8 Haziran 1932 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 5

8 Haziran 1932 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bo rsa Oün akşam kapanan Borsada bir Türk lirası mukabili: Fransu L un,:ı Dolar Lirct Belçika Dıahmi Isvıçrt Leva Huigar Florın Kuron Çek $ihn \\u>tuva \traan maıkı Zlotı l J en.o \i<jcar Lev RoiTunşa Dinar Yen Çenıoviç 12 0 9 7: '± Haıiran Ctunlntriyet' Iilüil 6: 1 lb 4 5 o 4 ry 06 47.60 28.50 40.75 95.50 4 U 0.50 14.50 17.41.50 04 34 04.64 77,25 •30,91.50 İ8J0 (J I M *a % EBEVEYNİNİZLE. YAVRULARINIZIN VE If SEVDİKLERİNİZIN Hatıralarını daima muhafaza etmek ister misiniz? Limanımızdan hareket edecek yppurlar FOTO FRÂNSE'de keşide: 1932 dedir Ağrandismanlarını FAÎ Ağrandismanlarını yaptırınız. Fiatlar mutedil, iş ^ ri fevalâde san'atkâranedir. Elinizde mevcut en küçük, |*j îfj en eski fotoğrafı gönderiniz, canlandırılıp büyültülür.tt! ş= || ffjYalnız 100 kuruş gönderiniz, mukabilfnde REİSİCUMHUR Hz. nin tabiî U] fif Wyüklükte, san'atkârane bir bü»t portrelcrini elde edeceksiniz. Turkiye' | f |A| nin bilurmım ricali âliyenin portrelerinin fiatları dahi aynidir. ÎÜ Muslafa Cemal vapurları Bartın • İnebolu postası ikrami mükâfat vardır. I Enılâk ve Eytarr. Bankası İlânları Kilüfer |f Posta masrafı yukarıki bedele dahildir. a M ^ ı n » • mr,,nın»"n !r , , , ^ İ • ,.tıll!HıXıtl IHııRi(«lı«Sın ı'' ı STısHB UOluSrîtlOf (nfm!? ^ 3,82 M FOTO FRANSE. !sfik!â! caddesi No. 128 BEYOGLU. ğ*. iıu; ""unnn> y n ı nn'ynfıgı»'jj""wt ııw' mıitıımyırı mttH İHı inHiilH'litıııiKnuı UUnı.H«tt: aiim <M..auıS%llllfı l ..nıi!: 9.İ 27 j 63.25 ! 47,21 Lıa Bir ln*ılı<: lııas< Mtın Mecıdı\e Banknot i Kuruş 76 İ4 Isparta Vilâyeti Daimî Enctimeninden: KIRALIK DEPO, DÜKKÂN, BOSTAN VE APARTIMAN Mevki ve nev'i Teminat Galata Yolcu satonu karşısında 116 No. depo 20 » » » » 1 dükkân 20 » » » » 2 » 5 » < > » » 4 » 10 » » » » 18 » 15 Beşiktaş Kaptan İbrahimağa mahallesi Ihlamur caddesi 42 44 numaralı arsa. 25 161 Beşiktaş Cihannüma mahallesi 2 3 4 No. bostan. 10 2 Nişantaşı Harbiye caddesi Selçuk apartıman 2 No. daire. 30 Balâdd yazılı emlâk bilmüzayede bir sene müddetle kiraya verileceğinden taliplerin 13/6/932 pazartesi saat on altıda şubemize müracaatleri. Esas 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 36 1 Akşamı Sirkeci nhtımından hareketle Ereğli, Zonguldak, Bartm, Cide, inebolu, Evrenye, Aba •na'ya azimet ve ayni iskelelere uğrıyarak İstanbul'a avdet ede • cektir. Tafsilât için Galata küçük Rıhtım Han 45 numaraya mü • racaat. Telefon 913. 40 M istanbul Hayvan Borsası 5'6/932 Diri hayvan satışlari Kilo fiatı \det Karaman Dağlıç Kıvırcık Kuzu Isparta Dinar yolunun 2 000 ile 7 500 kilometreleri arasındaki (4500) lira bedeli keşifli tamiratı esasiye 932 haziranının on ikinci pazar günü saat on beşte ihale edilmek üzere alenî münakasaya ko nulmuştur. Talipterin Vilâyet Daimi Encümenine müracaatleri ilân olunur. Hantalzade Haftalık « Iztnir postası Ku. I" | Ss A/amı Ku | Sa. 404 Q74 140 580 24 .ıO •20 Adapazan Malmüdürlüğünden: Bedeli sabıkı (2510) lira olan Adapazarı'na tâbi Başbahktava ve tevabii göllerile (1600) lira bedeli sabıklı Karasu ve Sakarya boğazı rüsumu saydiyesinin 1/6/932 tarihinden 31/5/935 tarihine kadar üç sene müddetlerle mevcut şartnamesine tevfikan müzayedeye çıkarılmıştır. Müzayede müddeti 16/6/932 tarihine kadar yirmi gündür. İltizamına talip olanlar müzayede şartnamelerini öğrenmek üzere İstanbul Av vergileri müdiriyetile Adapazan Malmüdürlüğüne ve müzayedeye iştirak etmek istiyenler ihale günü olan 16 haziran 932 perşembe günü saat on beşe kadar Adapazan Maliye dairesinde ieşekkül eden komisyona müracaatleri ilân olunur. Seyyar vapuru Her çaramba KeçiKara Oküz Inek Saat 17 de Sirkeci nhtımından hareketle Gelibolu, Çanakkale'ye ugrıyarak İzmir'e azimet ve avdet eder. Yolcu bileti vapurda vcrilir. Tafsilât için Eminönü Rıhtım Han No. 5 Telefon: 21977. II 10 II II 10 RFZAYI TARAFEYN ILE FEVKALÂDE SATIŞ 932 haiiranın 9 uncu perşembe, 10 nuncu cuma, 11 inci cumartesi ve 12 inci pazar günleri sabah saat 11 dcn aksam 7 ye kadar şehrimizin en maruf sahıslarından birine ait ve Beyoğlu'nda Tiınel civanndr Lebon patiserisinin fevkinde Pasaj Oriantal'da Hasun apartımanının 3 numaralı dairesinde mevcut zikıymet esyalar rızayı tarafeyn ile elden satilacakln. Atik Hereke kumaşile kaph ve iki nencere perdelenle Fran %\ı mamulâtı valdızlı Lui XV salon takımı, hakikî Frari*ız mamulâtı gayet zarif el ishnneU bronzlarla Lui XV mmistr yazıhane. eski saks iki adet nadide büyiık vazolar, 175 pareadan mürekkep eski porseleııinden sofra takımı, meşhur resftam Gidore'nin (La Chaste Sifoan) namile maruf müzeye lâyık bir tablasu arabesk lâmbalar ve bronzdan mamul eski bir ayaklı lâmba, Sevr mamulâtı çay takımı. oymalı ağaç Fransız yatak takımı, meşeden mamul Portmanto, yağhboya tablolar, blo blan tabaklar vesaire vesaire . Acem ve Anadolu halıları, Bekştayn marka kuyruklu nefis bir pîyano. Beşiktaş 2 inci sulh hukuk hâkimli • ğinden: Müteveff* Abdülhamit karisı Fatma Hanımın terekesine ait îaray eşyası Kurucesme'de Ortaköy c&ddeainde 119, 132 No. lı kriskte bilmü • zayede 13 baziran 1932 pazartesi günü saat on üc buçukta acık arttırma ile satılacak ve bitmedtği tak dirde müteakın eünlerde avni saatte satışa devam olunacaktır. Talip o lanlann tayin ohınan giin ve saati mezkurda köskte hazır bulunmaları liizumu ilân olunur. Sultanahmet beşinci sulh hukuk m«hkeme*inden: Süleymaniye Kitipsemsettin mthalleıi Namahrem »okaRinda No. 29 hanede mukim iken 8 ni»an 1932 tarihinde vefat eden ve terekesine mahkememizce vazıyet olunan kuru yemişçi Mustafa Efendinin terekeaittin tasfiyesine karar verilmiş oldupundan müteveffanın alacak ve borçlularının alacak ve borçlarını kay dettirmek üzere tarihi ilindan iti baren bir ay zarfında Sultanahmet beşinci sulh hukuk mahkemetine müracaat eyiemeleri liizumu ilân olunur. İ L  N Zonguldak Vilâyeti Nafıa Basmühendisliğinden: | 1 Bedeli keşfi (47690) tira (26) kuruştan ibaret olan Ereğli Devrek yotunda 12 000 kilometrelik şose inşaatı mukavele tari hinden itibaren 15 mayıs 933 tarihinde hitam bulmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Münakasaya iktidari fennî ve itibarı malilerini isbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak istiyenterin: A Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan (3577) lirayı Vilâyet Idarei Hususiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair makbuz senedi veya millî bankalardan birinin teminat mektubunu yahut mitlî esham mukabili muhasebei hususiyeden almftcak ilmühaberi ibraz etmeleri lâzımdır. "ar"' '"'r * ""* B Ticaret Odalarına mukayyet olduklarına ve itibarı matilerine ait bir vesika göstermeleri icap eder. • : C Yetlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını yevmi ihalede Vilâyet Daimî. Encümenine göstermeleri lâzımdır. Bu üç şaflh tamamen haiz olmıyanîarın münakasaya iştirakleri şayani kabul olmıyacağından teklifleri kabul edilmez. 4 Müddeti münakasa 25/5/932 tarihinden itibaren 15/6/932 ta rihine musadif çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere (21) gündür. edilmek üzere (21) gündür. 5 Talipler 661 numaralı münakasa ve ihafât kanununun on ai tıncı maddesi mucibince ihzar ettikleri teminat vesikalarile yevmi ihale olan 16/6/932 tarih ve çarşamba günü saat (15) te Vilâyet Daimî Encümenine bizzat veya vekilteri bulunmaları icap eder. 6 Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha fazla malumat almak istiyenîerin ihale gününden iki gün evveline kadar Vilâyet Nafıa Başmühendisliğine ondan sonra da Daimî Encümen kalemine müracaatferi ilân olunur. TAVİLZADE Ayvalık ekspres postası VAPURLARI SELÂMET vapuru her perşembe 17 de iırkeci'den haıeketlc | İstanbul Belediyesi ilânları Gelibolu, Çanakkale vc Korfez tarikile Avvalıj'a azimet ve avdet edecektır Dikkat: Cuma günü Edremit yolcularını trene yetiştirir ve Ayvalık yolcularım ayni gün akşamı Ayva lığa çıkarır. Perşembe günü saat 15 ten tonra yük alınmaz, Gelibolu için yalnız yolcu alınır. Yolcu bileti vapurdft'6W verilir. Adres: Yemiş'te Tavilzade Mustafn biraderler. Telefon: 22210 Adalar Belediyesinden: Heybeliada'da İsmet Paşa caddesinde Çamlık mevkiindeki gazino ve dans mahalli iki sene müddetle pazarlık suretile icara veriteceğinden talip olanların 30 haziran 932 tarihine musadif perşembe günü saat 16 da daire encümenine müracaatleri ilân olunur. . '" Usküdar Belediye Müdürlüğünden: Usküdar Atlamataşı'nda Demirciler içinde 77 No. dükkân açık müzayede ile kiraya verilecektir. Talipterin 30 haziran 932 perşembe günü saat 11 de Encümene gel meleri ilân olunur. Beyoğlu Belediye şubesinden: İki erkek keçi yavrusu bulunmuş tur. Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. • * * Sadık Zade Biraderler Vapurları: Karadeniz Postası .,, DUMLU PINAR .„., İstanbul Belediyesinden: Kuduz vakayiinin önüne geçmek için sokak köpeklerinin itlâfına faatiyetle devam edilmekte olduğundan sahipli köpeklerin, belediye zabıtası talimatnamesinin mevaddı mahsusası mucibince tasmasız ve ağızlıksız olarak sokaklarda dolaştınlmaması aksi hatde bunların dahi itlâf edileceği ilân olunur. ¥ * * vapuru perşembe günü akşam saat 18 de Sirkeci nhtımından hareketle Zonguldak , inebolu, Ayancık, Samsun, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon./LJ A n o \ ya azimet Rize ve \ll\jp<Xj j v e av( el edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet Hanı altında acentalığına müracaat Tel. 22134 9 Haziran Keşif edeli üç bin yetmiş dokuz lira kırk kuruş olan Selâmi çesme Maltepe yolunun muhtelif yerlerindeki kaldırım ve geçitler pazarlıkTa tamir ettirilecektir. Kesif evrakını görmek için Levazım müdürlü ğüne ve pazarlık icin de iki yüz otuz bir liralık teminat makbuz veya mektubile 16/6/932 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Eıjcümene müracaat etmelidirler. SOVTORGFLOT İstanbul Selânik ekspresi 28 saat <FRANTZ MERİNG» vapuru 9 haziran perşembe 10 da (Selânik, tzmir, Pire, Yafa ve Portsait) e hareket edecektir. Tafsilât için Galata'da Çinili Rıhhm Hanında Sovtorgflot vapur kom • panyasına müracaat. Telefon Beyoğlu: 2358. Adapazan asliye 1 inci hukuk hâkimliğinden: Adapazarı'nın Ibrahimbey raahalle*. sinde mukim Arapkir'li Mevlut oğlu Mustafa tarafına. Adapazarı'nın tbrahimbey mahalle • sinde mukim Arap Selim kızı karınız Sıdıka Hanım tarafından aleyhinize ikame olunan boşanma davasının icra kılınmakta olan tahkikatında: Namınıza yazılan davetiyenin semti meçhulde bulunduğunuzdan bilâteblig iade kılınmı? olmasına binaen ilânen tebligat ifasına dair verilen karar üzerine muhakemenin muallâk bulunduğu 186932 tarihine musadif cumartesi günü saat 10 da Adapazan asliyr 1 inci hukuk mahkemesinde hazır bulunmanız Jüzumu ilân olunur. (Cevao için on gün müddet tayin edilmiitir.) Koyulhisar asliye mahkemesinden: Koyulhisar'ın Camiikebir mahalle sinden Dündar oğlu 299 doğumlu Receb'in çaipliğine 17 mayıs 932 tarihinde kabili temyİ7 olmak üzere karar verilmij olduğundan ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz hakkını istimal etmediği halde kesbi kat'iyet edecegi ilân olunur. İ >7,50 7,50 10,00 12,50 12,50 15,00 Sirkeci 7,50 7,50 10,00 12,50 15,00 7,50 S. Ahmet 7,50 7,50 10,00 15,00 Beyazıt 7,50 7,50 7,50 10,00 12,50 Aksaray 7,50 7,50 10,00 7,50 10,00 Samatya 12,50 10,00 7,50 7,50 7.50 7,50 Y. Kule 12,50 10,00 10,00 12,50 K. Çeşme 15,00 15,00 15,00 12,50 10,00 7,50 15,00 12,50 10,00 Z. Zurnu 7.50 7,50 15.00 15,00 Bakırköv 17.50 17.50 17,50 15,00 12,50 12,50 10,00 Bu mikta'lar azamî olup bilcümle rüsum dahildir. > 3 v S V S ay İ 15,00 15,00 15,00 12,50 10,00 7,50 7,50 17,50 17,50 17,50 15,00 12,50 12,50 10,00 7,50 İstanbul Liseler Mubayaat Komisyonundan: 1 İstanbul Kız Muallim mektebinde yapılacak betonarme catı inşaatı ile sıhhî tesisat 21/6/932 tarihine musadif salı günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Münakasaya iştirak edecek olanların fennî ehliyetlerini resmî vesaikle isbat etmeleri lâzımdır. 3 Proje ve şartnamelerile daha fazla izahat almak istiyenîerin İstanbul'da Fındıklı'da kâin Güzel San'atlar akademisinde Maarif Vekâleti Resmî Mimarî Bürosuna müracaatleri. 4 Taliplerin yukarıda yazılı ihale gününde teminatı muvakkate makbuzları ve ehliyet vesikalarile birlikte îstanbul Maarif müdiriyeti binasındaki Liseler Mubayaat komisyonuna gelmeleri. Rekor ılânat ve Neşriyat Şirketi tarafmdan 12 inci nüshasına kadar ne*redilen Yardım . Elemekleri mecmuacının kâffei hukuk ve vec&ibini münhasıran devir aldıfımdan mezkur şirketin fimaabit bu mecmua ile alakası kalmadığını, gerek yeni ve gerekse eski abonmanlarımıza muntazaman mecmuaları gönderilece ğini muhterem okuyucularımıza ilân eylerim. Millî Gayret ve İktisadî Neşriyat Yurdu sahibi: Rasim Zayi Mührümü zayi ettim. Bir Hi* ğerini hâkkettirdigimden eskisinin hükmü olmadığı ilân olunur. Sultanahmet camii şerifi kayyumlarından Mehmet Nuri İNI. illiiilııl (jiiııınip ıııiKİJirlıpiHİeıı Cinsi eşya Marka şeklinde zamklı kağıt Kösele Dolu gramofon plâğı Kavuçuk mahlulü ve makine yağı Dekistrin Adi pencere camı Kösele taşı bileği (50) adet Teneke kutuda çay Mayi tıbbî vazelin Haşerat itlâfına mahsus mayi müstahzarat Balâda evsafı yazılı eşya 8/6/ 932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle bilmüzayede satılacaktır . Talipler 27/6/932 pazartesi günü saat 17 ye kadar her gün İstanbul gümrüğünde satış komisyonuna müracaatları. No. Marka Adet Nevi 1/610 FSS sandık 1 1/4 C E bağ 4 0 D C sandık 1 adres muhtelif 5 Z F 4237/4241 çuval 5 AZF 0 sandık 1 C A 0 5 OLC 13 1 adres 2384 1 MCB 1611/1641 27 Kütahva Vilâvetinden: 15 haziran 932 tarihinde ihale edilmek üzere münakasaya konulan ziraat aletleri fabrikası marangozhane ve dökümhane makinelerinin montaj edilecek zemininin beton inşaatı keşifnamesinde ahiren bazı tadilât icrası zaruri görüldüğünden mezkur münakasa feshedilmiş ve keşifnamesinde yapılan tadilât neticesinde takarrür eden 591 lira 18 kuruş bedeli keşifli mezkur inşaat 22 haziran 932 çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere yeniden münakasaya konulmuştur. Talip olanların mezkur gün ve saatte ^ 7,5 depozito akçelerini idarei hususiye namma Ziraat Bankasına yatırarak makbuzlarile Vilâyet Daimî Encümenine müracaatleri ilân olunur.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler