7 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

7 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Camhuriyet 7 Mart 1932 İhracat ofisinde Sehir ve memleket haberleri tÖtl DTÛG Siyasî icmal Dün Bari sergisine iştirak eden mües Fazla yazan Telefonlar seselerin diplomaları dağıtıldı Bir çok kimseler Ali Ya verBeyi taklit ediyorlar Belediye müfettişlerinden Ali Yaver Bey, evindeki telefon hiç kullanılnaadığı halde kendisinden fazla mükâleme ücreti talep edildiği için şirket aleyhine dava açmıştı. Bu hâdiseden sonra bir çok kimseler telefor mükâJemelerini kontrola ve icap eder notları almağa başlamıslardır. Diğer taraftan Ali Yaver Beyin davası münasebetile Telefon şirketi hakkmda yapılan tahkikat ta devam etmektedir. Şirket müdürü Mr. Vatson bundan evvelki ifadesmde otomatik maki Diploma teozK meta siminden Wr intiba nelerin fazla mükâleme kaydedemiyeceklerini, bu işte hata olduğunu, thracat ofisî geçen wne «Bari» de raportör Akil Emrullah Bey kısa bîr yaptırdığı tahkikat neticesinde daha açılan beynelmilel sergiye iştirak et nutuk söylüyerek iki memleket müınek istiyen tüccar ve san'atkârları nasebatı iktisadiyesinden ve hususile etraflı malumat verebileceğini söy(Bari) de görülen hüsnü kabulden Iemişti. mıza büyük yardımlarda bulun • sitayifle bahsetmiş, diploma kaza • rnustu. Telefon sirketînin tahkrkatı henüz «Bari> sergUi heyeti ihracat ofi nanları tebrik ile diplomalannı ver • bitmemiftir. Bittikten sonra Mr. Vatsinin bu hizmetini sitayisle kaydeden mistir. Bundan sonra ttalya Ateşe ko son tekrar Beyazıt polis merkezine bir mektup göndermiş, ayni zamanda mersiyalı da kısa bir nutuk söylemis, giderek ifade verecektir. hazıruna lhnonata ve bisküvi ikram istirak eden Türk müesseselerinden bazılarına da birer diploma yolla • olunmuştur. mıstır. Bari sergisinde diploma kazanan Dün, İtalya ataşe komersiyalı ile müesseseler ve tacirler şunlardır: İstanbul ttalya Ticaret Odası reisi Sanayi ve Maadin Bankası, îş Limitet Belediyece Millet mekteplerine ve erkânından bazıları ihracat ofi Şirketi, Türkiye Tütün tnhinan, AK her sene otuz bin lira tahsisat vesine gelmişler ve bu diplomaların Vâfi ve mahdumlan, Hafız Rüştü ve rilmektedir. Geçenlerde Umumî Mectçvzi merasiminde hazır bulunmus • Saim biraderler, şekerci Hafız Mus* lisin bir içtimaında bu mes'ele mevlardır. tafa ve mahdumu, Selim Menali, zuu bahsedUmis, millet mektep Elnekave miiessesesL Bari sergisine Ofis namına giden lerine devam hususunda gösterilen tMIUIHIUminHrilltllllUIIIIMIIIIIIIIIIIIHIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllHIIIIIIIII MIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII ihmalden dolayı yardımm heba ol duğu ileri sürülmüştü. Bunu nazarî dikkate alan Belediye riyaseti, Belediye müfettişlerine emir vererek millet mekteplerinin vaziyeti hak krada tetkikatta bulunmalannı bil dhmiştir. Müfettişler tetkikat icra sma baslamışlardır. Bir iki güne ka dar mesailerini bitirecek ve rapor • larmı vereceklerdir. Bu raporlar almdıktan sonra yeni bütçedeki yardım Oün akşam gazetelerinden biri BeCebren kadın kaçırmak ve bu kamiktarı kararlaştınlacaktır. lediyenin yeni belediye kanununun dına taarruz etmekten suçlu Cemal, 157 inci maddesine istinaden sevahili Selim ve Mustafa isminde üç mazmımütecavirede vapur işletme hakkını alYeniden satm alınacak itfaiye Ie • nun muhakemesi dün Ağırceza mahmak için hükumet nezdinde teşebbüvazımı için yapılan münakasa bit kemesinde ikmal edihniş ve karar satta bulunduğunu yazıyordu. miş; teklif zarfları açılarak tetkik edilmeğe baslanmıstır. Bütün leva • Belediye böyle bir müracaatte bu • tefhim olunmuştur. zım ihale tarihinden itibaren beş ay Tahkikat evrakına nazaran üç hınmamıştır. Belediye kanunundaki zarf ında tesellüm edilecek, yeni ali madde şimdiye kadar imtiyazı verilme maznun Şadan ismînde bîr kadını nacak arabalar mevcutlardan daha miş olan yerlere aittir. cebren kaçırmışlardır. Bunların cttmükemmel ve daha sür'atli olacaktır. Seyrisefain mehafili de buna ihtimal rümleri sabit olmuş, Cemal on aya, vermemektedir. diğerleri de birer sene dörder ay onar Keyfiyeti Belediyeden sorduk. Sagün hapse mahkum olmuşlardır. Hamal işlerinin tanzimi için tet« lâhîyettar bir zat şunları söyledi: kikata devam olunraaktadır. Yeni Kararlarm tef himinden sonra ma« Verilirse iyi olur ama, Belediyetedbirler alınıncıya kadar iki ay müdkamı riyaset maznunlara bazı nasî • nin böyle bir müracaatte bulunduğundetle yeniden hamal alınmaması ve hatlerde bulunmustur. dan haberdar değilim!» bir iskeleden diğer iskeleye nakil muamelesi yapılmaması kararlaşnuş kimiyeti rejiminden ancak lutuf ve sine de Reis Vekillerinden birinde atifet görmüştü. Bu hale göre o, mevki verilmiş ve o f evkalâde feda tır. Paris'in bir otelinde kendi gayızları kârlık günlerinde Meclis azasına yüna ve kinlerine serbest cereyan ve zer lira tahsisat kabul olunmuştu. JCış mevsimi dolayısile Darülâcerirken yalnız kalbinîn fenalıklarını Celâlettin Arif Bey bir gün Riyaset ze'de bulunan âceze miktarı çoğal • izhar etmiyordu, belki en kara ve en Divanını teskil eden zatları toplıyamış, miktar son günlerde bine yak • şeni bir nimet kâfirliği de yapıyordu rak kendisinin fstanbul'dan kaçmı* demek. bir Meclisi Meb'usan Reisi olduğunu Iaşmıstır. Müessesenin tevsii etrafındaki tetkikat devam etmektedir. Dave o Meclis filen ortadan gitmis ise Celâlettin Arif Bey Gazi'nin İs rülâceze himaye komitesi de yarın tanbul'da toplanmasın demesine rağ de bilkuvve mevcut telâkki edilmek tekrar toplanarak temin edilecek lâzım geleceğini ileri sürer, ve bî men gene İstanbul'da toplanan son yardımlar için karar verecektir. Meclisi Meb'usanın Reisi olarak baska naenaleyh Ankara'da kendisine tstanbul'daki Meclisi Meb'usan Reis • iltica edecek yer bulamadığı zaman Ankara'ya gelmişti. Bir taraftan He, liği maasının verilmesi icap edece ğini iddia eder, bunun bir karara yeti Temsiliye Reisi Gazi'nin tamim raptını ister. Mes'ele Mustafa Ke ettiği tebligatla bütün memlekette Bazı memurlarm, bilhassa Bele • Ankara'da toplanacak Meclisin aza mal Paşanın ıttılama intikal edince diye ve muhasebei hususiye memurları intihap olunuyor, diğer taraftan Celâlettin Arif Bey bu sakat fikirleIanndan bir kısmının yol vergisinden Heyeti Temsiliyece bu Meclinn küsa rini yerden yere çarpana haklı ol olan borçlarının tevhit dolayısile zaduğu kadar şiddetli bir mukabele ile manında kesilemediği anlaşılmıştır. dında okunacak nutkun esasl&rı lco nusuluyordu. O nutuk Meclisin hukuk Binaenaleyh; malmüdürlüklerinin bu ve salâhiyetini tayinde esas olacak • Celâlettin Arif Bey, bilmiyoruz ne hususta tetkikatta bulunarak henüz tı. Teskilâtı esasiyemizin umumî hat vakit, vefat etmiş. Ölülerin hayır ile yol vergilerini vermemiş olanları teslarına bu nutukta ve o nazik zama • yadı bizde âdetse de ?unu söylemebit etmeleri ve tahsilâtta bulunma • nın müsaadesi nisbetinde işaret oluğe mecburuz ki kendisi T. B. M. ları^alâkadarlara emrolunmuştur. nacaktı. Nutku bizzat Gazi kendisi Meclisinin hakiki manasını bir türlü hazırlıyor ve fakat ötedenberi mu kavrıyamamış ve o Meclise mensu tadı olduğu veçhile onun tazammun biyeti devam ettiği müddetçe gaf üAnadolu ciheti elektrik tenviratı edeceği hukuku esasiye mes'eleleri ü zerine gaf yapmaktan baska mari hakkındaki tetkikat ilerlemiştir. zerinde o zaman Ankara'da hazır bu fet gösterememiş bir zattır. Bir a Çengelköy, Göztepe ve Erenköy mınlunan zatlarla müzakereler ve müna rahk intihap dairesi olan Erzurum'a takalarma cereyan verilmesi karar kasalar yapıyordu. Gazi'nin olinde gittiği zaman kendisinde hükumeU Iasmtf ve bu ise ait malzeme sipariş her mes'elenin olduğu gibi bu mes'e fevkinde bir kuvvet tevehhüm ede • olunmuştur. Malzeme gelir gelmez Ienin de çetin bir imtihan mevzuu rek bir takım tahkikler ve tedbir • faalîyete başlanacaktır. Anadolu citeşkil etmiş olduğunu söylemeğe ha lere girişmek yolundaki cür'etkârlık hetindeki tenviratın kısım kısım yacet bile yoktur. ları işidilir işidilmez Gazi Pasanın pılarak bes senede ikmali hususunda gene şedidülmeal bir telgrafile he • şirketçe tanzim edilen proje Belediye Istanbul Darülfünununda hukuku men merkeze çağırılmış ve âdeta tarafından da tasdik olunmuştur. esasiye profesörü olan ve bu ilimde tahtelhıfz denilecek bir vaziyette bir kitap dahî telif etmis bulunan oraya getirilmişti. Kendisinin ilk Celâlettin Arif Bey bu çetin imtihanı Mediste türiyen muhalefet partisile hatta yarı muvaffakiyetle bile geçirs alttan alta samimiyetler yaptığı kimmiven zatlardan biridir. MiIIetin en Tütün tüccarlanna ait olup buhran senin meçhulü değildi. esa«!> haklarının inceliğine ve yük • dolayısile satılamadığı için bankalarda Bütün bunlara rağmen Celâlettin sekHğine akıl erdirmekten ebediyyen Arif Bey ilk B. M. Meclisi zamanında merhun bulunan tütünlerin mubayaası uzaV olan Celâlettin Arif Beyin bu idare edilmis ve hatta kendisine daha için Tütün İnhisar idaresme emir verilmisti. İnhisar idaresi, bu merhun tü münakasalar esnasındaki saçmaları ziyade lutufkârane diye^'ceğimiz tünlerin mubayaası için heyetler kur bir gün bilhassa mubahaselerde o ka • muameleler yapılmıştır. Ahiren ele muş, bu heyetler İzmir, Samsun ve sehdar hazimli olan Gazi'yi kızdrmış, geçen vesaik tomarından anlasıl • rimizdeki tüccar depolannda bulunan Müşarünileyh gayriihtiyarî şedit bir dığına göre ise meğer o bilmükabele mukabele ile kendisine: rejime husumeti kendisinde <kara • bu tütünleri muayene ederek hepsine parti parti kıymet biçmişti. İnhisar isevda» denilecek raddelerde ileriye Siz hukuku esasiye profedaresinin takdir ettiği bu kıymeti kasörü değil, sokakbaşı avukatı bile götürmekte imiş ve götürmüş. Za • bul eden tüccarlann tütünleri peyderhirde deli saçmasına benziyen bu olamazsıntz! vesikaların ifade ettiği hakikî mahi pey satın ahnmağa baslanmıştır. Diye sert bağırmıştı. yet bundan ibarettir. Şimdiye kadar Samsun ve İzmir'deki Fakat Gazi'nin kendisine daha şeYeni Gün bu vesikaları neşre baş merhun tütünlerin mühim bir kumı mudit ikinci bir ihtarı Meclis açıldıktan larken biz de Ceiâlettin Arif Beyin bayaa edilmistir. İnhisar idaresi İstan ve Riyaset Divanı intihap olunduk • bul'da bulunan tütünlerin nuhna yakın Ankara hayatı hakkmda bu kadar • tan sonra vaki olmuştur. Meclisin bir miktarını da almsıtır. İdare, mercık olsun malumat vermiş olmağı Riyaset Divanı intîhabında îstnn < muvafık bulduk. hun tütünlerin mubayaasına devam etbul'dan gelmiş Meclisi Meb'usa» Rei«' mektedir. | YUNUS NADİ Belediye ve Millet mektepleri ra'da da iki senedir yerli maüarı için bir sergi açıhyordu. Her sene 9 nisanda açılan bu sergi müteakır iki sene zarfmda büyük bir mu • vaffakiyete mazhar olmustu. Serginin bu sene de açılıp açılmıya cağına dair alâkadarlara henüz tebligat icra edilmemiştir. Bu ser gilerin dahilî masnuatın revacına naf i tesirler yaptığı bilfiil sabit ol mustur. Fabrikalarımız, tezgâh larımız, san'atkârlarımız her sene yeni yeni eserler vücude getirdiklerinden bunları halka tanıtmak için en kestîrme yol, en müessîr telkîn ve arz vasıtası sergilerdir. Bahusus merkezi hükumetimîzde açılacak yerli mallar sergisinin milli san'atlarımızı teşvik itibarile ehemmiyetli bir mevkii vardır. Sanayii teşvike memur ve müekke olan devlet müesseselerimiz An kara'da bulunduğundan Ankara yerli malları sergisi millî san'at Ianmızın inkişafma daha ziyade hizmet eder ve edecektir. Binaenaleyh bu sergi, bilhassa bu sene açılmalıdır, diyoruz.. Ankara'da bu sene de yerli mallar sergisi Komîsyon tatili faaliyeti açılmalıdır mucip bîr hal görmedi İstanbul'da olduğu gibi Anka • Japon manevraları Haliç şirketinin < Bütün cihanın iktisadi buhran ve malî sıkmtı ile meşgul olmasından Vaziyeti fena değil! bilistifade Mançuri ile Moğolistan'ı Doğru değil mi? Belediye vapur mu Kadın kaçıran İşletmek istiyor? Uç arkadaş Hariçteki Ermeniler Seyrüsefer talimatnamesini sevinçle karşıladılar Paris'ten (Jamanak) gazetesine yazıldığma göre Heyeti Vekilenin kabul ettiği yeni seyrüsefer taJimatnamesi Frarsa'da bulunan Ermeni'ler tarafından Vüyük sevinçle karfilan mıstır. Istanbul gazetelerinde yeni tali • matnamenin tasdik ve mevkii tatbika vazolundueunu okuyan bir çok Er meni'ler Türkiye konsoloshanesine müracaat etmişler, memleket lerine bir an evvel avdet için mütemmim malumat istemişlerdir. Yeni talimatname henüz konsoloshaneye tebliğ olunmamıstır. Buna rağmen konsoloshane müracaat e • denlere şimdiden beyanname tevzi etmekte, fakat henüz kimseye vize vermemektedîr. Buna rağmen bir çok Ermeni'ler avdet için hazırlık görmektedirler. Sehrimizde münteşîr ermenice (Norlor) gazetesi yeni seyrüsefer talhnatnarnesinm nesrî münasebetile yazdı&ı bir makalede diyor ki: « Talimatname hariçte bulunan Ermeni'ler için bilhassa şayani ehemmiyettir, çünkü onlar ana vatana gelememekte ve kendUerini menkup hissetmekte idiler. Geçenlerde Falih Rıfkı Bey yazdığı bir makalede «mütarekeden sonra ecnebi memleketlere yaptığımız seyahatlerde Ermeni dostlarımız bize karsı pek zivade teveccüh ve muhabbet gösterdiler» demişti. Bunun sebebi nedir? Bazılanmn dedikleri gibi eğer Ermeni'ler islâm vatandaşlanna karsı hissi adavetie mütehassis olmuş olsalardı, Falih Rıfkı Bey Ermeni dostları tarafından ne • den hürmet ve muhabbetle kabul edilecekti? Zaten bu yolda beyanatta bulunan yalnız Falih Rıfkı Bey de • ğildir. Avrupa'ya gidip gelen bütün Türk'ler Ermeni'ler tarafından pek ziyade muhabbetle muamele gör müşler ve görmekte bulunmuslardır. Biz pek sağlam biliyoruz ki Erme ni'Ierin büyük ekseriyeti böyle dü • şüsmektedir. Binaenaleyh bu ekseriyet vatanda«Iık hukukundan bittabi Alakadarlar verilen ha Ağırcezada dün hapse beri tekzip ediyorlar mahkum edildiler Yeni alınacak itfaiye levazımı Yeni hamal alınmıyacak DarOlâceze doldu Tıp Telebe Yurdundeki tahkikat Belediye memurlarının yol vergisi Anadolu yakasının elektrijji Vapurcular Birli^indeki içtima Bankalara merhün tütünler ele geçirmeğe kat'î surette karar veren Japonya kendisinin harekât ve tesebbiisatına mâni olmağa çalısan devletleri ve Cemiyeti Akvaanj daima emri vaki karsısında bırakarak tasmim ettiği hedef e irişmek hususun Haliç şirketinin vaziyetinî tetkik da hiç bir mümanaate tesadüf etmiiçin teşekkül eden komisyon bir encümen seçmişti. Bu encümen şirketin yor. Devletler ve Cemiyeti Akvam Meclisi Mançuri hakkmda bir ka hesabatma baknus ve mesaisini ik • rar vermek için buradaki vaziyeti mal ederek raporunu hazırlamıştır. tetkik ettirmek üzere yedi devletin Encümenin kanaatine göre şirketin mümessilinden mürekkep bir ko vaziyeti maiiyesi tatili faaliyet et • mesine sebep olacak derecede bpzuk misyon göndermiç idi. Bu komîsyon değildir. Yalnız; gemilerini tamir et cihanı baştan başa dolaşarak Aksayi Şark'a gelinciye kadar Mançuri'de tirecek ihtiyat akçesi kalmamistır. Fakat buna mukabil harice hiç bir Çin idaresinden ve hâkhniyetinden bir eser kalmamıstır. Komisyon bu borcu yoktur. Komisyon bu hafta î rada Çin ile rabıta ve alâkasi kal çinde toplanarak nihaî karannı vemıyan müstakil bir devlet bulmuştur. recektir. Cemiyeti Akvamın Büyük Meclisi Japon'larra Şanghay'da yerlesme sine mâni olmak üzere içtimaa davet olunmuştu. Fakat bu meclis toplanıncıya kadar Japon'lar az zamanda tahsit ettikleri azim kuvvetler ile Çin cephesini yerinden oynatarak uzaklara attılar. Büyük Meclis burada Adliyede «Kapıaltıv nda dün bir dahi bir emri vaki karşısmda kal hâdise olmuştur. Evvelce bir cürümmıshr. Şhndi Japon harekât ve te den dolcyı hapse mahkum olan Sa« şebbüsatının üçüncü safhası geliyor. lâhattin oğlu Abdülkadir isminde biMançuri ile Moğolistan'da Japon'larisi, deli olduğunu iddia etmis, Tıbbı rm yerlesmesine Rus'lar bugün mâAdliye gönderilmistir. Tıbbı Adlî, kendisini müşahede altma almış, deli ni olacaklardır. Çünkü Asya'nın bakir ve zengin topraklanna yerleşen olmadığına dair rapor vererek iade muazzam bir devleti askeriye Rusetmiştir. ya'nın sarkî ve orta Asya'daki vâsi Abdülkadir, jandarnta muhafazası mülkü için daimî bir tehlike teskil aitmda «Kapıaltı» na gethilmistir. Mahkum, burada deli olduğunu is • edecektir. > Japon'lar nasü olsa da bir gün kenbat etmek ve bir nümayis yapmak dilerile hesaplaşacak olan Rusya ile maksadile eline geçirdîği bir jüet ile şimdiden hesabı görmek istiyorlar. ötesmi berisini çizmis, kanatmıstır. Sovyet Rusya'sı bes senelik plânı vücude getirmeğe çaliftığından ikti • Bundan bir müddet evvel Göztepe** sadî ve malî ve hatta siyasî cihetten. de gayrimeşru bîr surette kazandığı ço gayet nazik bîr devrede bulunuyor. cuğu düsürdükten sonra aptesaneye aSovyet'lerin hariç ile meşgul olma < • tan Andelip Hanımın muhakemesine sma en ziyade gayrimüsait zaman bugün Ağırcezada başlanacaktır. şimdidir. Japon1 lar dahi bunu bili • yorlar ve bes senelik plânın vücu de gelmesinden evvel Aksayi Sark'ta Istanbul Gümrükleri Başmüdürlügün Rusya ile hesabı tesviy« etmek isti • de mütesekkü kaçakçdık mahkemseinde yorlar. dün bazı davalar rüyet edömis, kararJapon'lar zahiren dost ve sulhperlarm tefhuni başka güne bırakılmıshr. ver görünerek zamirlerini ve hakikî niyetlerini gizlemeğe çalıstıkları asikârdır. Fakat Sovyet hükumetinin naşiri efkâri Izvestiya gazetesinin verdiği malumata nazaran Sovyet Afyon zerîyata yapan mmtakalardan devleti Japon yüksek askerî mehaf igelen malumata göre, bavalann yağıslı linin Şarkî Sibirya'yı istilâ ve zapt olması yüzünden bu sene geçen seneki için plânlar hazırladığma vâkıf ol kadar zeriyat yapılamanuşbr. Bu yüzmuştur. Diğer taraftan Japon emperi< den mahsut çok az olacaktır. Bu haber, yalizminin Aksayi Şark'taki Sovyet afyon piyasasında tesirini göstermiş, memalikini istilâsma mâni olmak ifiatlar yükselmeğe baslamıştır. çin Sovyet hükumeti tarafından fevkalâde tedbirler ittihaz edildiğini beyanda fngiliz gazeteleri mütte • fiktir. Amerika'nın yeni Ankara ElciliğiVlâdivostok'un bulunduğu bahrî ne Arjantin sefiri Mr. Carles Şeril eyalette Sovyet'ler şimdiden 200,000 tayin olunmuştur. kişilik bîr kuvvet tahsit etmislerdir. Mançuri hududunda harbi umumi • deki garp cephesinî andıran tahkimat vücude getirmişlerdir. Rus'lar Japon'larm tabye ve usulTıp Talebe Yurdundakî tahkikata lerini bittecrübe pek iyi bildiklerindevam olunmaktadır. Sıhhiye müfettis den şimdi Mançuri ve Moğolistan üleri, dün de talebeden bazı efendilerin zerinden tasmağa hazırlanan emperiifadelerme müracaat etmislerdir. Tahyalizmin önüne geçmek için her türlü kîkabn daha bir kaç gün süreceği an • ihtiyat tedbhlermi almışlardır. Ja laşılmaktadır. pon'lar sulhu ve cihanın huzurunu cidden tehdit ediyorlar. MUHARREM FEYZt Evvelki gün Kolombos vapurile şehrimize gelen Amerika'Iı ve AJman seyyahlar dün öğleye kadar şehrî gezmişler ve saat birde ayni vapurla îskenderiye'ye gitmişlerdir. Dün akşam Empress of Au&tralia vapurile şehrimize 400 Amerika'Iı seyyah gelmistir. Amerika'lı seyyahlar bugün şehrimizi gezerek aksam Geçenlerde Ankara'da toplanan Pire'ye hareket edeceklerdir. Tütün Kongresinde İstanbul'da bir tütün ofisi teşkili temenni edilmişti. mahrum edilemezdt Yeni talimatname efkâr ve hissiyatı bu merkezde o Hükumet kongrenin bu husustaki raporunu tetkik etmis, böyle bir ofi lan Ermeni'leri fevkalâde sevindir sin teşkiline karar vermistir. Bunun miştir.» için Tütün İnhisar İdaresile, ihracat ofisi erkânından mürekkep bir ko misyon tetkikat yapmaktadır. Ko misyon böyle bir ofisin lüzumu, teç « kilâtı ve tarzı mesaisi hakkmda bir proje haznlıyacak, hükumet e vere • cektir. Tütün ofisî, memleketimizde her mıntakada ne kadar ve ne cinste tütün yetiştirilmesi lâzım geldiği, zi raatin tahdidi, tütün cinslerinin ıslahı. yaprak tütün hracatının tezyidi için yeni mahreçler tedariki, Türk tütünlerinin Avrupa fabrikalarmm ı?lep ettiği şekilde manipole edilmesi ve tütünlerimizin beynelmilel pi yasalarda iyi fiatlarla satılması m" elelerile uğraşacaktır. Zorla deli olmak istiyen mahkum! ÇocuŞunu öldören ana ihtisas mahkemesinde Afyon fiatları yükseliyor Yeni Amerika sefiri Seyyah gelmeğe başladı Tütün ofisi Bir komisyon ofis için tetkikat yapıyor Vapurcular Birliğinde dünkü Içttma Millî Vapurcular Birliğinde dün ögleden sonra bir içtima aktedil nıiştir. Bu toplantıda Ankara'dan dönen heyetin aldığı neticeler üze rinde görüşülmüştür. Heyet azalarının dünkü içtimada verdikleri izahata göre, küçük kabotaj hakkı devlet inhisanna alınmıyacaktır. SeyrUefain idaresi ve millî vapur kurnpanyaları bugünkü gibi tamamen müstakil bir şekilde çalışacaklardır. Çanakkale'de karaya oturan vapur ktırtarıldı Çanakkale boğazında Köcük bu. nunda evvelki gece karaya oturan taveç bandırah tsmaland vapuru Türk Gemi kurtarma firketmin La» nina ve Sezar tahlisiye vapurlaıı tarafından salimen kurtarılmıştır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: