16 Eylül 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

16 Eylül 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dokuzuncu sene: No. 3004 umhu ATTİL BİR Cuma 16 Eylul 932 OKUMA/I LAZIM HER TÜRKÛN İ ÎSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf re mektnp adresl: Cumhuriyet. tstanbul Pasta kutusu: lstanbnl, No 244 Telefon: Bagmuharrlr: 32366. Tahrir mfidfirfl 23236. tdare müdurü: 22365, Matbaa: 20472 Fiah 1 Liradır Ismet Paşa Ansızın lstanbula Geldi Dün 2,30 da Ankara'dan tayyare ile hareket eden Başvekil saat 5 te Yeşilköye inmiş ve Gazi Hz.tarafından karşılanmıştır Reisicumhur Hz. Başvekili otomobillerine aldılar, IVesika ticareti kalkacakl Celâl Beyin hazırladığı yeni esaslar Yeşilköy'den Dolmabahçe Sarayına geldiler pazar günü Heyeti Vekilede görüşülecek İktisadî itimat Başvekilin bu anî seyahatine büyük Ve Celâl Bey bir ehemmiyet verilmektedir Şehria îktlsadl temposuniı bOen her yolcu tstanbul'a ayak basarken hayretler içinde kaltr. Bof nrtlarda, genif meydanlarda, bakunsız arsa • larda apartımanlar yükselmistir. Bir çok yerlerde de çekiç sesi henüz işitilmektedir. Binalann zevksiz kuruluslarraa bakmadaa mmnm içinde aorgular nyanırt tktUadl bnbraa yillara henüz arkamımda bırakmadıjrımıs halde tas ve çhn«ntoya akaa bu servet, kayna$mı nereden alıyor? tstanbul, içinde büyük »anayi kuruluslan olmadı$ı halde, mUyonlar sehri mi oluyor? Hayır, o da de&il.. Her yapı, bize açtk bir dille anlatıyor ki: Ortada bir thtiyaç değil, bir panik vardır. Btmdan tam Qç yıl Bnce başka çesk bir para paniği ba* gSfttermisti. Herkes în • gilia liraM «ümak için bankalara koa. tnustu. Üış bâdiselerinden biri yenS apartıman yapıları seklinde göze çarpan ton panigin sebeplerini burada *yn ayn saymak bize düsmes. Müs~ bet olarak bilinen bir sey varsa, o da t kredi ve para kıthğında m n u t a m •ervetlerin artrk geriye donmiyecek bir bale gelmesi ve apartıman şeUia» de erimif olma»ıdır. Küçttk bir be • sapla bu servetin milyonlara vardı • ğını anlamak biç te güç degildhr. Muhtelif yoHarla dıç memleketlere doğru akifina devam eden millî servet ise banun baricmdedir. Niçin? Panik; in&an maneviyatnım ürkmeti'dir. Bunu ortadan kaldırmak, gönül idünyatını yatıçhrmak için nasibat Ankara İS (Telefonla) Basveve manhk kâfi değildir. Çünkü: Pakil tsmet Pasa Hz. bugün saat 2 buniğin temeli zaten mantakî değildir. Paniklere gem vuran yalntz büçukta tayyare ile tstanbul'a hareket yük fabsiyettir. Onun «elifi; karanlık buluttan »lynlan güne^ sribi rnhl a n yumuşatır. Türk paraamın üç yıl önce karşılaçtığı tehlîkeyi gidermek için tsmet Paşantn luttuğu politika yolu müsbet bir netiee vermiç ve fahsiyetin buhranlı samanlar • V ı dakî büyük rolünü göstermi^tir. Fakat kısa bir xaman için yabşan ttrküf bir ruh, tekrar heyecanlanmak için en küçük fırsatlan bekler. Yüksek millî gayelere göre düşünülen muhtelif inhisar çekilleri, ilk be lyecanını henfiz yenmemif ruhlara •naneviyet sarsan fırtatlar vermiftir. Afyon mhisarından tonra, buğday piyasasinm tanzimi, ve nihayet vapur inhisan, artık serbeat çalıçma imkânınm büsbütün ortadan kalktıği fikrini uyandırmıştır. Bu; çok teblikeli bir fikirdir. Serbest çalış • mak imkânı olmazsa, banka faaliyetinra de hiç bir kıymeti olamaz. Çünkü: Banka parasını ifletemes, isletemezse içinden yıkılmaga mabkum olur, faiz veremez. Panik mantığma göre para; iktisadî hayata büsbütün yabancı kalmağa mabkum bir bankada duracağına, orada teblike geçireceğine emin bir yere yatırılmalı, biç olmazsa bina yapılmalıdır. Eğer imkân varsa yabana memleketlere çıkanlmalıdır. Biz, gerek afyon mhisannda, gerek, buğ dav pivasasmın disiplm altına aiın • masinda, gerekse vapur inhisannda takip edilen millî gayeleri takdir edenlerdeniz. Fakat vaziyeti kolay • (Mabadi S inci sahifede) ıiDunifinııntnnıınnıtnıın nnıınmnmımtımımmnınımıııııiMiımnıınHiMiııiıııtııınıııııunnınıııııımnımımıınrıııınıııınnıııımutMuıııı^ Ismet Pş, Hz.nin iktisadî tetkikat ve verilecek kararlar hakkında Gazi Hz. ne izahat verdikleri tahmin edliyor ÎSTANBUL^ Başvekilin bugün Ankara'ya avleti muhteme Ankara 15 (Hususî) Salâhiyettar mehafilden aldığım malumata göre vesika ticaretinin kaldırılması pek yakındır. Ve sika ticaretinin Uiracatı teş«wüfe ve durgunhığa sevkettiği hemen muhakkak gibidir. Memleketin muhtelif yerlerinden gelen telgraf lar bunu gösteriyor. Ve sika ticaretinin çıkması fizerine bir taraftan Avrupa tüccarlan nın Tfirk'lerden daha ucuz mal alması ihtimali ortaya çıkmıs, diğer taraftan da ihracat tüccarlarının daha ucuza mal satabilmek imkanı tehaddüs etmiştir. Hulâsa tabiî ihracatı bu vesi ka ticareti tamamile bozmuştur. Binaenaleyh kaldınlacaktır. Alâettin CemÜ Ankara 15 (Telefonla) lktisat Vekili Celâl Bey bugün de tetkikatla mesgul ohnustur. Pazar gününe kadar tetkiklerini ikmal etmesi çok muhtemeldir. O günku Heyeti Vekilede Jktisat işleri müzakere olunacaktır. Alınacak kararlar meyanında bes numaralı kararnamede değişiklikler icrası ve ahiren inti sar eden üç aylık kontenjanda fazla ithalât için tadilât yapıl ması muhakkak gibidir. Dünya Güzeli dün gece halka takdim edildi Peyami Safa B., güzellik hakkında bir konferans verdi, halk Kraliçeyi alkışladı 4 etmîsttr. Kendilerini diğer bir tayyare ile Kalemi Mahtus Müdürü Vedk Bey takip etmekte idi. Uçüncü bir tayyare 'de Bafvekfle refakat eyH yordu. atabddi 8 mei taM/«te) Yeni erkânı harpîerimiz Edebiyat Dün Harp Akademisinde merasim Ustatları yapıldı, diplomalar tevzî edildi Dün Dolmabahçe'de bir içtima yaotılar DCnya OÜMH, tffin tuctam şerefine ttrüp edBen müsamenO:.. Dünya Güzeli Keriman Halis Ha takdim olundu. Taksim babçesmin önü, daHa saat seref ine tertip edilen müsamere, on dokuzdan itibaren dolmağa ba» dün akfam Taksün babçesinin bar ( Mabadi 6 tnct sahtfede ) kummda verildi ve Kraliçe halka Vecihi Bey kaza geçirdi Dün Moda'da denize düşen tayyare mahvoldu, Vecihi Bey kurtuldu Halit Ziya Beye göre: «Falih Rıfkı» Yannki nüshamızda Yvkan&a Yüksek Levaam muitebt, Afağı&a ErkAnt tutrbly$ mesunlan dtplomalartnı aldiktan sonra... bitlerinin diploma tevzii merasimi Yıl'dız saraymda bulunan Harp dün saat 3 te Yıldız'da seref salo Akademistnden bu sene mezun olan (Mabadi 2 inct sahifede ). ^ e yüksek levazim za bünku içttmaa fftirak eOmlerden B&mit, Hüseyin Rahmi. SavU PataaatU SmU, Hüseytn Cahit Beyler İlk Dü Kurultaymm banrhklan de • vam etmektedir. Dün Dolmabahçe taraymda Türk Düini Tetkik Cemiyeti Kâtibi Umumisi Ruşen Esref Beyin işürakile mühim bir içtima aktolunmof{Mabadi 3 üncu saMfede) Dün akfam bOyük bir kaza atlatan tejrmetH tayvarecimia VeeflU Bey V6 ton uçuflanndan btri Dün •ksamkıymetli tavyar^cimiz cihi Beye lehülhamt bir sey ehna Vecihi Bey büyük Mr ka?a geçırmis. n»ftır. Hâdise söyle oln.u*»ur: Moda civarmia uçarken layyare Vecihi Bey kendi inıal ettigi k« Süe beraber denize düaraüstür. Ve <**»*" * *«< *»'«^te>

Aynı gün çıkan diğer gazeteler