umumiyesmm 2 9 • m»rt< f 9 3 1 tarihindeki icthnaı âdisinde 1930 senesi icm temettü tevziine dair olan karannın iptali. Meclisi idare 9941 21741 Erenköy'ünde Sahrayicedit mahallesinde Ethemefendi sokağmda yeni 14 3, 14 3 mımaralı zemin katında: Dört oda methal, halâ, birinci katında: Beş oda, bir sofa, bir halâ, ve banyo ve havagazi ve Elmalı su tesisatını ve bahçesinde meyva ağaçlarını muhtevi ve (3) dönüm (254) zira arsanın (250) zira mahallinde mebni maabahçe ahşap kösk, (608) Emine Behice H. 22225 Kadıköy'ünde Caferaga mahallesinde eski Kirilos yeni îzmir sokağında yeni 8 No. h bodrum katında: Mutfak, çamaşırlık, kiler oda, methal, kömürlük, zemin katında: Methal, iki oda, sofa, halâ birinci katında: Uç oda, sofa, halâ, çatı katında: Üç sofa, halâ hamamı, kuyu, sarnıcı ve Eemalı suyu, elektrik tesisatını muhtevi (333) zira arsanın (136) zira mahallinde mebni kârgir ha ne. (622) Fatma Habibe Nevres H. 22261 Yedikule'de Hacıpiri mahallesinde ve so kağında yeni 30 numaralı zemin katında: Methal, avlu, iki oda, halâ, ittisalinde müsakkaf mutfak birinci katında: Dört oda, sofa, halâyı, tulumbalı kuyuyu ve elektrik tesisatını muhtevi (618) zira arsanın (200) zira mahallinde mebni ahşap hane. (626) Mehmet İzzet B. ve Fatma H. 22483 Eyüp'te Kızılmesçit mahallesinde Balcı yokuşunda yeni 6 numaralı zemin katında: Methal, taşlık, sofa, halâ, oda, asma katın • da: İki oda, bir sandık odası bir halâ, birinci katında: Dört oda, sofa, halâ çatı katında: Bir odayı ve elektrik ve terkos suyu tesisatını muhtevi (350) zira arsanın (150) zira mahallinde mebni ahşap hane. (636) Hacer H. 22489 Şehremini'nde Saraçdoğan mahallesinde Topkapı caddesinde yeni 304 ve 306 numaralı bodrum katında:Dört oda, iki salon iki çamaşırlık zemin ve birinci katlarında: Dörder oda, ikişer salon, ikişer halâ, çatı katın • da: Salon, terkos suyu ve havagazi tesisa tım ve bahçesinde aynca müsakkaf mutfak ve ziynet ağaçlarile kuyu ve Iâklı havuzu müştemil (1866) zira arsanın (425) zira mahallinde mebni ahsap hanenin dört hisse itibarile üç hissesi. (638) Abdullah Cevdet B. 22696 Eyüp'te Cezrikasımpaşa mahallesinde Çömlekçiler arkası sokağında yeni 16 numaralı zemin katında: Methal, iki oda, sofa, halâ, birinci katında: îki oda, sofayı ve haricen müsakkaf mutfagı ve bahçesinde kuyuyu muhtevi ve (270) zira arsanın (80) zira mahalinde mebni ah«ap hane. (647) Müteveffa Emine H. veresesi Saniye ve Safiye H. lar İZMİR POSTASI GAZ ÖCAKLARI FENNIN EN SON İCADI İDARELİ ve DAYANIKLIDIRLAR SVEA vapurıı her pazartesi 17 de Sir keci'den bareketle Gelibolu, Çanakkale ve Izmir'e azimet ve Çanakkale've uğnyarak avdet edecektir Yolcu bileti vapurda da verflir. Adres: Yemis'te Tavilzade Muttafa biraderler. Telefon : 22210 SAADET 1 • • SALIKZALE BİRADERLER BUNLARI HER YERDE İSTEYİNİZ. SAKARYA vapuru Akşam saat 18 de Sirkeci rıhtımından hareketle (Zonguldak, Inebolu, Ayancık, Satnsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Karadeniz Postasi VAPURLARI ı JAK. Y. LEVİ Çiçek Pazar, Altı Parmak han altında, istanbul Umum döposu : 1070 ADAPAZARI AHSAP VE DE MÎR MALZEME İMALÂTHA NESİ T.A. ŞİRKETİNDEN: Şirketimiz heyeti umumiyesinin alelâde içtimaı nın 10 nisan tarihine mu • sadif pazar günü saat on beste şirketin ır.erkezi olan Galata'da Nisastaayan Hanındaki daireî mahsusasında icran mukarrer olduğundan asaleten ve vekâleten lâakal beş hisseye sahip olanlann yevmi mezkurdan on gün evvel müracaatle kaydettirmeleri lüzumo ilân olunur. 2095 RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1931 senesine ait bilânço ile kâr ve zarar hesabatının tasdikı ve devrei hesabiye zarfındaki vezaifinden meclisi idare azasının ibrası. Nizamnamenin on üçüncS maddesi mec'bince meclisi idareye aza intihabı ve hakkı huzurlarmm takdiri. Gelecek sene içtimaı adisine kadar ifavi vazife etmek üzere murakıp tayin ve ucretinin tesbiti. İstanbul 5 inci icra memurluğundan: Zel'Tıa Münevver Hannnm Hüseyin Efendi zimmetinde alacagı olan ( 1 5 0 0 ) liranın temini için mahcuz olup açık arttırma ile paraya çevrilmesine karar verilen Galata'da Makaracılar caddesmde «2r> No. lu ve iki kattan ibaret ve «3420» lira kıymetinde bulunan dükkân birmci arttırma neticesinde ( 1 5 0 0 ) iira bedel ile müsterisi üzerinde kalmıs îse de arttırma bedeli takdir edilmis olan kıymetini bulamadığından tekrar işfcu gayrim°nkul ikinci arttırmıya konu*muştur. İkinci artfarması 4/4/932 tarihine mıisadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Şartnamesi divanhaneye talik edilmiştir. Arttırmıya istirak için % 1 0 teminat akçesi alınır. Haklan tapu sfeiflerfle sabit oînnyanlar, ipotekli alacakhlar ile diğer a'âkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarmı ilân tarihinden itibaren evraki müsbitelerfle 2 0 gün îcinde bildirmeleri lâzandır. Aksi tskdirde haklan tapu sicillerüe sabit olmıyanlar sataş bedelinm paylaşma • sından hariç kalırlar. Gayrîmenkulün müşteriye ihalesinden itibaren vergi ve sair rüsum müşteriye aittir. Alâkadaranın icra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesine gore tevfiki hareket etmeleri ve müsterilerin de yevmi mezkurda beşinci icra dairesinde haznr bulunmalan Üsküdar'da Selmanağa mahallesinde Sevh camii şerifi ve Bostan sokağında yeni 33,2 numaralı ve 330 zira arsanın (106) zira ma h»Wnde bir sakıf alttnda iki ahşap hane. Mezlcur emî^ktan 33 numaralı hane üc satıhta altı oda, iki sofa, iki h?'â bir taşlıth ve 2 numarah hane iki satıhta iki oda, ve halâvi muhtevidir. (650) Fatma Nezihe H. 4000 22764 Topane'de Kıhcalipasa mahallesinde Mesçit sokağında yeni 10, 10/1 numarah zemin katında: Methal, bîrinci kat>«da iki oda. mut fak, halâ ikinci katında: Üç oda. halâ, çatı katında: Basık ufak iki oda ve daraçayı ve birinci katmdan itibaren çıkmayı ve elek trik tesisatile tahtında dükkânı müştemil (68) zira arsa üzerinde kârgir hanenin otuz altı hisse itibarile yirmi dokuz hiesesi. (655) Mertmet Veysel Ef. 7350 22767 Bakırköy'ünde Kartaltepe mahallesinde Meşrutiyet caddesinde yeni 11 numaralı nim kârgir hane ile 13, 15 numaralı ahşap diğer bir hane. Mezlcur emlâktan 11 numaralı hane zemin katında: Methal, iki oda, mutfak, gusülhane, birinci katında: Uç oda, sofa, halâ, çatı katında: Bir oda, sofayı, iki balkonu ve aynca ahşap ahır ve odayı ve bahçesinde tulumbalı kuyuyu ve diğer 13, 15 numaralı hane bodrum katında: Üç oda, mutfak, zemin katında: Dört oda, kiler halâ, birinci katında: Dört oda, sofa, halâ, gusülhane çatı katında: Basık iki oda, sofayı ve iki balkon s arkada iki çıkmayı ve haricen etrafı came kânh antreyi müştemil ve (4000) zira arsanın 11 No. h hane (120) zira ve 13, 15 No. lı emlâk (250) zira mahallerinde mebnidir ler. (656) Naim B. 1755 22837 Kocamustafapaşa'da Balıkçıkirkor sokağında yeni 3 numaralı zemin katında: Methal taşlık, mutfak, halâ, asma iki oda, birinci katında: Bir oda, sofa, çatı katında: Oda ve daraçayı ve sarnıç kuyu ve elektrik tesisatını muhtevi (85) zira arsanın (50) zira mahallinde mebni kârgir hane. (659) Zeynep H. 22865 Samatya'da Hacı Hüseyinağa mahallesinde Nuriefendi sokağında yeni 7 numaralı ze min katında methal, taşlık, oda, mutfak, halâ, birinci katında: îki oda, sofa, sandık odası ve müşterek kuyuyu muhtevi (133) zi;a arsanın 185). zira mahallinde mebni ah • 22743 1050 gân olunur. I lemeleri ilân olunur. 1 şap hane. (661) Emin B. 8905 22885 Beyoğlu'nda Feriköy birinci kısım mahallesinde Poyraz sokağında yeni 5 numaralı bodrum katında: Odunluk, kömürlük, mut fak, hamam, zemin katında: Methal, oda. taşlık birinci katında: İki oda, sofa, kiler ikinci katında: İki oda, sofa, halâ, çatı ka tında: Bir oda ve camekânlı daraça ve ikinci katmdan itibaren çıkmayı havagazi ve elektrik tesisatını muhtevi (115) zira arsanın y (90) zira mahallinde mebni kârgir ha ne. (663) Hfoniye H. ve müteveffa Hulusi B. veresesi Celâl B. ve Fatma H. 2300 22918 Beyoğlu'nda Kamerhatun mahalletinde Karnavola sokağında yeni 33 numaralı bodrum katında: Mutfak, bir oda, halâ, zemin katında: Methal, iki oda, sofa, birinci katında: İki oda, sofa, halâyı ve elektrik ve terkos suyu tesisatını muhtevi (85) zira arsanın .iüfc.i (75) zira mahallinde mebni kârgir ha ne. (664) Fatma Rana H. 2370 23047 Bakırköy'ünde Yeni mahallede Cevizlik sokağında yeni 36 numaralı ve bodrumu ve zemin katında: Methal, iki oda, mutfak, halâyı birinci katında: Üç oda, sofa, halâyı ve elektrik tesisatını muhtevi (195) zira arsanın (145) zira mahallinde mebni ait katı: Demir parmaklıkh üst katı: Pancurlu ahşap hane. (670) Fatma İsmet H. 17670 23123 Beyoğlu'nda Kamerhatun mahallesinde Dalya sokağında 26 ve Camcı sokağında 23 nu marah bodrum katında: Çamaşırlık kömürlükler zemin katında üç oda, mutfak, halâyı ve diğer dört katta dört daireyi ve her dairede dörder oda, birer mutfak, birer halâyı ve bir daraça ile üç çıkmayı ve terkos, havagazi elektrik tesisatını ve altında dükkânı müştemil (131) zira arsa üzerinde mebni ittisalindeki müfrez diğer apartımanla methali müşterek apartımanın nısıf hissesi. Refika H. ve Sadi B. 5165 23208 Büyükada'da Kefala sokağında yeni 7 numaralı altında bodrumu olmak üzere zemin ka tında, üç oda, mutfak, halâ, birinci katında dört oda, sofa, halâ, balkon ve sarnıcı muhtevi (520) zira arsanın (165) zira mahal linde mebni ahşap hane. İ*mail Ef. 2390 23237 Bakırköy'ünde Kartaltepe mahallesinde Aksu caddesinde yeni 43, 45, 47 numaralı üzerlerinde birer odayı ve ayrıca müsakkaf bir mutfağı müştemil ve (570) zira arsanın (190) zira mahallinde mebni oda ve çatı katları ahşap ait kısımlan kârgir iki dükkân ve bir ahır. Halil Bedrettin B. Haseki'de Başçımahmut mahallesinde Müs2090 22826 tear sokağında yeni 14, 14 numaralı altın da bodrum olmak üzere zemin katında: Methal, bir oda, mutfak, halâ, gusülhane, birinci katında: İki oda, sofa, halâ, üzeri daraçayı muhtevi ve (90) zira arsanın (80) zira mahallinde mebni kârgir hane. Sabri B. 11455 23062 Kadıköy'ünde Caferağa mahallsinde Şifa sokağında yeni 18 numaralı bodrumunda odunluk kömürlük, hariç mutfak, zemin katında: Methal, dört oda, sofa, halâ, birinci ve ikinci katlarında dörder oda, birer sofa, birer halâyı ve ikisi cephede ve diğer ikisi arka kı sımda olmak üzere dört balkonu ve bahçesinde küçük havuz ve çam ağaçlarını muh tevi (1255) zira arsanın (200) zira mahal linde mebnİ nimkârgir hane. Hüseyin Naim B. Vakıf Paralar Müdürlüğüne temİnat İrae edilip sahiplerinin borçlarını vermemelerinden dolayı satılması icap eden yukarıda ıkraz numaralarile cinsi ve mevkii ve sair evsafı yazılı gayrimenkul emval, kanunu mahsusuna tevfikan (61) gün müddetle müzayedeye konulmus olduğundan talip olanların yüzde on nisbetinde pey akçelerıle her gün saat ondan on beşe kadar mezkur müdiriyete müracaat ey O / \ T > 1 ? \ Ye azimet ve avni n U r H ı y ıskelelerle Görele, ve Ünye'ye uğnyarak avdet edecektir. Fazla taisilât için Sirkeci Meymenet hanı altında acentahğına müracaat Tele, 22134 Hantalzade Tayyar vapurları Ayvalık postası Tayyar vapuru Her pazar günü akşatm saat 18 de Sirkeci'den hareketle Gelibolu, Ça nakkale ve Körfez tarikfle Ayvalığ'a azimet ve avdet eder. Yolcu bileti vapurda verflir. Tafsilât için Emînönü Rıhhm Han No. 5 Telefon: İstanbul 2 inci iflâs memurluğundan: Galata'da Tünel caddesinde Kalinikos Lhnitet Şirketi: Balâda ismi ve adresi yazılı olan firketin iflâsı açılıp tasfiyenin adi şekilde yapılmasma karar verflmiş olduğundan: 1 Müflisten alacagı olan veya mallarında istihkak iddiasında bulu nanlann alacak ve iddialannı işbu ilândan bir ay içinde eyyami resmiye müstesna olmak Szere her gün saat 13 ten 17 ye kadar Sultanahmet'te vaki Adliye bmasmda icrayi vazife eden ikinci iflâs dairesine gelerek alacaklannı kaydettirmeleri, ve senet ve defter gibi deliîleri her ne ise bunlann asıl veya musaddak suretlermi vermeleri, 2 Müflise borçlu olanlann yukarıda yazılı olan müddet zarfında borçlan miktannı yazdırmalan, hilâfına hareketin ceza kanunu mucibince takibat ve mes'uliyete uğnyacaklarmı bilmeleri, 3 Müflisin mallarmı nakit vc tahvilâtı ve buna mümasil kıymetli evrakını her ne suretle olursa olsun el lerinde bulunduranlar ister şah» ister banka ve sair müessese olsun bunla rm üzerinde haklan mahfuz kalmak şartfle o mallan ayni müddet zarfında daireye vermeleri, hilâfına hareketin ceza kanunu mucibince takibat ve mes'uliyete uğrıyacaklan, mazeret bulunmadıkça rüçhan haklarmdan mahrum kalacaklannın bilinmesi, 4 14/3/932 tarihine musadif pa« zartesi günü saat 14 te alacaklılarm ük içthnada haznr bulunmalan ve müflisin müşterek borçlulan ile kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin içtimada hazır bulunmağa haklan ol duğu ilân olunur. Üsküdar 6 m a icra memurluğundan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu karrer gramofon ve duvar seccadeleri bir pirinç mangal açık arthrma suretile 9/3/932 tarihine musadif çarşamba günü saat 10 dan 11 e kadar Haydarpasa İbrahimağa'da bahçıvan Tevfik Efendi hanesinde müzayedeye konulacaktır. Talip olanlarm mahalli mezkura gelmeleri ilân olunur. Fatih S. icrasından: 7 Koltuk, kanape, perde, kumaş 1 Gramofon Kolumbiya 10 Plâk Bir deynin temini istifası için mah cuz bulunan balâda muharrer üç kalem esya sehri halin 7 inci günü saat 13 te Sandalbedesteninde bilmüzayede satılacağı ilân oluntar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: