10 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

10 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SEYRİSEFAİN Alerzek acenta: Galata Köprubası B 2 Snhe A Sirkeci MSbnrdar zadp H 2. 8740 Muhterem Okuyucular, Haberiniz Var mı ? MERSİN POSTASI (İNEBOLU) llmartcuma 10 da İdare rıhtıfnından kalkar, Mutat iskelelerden maada dönüşte Edremit'e de uğrar. ASRI MOBJLYA MEŞHERi Dr. CEVAT KER M Haseki kadın hastanesi cilt ve zührevî hastaiıklar Şefı Cağaloğlu Süreyya B. Apart. Tel. 20679 ALENÎ TEŞEKKÜR Misafir bulundugu ahbabının evmde füc'eten vefat eden validemin cenazesînin Sinemköv'iindeki haneme nakli es nasında gosterdiği hüsnü muam»leden dolayı Bevoğlu Tomtom mahatlesi muhtan Hayri Beye alenen tesekkür ederim. Sinemköy'iinde No. 221 hanede sarraf bakkal İstavri Istavridi Kibar müşterilerinden gördüğü rağbete karşı bu defa salonlarını asrîl zevkin dilediği tarzda tefriş ve tezyin edip en müşküloesentleri bile hayl rette bırakmıstır. Hele son desende (Kiibik) yatak odalanndaki incelik vej zarafeti görmek bile bir zevktir. İngiltere'nin en benam fabrika« mal mulâtından (bronz) ve lâke karyola ve somyeierinin aynca bir hususiyetij vardır. (Salamanie'lerin) bir çok çesitleri görmeğe sezadır. Devair ve mül essesat için muhtelif sekillerde yazıhaneler ve deri takımlarile Şark usulül divanlar hezaran sandalye ve portmantolarm envaı keten boy ve stor perj deleri bronz kornişler masa örtüleri, file tüller velhasıl esyayi beytiye naj mına her ne arzu edilirse mevcut olup piyasada kimsenin rekabet ede I miyeceği derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı isbata kâfidir. İstanbulf Rızapasa yokusunda Lazaro Franko karşısmda 27 29 numaralı Asri| Türk MoH've meşheri. Ailenin En Büyük Malumat Hazinesi H A V A T ! limınımızdan hareket i edecek vepurlar Şimdiye kadar almamışsanız, kendinizi, çocuğunuzu ve ailenizi en büyük ve en zengin bir malumat hazinesinden mahrum etmissiniz demektir AH* ET FEVZi Telefon: 2,3407 Emniyet Saodığı Mudiirliip Muhammen Ikraz kiymeti No. 3263 611 SAMSUN Perşembe günii akşamı Sirkecı'den hareketie (Zonpuldak, İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon Sürmene, Rize ve Hope')ye gidecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yel kenci hanındaki acentalığına müracaat. Tet 21515 Hanta! Zade Tayyar vapurları KARADENtZ POSTASI ~~~ MÜTTEHiT ELELTRiK TÜRK ANONİM ŞİRKETt Hissedarlar 1932 senesi mart avının 31 incî persembe günii saat 11 de Galata'da Voyvod» caaddesinde Assikürazîvoni Generali Han 31 numarada kâin sirket merkezi idaresinde asağıda yazılı ruznamei mözakarat üzerinde karar ittfnaz etmek üzere sureti adivedr în'ik«» edecek histedaran heveti umumiye ;'Hmam« davet olımurlar. Ruznamei müzakerat: 1 Meclisi idare raporu 2 Muralnttiar raporu. 3 Şirket btiânço ve m^vcudat ve U* ve za>«r h<»««bın!n kabı«1 ve tasdiki. ve hftkio huzurlarmın tesbiti. 4 Meclîsi idare az»Wının tayini ve Hakkı huıurlannTn tesbiti. 5 1932 senei hesabive icin mural»?ar tavmî ve ücretlerinîn tesbîtî. 6 Ticaret kanumınun 323 ve 3?4 üncu maddeleri ahkâmı nnıci bince meclisi Hare azalanna müsaade ve mezunîyet itan. Fevetî umumive îçtimına istirak etnnfk istiven his<!edarlann 24 mart 1932 tarihinden evvel sirket merkezi idaresme müracaatle birer duhuliye kartı almalari lâzimdır. MÜTTEHİT ELEKTRiH TÜRK ANONİM ŞİRKET1 Hissedarlar sirket esas mokaveie namosînin 4 ve S inci maddelerinin | asa^ıda erösterfldijr vechüe tadflîne dairî merJîsi îdarenin tek'îfi fizerine karar it| tihaz etTTtek Sxere 1932 s*ne«!İ nMirt ayının 31 inci persembe günii saat 11 bnci'kta Galata'da Vovvoda cadde sinde A?sikn<azivoni Generali Han 31 B'jmarada kâin sirket merkezi idaresinde fevkalâde oiarak in'ikat edecek heyeM umumiye içtirnına davet olunur lar Madde 4 Sirket asagıda yazıh mo'melât ile iştigal etmek üzere te şekk«l etmi«tîr. 1) Elektrilt kuvveri istihsal, tevzi ve her «»kilde istimali için her nevi te sisfti insa etmek. 2) Elektrik. su. tramvav, ve buna miimpsil tesisati sebiı\ kasaba ve köylerde isletmek icin Nfıadan ve Belediyeden imtivazat aimak. Sirket, balâda tasrih olunan maksadüe doğn'dan doğruva münasebattar bulunan bi'âmum malî, ticarî. sınaî muamelâti icra ve bu muamelât ile îstigal eden dieer sirketlerin bisse senedat ve tahvflâtmı mnbayaa ve bu nevi sirket'e t»sis edeb'lir. Nev'i ve mahiveti itibarile i«bu raaddede zikredilen muamelâttan gayri her hangi bir mnamelenin ifan sirket için nafi BÖrüldüeü takdirde heyeti idarenin tekiifi iizerine heyeti umumiye tara fından ittihan karar ediimesine ve tadil mahiyetmde oian isbu karann hiiku metce tesdik edilme<?ine mütevakkıf br. Bu suretle tasdik ediien karar isbu mukavelenameve zeylen ilâve olunur. Şirket esas maksat ve tedviri muamelâti zımnında kanunu mahsusuna tevfîkan emva'i gayrimenknle tasarruf edebiiir. Madde S Şirk^tin merkezi Bur»aMa olacak, gerek Tiirkîve'de ve gerek ecnebi memleketlerde lüzum s;örü!''ükçe meclisi idare tarafından heyeti umumiveye arzedilmek şartile subeler acılaKHecek ve kevfîvet tktisat Vekâlptine ihbar ve gazetelerle flân edilec«»ktir. Ticaret kanununun 385 înc! maddesi ahkâmına tevfikan bilumum hissedarlar sahip oldukları hisse senedi miktanna bakiimıyarak heveti umumive ictima • ına istirak etmek hakkını haizdirler. Heveti umumive içtimaina istirak etmek istiyen hisspdarlann 24 mart 1932 tarîV|*nden evvel sirket merkezi ida resine muracaatie birer duhuliye kartı almalan lâzundır. Meclisi idare Üsküdar'da Kısıklı mahallesinde Alemdağı caddesinde atik 9,9 mükerTer ve cedit 1 1 1 II 2 numaralı maadükkân bir hanenin ta mamı. Saim B. 4560 1968 Hasköy'de Abdüsselâm mahallesinde Turşucu caddsinde atik ve cedit 13 numaralı bir hanenin tamamı. Ahmet Fazıl B. 3340 4497 Beyoğlu'nda Feriköy İkinci kısım mahalle sinde atik Çiftecevizler cedit Gürcü Katolik kilisesi sokağında atik 35 mükerrer cedit 88 numaralı bir hanenin tamamı. Mm. Takuhi 2222 4556 Erenköy'ünde Bostancı mahallesinde atik Altıokka Bostancı cedit Orta sokağında atik 47 cedit 4 numaralı maabahçe bir hanenin ta mamı. Ayşe ve Fatma H. lar 19500 5533 Galata'da Bereketzade mahallesinde Bank ve Hazaran sokağında atik 10, 12, 14, 16, 12 ve cedit 16, 18, 20 numaralı tahtında iki dük kânı mSstemil bir hanenin nısıf hissesi. Hatiçe Müzeyyen H. ve Mustafa Ekmel B. 6524 5796 Uzunçarsı'da Yavaşcaşahin mahallesinde Gaznevî Mehmetefendi mektebi ve Tomruk çıkmazı sokağında atik 7, 9, 9 mükerrer 11 ve cedit 11, 13, 15, 17, 28 numaralı ahşap depo ve iki bap hane ve salâş bodrumun ta • mamı. Hasan Ağa 675 5813 Kasımpaşa'da Gazihasan mahallesinde Ter sanekapısı sokağında atik 4 cedit 6 numaralı bir bap dükkânın nısıf hissesi. Ayşe H. 3600 5909 Beyoğlu'nda Kamerhatun mahallesinde Aba noz sokağında 14 numaralı bir hanenin tamamı. Beyatrik H. 2420 6221 Üsküdar'da Kazasker Ahmetefendi mahalle sinde Salı sokağında atik 19 cedit 31 numa ralı maabahçe bir hanenin tamamı. Mehmet Cemil Ef. 15010 6361 Beyoğlu'nda Hüseyinağa mahallesinde Mektep sokağında eski 14 yeni 12 numaralı bir hanenin tamamı. îzidor Danderya Ef. 14880 7801 Çemberiitaş'ta Atikalipaşa mahallesinde eski îmaret Te yeni Nurosmaniye sokağında atik 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5 ve yeni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5 numaralı beş diikkân ile bir bodrumu müştemil Eminpajşa hanı namile maruf bir hanın 36 hisse itibaıile 30 hissesi. tbrahim ve Yusuf B. lerle Adneyn H. bilasale ve Seyfettin B. ile Nezihe H. tarafından Adnin H. bilvekâle 3955 8749 Cerrahpaşa'da Ahmetkethüda mahallesinde Küçük Nlühendis sokağında eski 8 mükerrer ve yeni 5 mımaralı bir hanenin tamamı. Mehmet Cevdet B. ve Fahriye H. 1890 8932 Kapandekik'te Hızırbey mahallesinde Ta vanliçeştae sokağında atik 5 mükerrer ve ce dit 9 numaralı maabahçe bir hanenin tama • mı. ... Şemsettin Ağa vekili Huriye H. Beyoğlufnda Cihangir mahallesinde Cihaneir 20364 8934 caddesinde atik 3, 5 ve yeni 9 No. lı maadük kân bir apartımanın tamamı. Zihni B. vekilî Herant Ef. Kumkapı'da Musalla mahallesinde Şehfer 2610 8992 hat sokağında atik 85 cedit 89 No. Iı bir ha • nenin taammı. Mustafa Ef. ve Malike H. 4680 8995 Galata'da Kemankeş Karamustafapaşa ma hallesinde Gümrük sokağında atik 62, 62 mükerrer ve yeni 4 2 4 4 numaralı maaoda bir dükkânın tamamı. Mehmet Ef. 2176 9033 Bahçekapı'da Hocaalâettin mahallesinde Mı sırcarşısı derunünde atik ve cedit 32 numa ralı bir dükkânın tamamı. İbrahim Ethem B. Yukanda ikraz numaraları yazılı emiâkin vadesi hitamında bor cun ödenmemesi kasebile 61 gün müddetle satilığa cıkarıldişından talip olanların veya fazla tafsilât almak istiyenlerin Sandık Satış âmirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. Merhunatın cins ve ney'i ıle mevki ve müştemılatt Borclunun ısmı Hayat Ansiklopedisi, beşerin asırlardanberi biriktirdiği bütiin malumatı ihtiva eden biricik e serdir. Malumat alfabe sırasile tanzim edilmiştir. Her hangi bir dakikada istediğiniz her hangi bir mevzu hakkında bu eserde malumat bulabilirsiniz. Hayat Ansiklopedisi malumatı herkesin anlıyabileceği bir tarz da ve anlıyabileceği bir lisanla vermektedir. Bir çocuktan bir ihtiyara kadar herkes Hayat Ansiklopedisini zevkle ve istifade ile okuyabilir. Hayat Ansiklopedisi Darülfü • nunu eve getiren bir eserdir. E vinizde Hayat Ansiklopedisi bulundurmak, mektebi eve getirmek demektir. Hayat Ansiklopedisinde çah • şanlar memleketin en tanınmış simalarıdır. Her bahis en salâhi • yettar tanınan zevat tarafından tercüme veya telif edilmektedir. Heyet arasında Mühendis mek tebi muallimlerinden Salih Mu rat B. fen kısmını, müderris Faik Sabri B. umumî coğrafya ve tabiat bilğisi kısmını, Darülfünun muallimlerinden Hâmit Sadi B. Türkiye coğrafyasını, M. Samih B. Türk ve İslâm tarihi kısmını, MualHm mektebi muallimlerinden Kâzım Nami B. terbiye kısmını denıhde etmislerdir. Diğer mev zular da satâhiyettar zevata yaz dınlmaktadır. Bildiğinizle Bilmediğinizi Mukayese ediniz Hayat Ansiklopedisinde mevzulann hepslne ait vardır • aşağıdaki malumat Izmir postası Tarih Coğrafya Felsefe San'at Iktisat Lisan Siyasiyat Gazetecilik Hayvanat Nebatat Tabakat Tabiiyat Mimari Tıp Musiki Maliye Sinema Ziraat tçtimaiyat Fotoğrafçıhk Fizik Dişçilik Kimya Tiyatro Yeni keşifler Edebiyat Büyük adamlar Riyaziye Fen Asari atika Seyyar vapuru 10 mart perşembe sut 18 de StrkecTden hareketle Gelibolu, Çanakkale ve Izmir'e azimet ve avdet eder. Yolcu bileti vapurda verilir. Tafsilât için Eminönü Rıhbm Han No. 5 Telefon: 21977. MÜZAYEDE İLE SATIŞ 1932 martının 11 inci cuma gânu saat 10 da Osmanbey'de Latin mezarlıîı karşısmda Rumeli caddesinde 48 numaralı hanede mevcut ve Madam Kastoryano'ya ait müzeyyen etyalar müzayede suretile satılacaktır. Som cevizden mamul mükemmel yemek oda takımı, raahon kaplama komple yatak oda tıkıtnı, bir kanape 2 koltuktan mürekkep Amerikan ta • kımı, mavun kaplama tek büfe, tngiliz tabak takımı, mükemmel elektrik avizeler, hayli btblolar, heykeller, vazolar ve saire, her nevi perdeler ye brizbizler, mükemmel kütüphane, Fransız tip ve sair kitaplar (Viktor Hügo'nun tekmil asarı), tıp «lât ve edevatı, oskültasyon masası, port • manto, mutf ak takımları ve sair lü • zumlu esyalar. «Schiedmaver» markalı zarif bhr piyano. Pey «ürenlerden 100 de 25 teminat alınır. Hane dahi satılıktır. Mahkemei asliye 2 inci hukuk dairesinden: Posta ve Telgraf ve Telefon miidiriyeti umumiyesi tarafından Galata'da Seyrisefain idaresinde muhasebe me muru ve esbak Beyrut posta ve telgraf muhasibi mes'ulü Mehmet Emin Efendi aleyhine ikame edilen alacak davasmdan dolayı mumaileyh Mehmet Emin Efendinin gösterilen mahalde buluna • madıği ve halen ikametgâhı mechııl olduğa cihetle davetnamesi bilâtebliğ iade kılınmıs ve müddei vekilinin muvafıkı kantm görülen talebi vechile ilânen tebligat icrasına karar verilmis olduğundan, yenîden imlâ ve mabkeme divanhanesine talîk kılınan davetnamede muharrer 5 nisan salı günü saat on öç baçukta tahkikat hâkimliği hnzurunda isbati vücut etmesi ve aksi takdirde hakkında gıyap karan verilecegi ma • lumu olmak üzere keyfiyet gazete ile ilân olunur. Şimdi kalemi elinize alınız. Yuka rıda sayılan bilgilerden hangilerini biliyorsanm onları siliniz, göreceksı niz kl bilmedikleriniz bildiklerinlzden çoktur. Bu bilmediklertnizi size Hayat Ansiklopedisi Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi Istanbul'da: Düyunuumutnive karşısmda Hayat Ânsîkİopedisi Hayat Ansiklopedisinin 10 cü rirae abone kaydetmenizi rica ederim, bedeli olan 225 kuruş adresinize gönderilmiştir. ısım: Adres: Hayat Antiklopedin 15 günde 48 sahifelik bir cüz halinde neşrolunmaktadır. Bütiin eser yuz caz teşkil edecektir. Her cüznn fiatt 2S kurttştar. Malumatı o kadar ucuza satıyoraz ki bundan istifade et • memek, büyük bir fırtatt kaybetmektir. Şimdiye kadar 3 caz çık mıştır. Ansiklopediyi şimdiden almağa başlıyımz. Sonra cilt halinde almakta güçlük çekebilirsiniz. Cüzlerini muntazam ve te • miz muhafaza etmek istiyen • lere abone olmalarını tavsiye ederiz. Abonelerimizin cüzleri hususî zaflar içinde çb'nderilir. On cüzün abonesi 225 kuruş • tur. Soldaki koponu doldurup gönderiniz. Dördüncü cüzü 15 martta Matbaacılık ve Neşrtyat T. A. Ş. Camhnriyef müesseseleri İsfanbuPda Düyunu Umumiye karşısmda MERMER TAŞ TÜRK ANONtM ŞtRKETl Hissedaran heyeti umumiyesi 932 senesi mart ayının 27 inci pazar günü saat 15 te lstanbul'da Unkapanı'nda Beylik değirmeni ittisalinde 65 No. lu Mermer Ta» ticarethanesi üstündeki sirket merkezinde adiyen içtima edeceğinden hissedaran yevmi mezkurda ictima mahallini tesrifleri ve içtimadan on srün evvel müracaatle hisselerini kayıt ettirmeleri ilân olunur. Edirne Erkek MualHm Mektebi Müdürlüğünden: 1 Mektep binası dahilinde yamlacak telvinat ve bazı tamirat (5187) lira (70) kuruş bedeli kesfi üzerine 4/3/932 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle münakasaya konul • mustur. 2 Taliplerin diplomalı bir mrnıar veya mühendisle işe başlamaları şarttır. 3 Ihale 24/3/932 perşembe günü saat 14 te Edirne Hükumet dairesinde icra edileceçinden taVplerin teminat mektubu veya makbuzlarile birlikte komisyona ve ç*rtnameyi görmek üzere de her gün mektep idaresine müracaatleri 9ân olunur. RUZNAMEİ MÜZAKERAT 1 Meclisi idare raporunun kıra • atfle 931 senesi bilânço ve kâr ve zarar hesabatının tetkik ve tasdiki. 2 Murakıp raporunun kıraati ve meclisi idare azasmın ibrası. 3 Meclisi idare azası ile bir murakıbın mtibabı. 4 932 senesi için intihap edilecek murakıbm ücretinin tayini. İstanbul Mahkemei Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden: Beyoğlu'nda tstiklâl caddesinde 401 numarah mağazada kavafiyeci Marko ve Yani Biraderler sirketinin alacaklılarile icraen akteyledi^i konkordato mahkememizde tetkikfttı 7 nisan 932 perşembe eüııü saat 11 d« icra kılmacap'indan h>ı bapta «!A.k«dar olanların vpvrn v» «aali meikurda mahkemede hasır buiunmatarı IÖzumu ilân olunur. Bilecik ViJâyeti Daimî Encümeninden: 1 Bozüyük Karaköy yolunun 117 X 500 127 X 460 metroları arasına ocaklardan bilihraç nakil ve istif olunacak 5273/30 metro mikâp ham taşın beher metro mikâbı 229 kurus hesabile 12073 lira 56 kuruş muhammen bedelile mevcut şartnamesi mucibince ve kapalı zarf usulile 17/3/932 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Vilâyet Encümeni Daimisince kat'î ihalesi yapılmak üzere 27/2/932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 2 Talipler münakasa şartnamesinin bir suretini Vilâyet Nafıa Başmühendisliğinden istiyebilirler. 3 Talipler müzayede. münakasa ve irtalât kanununa tevfikan teklifnamelerini mezkur 17/3/932 tarihine kadar Vilâyet Daimi Encümenine tevdi etmeleri lâzımdır. Yüksek tktisat ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: Mektep dahilinde yapbnlacajı tamirat 29/mart/932 tarihine musadif tab gflnS saat 14 te ihalesi iora olunmak Szere alenî münakasaya vazedümiştir. Taliplerin şartttame ve kefifnameyi görmek üzere her gfin mektebe müracaatieri ve dipozito akçelerini de yevmi ihale • den evvel tevdi etmeleri ilân oluntır. [ ı ı i

Bu sayıdan diğer sayfalar: