6 Eylül 1932 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 8

6 Eylül 1932 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kansızlık, Romatizma, Sara, Kemik, Sinir, Damar, Verem has aiıklarına, yürümiyen, diş çikaramıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara HASAN KUVVET ŞURUBU Jjferinizm a/isi Cumhmiyti 6 Eylul 1932 Krep Damur'lan 245 kuruştan itibaren satılır. Parîs Tıp Fakültesi mezunu Ayni ayarda Avrupa kumaşlarınm en ucuzu ise Dört liradır. Cllt ve zfibrevl hastalıklar mütehassısı Babıall caddesi Meserret oteli karşısında Avnl Bey apartımanı 125 sabahtan akşama kadar Dr. Bahattin Şevki • Dr. İhsan Sami ••• 1 çalışmak hususundakı gayret ve inhimakinizi kesmemelı, aılenızle beraber geçırdığınız kısa zamanlarda onların da neş'esının kaçmasına sebebıyet vermemelıdır. A D A L İ N tabletlerı kullanarak sınırlerınızı teskın edınız! Bu suretle işlerınıze daha eyı bakabılecek, daha neş'eli bulunacak ve daha çok çalışabıleceksınız! Sızınle temas edenler sızden daha fazla memnun kalacaklar, herkes sızı daha zıyade sevecek ve teşebbuslerınızde daha zıyade muvaffak olacaksmız \ Öksürük Şurubu öksürük ve nefes darlığı boğmaca ve kızamık öksürükleri için pek te sirli ilâçhr. Divanyolu Sultan Mahmut türbesi No. 189. ^^^m tabletleri. EC2ANEUERDEN REÇETE ILE Muallim Aranıyor Orta mekteplerde türkçe tarih coğrafya ve yurt bilgisi derslerini okutabilecek Darülfiinun mezunu erkek bir muallim aranıyor. Pazartesi, sab, çar • samba günleri saat 15 te Fincancılar'da 50 numaralı hana müracaat edilmelidir. Son Hafta Büyük AT YAR1ŞLAR1 9 eylul saat 15 te Veliefendi'de yapılacaktır. | Mevsimin en mühim yarışıdır. Selçuk Kız San'at Mektebi Müdürlüğünden: Kayıt ve kabul%nuamelesi başlamıştır. 15 eylule kadar devam edecektir. Her gün saat 10 dan 16 ya kadar müracaat kabul edilir. Beyoğln Ingiliz kı/, Mektebi Beyoğlu Ingiliz Kız mektebi 19 eylul pazartesi günü tedrisata bashyacaktır. Kayıt muamelesi için her gun cuma ve pazardan maada saat 1012,30 a ka dar mektep müdiriyetine müracaat olunur. Muallime Italya'da uzun miiddet bulunarak mümarese kesbetmis, tecrübedide, mesleğinde ihrisas sahibi bir Ingiliz muallimesi ingilizce ve fransızca (edebiyat, mükâleme, refakat) dersler vermektedir. «Muallime» rumuzüe 2195 Beyoğfu posta kutusuna yazılması. |Yeni Tttrkiye Mektebil Yuva, ilk Şişli inkılâp Muzesi karşısında Ecnebi dili kurslan vardır. Talebe kaydına başlamıştır. | Leylî Neharî, Kız Erkek Umum Kırtasiyecîlere^ı ve Mektep Kooperatlflerine EMAL |MUrekkep,zamkyekolalari| PERÇ1N mürekkep fabrikası acentahğında satılmaktadır. fstanbul: Yeni Postahane arkasında DİLSIZZADE hanı No. 2 Telefon: 24118 TORK MAARiF CEMİYETİNIN r Celâliye tiztim panayırı Karaciğer, mide, barsak, taş ve kum hastalıklarına ^ H B Silivri'nin 11 eylulden 13 eylule kadar. Büyük pehlfvan güreşleri ve her nevi hayvanat j ve zahire, emtiai ticariye ve saire sahslan. TUZLA IÇMELERl | • |Leylî ve Neharî Kız ve Erkek İNKILAP LiSELERi Müessişi: NEBiZADE HAMDi İıtiyenlere Telefon 20019 den • Köprüden 6,30 8,209,3011,40 tt Haydarpaşa'ya hareket eden J v<rpurlann trenleri ve cuma saba'ılan ilâveten 7 vapurunun treni V^| membalara kadar gîderler. lçmelerden son tren 15,55 dr. ilk, Ortal, Llse kısımlarıİ Amelî Hayat Ticaret Lisesi istanbul, Cağaioğlu Telefon 23630 | Amelî Hayat mektebi Maarif Vekâletınin tasdikina iktiran edere'> Kız ve erkek Lise mezunu gesçlerin hayat sahasında hemen bir iş edinebilmeleri için bu sene meccanî olarak Resmî ders programlarmı * » " f « en tatbik eder. İngilizce ve fransızca tedri sab ecnebi mekteplerîne kat'iyyen ihti yaç bırakmıyacak derecededir. Çok kıymetü ve giizide muallimlerinden mürekkep bir talim heyetine maliktir. Ana ve babalar yavrulanıu Inkılâp LJselerine tam bir emniyet ve huzuru kalp ile teslim edebilirler. TİCARET VE BANKAC1LIK KURLARI da tertip edilecektir. mufassal îzahname gönderilir. J. İTKİN Tüccar Terzi 2 devreli T i c a r e t LİSesİ olmuştur. Orta Kısmına t z m ^ p Lise Kısmına °Z^> kabuledilir. İLeylî, neharî Kız ve erkek Yuva, ilk, orta ve lise kısımlannı muhtevidir. Kayıt için her gün Nişantaş'ında Teşvikiye karakolu karşısmdaki mektebe müracaat edilelilir. Bütün sınıflara kız talebe kabul olunur, Bu sene leylî ficretlerinde böyük tenzilât yapılmışbr. Talep vukuunda mektep tarifesi takdim olunur. Tel. B. O. 4039 Feyziye Lisesi !• istanbul <l Türkiye'nin en eski hususî mektebi: Nişantaşı'nda • § Tesis tarihij 1885 Yeni Amelî Hayat Ticaret Lisesi MODELLERi KUMAŞLARI ve bilhassa Yeni Yeni Memleketin iktisadî ve ticarî sahasında en muvaffak unsurlar yetiştirmekte devam etmek için lisan ve meslek derslerine son de| rece kıymt vermiştir. Mektebin yeni derecesine göre mezunları âli | ticaret tahsiline devam edebilirler. Kayıt günleri: Cumartesi, pazartesi ve perşembe saat 10 dan 16 ya kadar. FİATLARI Fışer, Ldwe Do nald, Gardineı FıneWoolen Cie Maarif Vekâletinden: Bütün resmî ve hususî Türk lise ve orta mekteplerile muallim mekteplerinde eylulün 17 inci cumartesi günü tedrisata baflanacağı ilân olunur. *' »&* < + Şehzadebaşı Fevziye caddesi Vidin'li Tevfik Paşa konağında TÜRK LiSESi AÇILDI KAPPS Le Neharî ve sair maruf markalar mamulâtı sfiklal caddesi 405. Tel: B,Q. 450 Yeni Foça Değirmen Tası San'atkârane yapdmııtır. Çok i» çıkanr, çok dayanır. Tahan, tuz, kahve ve saire taslar da ;ıpılır. Sirkeci Hocapasa Ebussuut Caddesi No. 60/1 Garbis ve Beyler Vmuml neşriyati idare eden Yası i§leri müdürü: Kemal Salih Matbaacütk ve Nesrfyat Türk Anonim Şirkeü tstanbul ııııınıııınnıım% BANKO oi RQMA Ana, ilk, Orta, Lise sınıflanm havidir. Dershane, yemekhane ve yatakhanelennde kalonfer ve asrî butun tesısat mevcut olduğu gıbı mukemmel sıhht şartlan da haizdır. Ecnebı Jısanianna azatnî ehemmiyet verilir. Fransız ve Alman mureboıyeien vardır Talım heyetı en guzıde rouderrıs \e mualhmlerden murekkeptır Kavıt başlamıştır Curaadan maada her gun 9 1 8 e kadar müracaat edılebılir Telefon 23746 Zayi Aksaray şubesinden aldığım terhis ve nüfus kâğıdımı zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmii yoktur. 321 tevelfâtlfi Ahmet oğlu MaJhnut İHTİYAT AKÇESJ: 62IIİLY0N LİREt Alman kftapçi, Alman kitaplan en ucuz satar Isüklâl caddesi 39ü, Jsveç sefareu karşısında. Bejoğlu îtA~fttHt*tESİSlY88O

Aynı gün çıkan diğer gazeteler