9 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

9 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1932 Dr. İHSAN SAMI Gonokok Aşısı Belsoğukluğu ve ihtilâtlarına karşı pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu ı Sultan Mahmut türbesi No. 189 Siyahlı Kadının Kokusu umıtllimillUUIIIlilllllllllMllltlul" Şarj'lı kumaş daima elbiseyi çok düzgün ve dökümlü gösterir. kat'iyyen buruşmaz NEVOOZÎN Yeni Gün» ün ilâveşi Yeni Gün'ün karilerine ilâve olarak takdim ettiği Gaston Leroux\nı bu meşhur eserinin 4 üncü for ması bugün çıktı. Müvezzüerden btiyiniz Noksan formalar Yeni Gün idarehanesinden meccanen tedarik edilebilir. ÇIÇEKÇİLER Dr. A. KUTIEL Cilt ve zührevî hastalıklar mütehassısı Karaköy, büyük mahallebici yamnda 34. y V ÇİFTÇİLER SEBZECİLER Çiçek Sebze meyva Bağ ve hububat ziraatine Mahsus gübreler Nebatat haşeratının ıtlâfina mahsus ku\\etlı mustahzarat ve pulverizatör tnezruatnızı tahrip eden hastalıklardan \ika\e için antıknptogamik terkipler, C. P. ve Novo markalı müstahzaratı kullammz Alır, satar. ipotek yapar Emlâk almak ve satmak. alınmış ve alınacaklarm bonolarla bedellerini ödemek her hangı rnahal ve şekilde muamele yapılır. Balıkpazar, Maksudiye Han No. 35 Uğurlu Zade M. Deniş: TeL 23397 Telgraf Ad. Maksudiye Bono Hhan Uğurlu Tuzla ve havalisi tçme Maden Suları İstismarı Türk Anonim Şirketinden: Şirketimizin alelâde senelik hissedarlar heyeti umumiyesi aşağıda yazılı ruznamei müzakerata dahil bulunan me vaddm müzakeresi ve karar ittihazı amnında 28 mart 1932 tarihine mu sadif pazartesi günü saat 10 da Ga lata'da Arapyan Hanında 4 numarada kâin sirket merkezinde içtima ede cektir. Şirket esas mukavelenamesi ah lcimı mucibince heyeti umumiyeye iş ti«**k edecek olan hissedarların ma lik bulnndukları hisse senetlerini veya bunu miisbit vesaiki içtimadan bir hafta evvel sirket merkezine tevdi ederek mukabilinde duhuliye varakası alma • lan ve muayyen olan gün ve saatte içtimada hazır bulunmalan ilân olunur. "Rivoire Pere & Fils,, in her türlü soğan çiçek ve tuhumları Satış mahalli: V. HAYLER ve Şki ıstanbul Çakmakçılar yokuşu, büyük Yeni Han No. 2223 • Tel. 21 7 • H B I ^ ^ ^ H ,28 Cumhuriyet Halk Fırkası Manisa Vilâyeti İdare Heveti Riyasetinden: IŞarjiDünyanın birkaçl |memleketinde, bir kaç| u^üaTıRAS Fabrika yapabîliyor! 0 0 0 .. r | » 1 Manisa'da inşa edilecek Halk Fırkası binasının inşası (18315) lira (19) kuruşluk bedeli keşfi üzerinden kapah zarf usulile münaka saya konulmuştur. 2 Münakasa müddeti martın 24 üncü perşembe günü saat on altıya kadardır. 3 Münakasada 661 numarah müzayede ve münakasa kanunu caridir. 4 Taliplerin bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkatelerini teklif mektuplarına leffetmeleri ve eğer miihendis ve RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 İdare meclisi ve murakıp rapor mimar değilseler inşaatın mes'uliyeti f enniyesini deruhde edecek bir miihendis ve mimar göstermeleri ve bunların Kâtibiadilden musad larının okunması. 2 1931 bilânçosunun tasdik ve ka dak bir taahhütnamelerini teklif mektubuna leffetmeleri şarttır. biilii ile idare meclisi azası ile mura 5 Kapah zarflar vakti muayyeninde Fırkanın Manisa İdare Heyekıbın ibrası. ti huzurunda acılacaktır. 3 Kârın sureti tesviyesi. 6 Mukavele harcı, pul ve ilân masrafları müteahhide aittir. 4 Murakıp intihabı ve iicretinin 7 Evrakı keşfiye ve projesini görmek ve fazla malumat almak tayini. istiyenlerin Fırkanın Manisa Vilâyeti İdare Heyeti Riyasetine roüra • caatleri ilân olunur. I ii IP» ıE: |Dünyanın bu üç dört| fabrikasından biıidir İPEKİŞ yalnız bu tesisat İstaabui Asliy* Mahkemesi tkinci Ticaret Dairesinden: Üsküdar • Kısıklı Halk Tramvaylan Türk Anonim Şirketi vekili avukat Ahmet Ramiz B. tarafından İstanbul'da Divanyolu'nda Çemberlitaf karşısmda Osmanbey matbaası namına Osman Saim B. aleyhine tabını deruhde eylediği büetleri ademi teslim suretüe mu kaveleye riayet etmediğinden peşin ve • rilen iki yiiz lira ile zarar ve ziyamn tediyesi talebine dair ikame eylediği davanın cari tahkikatında müddeaaleyh vaki ilânata rağmen muayyen günde gelmediğinden bir ay müddetle hakkın • da gıyap karannın tebliğine ve tahki kahn 10 nisan 932 pazar günü saat on dörtte icrasına karar verilmiş ol • duğundan müddeaaleyh yevm ve vakti mezkurda gelmediği takdirde hakkında muamelei gıyabiye icra olunacağı ilân olunur. İstanbul Birinci İflâs Memurluğun • dan* Müflis Tenekecizade Mehmet Emin Efendjye ait ve bir alacaklıya merhun bazı mücevherabn mahi halin 14 üncü pazartesi günü öğleden sonra Sandalbedesteninde mezat dairesinde açık arttırma ile satılacağı ilân olunur. I . MAMA Dr. Hakkı Şinasi Yavrıınuzun en sıhhî gidasıdır sıdır 1 | Ankara Ereğl! hattı Mühendisliğinden: 933 senesi mayîs sonuna kadar hat için vapurlarla Filyosa çıkarılacak olan takriben 7500 ton miktarında demiryol ve demir köprü malzemesi ve teferruatının Filyos'ta vapurda supalan olarak mavnalarla iskeleye ihraç ve vagona istifi ve depo mahallinde tahliye ve istif işleri kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin münakasa müddetinin hitam bulduğu 17/3/932 ye müsadif perşembe günü saat on beşe kadar münakasa şeraitini ve mukavele projesi mutabık olarak teklif mektuplarile muvakkat teminat zarflarını Zon • guldak'ta Üçüncü şube mühendisliğine usulen tevdi etmeleri ve tafsilât almak için İstanbuPda Haydarpaşa'da Liman İşleri Müdiriyetine ve kezalik Zonguldak'ta şube Mühendisliğine müracaat etmeleri ilân olunur. için yüz bin lira sarfetti KEFALJ'İN BAŞ, DİŞ vc NEVRALJİ AuRllARIMA KARŞI İnşaat Üçüncü Şube Istanbul 3 üncü Icra dairesinden: Mukaddema Azapkapısı'nda oduncu dükkânında mukim iken elyevm ika metgâhı meçhul bulunan oduncu ve müteahhit Hasan Efendiye: Çerkesköy'lü Ahmet Halil ve şürekâsı sirketinin zimmetinizde alacağı olan 411 lira 50 kuruşun temini tahsili zımnında 3 üncü icra memurluğuna vuku bulan müracaat üzerine tebliğ e dilen ödeme emrine karşı tarafmızdan vaki itirazın ref'i talebile Çerkesköy'lü Ahmet Halil ve şürekâsı şirketi vekili avukat İsmail Ratip B. tarafından mercie mesbuk müracaate binaen yevmi mürafaada isbati vücut edilmesi hakkında tastir olunan tebliğ varakası zirine mübasiri tarafından heyeti ihti yariyenin tasdikma mukaruı yazılan şerhte ikametgâhınız meçhul olduğu muharrer olmasına binaen yevmi murafaa olarak tayin olunan 12/4/932 tarihinde saat 14 te Istanbul icra ri • yaseti itiraz merciinde hazır bulunmanız lâzım geldiği ve bulunmadığınız halde ademi huzurunuzla mürafaa ic ra ve tetkikat ifa olunacağı malumu nuz olmak üzere keyfiyet ilân olunur. Istanbul Tapu Basmüdürlüğünden: Yavaşça Şahin mahallesinde Uzunçarşı caddesinde Katırcı narru diğer Tan buracı Hanın esas kayıtları müşevves olduğu cihetle tamamına ait kayıt topFanmakta olduğu ve han mutasarrıfla rı da mezkur handa Zeynep H. ve Dursun Ef. ve Kesrope ve Serpohi Hanıcnlarla Haçik ve Karabet Efendilerden maada hissedar bulunduğunu ve hanın münhasıran kendisine ait oldu ğunu iddia etmekte bulunduklarından mahallen 10 nisan 932 pazar günü badelzeval tahkikat icra edileceğinden mezkur hanla alâkası bulunanlar ve saüri tasarruflarını hâmil oldukları halde yermi mezkurda mezkur handa isbati vücut etmeleri ilân olunur. • İPEKİŞ mamulâtı pek yakında piyasaya çıkıyor Bobrek, kum. ve barsak ha«tahkiarının tabii üâcıdır. Buyuk ve kuç'jk «işelerde her yerde satılır. Şişli Bulgar hastanesi 9500 kilo ekmek 900 kilo francala 9000 okka inek sütü 700 okka sığıreti 1300 okka koyun ve kuzueti 15000 adet ynmurta Erzak, sebze, gaz, kömür ve diğer ınevaddı saire. Şişli Hürriyettepesi'nde kâin Bulgar hastanesinin 1 nisan 1932 tarihinden 31 mart 1933 tarihine kadar bir senelik ihtiyacına medar olacak balâda miktarı gösterile n erzak 1932 se ned 17 mart saat 11 de hastane le vazım odasında mevkii münakasaya vazedileceğinden alenî münakasaya ve pazarlığa istirak etmek arzu eden ta lip balâda gösterilen her cins erzakm miktarı kıymeti muhammenesinin yüzde beşi nisbetinde depozito akçesini hastane veznesine teslim etmesi ve fazla malumat almak istiyenlerin her gün mezkur hastaneye 9 dan 12 ye kadar müracaatleri. Müdiriyet Şark Yıldızı Selma Hanımıp muhtelif pozlarını Köprü inşaat münakasası NAFIA VEKÂLETİNDEN: Çanakkale vilâyetinde Balya • Çanakkale yolunun Çandan itibaren 49 r 700 kilometresinde kâin Nişankaya mevkiinde inşasına lüzum görülen 2X 17,5 metre açıkhğında betonarme köprünün inşaatı kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Köprünün bedeli keşfi 25,900 liradır. Münakasa 14 mart 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörtte Nafıa Vekâletinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarını sekiz gün evvel Yollar Umum Müdürlüğüne ve teklif mektuplarını münakasa günü saat 14 e kadar Nafıa Vekâleti müsteşarhğına vermeleri lâzımdır. ^j Talipler münakasa evrakını crörmek üzere Nafıa Vekâleti Yollar Umum Müdürlüğüne, Istanbul, İzmir, Çanakkale Başmühendisliklerine müracaat edebilirler. Münakasa evrakı (5) lira bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Levazım memurluğundan ve mezkur vilâyetler Başmühendisliklerinden satın ahnabilir. E Memedekî çocuklara gıda ILDIZ ÇOCUK UNU Fazla fosforu ve vitamini vardır. Çok besler Deposu: Hasan Ecza deposu Doktor Ali Vahit Beyin Ü B H H GAZ ÖCAKLARI FENNİN EN SON İCADI İDARELİ ve DAYANIKLIDIRLAR SVEA BUNLARİ" HER YERDE İSTEYİNİZ. Yalova malmüdtirltiğünden: Samanlı köyünde şarkan değirmen su bendi garben şose yolu şimalen değirmen bendi ve şose cenuben de Emlâki Milliye tarlasile mahdut 60 dönüm tarlanm mülkiyeti müzayedeye çıkarılmıştır. Ta liplerin 13 mart 932 tarihine müsadif pazar günü Yalova Malmüdürlüğüne müracaatleri. JAK. Y. LEVİ Çiçek Pazar, Altı Parmak han altında, istanbul Zayi Askerlik şubesinden 15 tesrinisani 929 tarihinde aldığım askerlik vesikamı vapurda zayi eyledim. Yeni sini alacağımdan eskisinin hükmü olmadığı ilân olunur. Kendirli köyünden Kdse Hasan oğlu Hiiseyin Münir Rize Umumî neşriyatı iuare eden 7ast tyeri müdürü: Kemal Salih Matbaacuik ve Nefriyat Türk Anonim Umum d6posu : HULİVUT'un Bu defa üç gün teahhurla çıkacak nüshasında göreceksiniz. htan&d

Bu sayıdan diğer sayfalar: