6 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

6 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 Mart 1932 Yeni Sekiz Silindirli Buick'in....Piyasaya Arzı BEŞiKTAŞ Dikîş Yurdu Az zamanda biçki, dikiş, kumaş üzermde her nevi boya üe resim ve tezyinat işleri öğretilir. Kayıt açıknr. Hosusî desrler verflir. Akaretler 64 Dr. İHSAN SAMİ Gonokok Aşısı Belsoğukluğu ve ihrüâtlarma karsı pek tesfrB ve taze asıdır. Divanyolu < Sultan Mahmut târbesi No. 189 , KİRALIK SİNEMA ontrolu GRiPE KARŞI Serbest idarenin tatbikındanberl tesbit edilen en büyük keşfiyat Ruick tekrar muzafferiyeti ihraz etmiştir. Yeni sekiz silindirli Buick, otomobil âleminde son iki devrelik başlıca tekâmülâtı muhtevidir. İşte bu tekâmülât meyanında WİZARD Kontrolu otomobillere dair yeniliklerin esas kısmını teşkil eder. Otomobilcilerce hüsnü rağbeti mucip olan WİZARD Kontrolu, yeni idare, yeni zevk ve seyrü harekette fevkalâdelik gibi sanayi aleminin yeni üç büyük mezayalarından müte rekkip olup otomobil istimali husu • suna tamamen yeni kolaylığı bahşetmektedir. 1 Otomatik Kavrama. Kavrama pedalini istimal etmeksizin püIÜZSÜZ ve sühuletle biitün dişlilerin kavramasını mümkün kılmaktadır. 2 Yeni ve müterakki serbest İdare Şoförün arzusu veçhile daima mütenavip harekete intikali mümkün kılmaktadır. 3 Syncro Mesh çeliğinden mamul sessiz çahşan Şanjeman ikinci vites dişlisi sessizce çalışmakla be raber yiiksek sür'ate verilmeden evvel 60 kilometrodan fazla sür'ati birden bire ziyadeleştirmektedir. Bu otomobilde bir kerre gezintide bulunmanız ile, idare kolaylığı ve seyirdeki zevkin sizce mükemmeli • yetine kanaat kesbedileceği bedihi olmakla bu otomobili netice itiba • rile diğerlerine tercih edeceğinize kani bulunmaktayız. Bilhassa kadınlar, bu fevkalâde yeni mezaya olan, basit, ve otomobil harekette iken kolaylıkla idare edilen Wizard Kontrolunu takdir edeceklerdir. İşte bu yeni sistem kontrol bütün Buick keşfiyatımn en ruhlu, en âlâ ve en mühim bir rüknünü teşkil etmek tedir. İzmir'de Birind kordon'da kâin maruf «Sakarya» sineması kirahktır. Arzu edenlerin îstanbul Beyoghı posta kutusu No. 2092 müracaatleri. İstanbul 5 inci icra memurluğundan: Parsek Efendiye borçlu Mihran E. fendi ile Madam Hayganos'un mah • cuz bulunan ve «800» lira kıymetinde bulunduğu takdir edilen Balıkhane ka»ri pişigâhında vaki dalyan ile Kumkapı önünde diğer dalyan mahalli ve raüştemilâti kasri mezkur pisigâhından ta ki Zeytinburnu mahalline varraca dalyan ve voli mahallerinin üç rubu hissesinin yedi hisse itibarUe iki hissesi birind açık arttırmıya konulmuştur. Birinci arttırması 9 / 4 / 9 3 2 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar îstanbul besinci icra dairesinde yapılacakhr. Şartnamesi 19/3/932 tarihinde divanhaneye talik edilecektir. Arttırmıya isthak etmek için müsteri lerden % 1 0 teminat almır. Hakları tapu sicfllerile sabit olmıyan alacakhlar, diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve hnsusile faiz ve masarife dair olan iddialarımn ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde ev raki müsbitelerile bfldirmeleri lâzun » dır. Aksi halde haklan tapu siciDerile sabit olmıyanlar sabş bedelinin payla* v masmdan hariç kalnlar. Alâkadaranm icra ve iflâs kanununun 119 uncu maddeai hükmüne göre tevfiki hareket etmeleri ve bu hususta fazla malumat almak istiyenlerin 930/3024 numara ile istanbul besinci icra memurluğuna müracaat etmeleri ilân olunur. ödemis icra memurluğundan: ödemiş'te Teshilât bakkaliye ma ğazası sahibi Datbey'li Hacı Ali mahdumu Mehmet Nuri Efendinin ödemis asliye hukuk mahkemesmce 6 kânunuevvel 931 tarihinden itibaren iflâsma dair verilen karar Mahkemei Temyizce tasdika iktiran eylemi* olmakla mu • maileyh zhnmetinde alacağı olanlarm veya ernval veya eşyasına ist&k&k, jddia edenlerin îsbu tarihten itibaren bir ay zarfında alacaklannı ve i ödemis icra ve iflâs dairesine kaydettirmeleri ve vesaild sübutiyelerinin asıl veya sureti musaddakalanm tevdi eylemeleri ve kezalik müflisin mallarını her «e suret ve sıfatla olursa olsun ellerinde b ''Tiduranlarm o mallar üzerindeki 1 ın mahfuz kalmak sartile ayni müddet içinde icra dairesi emrine teslim etmeleri ve etmedikleri takdirde cezaî mes'uliyete uğruyacakları ve makbuf mazeretleri bulunmadıkça rüçhan haklarmdan mahrum kalacaklan ve ta • rihi ilândan nihayet on gün içinde alacaklılann ve müflisin müşterek borç • Inlan ile kefillerinin ve borcu tekefful eden sair kimselerm ilk içtimaa gel • meleri ilân olunur. EN UCUZ İLÂÇ MARTEL KONYAGIDIR (üç yıldızlı veyahut V. S. 0. P) Dr. HODARA CİLT, SAÇ ve ZÜHREVİ hastahklan mütehassısı. Beyoğlu Tünel sokağı No. 11 Elektrik Şirketi karşı sında öğleden sonra 2 den 8 e kadar kabul eder. Telefon: B. O. 2136 AZİMET DOLAY1SÎLE RÎZAYI TARAFEYN İLE SATIŞ Bomonti tramvay istasyonu karşısında kâin Şişlipalas apartımanının 2 numaralı dairesinde bulunan eş yanın kâffesi rizayi tarafeyn ile satılacaktır. Satış 4 mart cuma günü saat 10 dan 17 ye kadar icra ve tnüteakıp günler ayni saatlerde devam edilecektir. İstanbul 4 iincii icra memurluğundan: Tamamma 16890 lira kıymet tak dir edilen Boğaziçi'nde Kandilli ma hallesinin atik Kandilli cedit Göksu ve Kandilli caddesinde atik 6, 7 cedit 25/25/1 numaralarla murakkam Kandilli caddesinde 7 numaralı dağı müslemil ve derıraünde cari bir çuvaldız mai leziz ile ciki bap sahilhanenin (harem ve selâmlıklı elyevm bir bap sahilhanenin) tamamı dört yüz hisse itibarile seksen sekiz hissesi açık arthr • mıya vazedilmiş olup 19/3/932 ta rihinde şartnamesi talik edilerek 0/4/932 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra dairesinde açık arttırması yapılacakhr. Arttırmıya iştirak için mezkur 88 hissesinin yüzde yedi nisbetinde pey akçesi alırız, müterakim vergi, belediye, vakıf icaresi müşteriye aittir. İcra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesine tevfikan hakları tapu $icillerile sabit olmıyan ipotekli ala caklılar ile diğer alâkadaranm ve irti fak hakkı sahiolerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı ilân tarihinden itibaren yirmi şrün içinde evraki müsbjtelerile bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan taou sicfllerile sabit olmıyanlar sabş bedelinin paylaşmasından hariç kahrlar A'skadarların işbu maddei kanuniye ahk4mına göre hareket etmeleri ve dah faz'a malumat almak istiyenlerin 930/608 dosya numarası ile memu rîyetimize müracaatleri ilân olunur. İstanbul'da Yusufyan Hanmda Hanna Barsom Ef. yazıhanesinde Mehtnet Hafızof Efendiye: İstanbul 3 iincü icra memurluğundan Rıza Refai Beye 300 lira mukabilindı terhin eylediğiniz üç bakır kap de • runiinde madra 2500 gıram sikletindı gülyağı hakkında maafaiz ve masarif rehnin paraya çevrilmesi yoluyla vaki takip talebi üzerine tarafınıza gönderilen ödeme emrinin zahrına mübasiri tarafından verilen meşruhatta mezkur mahalde olmadığınız ve elyevm ikamet gâbmızın meçhul bulunduğu gösterü mesine binaen ilânen tebligat icrasına karar verilmistir. Tarihi ilândan itiba ren bir ay içinde müracaatle bir itiraz dermeyan eylemez ve anı takip eden on üç gün içinde borcu eda eyleme diğiniz takdirde gıyabınızda muamelei icraiyeye devam olunacağı mezkur ödeme emrinin tebliği makamına kaim olmak üzere ilân olunur. İstanbul 5 inci hukuk dairesinden: Bekir ve Mehmet Beylerin Beşik ta*'ta İdadiye caddesinde Akaretler'de 6 numarah hanede Melek, Makbule, Cahide, Mebrure, Hatice, Kevser Küşeviş Hanımlarla Eşref, Hüseyin, Nusret Beyler aleyhine ikame eylediği tashihî kayıt davasmdan dolayı evraki da va suretleri ikametgâhlanna gönderilmiş ise de ikametgâhları meçhul bu lunmuş olmasındannasi bflâtebliğ iade edilmis ve bermucibi talep ilânen teb ligat icrasına karar verilmis olduğundan mezkur suretler tebliğ makamına kaîm olmak üzere mahkeme divan • hanesine talik kılındığı gibi evraki havadisle de ilân olunur. Yeni Güzellik Yeni Harekât Liderlik Yeni Konfor ve SühuLet arasında daha uzun tul: Fişer mamulâtından olan yeni zarif şekildeki karoseriler tulen yeni bir cazibe yatkın, görünüşçe letafeti haiz bulunmakla beraber, yeni sistem radyatör, fenerler, çamurluklar ve motör kapotu kapakl^rı cidden asri bir zarafetin timsali dercesinde nadi dedir. Buick'in supapları tepeden ufkî sekiz silindirli daha büyük mo töründe mütekemmil mahrukat sistemi ve mütekemmil motör yağ hararet nazimi, bu yeni Buick'i kendi fiyat sınıfı derecesindeki otomobillerin en yükseği sırasına çıkaran mezayalar dır. Yol sarsıntılarını izale ederek binenlerin huzur ve istirahatini temine medar olan yaylara ilâveten yeni Buick'e Seyir Nazimi tesmiye edilen yeni bir basıta techiz edilmiştir. Bu basıta direksyon simidi altında ufak bir manevela ile idare edilip gayet ra kik olarak icrayı fiil etmesile müspet netice verir. Yeni ve pek artistik bir tarzda tertip dilen tablo kısmı her bir aletin Iâyıkile mer'i ve sühuletle idare olu • nabileceği bir surette ve gayet şık bir şekildedir. Elektrikle müteharrik yeni benzin müşiri, her bir sür'atte müsbet olarak çahşan sifonlu ön cam sileceği, yeni ve mütekemmil iştial ve tebrit sistemi gibi daha bir eok mezayalar Buick'e konfor, kolaylıkla idare ve harekâtta fevkalâdelik ve şeklen zerafeti bahşeden avamiii teşkil eder. Yeni Buick'i görmek ve bunda bir gezintide bulunmak üzere teşrifinize intizar edilmektedir. 1932 M0DELİ YENİ O. T. T. BUİCK A. Ş. OTOMOBİL İSTİKLÂL CADDESİ BEYOĞLU, 239, HER KESİ MEMNUN EDER TİCARETİ T. A. Ş. İSTANBUL ANKARA: HANİF ZADE BİRADERLER Memedek; çocuklara gıda YILDIZ ÇOCUK UNU Fazla fosforu ve vitamini vardtr. Çok besler Deposır. Hasan Ecza deposu Doktor Ali Vahit Beyin MİMAR, MUHENDİS, MUTAAHiTLERE Marmara adasîndald blijrük fabrikasinındünyaca makbul ve maruf Ifstanbul'da Uukapanı'nda Mermertaş Türk Anonim Şirketi depolarından tedarik edebilirainiz.Şirketl Jdepolannda her nevi ihtiyaca uygun hazır menner stokları mevcuttur. Şirket büyük siparişleri enj |kısa zamanda arzuya göre hazıriar. Şirket kontenjandan evvel ecnebi mallarına karçı yaptığı tenzi"âth rekabet fiatlarını muhafaza etmiştir. Telefon: 22604 MERMER TA$ TÜRK ANONİH $İRKETİNİN Temiz. mefin. beyaz, mamul ye gayrımamul mermerlerini en efıven fiaf ve en miisaif sarflarla HEREKE NENSUCAT FABRİKALARI FiLMi Bu hafta Hereke'yi sinemada göreceksiniz. Sevdiğiniz ve kumaşlarını memnuniyetle kullandığınız memleketin en müterekki kumaş fabrikası olan HEREKE FABRİKALARININ BUTÜN İMALÂT SAFHALARINI GÖSTEREN FiLİM Bu hafta OPERA'da ( Moskova Çocuklan ) filimine ilâveten kös'erilmektedir. Görmeğe gitmeği unutmayınız, Fatih sulh icrasından: Bir deynin temini istifası için cuz bulunan sekiz adet mııhtelif hah sehri halm yedinci günü saat Sandalbedestenmde bilmüzayede lacağı ilân olunur. mahrenkte 13 te satı TECRÜ8E Dünyanın bütün diş macunlarını ETTİM Yalova Malmüdürltiğünden: Samanh köyünde şarkan değirmen su bendi garben sose yolu şimalen değirmen bendi ve sose cenuben de Emlâki Milliye tarlasile mahdut 60 dönüm tarlanın mülkiyeti müzayedeye çıkarılmıştır. Ta liplerin 13 mart 932 tarihine musadif pazar günü Yalova MalmüdürIüğüne müracaatleri. Bunlann içinde tercih ettiğim yegâne diş macunu oksijen sayesinde istihzar olunan "BİUKS W tur. 70 yaşında olmama ragmen "BlC;KS n diş macunu ve fırçası savesinde dişlenm mükemtDel oldugu gibi diş etlerim gayet temiz ve ağzım daıma iyi kokar. Umuml neşrtvatt Utare eden Yaa tşleri mMurü: Kemdt SaliH Matbaacütk ve Neşrtyat Turk Anonim Şirketi Istanbvl

Bu sayıdan diğer sayfalar: