15 Eylül 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

15 Eylül 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

15 Eylul 1932 Kış gelmeden haşaratı ve yumur talarını bilhassa TAHTAKURULARINl ve YUVALARINIF A Y D A E. NEŞ'ET KiNiN KOMPRİMELERİ Ecnebi mekteplerinden naklen mektebimize kayıt için müracaat eden talebelerin nazarı dikkatine Ecnebi mekteplerinden Türk Li selerine nakledecek talebenin aslî sınıflara ve bakalorya imtihanla nna yetistirilmesi için mektebimiz de ihzarî sınıflar açılmasma Maarif Vekâleti Celilesince müsaade edilmiştir. Alâkadar talebenin ve tafsilât almak istiyenlerin mektebe müracaatları tavsiye olunur. 1 CotnJtariyet ÎLE TABRiP EDİM Kartal Belediye Riyasetinden: Belediye gazinosu 1 teşrinievvel 932 den itibaren üç sene müddetle kiraya verilecektir. thalesi 28 eylul 932 çarsamba günü saat 15 tedir. Beher komprime 0,25 gr.saf kininl havidir. Çok sarif bir selrilde tüpler içinde piyas a y a çıkmıshr. Soğuk algmiığı, grip, başağrısı, sıtma nöbetlerinde kinin alacağmtozaman daima E . N e ş ' e t kininlerini isteyiniz. Almanya'nın en meşhnr Iriain fabrikası olan Zimmer kini Ue yapılmısbr. E. N e ş ' e t m a r k a s i n a dikkat ediniz. Deposu. Ankara Caddesi 88 LIMANIMIZDAN EDECEK^VAPURJLAR Zayi: Dört ay mukaddem tatbik mührömü zayi ettim. Yenuini hâkkettire • ceğimden zayiin hükmu yoktur. Lâleli caddesi No. 6 hanedc Zeynep Seniye Arnavutköy FEYZİATİ LİSESİ Müdürlüğü 20 senelik san'at mektebi SEYRISEFAIN Merzek acenta: Galata Köprubaşı B. 2362 Sabe A. Strkeci Mühürdar zade H. 2. 274C ve Gazi Lisesi Pansiyonu Müdürlüğünden: Cinsi Ekmek Koyun eti Sığır eti Sade yağî Zeytinyağı Kesme şeker Pirinç Kuru f asulye Un Beyaz peynir Kuru soğan Patates Zeytin tanesi Ince tuz Yoğurt Çekirdeksiz K. üzüm Bulgur Tahan Pekmez Kuru kayisî Kuru barbunya Buğday aşurelik Tere yağ Kaşar peyniri , Kuru erik Recel Sirke Salça İrmİk Nişasta Mercimek kîrmîzî Nohut Kuru bezelye Makarna Ceviz ici Fındık içi Yumurta Limon Kuru vişne Kuru incir Kırmızı biber Badem içi'~ Çam fıstığı Kuru bamya Sabun Soda Kok kömürü Meşe kömürü Odun Benzin Gazyağı Mobil oil yağı Çay Süt BİÇkİ Y u r d U = Divanyolu Kayıt muamelâtı başlamıştır. Pansiyoner talebe dahi alınır Göztepe Amerikan Mektebi Binasmda ^*" Kilosu 54409 1 Bedeli muhammeni Lira Kuruş 5712 94 Birinci part • ?IÎI 1726 j > 7934 17 İkinci parti 5490 1290 6427 5840 2975 2492 1762 3739 4680 1030 1020 1785 4144 1043 1052 750 727 404 854 173 126 336 263 182 632 457 427 140 536 365 787 954 43 33 16 • Leylî ve Neharî Kız ve Erkek llk Orta Lise Talebe kaydına başlanmışür. Hergün 9 dan 12 ye kadar, 2 den 5 e kadar müracaat kabul olunur. Eski talebenin kayıtlannı tecdit ettinnek üzere hemen ve yeni talebenin de yerler mahdut olduğundan bir an evvel müracaatleri. Ingilizce, tedrisaDna eskisi gibi ayni itina Ue devam edileceği gibi fransızca, almanca lisan kurslan dahi vardır. Deniz, banyo, hamam ve duşlan. kara ve deniz sporları temin edilmiştir. KJZ talebe için tamamem ayrı ve müstakil yatakhaneleri vardır Mektep, resmî program tatbik edecektir. Talebesi resmî mektepler salâhi yetini haizdir. Taüm heyeti resmî mektepler muallimlerinden müntahap bir heyeti tedrisiye ile takviye edilmiştır Göztepe Türk Koleji 70 M3. Çıralı hatıl 60 » Fabrika tahtası 55 » Çırasız çam kütük 150 » Çıralı çam kütük 30 » Karaağaç hatıl 15 » Mese eğrisi 50 » Çıralı çam kütük 10 » Gürgen hatıl 250 tane Mese kütük Müfredatı yukarıda yazılı kerestelere kapalı zarrla verilen fiatlar mutedil görülmediğin den açık münakasa ile 26 ey lul 932 de ihalesi yapılacaktır. Depozito yüzde 15 tir. TAVİLZADE VAPURLARl VAPURLARl ERZURUMI vapuru POTÜV KARADENİZ POSTASI günü akşamı Sirkeci rthtımın dan hareketle (Zonguldak, lne| bolu, Samsun, Ordu, Girestın, Trabzon, Sürmene, Rize) ye gidecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanındaki acentalı| ğına müracaat. Tel: 21515. 18 eyiui r azar Ayvalık ekspres postası ROZ NÜAR Muhteşem programile 15 artistten mürekkep varyetesile muhtelif eğlencelerile açılıyor. 15 eylul perşembeden itibaren Bu akşam SELAMET vapuru her perşembe \7 de Sirkeci'den hareketle Dumlupinarl günü akşam saat 18 de Sirkeci nhtmnndan hareketle Zonguldak , inebolu , Samsun, Ordu , Giresun , Trabzon, Rize ve Hopa'ya azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet Hanı altmda acentalığına müracaat Tel. 22134 NAİM VAPUR 1DARESİ Sadık Zade Biraderler I Vapurları: Karadeniz Postasıl Gelibolu, Çanakkale ve Körfez tarikile Ayvalığ'a azimet ve avdet edecektir. Dikkat: Curoa günü Edremit yolcularmı trene yetiştirir ve Ayvalık yolcularmı ayni gün akşamı Ayra lığa çıkanr. Yolcu bileti vapurda da vcrOir. Adres: Yenu>'te Tavflzade Mustafa biraderler. Telefon: 22210 Maarif Vekâletinden: 24237 25 Üçüncü parti Ackara'da inşa edilmekte olan Meslek Muallim mektebi su yolu, elektrik tulumbası, havaî hat ve sair elektrik tesisatı 14/9/932 tarihinden itibaren üç hafta müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konmuş> tur. Münakasaya iştirak edecek olanlar, münakasa şartnamesi fennî sartname proje ve mukavelename suretlerini tedarik etmek üzere bu 1 gibi büyük tesîsat yapmış olduklarına dair fennî ehliyetnamelerini hâmil olduklan halde Maarif Vekâleti inşaat dairesine müracaat e debilirler. İhale Maarif Vekâletinde toplanacak olan inşaat komis yonu taraf ından icra edileceğinden taliplerin ihale günü olan 5/10/932 tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te müzayede, münakasa ve ihalât kanununa göre ihzar edecekleri teklif mektuplanm mezkur komisyona tevdi edeceklerdir. MUSTAFA CEMAL VAPURLARl Zonguldak ° s f a t izmir sur'at postası , (20 saat) " ^ '", < ' " İstanbul Belediy esi ilânları 44380 adet 12101 150 85 5 13 20 20 2500 2000 300 ton V 300 kilo 10855 17000 » J 200 teneke ) 10 teneke 912 5 teneke J Dördüncü parti "~" 50 Beşinci parti Tepebaşı'nda Tozkoparan caddesinde Mahmutağa yokuşu ile Akarca sokağı arasına musadif Tozkoparan caddesinden yüz alan 55 53 5149474543 numaralı hane ve apartımanlann önüne musadif Tozkoparan caddesinin bu kısmındaki yolun haritası mucibince tadilâtı icap ettiğuıden ashabına bu hususta tebligati lâzimede bulunulmus ise tîe bazı alâkadaramn adresleri zabıtaca bulunamadığından keyfiyet tebligat makamına kaim obnak üzere ilân olunur. * •* Gahıta'da Fermeneciler caddesinde 17/161 numaralı dükkân bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek üzere kapalı zarfht miizayedeye konulmuştur. Talip olanlar sartname almak için Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli müzayedeye girmek için de bir seneliği için 67,5 liralık, üç seneliği için de 202,5 liralık teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplanm 19/9/932 pazartesi günü saat on bese kadar Daimî Encümene vermelidirler. (izmir)e aksanu C wwr r f f > nhbmından saat 18 de hareketle Ereğli, Zongul dağ'a gidecek, 19 eylul pazartesi sabahı İstanbul'a gelerek akşam taat 17 de Galata Rihhmmdan doğru hareket edecektir. »•PJJ5 Cumartesi BURSA postası Lüks A DNA N Her vapuru Saat tam 18 de hareketle doğru I Z M i R'e ve pazar günleri tzmir'den saat 14 1/2 da hareketle İstanbul'a avdet eder. Tafsilât için Ga lata, Gümrük karşısmda SHe Fransez Han No. 12 yazıhanesine müracaat. Tel. B. 0.1041 ÇOK YAŞIYAN ÇOK BİLMEZ ÇOK GEZEN ÇOK BİLİR Türkiye Turing ve Otomobil knHi • Galata Küçük Rıhtun Han No. 45 Telefon: Beyoğlu 913. SOVTORGFLOT tstanbul Selânik ekspresi 28 saat «ÇİÇERİN» vapurn 17 eylul cumartesi 17 de (Selânik, tzmir, Yafa ve Port sait) e azimet ve avdette Selâniğ'e uğnyarak avdet edecektir. Tafsilât için Galata'da Çiniü Rıhtım Hanında Sovtorgflot vapur kumpanyasına müracaat. Telefon Beyoğlu: 2358. bünün A N D R O S lükt vapurile İzmir, Girit, Atina seyahati. 4 ilâ 11 tesrinievvel Fiatlar fevkal&de ehvendir. Türkiye Turing ve Otomobil kultibüne miiracaat. Bahtiyar Han, Galata. D. Anagnostopulo ve K. Siskidi vapur acentasına, Galata, Loyd Han. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret mektebi Müdürlüğünden: 3200 kilo Pırasa • 110 Yerelnaası Ispanak 3000 Lâhana 4000 300 Kereviz 200 1257 Altîncı parti Karnabahar 300 Pancar 100 Yaprak talamurâ 800 Havuç 20 Kuru sarmsak 1 Yukarıda cim ve miktari yazılı 6 parti îhtiyâç Ker partîsi ayrî ölmak üzere 8/9/932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf utulile münakasaya vazedilmiştir. 2 Taliplerin »artnameleri görmek üzere Gazi Terbiye Enstiriisv muhasebesine müracaat etmeleri lâzımdır. 3 Taliplerin usülüne tevf ikan tanzim edecekeri teklif mektuplarile bedeli muhammenin % 7,5 nisbetindeki Ankara Mektepler Mu hasebeciliği veznesine yatıracaklan teminat makbuzunu veya muteber bir banka mektubunu yevmi ihale olan 29/9/932 perşembe günü saat 14 te Mektepler Muhasebeciliğinde mütesekkil Mektepler Mubayaat komisyonu riyasetine tevdii ilân olunur. Kız ve Erkek Leylî ve Neharî P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: Ambarda kullanılmak ve yerli keten veya pamuk bezinden obnak üzere 300 400 adet çuval imal ettirileceğinden pazarlığı icra edil mek üzere taliplerin pey akçelerile beraber 18/9/932 tarihine musadif pazar günü saat 14 te Yenipostane'de Mubayaat komuyonuna müracaatleri. 1 Kayıt ve kabul muamelesi 1 eylul 932 de başhyacak ve 25 eyT Î t; lul akşamına kadar devam edecektir. •...,:• ' 2 Kayıt için cumartesi, pazartesi, perşembe günleri sabahlari saat ondan akşamları saat on yediye kadar mektep müdürlüğüne müracaat olunacaktır. g Bötün sınıfları mevcuttur. 3 Mektebin (Yüksek iktisat ve Ticaret kısmına) ^ Kâyıt muamelesine devam olunmaktadır A Bakalorya imtihanlarma tâbi tam devreli lise mezunlarile bu Hergün saat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. derecede olduğu hükumetçe musaddak ve bakaloryaya tâbi ecnebi Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında Telefon 22534 liselerinden şehadetnameleri olanlar. B Darülfünun fakültelç/inden ve Yüksek mekteplerden mezun olanlar ile bu mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen geleceklerin evvelce girdikleri mekteplere her halde lise mezunu olarak kayMahallesi Rakkam dedilmiş olmaları şarttir. Cins ve nev*i Muhammen No. D Bu kısma muadil ecnebi yüksek ticaret mektepleri mezunlarile kıymet ' müdavimlerinden mukabil devrelere naklen alınacaklarm türkçeden L. K. Çarşıyı müslim 12 Dokuz oda üç sofa bir 2150 00 imtihan vermeleri meşruttur. bodrum bir mutfak bir 4 Mektebin (Ticaret Lisesi kısmına) bakaloryaya tâbi orta sarnıç ve çeşmeyi müş* '• T ' * ** . ' l mektep mezunları alınacaktır. Bu kısma gireceklerin yaşları on beştemil bahçeli ev. ten aşağı ve yirmi birdejı yukarı olmıyacaktır. 5 Mektebin (Küçük Ticaret kısmına) ilk mektepler mezunlarile Yukarıki ey sekiz sene ve sekiz taksitle 11 /9/932 tarihinden itibaorta mekteplerin birinci, ikinci, üçüncü smıflarından tasdikname ile ren 21 gün müzayedeye çıkanlarak 1 f\0 ''932 cumartesi günü saat on gelecek olanlar. Bunların yasları da on üçten aşağı ve on sekizden altıda ihale edliecektir. İstiyenlerin % 7,5 teminatla satış komisyo yukarı olmıyacaktır. nuna müracaatleri. 6 Mektep neharî ve meccanî olup tedrisat öğleye kadardır. 7 Kayıt ve kabul için aşağıdaki vesaikin müdiriyete hitaben yazılacak bir istidanameye raptı icap eder. Vesaik: 1 • Mektep şehadetname veya tasdiknamesi. 2 . Sıhhat ve 17 eylul cumartesi günü umum sınıflarda derslere başlanacaktır. aşı raporları. 3 Hükumetçe musaddak hüsnühal varakası. 4 . Hüviyet İ llk kısım ve lise talebesinin mezkur günde mektepte bulunmaları. cüzdanı. 5 • Üç kıt'a f otoğraf. Istiklâl Lisesi \tfkj Orta ve Lise kısımiannı havidir.\ Kocaeli Defterdarhğından: İFeyziati Lisesi Müdürlüğünden:

Aynı gün çıkan diğer gazeteler