31 Ağustos 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

31 Ağustos 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 HARİCÎ HABERLERt 31 Ağurto. 1932 Tayyareciliğin hizmetleri M. Kafandaris M. Veniyelos'a cevap veriyor Deniz yarışları... Dün Bebek'te bütün kulüplerin iştirayorrfu. 2000 metrar uz«rmde yapflan bu yarış ahali arasmda yek büyiik bir alâka uyandırmıs ve bu alâka gittikçe mütezayit bir surette devam etmiştir. Fener takımi müsabakaya başiar başlamaz rakibini açmış Te şamandıraya büyiik bir farkla, başta olarak gelmiştir. Avd«tte F«ner takrmı ayni kürek adedini muhafaza edeerk ?e aradaki mesafeyi gittikçe arttırarak muvasalat hattına 100 metre kadar önde olarak geimiştir. Bu galebe ahali tarafından çok alkışlanmıştır. Muhtelif yarjşların galibine ku • Krpl*>r tarafından madalyalar veri lecektir. Atina 30 (A.A) M. Kafaadari» «Jylediği mtihap mrtkimda M. Venizelos'un Selânik'te söylediği nutkuna cevap vererek demistir kîı «M. Venizelos'un Türkiye ile aktettigi tiearet mnahedesi Yunanis tan'a hiç bir taviz getirmeksizm Yttnanisan mevasisi alsyhine olarak Törk hayvanları ithalâtını artirmıştv. Diğer taraftan Türkiye ile aktoltmaa menis mnkavelesi do Türkiye'nm denizdeki faaliyetini temin eyi« ' mektedir. M. Kafandaris nutuk hakkmdü • kendisine aorulan bir suale eevabe* Tiirk Yunan itilâfnamelermm b a a teferruatnu tenkit etmekla beraber sıkı bir Tiirk Yunan dostlağmum hararetle taraftan olduğumı «öy]« miştir. |j, Yeni bir Seddi Çin! Havadan keşifler Peru'da eski mede eserleri Büyük şehir harabelerî Halksütunu Derinee'de amd* çavuşu Kara • çay'h Hatan Eftndiym Derlet Demlryollan mnum mttdürlflğflna müracaat edinla. Hayvan bortatt hakktnda btr taozıh OeltytonTsuı Urfldtam 0* ta»t»mia lCnderflen bir varakada hayvan borsaam«an (dkftyet edülyordo. Bo»a KomlnrUgi ıdan gfinaerllen bir Santafiaç'tald mahaUtnâe lAtanbol belodtyeatne att rayet tröyflk sJurl&r bnhmdn*o, takrlben dört yfi* btn Ura «arfsdllerek meyaana gettrHen bn tedsat mevcot ODBS boraaea yenlden Mr ook maarafla aynf teeüatm vBood» getlrHmesInln M comstB ve ahırlann ldared beledlyeye att eldnğn dhetle beledlyece alman paralarla bonanm bir al&kast bolunmadıgj blldlıflmektedlr. Alım mtom haUanaa d» komİMrllk fo ta&hatı vermektedlr: Alnn satnnlarda vereslyelerln bonoya npn mea*eles1tt« gellnee: Borsamu tsilmateamelerlne nazaran vereslye satnnların. bdboya r»pn al&kadarlar lçln meeborldlr. Bayran •atanlann, satıs beyannamele rtnde taraleynoe tesblt edilen satış şartlanna tevflkan, ahcılordan bono tatemege ve verllmediii îakdlrd» 48 saat Barfmda BcTHyı haberdar eylemeğe hsJüan vmrdır. akat bogflne kadar her hangl bir »tıasun, bono talep ettlgl halde bunnn vacflmedlglne dalr hlfi bir (lkâyetl vnku bulmamıatır. Bonaya Oıbar vaki dmad&n alâkaaariar aratmda bonolarm tanzlm • kile muhtelif müsabaklar yapıldı Dün Tayvare Cemiyeti menfaafrne yapılacağı gazetelerle ilân edilen deniş yarıslarına iştirak etmek Te bu •uretle mezkâr cemiyefe bfr mu« venette bulunabilmek arzusu ile ş«hritnizm denizcilikle iştigal eden bütün kuliipleri fıtalarını Bebeğ'e göndermişlerdir. Tayyare Cemiyeti ta rafmdan höyle b'tr yarış tertip edilıftedigi anlaçılınca kulüp murahha*farı derha! içtima ederek ba fırsattan istifade ile bazı müsabakalar tertî bini takarrür ettirmişlerdtr. Bu mütabakalardan yalnız tekler müstena olarak diğerlermin mnhtflit oiman bu karar iktizastndan idi. Çekilen kur'a neticesinde îki çifteler ve «ç çifteler muhtelif kulüplerin en iyi kürekçileri bir araya getirilmek suretile teşkil edümlftir. BütBn sahili dolduran ahali arasında, yepyeni bir formül dahilinde yapılan bu müs' fcakalar çok alâkalı olmuştur. N«ti eeleri şöyiedir: Yunkers'in malî vaziyetj dHzeldi " Berlm 30 (A.A.) Gaz«telerta Desaav'dan haber aidıgina ySr* bundan bh* kaç ay evvel bir konkordato akti talebmde bulunaa Yttnkaf» fabrikalarmm vaziyeti bilbasaa Al Aan Hanso hava nakliyat mgetıesa» «inin Ytmkera'ten G 38 tipind* *ay»> yareler satm almış olman ha*eb!İ4j salâh kesbeylemiş bultmmaktadm. Bu mubayaa muamelesi fabrflcaya bir milyon 250 bin Reichsmark temin edecektir. Bundan maada Yankor* fabrikası hariçten de bfr çok sip* Hşler almıştır. Su sporları mualHmi izmire "önderildi Tek çiftele* Mtiptediler: I inci Fenerbarn;*; Iİ inci, Altmordu. Kıdemtizler: I mci Fenerbahe; I! inci Altınordu. Kıdemlil«T: I inci Fenerbahçs (rakipstz). Haztrmlar: f inei Fenerbahçe; II îrtci Fenerbaiıee. Izmrr mmtakasının ricası ve Törkiye yiizme birmciliklerme iştirak içttt şehrimtze gelmiş olan İrmir mıntakası yuziictilerintn arzuları üzerine sn •porları maalluni Herr Tegetauff denizcilik federasyonunca on güri müddetie tzmir'e gönderilmiştir. Herr Tegetauff dtin izmir'e hareket etmiftir. İhi çifteler Müptediler: 1. inci (Beykoı . Ğalatasaray), II. mei (Halie . Fenerk « l ) , IV. tfneH (Galatasaray . Al bahee), III. üncü (FenefbaheeBevhfterdu), V. inci (Altmordu Halfç). Karagümrük idman yurdunun tflnezzöhü "Duçe,, ye mahsus selâml Roma 30 (A.A.) Façirt fırkMl trmumt kâtibi M. Staraco, akiraai frrka şubeleri kfitipliklerine good«r> ıflis oldnğn bir tamhnde fırkay^ mensup yüksek şahsiyotleria yas« •adalarile selâmlanmaJamu moMt mtstir. Bu suretle •elâmianmak hak» kı yalnız Duçe'ye ait bnlunmakta dır. Bu memnniyet Beşredileli va duvarlar üzerine yazilah bir çok aylar olmustu. Bu itibarla muhabb«t •a samimiyet alâmeti olmak 6z«ra «yasasın Duçe» kelimelorinden bafka kolhneler yasmak •• yahttt tabetmek menedilmiştk. kanden bu mnaszam göıuin şerefm* oakü vasıtalan da alay bayrakJarila stts lenımşti. AkhisarinanB ordamoa hediye et tlkleri 2 ve 3 numaralı kara tayyaralerine at konma merasimi saat 8 de ^»^•*» taryare karargâmnda tzmir Tayyare eemiyetinin haasrladigı bir prograu dabilmd« iera edflmiştir. At konma merasHninidea sonra tay • yare pikrtlanmısa aHm saatler bediya edİbniş ve tayyarelerimiz yvni tayyarelerfle uçuşlar yaphktan sonra Akhisar'a gıtmişlerdir. Karaburan'hılann hcdtye ettikleri 2 numaralı tayyar* deniz tay yaresi olduğundan bogun at konma rae. rasiroi de Resadrye faangannda saat 15 te icra edilecektir. Tam saat 10 da Gad heykeBnin 8nBne konulan ve dallarla suslenmiş topun ostune çıkan mü»tahkem mevki knmandanlığmm en kıdeuısU «abiti topu mfllâsimi Serif Bey tarafmdan bir notuk irat edilmiştir. Bu notuktan sonra mevkü mSstahkem kumandam HSseym HSsnfi Paşa tarafmdan bir hitabede btzlunulmuş ve badehu askerî kıtaat ve jandarnw, poKs, ve zabıtai beiadJye memur lan tarafmdan bir geçit resmi yapıbmş* tnr. Gazeteler 30 agustora tes'H eden makalelerie mtişar etmistir. KadtmU diramkli ymı Gtiniin en mühim müsabakası kıdemli Ori çifte drrsekliler arasmda ktt. flu miisabakaya Galatasaray ve Rpkoz kuiüpleri en kuvvetli iki kttrekçileri olan Sal&hattm ve Nedhn'i koyîrmtşlardı. Buna mttkabil Fenerbtthçe kulübti d« kendî iki kürekçîti olan Seyfi T« Haydar'la iştirak «dilelikle bxı milleti kafanlık bir giinden nor l«tne »okmn büyufc Gazi, senın önfinde saygı ile igifirim. Yüksefc rradefi ajrfunda ana foprağı kanile ynğurmuş, gfizönfi hedefi yo'unda ve ona erifentemak ittırabı içinde kapamtş olan mtibarek •ehitlerimizin rohlarmi hürmetle anar ve otılara fatihalar Hhaf tderifn.» Karagümriik idman Yurdu tara fmdan coma gttnft bir deniz tenez* riâhü tertip edilmiştir. Bu tenezzüh kulilp aaianna mahsustur. Hususl bh* vapur, KoprS'd«n «aat 9 da harek«t ederek Beykoc'a gidecektir. Beykoz'da Beykos bîrinci, ikmci ve üçttiMİI taknnlarile Karagüanük bi rinci, ikînci ve üçiincü takrmları araamda dostana maelar yapılacaktır. Vafnn badehu Adalar'a kadar bir gelinti yaptıktan «onra Köprfl'ye avdet edecektir. dar krymet verdifcçe daba eok •aferler kazanacagn. BSyle bir mflletin ordu . MMM mcnrap olmakJa mfiftehirâ.» Ankara'da merasim geçit resmi Notukların iradmdan sonra gtcft ret* Mli başfauiMşbr. Ba esnada Kolorda kumandam Şukrfi Naîli Paşa Hazretleri de tribvndeki yerlerine gelmişlerdir. Geçit resmi eok muntaaam ohnustar. Askert Hteler, Denn naesJ triebeferf, pL pade efradı, topçu, süvaruerhnis, Baskumandanhk muharebeam! kazanan ağabeylerinin ruhiarnn şadedeeek bir kahramaıtbk havası yaratarak gecttler. Her lot'a geecrfcen, Beyattt meydanmı doldaran on trin kfti atkerlerimiti ç»f Ankara 30 (Telefonhı) Bugun Ankara gene «m»al«a gânlermden birrai yaşadL 30 ağustm zafer bayramı, geçen »enelerden daba gettia teaaharatla te«'«t edtMi. Şehrin en kaengSndea «a böyögöne badar botGn binalan bayraMar, halılar ve yeşfl daHarla »o*letmnftL Gsçen Mne Sankışia'da yaprian renni geetdm ba Mne Mecliı biaaat altndaki bmad« yapthnfc*! ve balknı hiç bv kayttatt bu merasime iştirak edebilmeji daha erkenden Ankara aokaklaruu mahşere döndürmiiftu. Saat 10 da merashn meydanında F. kvmandam Sıtkı Pafanm aıkerf kıtaatı teftni fle merasim» başlandi. G«ne bfr zaRrititnisin ve Srtkı Pa şamn ve nriHeakıben Vedat Nedhn Bey » ırataklafi d«rin btr beyeoan ierâde On baeokta geek resmf baştadı. G3krtaahmn yOreklere metanet ve iffihar veren bfr yurayöf!e ğeçmeğe başladı. Meraafane Ankara'daki hava kuv vetkrimis de mahfavB* oeaşiarla işttrak Aaker! kıtalardan sonr otomobfllerde bir çok temsilî levhalarla esnaflar gecti. Wîhayet kağnılar da merasime istirak etti. Merni taşıyan köyliHer çok alkişlan. Saat 14 te Tayyare cemiyetînde bir kabul resmi yapıldı. Bundan tonra Tayyare meydatunda Ankara'nın y«ni aldıgı tayyareye at konda. Merasim esnasında fHoIarnmz uçuyordu. Hakevmde Erkfinı harp binbaşısi A«m Bey 30 afustos zaferi ve netieeleri mevzuln bir konferans verdi. Saat 18 de gene Halkevmde bir toplantı yapilarak hitabeler, siirler, şarkilar ve Mİr ef leneeler yapıldı. Saat 20 de bütün Ankara nur içinde idi. Bütün bmalar el«ktrikle tenvir edilmişti. Şehn'n her tarafında Himayeietfal menfaatine tertip edilen eğlenceler sa baha kadar siirdii. fa tekommfll «ttilre* yarecflif» p«k mfitanervt kdertl* knJIanldıği aaaJumdnr. Bir OMmI«katio müdafaaanKİa «a «asvah ttnrar* lardan biri Uyyartcüik oldvgv gibi ticarl munakaleierind* da, çabuk hdt v» IntİBann noktai oazarnıdan efd> bir vasıtadır. Balonculagım da ehommiyet ve kıymeti artık «Ss g8ttfarflMS hakikatlerdendir. Geçen s«ne Zeplin'l* yapılan « harikah dewri ilem •eyahati; bu d»*a Belçika'lı profeaür Pikar'ın, nesimi havajun fevkmdek! «tratosfer tabakasma çıkmaaı, bu işi «poreuluk sahasmdan çoktan çıkararak en faydaJı iUm ve fen şubeleri arasına sokmuftıor. Tayyarecilik «on zamanlarda yeni bir tatbîkat sahası daha bulmuş turt Coğraft keşifler.. Yolu değil, hayvan izî bile b'ultmmıyan ve göklere yükselen sıra daflann bir çoğu oografya âlimlerince tetkik edUememiştf. Hava fotoğrafodıfmın t«kenzmülQ bn yükaek v« ı«nz daflanb da koiaylıkla keşfine va haritalarnnn tanzîmme yol aç mıştnr. Son zamanlarda bumm muvaffakiyetli ve verimli bir misali göı ulıuüftur. MaJumdvr ki, Amerika'mn sıra dağlanndaa biri, âdeta asradu fıkarisi And'lardır. Bu dağlar henOz bakkila keşfedilememişti. Bazı te peierinin altı bin m«tr«yi mütocaviz yfikseklikte oldugv düşümilür«s b«ralarda cograf! keşifler yapmak, dağlarm mnfassal haritalaran tan zim «tmek ne kadar güç bir iş olduğa aalafdır. Bu «U« isi tayyarecilik çok kolaylaştırmıştır. Gerçi, bu defa, tayyarelerle And dağlannda yapılan keşifler Cenubî Amerika'da Peru ülkesinde mühim neticeler vermiştir. Tayyarelerle yapılan ba keşif seyabati NewYork eoğraf ya cemiyetinm himayesi altında tertip olunmuştur. Programı coğrafya cemiyeti müdürl«rinden G. K. Johnson ile Robert Shippe tarafın dan yapılmıştır. Program: Cenubî Amerika kıt'asimn İspanyoFlar tarafmdan keşfinden evvel, oralarda inkişaf etmiş mahallî medeniyetlerden kalma harabelerin ve abidelerin tetkikini is tihdaf ediyordu. Bundan başka he miz raeçhul olan bir çok dağlık arazi de istikşaf edilecekti. Amerika tayyarecileri evvelâ, havaî istikşaflarda bulunmuşlar ve havadan vaki müşahadeleri tamamlamak üzere dağın muhtelif nokta lanna inerek yaya yahut katır sir tında keşiflerine devam eylemişlerdir. Atlrerf kıtalardan thu mtktop 19 y« ka4ar d«vam k>tt atihmş, nmandafcî vapvlar «almakraretÜebn tnera«kn« ıftirak ctHnşleraıf. MeeB. R«ri Kâzmı Paaa, VaB MobJttm B«r, Kolorda kmmndam ŞfflcrB Naili Paşa ve Cevdet Kerim Bey, rafer bayraım münasebetfle Gasi Hazretl«rin« ana tazinıat etmek 8 M » dün »I^m Yalova'ya gibnişlerdâ. Barsa'da milli bayram Bursa 30 (Hususî) Millî bayram tezahüratla tes'it edildi. Resmi gecit pek parlak oldu. öğleden sonra burada bulunan Millî MUdafaa Vekili Zekâi Bey iki yeni tayyareye (Bursa) ve (Mudanya) ishalerini koydu. Tayyare filosu şerefine Be lediyede ziyafet verildi. tpekiş 14 tayyareciye birer gömleklik hediye etti. dtlmedlğlnl tayin etmek muınkun olamıyaeattBdan hayran •atanlann, taOmatnameleraeki geraffi mugaytr ve kendl hakh m m mohfl bir hareket karfiamda kalftıklan takdlrdo, Borsaya müracaatle keyflyetl haber vennelerl lcap edeceğl ve aneak bo&aan »onradır Id harekete geçlleMleeeğl tabüdlr. Ba mueese», ftha ve sstıeı reya «kfl H Od TH« «İU M» Uşiy« bali» Oİu lerme mematı kanunlye dsireslnde hü:yordu. HaUna başlıca işi gttcö aira met etmek letas tedf edümi^ttr. Her nunan •ttL Pern'maı bir kıamı dünyan» etı fcaraJc re çorak yerl olmaUa bera • tttrto mttracaatlerlnt dlnlemlye hazır b Hm yerli Şinn'Iar, buraiartU bahçe oldugn lçln, b > ftk&yett oüuılar Bortaya bUdlrmeUdlrier. I«r vfievd* f etfrmlf, b«uı <U •ulan Irra etmek aayesinde muvaf fak ol •mflardı. Irva oetvelleri II* tm hmmneleri «lân her tarafta âştkâr bir •nrette göriilmektedir. TakriUa ahNevyork 30 (A. A.) Nevyork msş aene ervel Pern'ya riyaret eden federal reserv bankası müdârtt M. Fransız kâşiflerinden Wj«ner>ia feh«detine f ör« ba havali, eaki M • Harrison, hafta tatili esnasmda b a » manda, bugünden daha mamar idi. kerlerle M. Montague Norman araŞanŞan harabel«i, klâsik • k «a •i smda vuku bolan mülâkat nraeında manlara ait hiç bir mamara arzet harp borçlarile ietikraslar mes'elememekted.fr. Evlerin, maÜeCleria m»mm münakaşa edilmiş oldatnnu şasmda ancak çakıila kanşık kerpiç şiddetle tekzip eylemiştir. Mumai • knllanıldıiından meydaada yıkık leyh ayni zamanda Torgan ve diğer dovarlardan başka bîr şey kalma Nevyork bankalarile konferanslar mıştrr. Şebir sorlart en iy! muhafaza aktedtimif bulunduğunu da tekzip edilmiş olttp 1 5 1 8 metve yüksek etmistir. liğindedir. Bankerler mahfflmde, M. NOT Şan Şan'ın ceaaVuaiia İayyareci num'm Cemahiri Müttehideyi ciyaler, çok mühim bir keşifte bolun retine niebetsis maaalar atfedîlmie muşlardır. Burada, âdeta büytik Çin olduğu telkin edilmektedir. Hali haSeddini andıran bh* dtıvar bulunmufzırda Bar Harboreda bulunmakta tnr. Ba büyiik set, 65 Idfometre olan M. Montague Norman ba hafta asunluğundadrr. Daglan, srmakları, zarf ında Ingiltero'ye avdet edecek bayırlan aşarak Irovvetli bn müdatir. faa hatfa tesidl eylemefctedir. Te p«ler Uzerinde inşa edilmiş olap taraf taraf Inılelerle takviye edilmiş Amsterdam 30 (A.A.) Rotf«p> olan bn uzon hisar, aşağidan müşa dam'dan gelen haberler bahriye zanede edilmiyor. Amerika'hlar bu bitan ve efradı tefkflâtlarmra flci mttdafaa hattına, btiyük Çin Seddinc kumpanya müstesna olmak fizere nazire olarak büyük duvar adım diğer müessesata tayfa kaydını men'e •ermişlerse de, bu, Çin duvarına ne karar verdiğini bildirmektedh*. Ba biiyüklük ve heybet, ne de uzunluk karar bir greve muadil bvlonmak noktasmdan kabili kiyas olamaz. tadır. Komünistler, grevi limaa ve Yuksekliği iki metreyi mütecaviz nehir merakibi işçilerine teamile kadeğildir. Duvar çamurla kanşık taşrar vermişlerdir. tan yapılmıştır. Bu seddi eski yerliIerden fnka'larm mi, yoksa Şîfnu'ların mı inşa ettikleri henüz anlaşıla Londra 30 (A.A.) Reuter ajanraamışhr. sı tayyareci Mollison'un dün »U do M. Montague Norman'ın ce mahiri müttehideyi ziyareti Rotterdam'da grev M. Mollinson'un hava seferi Halkevinde çay Dön Halkevmde, Zafer bayramî mBnatebetiTe fimera ve sabHana W «ay r ıfyafeh' verinıriftir. Fırka kumandam RüftS Paşa ile biyfflr rötbeö «aKtan, Valî moavini AH Riza, Cevdet Kerim, Salâh Omcos, Hâmft, f«naİÎ Mdfak, yuksek Sctİnt mek«eW mfkförü HBrnü ve ressam Çallı tbraWm Beylerle Nalrfye, VasRye Hanımlar riyafette bazır bulunmuslardır. Halkeri reiri Hâmit Bey «^erefli TSrk arılUMuıun rmıhterem mSmeasflleri» hitabile baflıyan rmtkunda butün içtîmaî v»flrtisadîinkilâplanmtzu) 30 ağustos . tan hm aldtgını töylemiştir. Hlmlt Bey ezeutnle demiftir Id: « BtitSn bonlar bir mucue ile ka. M olmuştur. O madzeyi nzler çok iyi bflhtiniz. ÇSnkn o mucize tekevvSn ederlten m de haztrdmız. Bu nradze «dıakk&k hepîmzin, asfl Törk nüHetitrindh. tstanbul Halkevi namına şük ranlanmı arzed?yorom. v » r ohnm Turk mifleti ve »erefli ordusu.» Hâmit Beyden sonra Rüştiî Pa»a «5z »larak nnılart s8ylemistrr: < BuTÛnkü zafer bayrarm monaf sebetile orduntm miTlef tarafmdan porduffi iltîrata kars çok minnettanr. OrA( mffletJndir. MiTIet ordusuna na ka Safranbola'da Safranbolu 30 (A.A.) Bugün Zafer bayramı halkın samimî ve coşkun tezahüratile tes'it edildi. Kahraman ve şanlı askerlerimizle, mekteplerin ve san'atlarmı temsiî etmek suretfle esnafın yaptıkları muntazam geçit resmi sayanı kayıttır. Barlın'da Bartın 30 (Hususî) Zafer bayratnı, günlerdenberi yapılan hazırlıklar dairesinde ve muauam bir surette tes'it edildi. Gece fener alaylan ve eğlenceler tertip olundu. Sami tşte tayyare keşiflerinin üstünlü ğiinü isbat e d e n bir vak'a1.. Âsarı atika mütehassıslan bu havalide yetmiş beş senedenberi taharriyat yaptıklan halde bu duvarı goreme mişlerdi. bir tayyare keşfi bunu meydana çıkarmağa kâfi gelmiştir. Kâşifler, oradan Peru'nun cenubunda Kuzko şehrine gitmişlerdir. Bu şehir vaktile yerli fnka'lann payitahtı idi. Bugün otuz bin nüfusu olan bu kasaba deniz yüzünden üç bin uç yüz metre yüksekliktedir. Peru'da pek çok şehirler böyle yüksek tepeIerde bina edilmiştir. Kuzko kurbünde de Amerika'lı lar tayyare ile büyük bir keşif yapmışlardır. Burada, yerde kazılmış geniş anfiteatrlar görülmüştür. Bunlann hakikî menşei henüz malum değildir. Pek aşikâr olan bu harabeler eskidenberi yapılan keşif lerde görülememişti. Tayyareciler, Kuzko'da tspanyol'ların vüsulünden evvel yapılmış bir çok abidelerin ve binalarm fotoğraflarını çekmişlerdir. Ezcümle: tnka'lann en son melceleri olan meşhur Maşü Pikşü harabeleri vardır. Bunu müteakıp, keşif heyeti Bobive ve Şili hudutlanna yakin mıntakalarda coğrafî keşiflerine devam »fmulir R.. JA^i ^ layısile yeni Brunsvik'de Samit Jeanr da karaya inmeğe mecbur kaldığını bildiriyor. Saint Jean'a vasıl olan Moüison» burada benzin aldıktan sonra Herbourgrac'e müteveccihen havalana cakttr. Romanya'da ahlâk möcadelesü Yeni Romen kabinesi bir kanun neşrederek umumî harptenberi reenü nüfuzunu sui istimal ederek gengia olan memurlarm cezalandırüma lanna karar vermiş, bunun üzerine hükumete hatsiz ve hesapsıs ihbar vaki olmuştur. thpar edilen memurlar hakkmda tahkikat yapılacak ve suiistimali tesbit edilenlerin serveti hazine Iehine musadere olunarak muhbirlere ceza verilecektir. büyük volkanlann Uzerinden uçul • muştur. Volkanlar şunlardırt 5871 metre yüksekliğinde Mistt ve 5397 metre yüksekliğinde Ubinos'tur. Bu volkanlann keşfi için Amerikan tayyarecileri 7,300 metreye kadar yükselmek mecburiyetinde kalmışlardtr. Tayyareci keşif heyetinin faaliyeti şöylece hulâsa edilebilirt Çekilen 3000 havaî fotoğraf, 1000 tane âdi fotoğraf ve 9 kjlonaetr» ttt Fevzi Paça Hz. nin kabuüeri Ankara 30 (A.A.) Büytik Er • kâm Harbiye reisi Müşur Fevzi Paşa Hazretlerile saat 9,30 da Erkânı Harbiyedeki dairelerinde erkân ve ümerayı askeriye ile resmî ve husu»t müessasat ve teşekküllerin tebrikâtını kabul etmistir. Amatya'da izmir'de zafer bayramı tzmir 30 (A.A.) 30 agustos Zafer ve Tayyare Bayramı yeni alınan tayyarelerîmize at konma ve gecit resmi ya. pılmak suretÜe fevkalâde parlak bir tarzda tes'tt edilmiştir. Sabahleyin er Amerikan kâşifleri burada evve lâ, (Büyiik Şimu) nammı taşıyan yerli eski devletin payitahtı Şan Şan Uşak'ta şehrmin harabelerinde tetkikat yapUşak 30 (A.A.) Zafer bayramı mışlardır. Malumdur ki, bu şehir, edilirken ikinci Uşak tayyaresi, et İspanyoPlarm Cenubî Amerika'ya rafını alan diğer dort tayyaremizle (1552) tarihmde vürudtinden az evbirlikte uçuşlar yapnuştır. Bugiin vel yerli tncas'Iar tarafmdan sapteöğleden sonra ikinci Uşak tayyaredilmişti. Burada, vaktile oldukça büsine at konma merasimi yapılmıştır. yük bh şehir vardı. Hâlâ yıkılma Dumlupınar merasimine Uşak'tan mış olan duvarların uzunluğuna babîr heyet •« bir tayyare istirak etkılacak oiursa bu şehrin mesahast mistir. ' Paris'in üçte bhine munrlildi. Ah»H Amasya 30 (A.A.) Zafer bayramı fevkalide merasimle tes'it e dilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: