7 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

7 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SEKîZİNCi YUNUS No. 2oI4 Sahip ve Basmuharriri ( f İDAREHANESİ: İfi^onflaıuiBMyeLırsiMidg faırn fl feigraf: İstanbul Cumhariyei :' Pnf Başmuharrtr 22369 Tahrir mudUrU 2323»j iöare müdürü 2236S. Matfaaa 20473 Cu m h u ri ye Umumî müdürler dün u zun bh* içtima yaptılar pon PAZARTESi 7 MZRT 1932 ŞERAİTİ |TÜR*KİYE7ÇTN "HARİ(TTÇJN"İ • Seneliği t 2700 : 6 Ayhğı | 750 Kr. *1450Xr.*: : 3 Aylıgı | 4 0 0 Kr.< 800Xr.*j İÜDDET: •A A^iığıj 150 Kr. ftushası her yerde r Türkiye halkının ekseriyeti çiftçidir; İnhisarların nakli Çin'liler son harpte çiftçi, para etmiyor diye buğday Yeni şekil için kad lOflOO asker kaybettiler! ro yapılıyor ekmezse felâket olur! Iki taraf çarpışmağa devam ediyor, JaMahsul, bu sene de fazla ohırsa, buğdaydan alınacak vergi hazineye 30 milyon lira kazandıracaktır İki kuvvetli manivelâ: Buğday ve bütçe 4 Kuruştur Bahriye Nazırı Şanghay'a geliyor Çiftçiyî himaye için... Bir un taciri Avrupa'da ve Balkan'larda alınan tedbirleri anltıyor Dunku içtimada bulunanlardan Muskirat Inhısan Tutün İnhisan Umumî Muduru Müdür vekili Astm B Husnu B. Tütün, Muskirat, Barut ve Tuz İnhisariarı müdürleri dün sabah Tütün İnhisar İdaresinde bir içtima yap • mışlar, saat on ikiye kadar müza • kerede bulunmuşIardır. Saat on ıkide dağılan inhisar müdürleri saat ikide tekrar toplanarak saat altıya kadar mesgul olmuşlardır. Müdürler, bu içtimalarda, dört inhisar idaresinin tevhidinden sonra Ankara'ya nakledilecek şubelerle, Istanbul'da kalacak kısımların kadro • ları üzerinde tetkikat yapmışlardır. inhisar idarelerinin muhasebeleri, hukuk müşavirlikleri, sicil şubelerî, satış ve mubayaa teskilâtı, tef tiş ve murakabe heyetleri birlestirilece^ir. Bu idarelerdeki ziraat, ticaret, fabrScasyon gibi teknik işlerle uğraşan Ün tacirlerinden Balcızade Mehmet Bey kuımların ise tevhidi kabil olma de Mehmet Bey dün bu mevzu et • dığı için bu kısımlar piyasa ve transit rafında bir muharririmize demiştir merkezi olan şehrimizde bırakılacakki: tır. İstanbul'da kalacak kısımlar, bu« MüstahsiUerin buğdaylanm u«*da tef kil olunacak, (tnhuarlar İtcuza sattikları ve ziyan ettikleri rau tanbul Müdürülğü) namı altındaki \ hakkaktır. Onları bu zarardan kur\ tarmak zamanı gelmiş, hatta geç • müdürlüğe ilhak edileceklerdir. Ankara'ya gidecek şubeler de, ' mektedir. Gümrük ve Inhisarlar Vekâletindeki Bu hususta muhtelif memleket İnhisarlar Umum Müdürlüğünü teşlerde muhtelif usuller tatbik edil • kfl edeceklerdir. mektedir. Balkan hükumetleri ayrı, İnhisar müdürlerinden mürekkep Avrupa hükumetleri ise büsbütün komisyon, Vekâletten gelen son ta * (.Mabadi 3 üncü sahifede) limat üzerine gerek Ankara'ya nakledilecek şubelerin, gerek burada ka lacak kısımların kadrolarını hazır Iamağa başlamıştır. Bu kadrolar Vekâlete gönderilecektir. I Şimdiye kadar yazdıkiarımızı hulâsa edersek ezcümle şu neticelere varmış olduğumuz görülür: 1 : Türkiye'mizde bir kaç senedir buğday fiatı köylünün belkemiğini kıracak veçhile ucuzdur. 2 : Buğdaym ucuzluğu hasebile bugün Türkiye'de en ucuz olan gıda maddesi ekmektir. Ancak ekraeğin bu ucuzluğu köylü aleyhîne olan, çiftçinîn mesaisini adeta yok pahasına istihlâk eden bir ucuzluktur. Başmuharririmiz Yunus Nadi Be3 : Türkiye halkının «kseriyetini yin ortaya attığı buğday mes'elesinin teşkfl eden köylü ve çiftçi halkın i«uyandırdığı alâka devam etmektedir. tihsalinin bu kadar fiattan düşmesi buhranı bizde son haddme kadar teşVerilen raarumata göre hükumetin dit eden bir âmildir. Köylünün iştira buğday çiftçilerini himaye için dii • kabiliyetî pek zîyade azaldığı icindir şündüğü tedbirler hakkında Ziraat ki çarşılarda, pazarlarda durgunluk Vekâleti erkâmndan bir zat şu be hasıl olmuş, uraumî faaliyete halel yanatta bulunmustur: gelmiştir. « Memleket çiftçisinin iatihsal 4 : Devlet bütçesi de bittabi bu ettiği buğdayı satmak için gördüğü vaziyetten müteeseir olmuştur. Dev zorlukları nazari dikkate aldık. Bulet bütçesînde yalnız uraumî hizmet • lerin tenkUi suretiie yapılacak ta • nunla mefgulüz. Bu hususta Icra ettiğimiz tetkikat bitmiş ve bazı esasat sarruflarla derdin o da zahirî olatesbit edilmiştir. rak yalnız bir kısmına deva bulunur. Maksadımız, çiftçimizin asrî ve Bu yol ile hakikatte buhran biraz fennî usulde buğdayı yetiştirmeuni daha şiddetlendirilmiş olur. 5 : Türk köylüsünün hactm itibari temin ve bu »uretle Avrupa piyasa sını elde etmektir. le de, kıymet itibarüe de en büyük Bu sene Yunanistan'a mühim raikolan bellibaşh istihsali buğdaydır. tarda ihracat yaptık. Gelecek sene de Her Utihsale mümkün olduğu kadar Italya'ya ve «air memleketlere mühim fazla kıymet vermek îçin uğraşılmantiktarda buğday ihraç edeceğiz. lıdır. Ancak fazla itinaya mazhar Yalmz şunu söyKyeyim ki gerek olmak hususunda buğday bütün is * hariçte satılan, gerek dahilde istihlâk tihsallerin basında gelmelidir. edilen buğdaydan çrftçimiz müsbet 6 : Kunseye çok ağırlık teşkil etbh faide görmemiştir. Yaptığımız meksizin buğday fiatını biraz yük • tetkiklerden sonra çiftçimizin de eselttnek kabildir: Köylü lehine ola meğine mukabil faide görmesini arzu rak ve bütçe menfaatine olarak. etmekteyiz.» 7 : Şimdiki vaziyete nazaran ek • *** mek fiatını 7 den yalnız 12 kuruşa çıkarmakla aradaki 5 kuruşluk farktstanbul un tacirlerinden Balcızaian yarı yarıya köylü lehine 30 müyon ve bütçe için de 30 milyon lira temin edebiliriz. Bugün dünyanın hiç bir memleketinde bizimki gibi buğ'dayın cihan piyasasına göre ve bu kadar ucuz ekmek yenildiği yoktur. Yunanîstan'da ekmeğin kilosu 19 kuruştur. Bizde de vaktile 1819 kuruşa ekmek yenilmiş idi. Şimdi tasavvur olunan 12 kuruş kimseye çok gel • mez. Ancak bununla iki taraflı büyük bir dert halledilmiş olur. Atina 6 (Hususî) M. Venizelos İşte yazdıklarımızın başlıca hulâdün meclisi meb'usanda Yunanistan'ın sası budur. Biz buğday ihracatçısı bir vaziyeti maliyesi hakkında uzun izahat memleket olmadığımız için buğdayı veren bîr nutuk irat ederek bu vaziyete Inymetlendirmek ameliyesini başka Yunan millî parasının istinat ettiği İnmemleketlere ve ezcümle buğday ih giliz lirasının sukutu ve Londra bor racatçısı memleketlere nisbetle çok sasmın muvakkaten ikrazata kapanması kolay yapabiliriz. Hatta bunun kendL» bir âmil olduğunu söylemiş ve drah • kendine hasıl olduğunu görmekliğiminin kıymetinin muhafazası için sarmiz ihtimali de yok değildir. Ancak fettiği mesaiyi ve son Avrupa seya • bizim bütçe derdimizde bugün millî hatini izah eylemistir. en büyük mes'elelerimizden birini M. Y**izelos Cemiyeti Akvam îkteşkil etmekte olduğu cihetle önü • tisat komisyonunda Yunanistan için müzdeki mevzu üzerinde çalışırken gayrimüsait bir karar verildiği halde, köylünün iştira kabiliyeti ile beraber kabinesinin istifa edeceğini de beyan bütçenin kuvvet ve muvazeııetini teederek bu takdirde buhrana karşı kuvmîn etmeği de göz önünde bulundurvetli bulunmak için bir temerkiiz kabimağa mecburuz. Bütçenin kuvvet ve nesi teşkili hususunda muhalefet rüe • muvazeneti, basta köylü olduğu halsasmın vatanperverliğine müracaat eyde, bütün milletin ve tekmfl memlelemiştir. ketin en yüksek menfaati icabı ve en M. Venizelos'un nutkundan sonra hayatî mes'elesidir. Buğday üzerinde muhalefet reisleri söz alarak bu hu köylü ve bütçe bu iki mes'eleyi birden halletmeliyiz ve halledebiliriz. susta Cemiyeti Avakm İktisat komisyonunun kat'î karan anlasıldıktan sonra Bu izahata sjöre demek olur ki beyani fikir edeceklerini söylemişlerdir. mes'ele ikidir: İktisadt ve malî. M. Venizelos'un meclisi meb'usan İktisadî kısımda buğdayın köylü daki bu sarih ve kat'î nutku ecnebi muhabirler tarafından mufassal telgraf lehine olarak biraz daha fazla para larla her tarafa bildirilmiştir. Memaiiki etmesini ve malî kısımda ise gene ecnebiyeden gelen gazete telgrafları bu bugünün bu en ucuz maddesinden nutkun büyük bir tesir yaphğını bil oazînenin de müstefit olmasmı istidirmektedirler. yoruz. Buğdayı çiftçi lehine kıymetlen Yunan hükumeti, İktisat komisyo dirmek îçin her memleket kendine nunun kararına büyük bir nikbmlikle görebazı usuller tatbik ediyor. Mes'e intizar etmektedir. le ihracatçı memleketlerde daha zor< Cumhurîyet Bugünlerde Paris'te dur. Biz ihracatçı bir memleket ol • içtimalanna başlamış olan Cemiyeti Akmadığımız için bizim müracaatine vam İktisat komisyonu mukarreratile mecbnr olacağımız usulün çok daha Yunanistan'ın vaziyeti arasındaki mükolay olacağını görüyoruz. nasebeti izah etmiş olmak için ilâve edelim ki: Cemiyeti Akvamm bu İktisat Bizde buğday mahsulü şu üç şıkkomisyonu arasıra toplanarak muh tan hâli değildir: telif memleketlerin iktisadî ve malî 1 : thtiyacımızdan biraz fazla. vaziyetlerini tetkik etmekte ve tetki 2 : thtiyacımıza yetecek kadar. kahmn neticesine göre bazı mukarrerat 3 : İhtiyacımızdan az. ittihaz eylemektedir. YUNUSNADl Yunanistan bundan akdem vaziyeti (Mabadi 3 ünctt sahifede) Ziraat Vekâletinin Yaptığı tetkikat Ziraat Vekâletinin düşünceleri Capey doannda, Japon topçvsu tarafın bomtardıman edtten Wr çtn siperi dan Changhai 6 (A.A.) Çm menaChapei, Kiangwan ve Voo<ufig mu • biinden teresşüh eden haberler Ja harebelerinde Çin'lilerin düçar ol pon taarruzlanmn NanziangKia dukları zayiat, 7000 telef ve 3000 yatingTaitzang hattı boyunca devam ralıdan ibarettir. Bu zayiatın Japon ettiğini, Kianahan ile SouTcheou ü zayiatının 10 misli olduğu söyleniyor. zerinde de Japon tayyarelerinin faaBundan başka Japon tebliğleri, Hyette bulunmakta olduklannı bil Woosung istihkâmlarının Çin'IUar tadirraektedir. rafından tahliye edilmeden evvd Japon tebliğleri, alelâde mıisadeberhava edilmş olduğunu ilâve ey me telâkki ettikleri bu muharebelerin lemektedir. mes'uliyetlerini Çin'lilere atfetmek Japon kuvvetleri başkumandanı jetedirler. Bu tebliğlere nazaran son IMdbadi 4 üncü sahifode) Halife olmak istiyen Meclis Reisi ?? m * • • *• . Gazi'nin, siz Hukuku Esasiye Profesörü değil sokakbaşı avukatı bile olamazsınız dediği Celâlettin Arif Bey Yunanistan'da buhran mı l l » l I» Cemiyeti Akvam, borç taksitlerini tehir etmezse M. Venizelos çekilecek "çekileceğini sbyliyen M. Venizelos maliyesinin müsaadesizliğini ileri sıirerek borçlarının taksitlerinin muayren bh müddet için tahirini talep eylemişti. Komisyon da Yunan vaziyeti ma liyesmi tetkik etmek üzere M. Nimayer isminde bir maliye mütehassısını Yunanistan'a göndermişti. Mumaileyh te raporunu komisyona göndermiştir. Şimdi bu komisyon Yunanistan'ın bu talebi hakkında da bir karar verecektir. Yunanîstan'da siyasî bir buhran tevlit etmesi ihtimalinden bahseden yukarıki telgrafta mevzuu bahis karar bu ka rardır. M. Venizelos istifa ederse kim gelecek ? Atina 6 (Hususî) Venizelos kabinesinin istifası takdirinde mehafili siyasiye meb'usan intihabatının icrası için muvakkat kabinenin M. Papanas tasiu ile Jeneral Kondilis tarafından teş kil edileceğini zan ve tahmin eyle • mektedir. Yeni Gün gazetesi evvelâ Reisi • cumhur olup sonra Halif elik ilân etmek malihülyasına düşmüş bir Meclis Reisinin kendi el yazılarile yazılımş bir tomar vesikalarını elde et miş. Bir kaç gündenberi bu hayret olunacak efsaneleri neşredeceğinî îlân edip duruyor. Bugün de başlıyacak... Bu kadar batıl hırs ve heveslere kapılmış Meclis Reisinin kim olabileİstanbul Vi ceğini tahkik ettik: Meğer bu celâlâyeti Defter detli zat Celâlettin Arif Bey imiş! darlığına tayir Dosyaya sımsıkı sarılmış olan Yeni edilen Mustafa Gün tahrir heyeti Celâlettin Arif BeBey, Maliye yin el yazılarından mür»kkep bu • Başmüf ettişi Na lunan bu vesikalarda rejime ve anın zun Ragıp Beyen benam ricaline karşı derin ve dehle Defterdar şetli kin ve gayızlarını saklıyama lık teşkilâtın mıs olduğunu da bize ifşa ederek da yapılacak kendisi böyle yapmak için ne gibi "•îdttfe olmağt kuran Celâlettin Arif Bey teftişat hak sebeplerin takaddüm etmiş olacağı kında görüş dumanları silindi. Maamafih bütün hakkında malumatımızı rica etti. müş ve bu hu Celâlettin Arif Beyden ve onun kin hiçliğine ve bütün sakat hareketlerisusta bazı mu ne rağmen Celâlettin Arif Bey An lerinden ve gayızlarından bahsolu karrerat ittihaz Dejterdarhk Varıaa' nunca gözümüzün önünde şimdi ma kara'da başhyan hakikî millet hâ • mudırıyetme tayın olunmuştur. (lutfen sahifeyî çettrimz) ziye karışmış bir sürü hâdiselerin edilen Hıhvi Bey Defterdarlık ıııııınımıııııilliiııııııııııiıııııııiıııınıııııııiıııııııııııııııııııınıııuıııiMtııııııııııııııııııiMMiıııııııııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııımı işlerinin umumî bir teftişe tâbi tutullerinin umumî bir teftişe tâbi tutulması muhtemeldir. Bu teftişat bil hassa varidatın tahsili işi etrafında icra edilecektir. Mustafa Bey dün İstanbul ve Beyoğlu cihetlerindeki malmüdür lüklerini tef tiş etmiştir. Bugün de bu teftişata devam edecektir. Dün akşam geç vakit DefterBir kısım amele tarafından işsiz darlık muhakemat müdiriyetinde hakaldıklarından bahsederek kendile • zine vekilleri toplanmışlar ve hazi rine iş bulunması, diğer bir kısmı taneye ait müterakim davaların intaç rafından da yevmiyelerinin tezyidi ve takibi ve bazı cezaî işler hak • beyanile Vilâyete verilen 300 imzalı kında görüşmüşlerdir. istidadan bahsetmiştik. Vilâyet bu Yeni defterdar, teftişatı netice • işin tahkikini polise havale etmiştir. sinde, lüzum görürse Defterdarlık Dünden itibaren bu imza sahip memurları arasmda bazı tebeddülât lerinden bazılarile; tütün depolarını, ta yapacaktır. trikotaj fabrikalarını dolasarak a • Defterdarlık varidat tahsil müdi • meleden imza toplamak hususunda riyetine, eski teskilâtta birinci sube önayak olanlardan bir kısmı Poiis müdürlüğünü ifa ederken bilâhare Müdiriyetine davet ve ifadelerine pul şube müdürlüğüne tayin edilen müracaat edilmiştir. Bu mes'ele doHilmi Bey tayin edilmiş ve Hilmi Bey Iayısile bazı kimselerin nezaret al dünden itibaren yeni vazifesine baş tına ahndıkları söyleniyorsa da Vali Polıs Muduru A' *!~a Bey Iamıştır. Tahsil müdürü Nafiz Beye muavini Fazlı Bev hiç '..': '"n neAlâkadar zevat bu işte behemehal Hilmi Beyin eski vazifesi teklif edil zaret altında bulunmadığını söyle • (Mabadi 3 uncü sahıfede) {Mabadi 3 uncu sahifede) miştir. Defterdarlıkta Varidat Müdürlüğüne Hilmi B. tayin edildi 300 imzalı istida Istidayı imzalatan ve imzahyanlar poliste istanbul'da kaç v var? f

Bu sayıdan diğer sayfalar: