7 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

7 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'Cumhartyel 7 Marf 1932 Çin'liler son harpte 10000 asker kaybettiler! Iki taraf çarpışmağa devam ediyor, Japon Bahriye Nazırı Şanghay'a geliyor (Birinci sahifeden mabait') neral Shirakavra, vazîyetin salâh bulacağı kanaatinde sabit olduğunu beyan etmiştir. Mumaileyh Japonya'nın devletlerle teşriki mesai edeceğîni vadetmiş fakat vaziyette salâh husulüne intizaren Japon ordusunun müstacel mes'elelerin halline ihtiroamla nezaret edeceğini söylemiştir. Japon Bahriye Nazırının pbürgün Changhai'ya muvasalat etmesi beklenilmektedir. Şiddetli musademeler Londra 6 (A.A.) Changhai'dan Reuter ajansına bildiriliyor: Saat 8. Muhasematın başlangıcındanberi ilk defa olarak, Japon süvari karakollart ile Cin kuvvetleri ara • sında bir çok şiddetli musademeler vukua gelmiştir. Japon kuvvetleri baskumandanı jeneral Shirakawa, gayrimelhuz ta • arruzlara karşı koymak için Japon hattının biraz ilerisinde karakollar vücude getirilmesinm lüzumlu olduğunu beyan etmiştir. Mumaileyh, «bu harekâtı icra eden bir avuç adamı, taarruz unsurlan olarak nazari itbara almak mümkün değildir» demis ve Çin'liler tarafından bir tehdîde maruz kalmadıkça Japon büyük kuvvetlerinin kendi mevzileri üzerinde kalacaklarını ilâve eyle • mistir. cekleri yolları aramaktadırlar. Şanghay vekayii ve İngiliz'ler Londra 6 (A.A.) Japon ma kamatı tarafından muhasematın tatîIi hakkmda verilen emir, müsait bir tesir hâsıl etmiştir. Bu tesir, bilhassa oldukça yakın bir zamanda bir mü • tareke aktolunacağı ve bunun ÇinJapon mes'elelerini kat'î bir tarzı halle raptedileceği ümidinin husulünden dolayı çok kuvvetlidir. Harekâtı askeriyenin kat'î surette tatili ve bu suretle Japon hüku • metinin enzari dikkatini müstacel, malî ve iktisadî mes'eleler üzerine atfa meydan bulacağı kanaati Japon tahvillerinin yeniden borsada hararetli muamele görmesine sebep ol > muştur. Çin ve Rusya Moskova 6 (A.A.) KulMinTang, Rusya ile Çin arasında siyasî münasebatın tekrar tesisine karar vermiştir. Japon'lar yeni kuvvet gonderiyor Moskova 6 (A.A.) Tass Ajansı bildiriyor: anghay'dan bildirildiğine göre evvelki gün 8 bm Japon pi yadesi Liuhe civarında karaya çıkarılmıştır. Japon kuvvetleri Şanghay. Nankin demiryolu hattı üzerinde kçin Tsianding istasyonuna doğru yü rümektedirler. Çin müdafaa hattı Wadrkatzden Sakandzenge kadar uzuyor. Bu hattuı cenubunda NVangtin mmtakasinda mühim Çin kuvvetleri mütehaşşit bulunmakta dır. Japon'lar Çin'lileri Sucowun O • tesie püskürtmek istedikleri için 20 kilometrelik mmtakanın hududunu asmışlardır. Çin gazetelerinin is • tihbaratma göre Şanghay havalismde şimdi 60 binden fazla Japon askeri bulunmaktadır. Üç Japon tayyaresi Wucow üzerinde uçarak şehrin merkezini mitraliyözlar ile topa tutmuşlardır. Son musademelerden birinde Çin'liler bir Japon tayyaresini indirmişlerdir. Tayyarenin iki rakibi ölmüstür. Günün eğlencesi Dünkü bilmecenin halledilmiş şekli 1 KARPUZ, 2 AYVA, 3 ÇlLEK, 4 ARMUT, 5 KAVUN, 6 ÇAKI, 7 ILIK, 8 LİMON, 9 IRGAT, 10 KİRAZ. (KAÇAKÇILIK) Bugünden itibaren: Şehzadebaşında ÎY1İLLÎ H İ L Â L sesli. sozlü, muazzam ve muhteşem harp Hlmi. 1914 ten 1918 tarihine kadar tam 4 sene muazzam bir ordunun muazzam kuvvasının, ta^areierinin bom balanna, tahtelbahirlertnin torpillerine. dritnotlanmn cehennem asa gül'elerine ateş püskıiren mitraİTOZ ve tüfeklerinm yıkıcı ve kıncı mermilerine ve infilâk tden lâğimlartna, süngulerine, muhnik gazlerine zırhlanmış sinesini gererek vatan kapısmı müdafaa eden Türk ordusunun nasıl arslanlar gibi boğuşarak muzzafîer geldiğini gösteren ve: ÇANAKKALE 7 yaşmdan 70 yaşına kadar her Turkün görmesi elzem olan muazzam ve muh teşem sesli, sözlü harp filmi. sinemalarında müştereken gala programı olarak Bu akşamki program İSTANBUL: 1200 m. 18 Gramofon 19,30 Vedia Bıza Hanımuî iştirakile saz 20,30 Darülbedayi san'atkarlannm temsili 21 Belkis Hanımın ig* tirakile saz 22 Orkestra, TULOZ: 385 m20,05 Orkestra 20^0 Opera parçalan • • 20 50 Küçük musiki parçalan 21,05 Konser 21,50 Dans musikisi 22,05 Vlyana orkestrası 22,35 Filimlerden şarfclar 22,50 Senfonlk orkestra 23,05 Operet parçalan 23,20 Akordeon 23,35 Melodllet23,50 Askeri mızıka 24,05 Arjantln or • kestrası 24,20 Opera parçalan 24,50 Sen« fonik orkestra 1.05 Konser. BÜKREŞ: 394 m. 20,05 Konferans 20.45 Gramofon 21.08 Salon musikisi 21,35 Konferans 21,50 Şarfcılar 22,20 Salon musikisi 22,50 Son haberler. ... , m ROMA: 441 m. 21,20 Gramofon 22,05 Senfonik konser* 23 05 Moda haberleri 23,15 Hafif musiÖ24 Son havadisler. BELGRAT» 429 m. 20,05 Frans^ca ders 20 35 Jimnastflc • 21.05 Millî şarküar 21,40 Ölümünün 95 toci senei devriyesl münasebetile [•] Puskia hakkında bir konferans; müteakıben koaser 23 40 Havadisler 24 Akşam konserl. LEMBERG: 380 m. 20,15 Polonya ve Rns edebtyatındaki Polonya'lılar (Konferans) 20,40 Varşova'darî nakil 23,35 Bir kahveden naklen hafli musiki. VARSOVA: 1411 m. 1715 Gramofon 17.25 Fransızca ders17,45 Gramofon 18.15 Lemberg'ten naklen bir konferans18 40 Hafif musiki 19,53 Muhtellf 20 40 Gramofon 20.50 Radyo gazetesi 21.05 Konser 2120 (Mikado) opereti 22 45 Tefrika 23 Viyolonsel konseri 23.35 Radyo gazetesinin ilâvesl 23,43 Dans musikisi. KRAKOW: 3 1 2 20,15 Montenegro'da ayakla seyahal (Konferans) 20 35 Gramofon 21 20 Var« şova'dan Mikado lsimîi operetin nakil < • 23 50 Dans musikisi (Varşova'dan). BRÜKSELt 337 20.05 Gramofon 20.20 Müsahabe 2055 Gramofon 21 35 Sesll gazete 22,05 Konser 24.05 Sesli gazete. [•] Aleksandre Pouchkine (Puşldn) lirflt Rus şalri 1799 1837. Bugünkü bilmece A, AH, BER, ÇIK, DAM, EN, HAY, İN, KİT, MAK, NA, RA, RAK, RİN, SAN, VAN. Yukarıdaki hece1 ^ leri ikişer ikişer 2 ..„. yanyana getirip a 3 ... şağıdaki tariflere 4 ,~~ gore birer kelime 5 tefkil ettiğiniz tak 6 «„ dirde, baş harfleri 7 .•.„ yukarıdan aşağı o 8 ^. konunca: BtR GAZİNO İSMİ Meydana çıkacaktır. 1 Bulanık değil; 2 Hayvan değil; 3 Dalgalı deniz; 4 Zeki değil; S însan değil; 6 Kapalı değil; 7 Kaba değil; 8 Boybos. i MELEK SİNEMAS I^SSiSK'SS'S 9 Mart çarşamba akşarru SS'imiSı»;^^! {•} M A R C E L A C H A R D ' ı n meşhur piyesi ve (Comedie Française) d e n M A D E L E i N E R E N A U D ' u n temsili . Florya plâjı (Mİ8TI6RI) Muhittin Bey Ankara'da m İS5S5Î1S Nadide şaheserini takdim edecektir. ÎSSÜSS bu işle de uğraşacak Evvelki gün Ankara'ya giden Vali İ I K sinemalarında ve Belediye Reisi Muhttin Bey Florya plâjı mes'elesile de alâkadar olacaktır. Plânn istimlâki için sarfe • dilecek yüz bin lira hakkmda Ma • Iiye Vekâletinin de müsaadesi is • tihsal edilmek lâzım geldiğinden Muhittin Bey Vekâletle temas edecek ve bu hususta müsaade istiyecektir. Muhittin B. Dahİliye Vekâletinde Ankara 6 (Telefonla) tstanbul Valisi Muhittin Bey bugün Dahiliye Vekilini ziyaret ederek bir saat kadar göriiştü. Muhittin Bey üç dört gün daha burada kalacaktır. 1 GöNUL KiMi SEVERSE Muvaffakiyetle devam etmekte olan | Nam millî filmin bugün ve yarın son günleridir. Filim harice gideceğinden görmiyenterin son günlerden istifade etmeleri tavsiye olunur. İSTANBUL SOKAULARINDA Çin takviye kıtaati Changhai 6 (A.A.) Çin mena bîmden alınan ve henüz teeyyut etmiyen haberlere göre Çin'liler son 3 gün zarf ında 33,000 kişilik takviye kıtaati almıslardır. Diğer taraftan, jeneral TchenTchen tarafından kumanda edîlmekte olan bh* fırkanm ChanghaiHangTcheon demhyolu imtidadmca ilerJemekte olduğu beyan edilmektedir. Çin'lüerin memnunîyeisizliği Londra 6 (A.A.) Changhai'dan bildiriliyor: Observer gazetesi, Japon'larm 20 kilometrelik mmtaka haricinde bulunan Houantou kasabasını isgal etneleri yiizünden Çin'Iilerin memnu • niyetsizlîk içinde balunduklannı ve Nanziang mevziierinin müdafaasmm temini içn bu mevkiin kendi ellerinde bulunması lâzım olduğunu beyan etnaiş bultmduklarını yazmaktadır. Bilecik Vilâyeti Daimî Encümeninden: Ticaret Odasına binlerce tüccar ka* yıtlı olduğu halde bu seneki kongreye resrnî vazifesi bulunanlarla Ticaret Odası meclisi azasından başka hariçten 'Japon ordusunun yeni hareketleri ancak bir, iki tüccar iştirak etmiştir. Londra 6 (A.A.) Tokİo'dan Neriman ve Seher isminde fld kiz, Halbuki kongrede mensucat ve ihracat Reuter ajansına bildiriliyor: Galta'da Necatibey caddesinden ge • mes'eleleri gibi memleketin hayatfle a Amano fırkasına mensup bir muh çerlerken tanımadıklan 5ç erkek taIâkadar olan iki mühim mevzu üzerinde teltt Japon alayı, bu sabah saat 6 da rafından takip edilmişlerdir. Kızlar gorüsülmüstür. Bu hususta yapılan möNmgouta'ya müteveccihen Hailin'den Kapıiçi tramvay durağına geldikleri sı zakerat ancak bir kaç müderris ve mehareket etmiştir. Bu alaya mensup rada bu erkeklerden birisî birdenbire mur arasında yapılan küçük münakayabir müfreze de dün oraya gonderil Seher Hanımın üzerine atılarak kendilara münhasır kalmısbr. misti. sini bıçakla agır surette yaralamıs ve îstanbul tüccarlannm Ticaret Odası kaçmısnr. Cemiyeti Akvam ne yapacctğınt kongresine iştirak etmemeleri alâka Seher Hanım, ifadeye gayrimuktedir darlarca sayani dikkat bir mes'ele oladüşünSyor rak tetkik edilmektedir. bir halde hastaneye kaldırdnuştır. Cenevre 6 (A.A.) Cemlyeti Akvam heyeti umumiye içtimamm önümüzdekî hafta ortasından daha uzun bir zaraana kadar temadi et mîyeceği ve tahdidi teslihat konfe • ransının mesaisini biraz teahhura Eskişehir • Söğüt şosesinin mebdeinden 1 4 600 üncü kilometrouğ"%tacağı soylenebilir. suna kadar olan kısımda beş yüz metroluk harap kısmın tamiratı esaHer îki içtimada bulunan bashca murahhadann mütaleası Çin Japon siyesi 3189,75 lira bedeli keşifle 28/2/932 tarihinden 20/3/932 paihtilâfı 3e tahdidi teslihat mes'elelezar günü saat on beşe kadar açık münakasaya konmuştur. rinin bir arada müzakere olunamı • Taliplerin bedeli keşfin % 7,5 ğu nisbetinde teminatı muvakkate yacağı merkezindedir. akçesi veya bank mektubu vermeleri ve inşaatın devamı müddetince Cemiyeti Akvam heyeti umumi • yesi, hali haznda tam bir faaliyet i> ehliyeti Nafıa Başmühendisliğince musaddak bir fen memuru veya çmdedir. Müzakerat ruznamesinde çavuF istihdam edeceklerine dair fen memuru veya çavuş taahhütnabir çok hatiplerin isimleri vardır, bunlar pazartesi günü öğleden sonra mesinin vevmî ihalede ibrazı lâzımdır. Fazla malumat almak ıstiyendinlenecektîr. lerin Nafıa Başmühendisliğine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. Bundan sonra heyeti umumiye, şiiphesiz bir komîte ihdas edecek • tir; bu komite, müzakerat netice • sinde elde «dilecek malumat ve iza hattan istifade ederek nihaî bir karar sureti tanzhn edecektir. Bu mesai, oldukça tnüskül goriinmeU+edir; bilhassa murahhas heyetler Mançuri ve Changhai blerini beraberce müza Kaman köyü civannda Kavsak, Büyükdere sulannîn kısa güzergâh kere etmefc hususunda itilâf eyledikve hali hazır rayicinin tayini 18/2/932 tarihinden itibaren otuz gün Ieri takdhde mes'ele büsbütün müşküliesecektir. müddetle münakasaya vazolunmuştur. Alâkadaranın şeraiti anlamak Bu müşkül iktiham edildikten son ve münakasaya iştirak etmek üzere 20/3/932 pazar gününe kadar ra diğer bir maşkül daha zuhur etBartın Belediyesine müracaatleri ilân olunur. mesi ihtimali vardır. Bu da dün öğ • leden sonra M. Politis tarafından îleri sürülen ve heyeti umumiyenm ieraatınm eylul devrei içtimaiyesine ka dar temdit edilmesine karar verecek bir komisyon teskiline müteallik bulunan teklif yüzünden zuhur ede • cektir. 1 Mekteo binası dahilinde yaoılacak telvinat ve bazi tamirat Bu komisyonun f aydah olup olamı(5187) lira (70) kurus bedeli kesfİ üzerine 4/3/932 tarihinden itiyacağram münakaşaya mahal vermesî ve murahhas heyetlerden ek^erisi baren kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle münakasaya konul • nîn mes'ele ile münhasıran meclisin muştur. mesgul olmasını istemesi kuvvetle 2 Taliplerin diploraalı bir mimar veya mühendisle işe başlamamuhtemeldir. Bütün bunlardan su anlaşıhyor ki ları şarttır. Henuz müzakerat, raatlup ne^Veleri 3 îhale 24/3/932 perşembe günü saat 14 te Edirne Hükumet vermemistir. Ve raes'elenin mudiliye dairesinde icra edileceginden taliplerin teminat mektubu veya makti karsîsmda ve bunlardan müteveUit buzlarile bîrlikte komisyona ve şartnameyî görmek üzere de her gün agır mes'uliyetler müvacehesinde murahhas heyetler hâlâ takip ede ' mektep idaresine müracaatleri ilân olunur. VUKUAT 1 Bozuyük Karaköy yolunun 117 X 500 127 X 460 metrolari arasına ocaklardan bilihraç nakil ve istif olunacak 5273/30 metro Rahatsız bulunan Darülbedayi ar mikâp ham taşın beher metro mikâbı 229 kurus hesabile 12073 lira tistlerinden küçük Kemal Bey ge • 56 kuruş muhammen bedelile mevcut şartnameff mucibince ve kapah çenlerde tedavi için Belediye hesa • zarf usuiile 17/3/932 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Vibına Viyana'ya gönderilmişti. Bir iki lâyet Encümeni Daimisince kat'î ihalesi yapılmak üzere 27/2/932 tagün evvel gelen malumata nazaran mumaileyhin sıhhati salâha yüz tut rihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. muştur. Maamafih daha üç ay ka • 2 Talipler münakasa sartnamesinin bir suretini Vilâyet Nafıa dar klinikte kalması icap etmektedir. Başmühendisliğinden istiyebilirler. » Küçük Kemal Bey Askerî malullerle şeh'rt yetimlerine Fatih Askerlik jubesi riyasetinclenf 931 senesi tütün ikramiye defte rinde kayitb olup ta el'an ikramiyesin! almamı; olan malulin Oe şehit yetimlerinin 31/3/932 tarihine kadar Fatüı Malmüdürlüğüne müracaat etmeleri ilân olonur. BÜYÜK OPERA haftası Töccar ve Oda kongresi Bir genç kızı Sokakta vurdular! 3 Talipler müzayede, münakasa ve ihalât kanumına tevfikan teklifnamelerini mezkur 17/3/932 tarihine kadar Vilâyet Daimî Encümenine tevdi etmeleri lâzımdır. Tütün Inhisarı Umumî Müdürlüğüden: Adapazan'ndan Düzce, Bolu ve havalisine sevkolunacak senevî takriben (125,000) kilo mamulât ve levazımın şartnamesi mucibince nakli kapalı zarfla ve yirmi gün müddetle mahallince münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Galata'da Mubayaat komisyonuna ve münakasaya iştirak etmek üzere de (375) liralık teminatlarını ve Ticaret Odalarından alacaklan vesaiki hamilen (21/3/932) pazar günü saat (15) te İzmit'te Tütün İnhisan Başmüdiriyetine müracaatleri. Eskişehir Vilâyetinden: IAYOIO TINO PATIEOA BECNAÖO Bursa Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: Keşîf bedeli (4278) lira (75) kuruştan ibaret mektebimizin memurin binası yanmış kısmının tamiri ve (1891) lira (3) kuruştan ibaret kümes binasının müceddeten inşası 22/2/932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ayrı ayrı alenî münakasaya konulmuştur. Mezkur işleri yapmağa talip olanların plân ve keşif evraklarını görmek üzere mek • tebe veya Ziraat Müdürlüğüne, daha ziyade tafsilât almak için her gün mfktpp müdürlüğüne müracaatleri ve ihale günü olan 12/3/932 cu • martesi gü.ıü öğleden sonra Bursa'da hükumet dairesinde Ziraat Oda sında saat on dört buçukta bulunacak komisyona teminat akçelerile müracaatleri. ' filmile başlıyor 9 mart çarşamba akşamı (HAYDUT AŞKI) SiNEMASINDA ELHAMRA Kasabaya getirilecek suyun kısa güzergâh ve hali hazır rayicinin tayini hakkmda münakasa ilânı İSTANBUL BELEDIYESI Darülbedayi Temsflleri Son Temsiller YARIN AKŞAM saat 21,30 dâ Umumî arzu üzerine devam îsîanbul^BeJcdiycsî " Bartm Belediyesinden: Edirne Erkek Muallim Mektebi Müdürlüğünden: Bilecik Vilâyeti Daimi Encümeninden 1 Bilecik Söğüt yolunun 14 X 600 ile 26 ıncı kilometro hizâ • sındaki ocaklardan müstahzar 3859/25 metro mik'ap ham taşın 14 X 700 kiiometrosik 22 X 890 kilometrolar arasına kabili mesaha bir şeküde nakil ve istifi beher metro mik'abı 262 kuruş hesabile 10111 lira 23 kuruş muhammen bedeli ile mevcut şartnamesi mucibince ve kapalı zarf usulile 17/3/932 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Encümeni Daimice kat'î ihalesi yapılmak üzere 27/2/932 tari hinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 2 Talipler münakasa sartnamesinin bir suretini Vilâyet Nafıa Başmühendisliğinden istiyebilirler. 3 Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalât kanunu mucibince tekiifnamelerini ihale tarihine kadar Vilâyet Daimî Encümenine tevdi etmeleri lâzımdır. YALOVA TÜRKÜSÜ Mnsikili kom"di Raşit Rıza tiyatrosu Perşembe akşamı Haüe 5 perde, 2 tabltf Yazan: Şekapir !lk temsil münasebetfle büyüE vare, bütün mevkiler numaralıdır. her gün açıktır. MASK RUJ BALOSU önümüzdekî 10 mart perşembe akşamı Maksira salonlannda mevsîmîn «n güzel ve eğlencesi olan MASK RUJ BALOSU verfleeektir. Masalarm evveîclen tedarflr « R • mesi mercudur. T d . P. O. Otello

Bu sayıdan diğer sayfalar: