10 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

10 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Mart Camhurivef' İKAY ılTLiî Ka?ak yarışı Rus'ların vaktile şüvari kıt'a larını teşkil eden Kazaklar at üstünde bin türlü marifetler yaparlar ve bilhassa yere bırakılmış mendilleri ve saireyi at koşarken üzerinde çevrilip alırlardı. kte bizim tarif edeceğim<7 o yun da buna benzediği için adını «Kazak yarışı» koyduk. Evvelâ koşularak yerde öteye beıiye bez parçaları atılır. Yarı şa iştirak edenlerin bunların ken MCMLCKETLCMC ÇOCUKLAR. meraklı şeylerf Sabun madeni İhtimal serlevhayı görür görmez güleceksiniz. «Sabun mac'eni olur mu?» diyeceksiniz. Oluyor işte! Sabunun içinde sud, potas gibi madenî maddeler yok mu? Bunlar yekdiğerile sabunun i çindeki miktarda tabiatte de birleştiler mi sabun madeni mey dana çıkar. İşte Karadeniz sahillerinden bir yerde bir kac sene evvel mağnezi, Küçük Rahmi geçen mektep tatilinde amcası Nihat Beyin evine gece yatısı misaf iri gitmişti. Nihat Bey ilk günü Rahmi'ye evi gezdirirken ona güzel bir arslan postu gösterdi. Rahmi arslanın korkunç kafasını görür gormez bir şeytanlık düşünmeğe başladı. Amcasıyla biraz hava almak için gezintiye çıkıp ta dolaştığı müddetçe hep bu şeytanlığı inkişaf ettirme ğe çahştı. Yolda amcasına sordu: Akşama ne yemek var? Mükemmel bir dana başı pişirtiriyorum! O anda Rahmi'nin gözleri parladı. Gezdiler, tozdular eve döndiiler. Nihat Bey istirahat etmek için yukarıya çıktı. Rahmi de bahçede oynamaya koyuldu. Yaramaz ço İ di hizalarına tesadüf edenlerin bir tanesini elle öbürünü de değnekle almaları icap etmektedir. Fakat bizim koşumuz Kazaklarınki gi • bi süvari olarak değil yaya ola rak yapılır. Oyuncular arka ar kaya sıraya dizilirler. İçlerinden intihap ettikleri reis: Bir, iki, üç! Jap">n sinema artisti Sesu Hayakava oğluna okuyup yazma öğretiyor. tıııııııı alumin ve sutlu karbonatı havi bir tuz damarı keşfedilmişti Bu maddeyi su ile temas ettirdiniz mi tıpkı sabun gibi köpürüyor ve kirleri temizliyordu. Hatta o ci varın ahalisi artık sabun kul lanmaktan sarfmazar etmişler, çamasırlarını, üstlerini başlarını bununla yıkamağa başlamıslardı. cuk bir aralık mutbağa girdi. Sonra da heyecanla merdivenleri tırmandı. *** Nihat Bey saat yedi buçuğa doğru yemek odasındaki koltuğa kurulmuş gazetesini süzerekten nefis dana başınt düşünüyor ve iştihası her dakika geçtikçe kabarıyordu. Birden ahçı kadın Fatma telaş la haykırarak içeri girdi: Beyefendi, dedi, mutbağa gelin de tencerenin içindeki âlâmete bakın.. Bizim Dana başı arslan kafası olmuş. Haydi canım, böyle şey olmaz. Senin gözüne hayalât görünmiiştür. Vallahi değil Beyefendi inin de bakın! Nihat Bey bir koşu merdiven Para sayan makine Hindistan'da altın ve kâğıt para yoktur. Bütün alışveriş, banka ve ticaret muameleleri gümüş rupye ile yapılmaktadır. Büyük miktarda verilecek veya alınacak paraları saymakjtahü külfetli bir iş olur. 0nun için İngiliz'ler rupye Hcdive kii/iiıiiiııliirııı ı*esinıleri ııııınıııııııııııiKiııı Miıınıııııııııııihiımıııımıııııııımııııııııı nı•. ını n ııtıııııııııııııııı ı ıııııııııııııı Diye bağırınca koşmağa baş larlar ve yerden mümkün mertebe fazla parça almağa çalışarak döner gelirler. En çok parça toplıyan birinci gelmiş addolunur. Birinci gelene ufak bir hediye vermek yarışa olan alâkayı arttırır. Soldan sağa doğru: Yukarda: 1. Eskiçehir şimendifer fabrikası eski vagonajda marangoz şakirdi No. 571 Cemal Ef. 2. Danca'da Al. 32 T. 2 K. Binbaşı Münür Bey kızı Nermin H. 3. Ankara Meçhul asker mektebi sınıf 2 talebesinden 166 Lâtife Rıfat H. 4. Diyarıbekir Cumhuriyet ilk mektep sınıf 4 talebesinden 253 No. lu Sait Ef. 5. İki Çeşmelik caddesinde Nalıncı çıkmazında 325 No. lu hanede Şahin Kemal Ef. MI1MMI1III1I1IIII İkinci sırada: 6. Kadıköy Erkek lisesi sınıf No. 142 Fuat Ef. 7. Orhangazi tütün inhisar satış memuru Sabri Beyin kızı ilk mektep 5 incî sınıf ialebesind?P 235 İrfan Ef. 8. Zonguldak'ta Mithat paşa mektebi talebesinden Baytar Seyfi Beyin oğlu Bülent Seyfi Ef. 9. Aydm Orta mektebi ikinci sınıf talebesinden 330 No. lu Sedat Ef. 10. İnegöl İsmet paşa mektebi talebesinden 4 No. lu Hamit Ef. llllll linillllllllllllllllllllllllllllllllllllll leri dörder dörder atlayarak mutbağa koştu. Hakikaten Fatma k?dının dediği doğruydu. Arslan kafası lök gibi toprak tencerenin içinde yatıyordu. O zaman olanı biteni biraz keşfetti. Ayni telaşla yukarı fırladı. Bir de ne görsün o canım arslan postunun kafasının yevinde dana başı.. Hemen Rahmi'yi yakaladı: Çapkın, dedi, bu işi yapan mutlaka sensin! Rahmi fazla muVavemet göstermeden ağlıyarak kabahatini itiraf etti. Nihat Bey: Sana, dedi, ayrıca bir ceza tayin etmeğe lüzura yok. Bizimle beraber sen de aç kalacaksın! O gece çektiği ıztırap Rahmi'ye bir ibret dersi oldu. Bu münasebetsiz huyundan vazgeçti. Llışı ve otgu İkinci defaki koşuda verler değişir. Sıra ile önde olanlar arkaya ve arkada olanlar öne geçerler. Bu suretle istenildiği kadar o • yuna devam edilir. sayan bir makine icat etmişlerdir. Bu makineler sade rupyeleri, saymak değil, ayni zamanda temizleyip silmektedir. Diğer taraftan sahtelerini de ayırmaktadır. Bu makinelerden her biri saatte 60 bin rupye say maktadır. FAYDAU B;LG;LER Çekirgeler Çekirgelerin ziraat için belli başlı felâketlerden olduğu ma lumdur. Fakat son zamanlarda bunlara karşı adamakıllı imha çareleri bulunmuştur. Meselâ Ce zayir'de 38 bin metre murabba ında çinko ve 90 bin metre mu rabbaında boyalı keten bezi bir kısım araziyi çekirge istilâsından korumak için kullanılmıştır. I)IIIIIIM111111111111II111111M1111111111MUi 1 It111M1111 IIIII111111111111111MIM11MII .1 1L I Mart bulmacası Dl Rl ] ŞA RE Pİ MA ERİ İC RT Şu yukarıda 9 murabba i çinde gördüğünüz heceleri o suretle diziniz ki bu aya ait bir darbımesel çıksm. Doğru halledenler arasında bir kişiye beş lira mükâfat takdim edilecek ve resmi gazete mize basılacaktır. Diğer birine bir «İş Bankasır kumbarası hediye edilecek üc kişiye «İpekiş» in zarif ipek mendillerinden verilecektir. Diğer 95 kişiye muhtelif hediyeler. Onlardan da arzu eden '*»'"n resmi basılır. Cevaplar nisanm birinci gününe kadar «Cumhuriyet ço • cuk sahifesi muharriri» adresinc| çönderilmelidir. Geç kalanlar ve bu adrese gönderilmiyenler " ; ; kâfat kazanamazlar. Bu yünlü palto şu sırada pek makbule geçecek bir şeydir. Evvelâ üç kısımdan mürekkep olarak ayrı ayrı örülür: 1 Arka 2 İki parça ön. Arka alt taraftan örülmeğe başlanır. örgüler istenilen enlilikte yapılır. Örgülere sağa ve sonra da sola olmak üzere ikişer sıra olmak üzere devam edilir. Omuztara kadar bu surette çıkılır. Sağ ön par ça da böyle vücude getirilir. v ka açılırken her iki sırada bir örgü düşülür. Sol ön de buna benzetilir. Parcalar olup bitti mi birleştirilir. Yukarda kordelâ geçirmek için ilmikler yapılır. Resinılerini koydufumuz patron'ar istenilen şekilde Vüyül'ilerek bu paltonun örülerek değil yünlü veya kadife den yapılmasını da temin eder. Oğlum kızagını arasıra kardeşme de veriyorsun değil mi? E.et anneciğim inerken ben kayıyorum. Yukarı götürürken o taşıyor, j Keza onları öldürmek için 175 bin litre, 3500 ton ve 176 ton olmak üzere muhtelif zehirler kul lanılmıştır. Bu gibi tertibat sade Cezayir'de değil, baska memle ketlerde yapılıyor. Haddi varsa çekirgeler gelsin!

Bu sayıdan diğer sayfalar: