16 Kasım 1932 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 6

16 Kasım 1932 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Camharîyet '• 16 Tesrinisani Meşhur Casusla Yazan: BERNDORFF Türkçeye çeviren: ABİDlN DAVER iatılacak [um etnlâki Komisyon müteakıp içtimalar yapacak Gayrmıübadiller cemiyeti idare heyeti dün bir içtima aktetmiştir. Bu içtimad'a idare heyeti reisi tsmail Müştak Beyin gavrimü badillerin Ikinci tertip bonoları nın sür'atle tevzii için Ankara'da yaptığı teşebbüsat ile tstanbul'da mevcut firarî emlâkinin tesbit ve satış muamelâtınm tesrii ile uğraş. tnak üzere teşekkül eden heyetin faaliyeti etrafında müzakeratta bu • lunulmuştur. tstanbul'da firarî emlâkinin bir an evvel tasfiyesile iştigal etmek ü. zere tstanbul Defterdarı, Tapu müdürü ve Ziraat bankası müdüründen terekküp eden komisyona gayrimübadiller cemiyeti idare heyeti azasından Hacndi ve Nüzhet Beylerin iştirakleri takarrür etmiştir. Bu heyet önümüzdeki cumartesi günün den itibaren, haftada azamî iki de. fa olmak üzere toplanarak faaliyete geçecektir. Cumartesi günkü ilk içtima Ziraat bankası müdürünün odasmda yapılacak, onu takip e den içtimalar işin taalluku itibarile tapu müdtriyeti binasında vuku bulacaktır. Gayrimubadülerin dilnkü içti . malannda, tzmir'de mevcut olup gayrimübadillere tahsis edilen emlâkin tstanbul'da olduğu gibi ta harri ve tesbiti ile satılığa çıkarıl . mak üzere meydana ihracı için orada da aynca tetkikat icrası etrafında hararetli müzakereler cereyan etmiştir. Bu işfn ehemmiyetine bi. naen persembe günü yapılacak iç thnada bir daha tetkik edilerek kat'î bir karara raptı takarrür etmiştir. Gaip aranıyor Bursa İnegöl kazasrauı Hayriye ka • riyesinden kızkardesim ismi mukaddema Hatice iken bilâhare Bidan nanuna tahvil edilmiş ve otuz sene mukaddem tstanbul'da bir aileye evlâtlık verilmişü. Şimdîye kadar kendismin hayat ve mematmdan haber almamadı ğından adresini bi'enlerin atideki adresime bildirmelerini insaniyet namına rica ederim. Üsküdar Sultançiftliği kariyesinde Muhtar Cemal Efendinin korucusu tnegöl'lü Yusuf oğlu Ramiz. Tiirk Ticaret Bankası Merkezi: Adapazarı İstan^ul şubesi: Yenipostane karşısı Tel. 22042] ADAPAZARI 4 Matmazel Doktor sevgilisinden ayrılmamak için casusluğa başlıyor Ertesi sabah, Paris Berlin ekspre•inin Berlm'e muvasalatmdan bir saat sonra, casus Wynanky, âmiri M. Matthsius'un karşısmda idi. Ona, Bu plânların saçma ve uydurma olduğunu derakap anladım, dedi, bir top namlısının içinden pek kısa bir zamanda, birbirinin peşisıra, bu kadar çok mermi geçtiği tak dirde, bu namluyu sun'î surette M> ğutmak lâzımdır. Plânlarda böyle bir soğutma tertibatı yoktu. Sonra, bu kadar sür'atli bir atışa tahammül edecek gliserinli tepme fr^ni, bugün, mevcut değildir. Fakat, daha ziyade emirt olmak için mütehassıs topçu zabitinin de rey ve fikrini ald'ım... Matthesius merak ve hayretle sordu: Pardon, kimin reyini aldınız? Söyledim ya efendim, Fransız bü«ük Erkânı Harbiyesindeki topçuluk mütehassısı zabitTi reyini... Sonra, Matthesius, bu işi nasıl yaptığını tafsüâtile anlattı. Matthesius saatine baktı, mühun bir randevusu olduğunu hatırladı. Yüzbaşıya Berlin'de bir ikametgâh bulmasını, adresini telefonla kendisine bildtrmesmi söylftyerek çıkıp ?itti. O akşam M. Matthesius ile M. Pissard Berlin'de, bir gaztıoda oturmuş, karşılıklı bira içiyorlardı. M. Pissard arkadaşma dedi ki: Hakikaten yaman bir adam bulduğunu sana söylemek üzere bilhassa buraya geldim. Emin ol ki Wynanky daha ilk bakışmda plân • larm saçma olduğunu anladı. Sonra da, mann* mısın, dosdoğru Fransız Erkânı Harbiyesine gitti. Eğer, sana böyle yaptığını söyledise ya • lan soylememistim. Ben adım adım kendisin! takip ettim. Bu adam, ilk casustuk hntihanını mükemmelen at l»th. Fakat, rica •ederim, yüzbaşıya karşı ihtiyatiı davran. Eğer, bu işi kendisi tecrübe etmek için biztna tertip ettiğhnizi öğrenirse başrmıza belâ olur. AVynanky'nm benden çok zekî ve kuvvetli oiduğuna şüphe yok. Bu akşam Wynanky, sevgilisiım başucura oturmuş, ona bakıyordu. Anne Marie Lesser hasta idi. Muayyen bir haatahği yoktu; fakat yal nızlık onu harap ediyordu. Hayatta hiç bir meşgalesi, zevki, eğlencesi yoktu. Yüzbaşı, sevgilisinin hayatında büyuk bir tebeddül olmadığı tak dirde, Inzin bir felâkete uğnyaca ğını hissetti. Gece, aklına bir fikir geldi. Be* gün sonra, M. Matthesius kendisine Fransa'ya gîderek Sorcy'den Dinant'a kadar Meuse nehrini takfben aşağı inmesini ve bazı şey lere dikkat etmesmi söylediği za man, kızı da beraberine aldı. Yüz baçı, vicdanile çetin bir mücadele den sonra, sevgilisme, hayatınm en büyük sımnı açtı, yani casusluk yaptığını söyledi. Bu itiraf Stras bourg'da vaki olmuşhı. Yüzbaşı, büyuk bir imtihan daha geçirmek mecburiyetinde kaldı. Anne Marie Lesser, sevgilisinin ve onunla bera ber kendiainin gecirecekleri tehlikeIeri düşünerek müthiş bir korku ve endişeye tutuldu. Iztırabı o kadar büyüktü ki bir hafta, buhran içinde, kıvrandı durdu. Nihayet yavaş yavaş sinirlerine hâkim olarak iyileşti. Aşıküe beraber Meuse vadisini ta • kiben kâh yaya, kâh araba ile seyahate başladıklan zaman, Anne Marie Lesser de artık, karannı vermiş, kendmi mukadderata teslim etmiş, her seye razı olmuştu. Genç kadın, âşıkından bir daha hiç, hiç aynlmamak şartile hayahn acı ,tath her cilvesine göğüs germeğe hazırdı. Bh kaç hafta sonra, Matthesius, Meuse istihkâmları etrafında yeni yapilan tahkimatın gayet vazıh krokilermi ve hiç bir haritada mevcut bulunmıyan eski ve yeni askerî de miryollannın tafsilâtlı plânlannı almıs bulunuyordu. Bundan sonra yüzbaşı ile metresi, sar'.h ve muayyen bir vazife ile Charleville'e gönderildiler. Bu vazife şu idi: Charleville île Verdun arasındaki mesafede ve şimalden cenuba doğru giden bir hat üstünde ilk sahra tahkimatı nereden başlıyor? Bu tahkimatın zayif ve kuvvetli araflan nereleridir?» Bu seyahatte, Anne Marie Lesser artık neler yapmak, neler öğren mek nasıl malumat almak, nelere dikkat etmek lâzım geldiğini gayet ifyi biliyordu. Genç kızken tsviçre pansiyonlannda öğrendiği fransızcasının, yiizbaşının fransızcası kadar mükemmel ve kusursuz olduğu da anlaşıl mıştı. Wynanky, sevgilisinin köylüler, müvezziler, şimendifer rnemıırlan gibi yiiksek tabakadan olmıyan, cahil ve yan okumuş adamlarla konuşmak, ahbap olmak gibi bir i*tidat ve meziyeti olduğunu da mem nuniyet ve hayretle görmüftü. Bu temiz yürekli, basit adamlar, genç kadının her öğrenmek Utediği seyi ona tatlı tatli anlatıyorlardı. Daima Wynanky ile beraber ya sadıği için, askerlik ve esran askeriye iftibarile her şeyden evvel bilinmesi lâzım gelen şeyleri tanımağı öğrenmişti. Bunlan hemen fark ve temyiz ederek icap eden malumafa alıyordu. Yazın son günlerinde, haftalarca bu sahada yaya veya araba ile dolastılar. Bu macera, umumî harpten evvel cereyan ettiği için vazife o kadar müşkül değildi. Esasen Wynanky'nin elinde bir tsviçre pasaportu da vardı. Arkasındaki kocaman çantanm içinde çiçeklere dair bir sürii kitap taşıyordu. Yanlannda bulduklan otlan saklamak için bir kutu ve küçük kıskaçlar taşıyorlardı. Yüzbaşı, sözde, nebatat âlimi idi. Bir gece, ücra bir Fransız koyiinde, yattiklan han gibi otelde, Anne Marie birdenbire uyanarak sevgili sini uyandırdı, yavasça kulağma fısıldadı: Bizi takip ve tarassut edvyorlar. Genç kadının yüreği siddetle çarpiyardu. Yavasça yataktan kalkarak pencerede» dışanyı gözetledi. öyle büyiik bir endise ve korku içinde idi ki hali yüzbaşiya da sirayet etti. Sabaha kadar uyumadılar. Ertesi sabah bir arabaya binerek Charleville şehrine gittiler ve simendiferle Cologne CKolonya) ya gitmek üzere bilet aldılar. Esasen vazifeleri de bitmisti. Yüzbaşı, yeleğinin astarı içine, mcecik yazılarla sımsıkı yazilmış bir takım işaretler ve şifre lerle dolu bir sürü kâğıt sıkışhrmıştı. (Mabadi var) Teşekkör Babami2 Temyiz mahkemesi lklnci ceza dairesi Reisi Ali Fehmi Beyin ölümünden mütevellit kederlerimize bizzat ve gerek mektup ve telgrafla lştirak eden ve cenazesinde bulunan pek muhterem zevata, ailemizin derin teşekkürlerini arzederim. Anadolu Ajanst muharrirlerinden Süreyya Fehmi Şubeleri: BANDIRMA BARTIN BÎGA • BİLECÎK BOLU BOZÖYÜKBURSA DÜZCEESKİŞEHİRGEMLİK GEREDE GEYVE HENDEK İZMİT KARAMURSAL KÜTAHYA MUDURNU M. KEMAL PAŞA SAFRANBOLU TEKİRDAĞ YENİŞEHİR DOKTOR Osman Şerafettin Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada oğleden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahilî, sari hastalıklar mutehassısı tstanbul 7 inci icra dairesinden: Bin lira kıymeti muhammenesi bu lunan Beyoğlu'nda Yenîşehir mahalle • sinde Yenişehir caddesinde atik 121 cedit 109 numarah dükkân ile bin altı yüz lira kıymeti muhammeneli ayni mahalde atik Tasçılar cedit Akarca cad desinde kâin 1 /3 numaralı üç bap dükkân tarihi ilândan itibaren 30 gün müddetle açık arttırmıya çıkanlmışhr. Talip olanlann kıymeti muhammenesinin yüzde yedisi nisbetinde pey akçesi vermeleri lâzımdır. Birinci arttırması 19/12/ 932 tarihinde saat on alhda dairede icra olunacaktır. Müsterüere bu işe ait 931/2623 numaralı dosya irae olunabfleceği gibi izahah lâzime dahi verilir •e talipler bu bapta daireye talik olu • nan açık arttırma şartnamesini okuyabîlirler. tcra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesine tevfikan haklan tapu sidl lile sabit olmıyan ipotekli alacakldar üe diğer alâkadarlarm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakannı ve bu hususile faiz ve masarife dair olan iddialarmı uan müddeti zarfında evrakı müsbitelerüe bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde haklan tapu sicillile sabit olmıyanlar sahs bedeinin paylasmasmdan hariç kalırlar. Müterakim vergi ve belediye ve vakıf icaresinin müsteriye ait olduğu Sân olunur. Beşinci icra memurluğundan: Alacaklı Madam Froso'nun Madam Kornilya aleyhinde (on bin) lira alacak için yapılan ilânen tebligatta itiraı müddetinin yedi gün olarak yazıldığı ve halbuki on gün olmak lâzım geleceği tashihen ilân olunur. : seraitîe mevduat, havale kabul eder Tahsile senet alır ve ıkraz muamelâtı yapar Mevduat faizieri senelik %B, alb aylık % 7, üç aylık % 6, H. C. % S Kumbaralar faizi senevî %5, sene sonunda ikramiye verifir Kumıisyon ve Ticaret kısmı satışa delâlet eder, Sigorta yapar. Telefon 23623 Beyoğlu kazası Defter darlığından: Mahallesi Sokağı Kemerburgaz Birinci barıtha ne kısmı Pangalh Çayır Hasköy Terzihayım » Karaağaç Feriköy No. s Cinci lstasyon binası enkazı » » » 1/3 hisse hane Kıymeî 495 lin 217 » 800 » 52/69 18/40 34 Nısıf hane 371 » 1/12 hisse 100 » Gazino enkazı 300 » Balâda evıafı muharrer emvalin satışı 20 gün müddetle müzaye • deye konulmuştur. 26 tesrinisani 932 cumartesi günü saat on beşte ihalesi icra kılınacağından taliplerin teminat akçelerile Beyoğlu mal dairesinde müteşekkil satış komisyonuna müracaatleri. Holivut çıktı Istanbul'un ve hatta bütün Türkiye"nin yegâne sinema mecmuası olan Holivut'un 2 inci sene 35 inci sayısı nefis resimler ve mütenevvi münderecatla çıkmıştır. Tavsiye ederiz. , ÇAVUŞ RAKIS1 Elli senelikroiiessesedir.Müştetilerin gösterdiği rağbete medyunu şükrsnız. Galata'da No. 159. Telefon 682 Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: ı Muhtelif hastalıhlarda. Rejim Tam tegaddî •o Çok değerli iki genç doktonımuz olan Fazıl Şerafettin ve thsan Rıtat Beylerin ciddî bir tetkik, itinah bir çalışma mahsulü olan bu eserleri çıkmştır. Muhtelif hastalıklarda takip edilecek tagaddî tarzlan ve bu mevzu etrafında diirya hp üstatlarının fikirleri, mü'alealan, sistemleri tamamen anlatılmıştır. Duktorlara, tıp talebesine ve hatta her mü nevver insana bu ciddî eserl okumaları. nı tavsiye ederiz. tsmall Hiimet Beyin Namık Kemalin hayatına ve eserlerine tahsis etmiş olduğu bu küçük kltabı Kanaat kütüpaneslnln neşretmekte olduğu Milli kütüpane serisi meyanmda neşredilmiştir. Fiatı 25 kn ruştor. Mektebimize leylî meccanî olarak ahnan 859 namzet numaralı Şehabettin Efendinin 17/11/932 persembe gününe kadar mektebe müracaat etmediği takdirde yerine başkasraın ahnacağı tebliğ raakaaHa* da ilân olunur. • • • » Hariciye Vekâletinden: Elyevm Hariciye Vekâletinde 14 üncü dereceden mevcut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan müsabaka ile memur alı nacaktır. Müsabaka imtihanı 1 kânunuevvel 932 de saat 10 da Hariciye Vekâletinde yapılacaktır. Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 4 üncü maddesindekilerden başka aşağıda yazılı evsafı da haiz olmalan lâzımdır: Hukuk, Mülkiye, Ulumu siyasiye, Iktisadiye ve lçtimaiye ve Fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri veya Hariciye Mesleği ile alâkası bulunan mümasil Yüksek mekteplerden birinden mezun olmak. Müsabaka imtihanı söyledir: 1 Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku Hususiyei Düvel, fktisat, Maliye ve tarihi siyasî (1815 ten zamanımıza kadar ) hakkmda tahriri ve şifahî sualler. 2 Türkçe ve fransızcadan tahrir ve tercüme. 3 Müsabakada üssümizanı doldurmak şartile en fazla numara alanlar kazanroış olacakbr. Müsavat halinde fransızcadan maada bir ecnebi lisanına vuku' sebebi rüçhandır. Taliplerin mektep şehadetnameleri, askerlik vesikalari, hüsnü hal ve sıhhat şehadetnameleri ile hüviyet cüzdanı veya suretlerini istida ile 25 tesrinisani akşamına kadar Vekâlet Zat İşleri Müdürlüğüne tevdi eylemeleri ve 1 kânunuevvel 932 de Ankara'da Vekâlette hazır bulunmaları ilân olunur. Efendi, sizi temin ederim ki... Canım ısrara ne Iüzutn var... Biraz samimî olup ta kılıfı sizin ve benim tahmin ettiğimiz yerde bulduğunuzu söylesenîze... Ben vaziyeti anlattım. Buna inanıp inanmamak size ait bir iştir, efendL Hani selâm vererek dışarı çıktı. Salveter: Fakat bu işi yapan khn olabilir? dedi. Kim olabilir... Ne bilelim biz... Mister Salveter bu gece saat kaçta vattığmızı bize söyler misiniz? On buçukta... Hani biraz ev. vel gelip uyandınncıya kadar hiç uyanmadım. Doktor Blis'in mesal odasnv daki evrakı saat on buçukta mı aldınız? Evet... Bunu size o mu söyledi? Evrakı aldıcn, kendisine ver dim ve odama çekildim. Bu evrak doktorun yazıha nesinde mi idi? Tabiî yazıfıanesîncfe idi... ffe îçin soruyorsunuz ? Kama da ayni yerde imiş te... Salveter oturduğu yerden ayağa fırladı. Ren»i birden sapsarı oldu. Anladım! diye bağırdı. Yok anlamadınız. Sükune . tinizi muhafaza etmenizi sizden bilhassa rica ederim. Hiddete, şiddete lüzum yok. Bu gece yatarken kapınızı kilitlediniz mi? Ben kapımı her gece kilrt . lerim. Gündüzleri? Oda hava alsın diye açık bırakırım. * Bu gece odanıza girdikten sonra hiç bir gürültü duymadınız mı? Hayır. Derhal uyuducn Bir sual daha... Aile efradı akşam yemeğini nerede yedi? Kahvaltı odasında yedik. Buna yemek denemez ya... Alelâcele bir şeyler atıştırdık. Hiç birimizin karnı aç değildi. Bunun için yuka. nya yemek odasma çıkmağa lüzum görmedik. Yetnekten sonra ne yaptınız? {Mabadi var) Namık Kemal Tevfik Fikret tsmail Hikmet Beyin Tevfik Flkret'in hayatına ve eserlerine tahsis etinis. olduğu bu küçuk kitabı Kanaat kutüpanesi tarafından neşredilmekte olan Millî kütüpane serisi meyanmda çıkmıştır.. Piatı 25 kuruştur. tsmail Hikmet Beyin Şinasi'nin hayatına ve eserlerine dair yazmış clduğu bu eserler Kanaat kutüpanesi tarafından neşredilmekte olan Milll kütüphane serisi meyanmda çıkmıştır. Fiatı 25 kurustur. JIUHAT KUVVET TEMİN HvLA/A/l Şinasi Dr. A. KUTİEL Karaköv börekçi fınnı sırasmda 34. öldürmeğe kalkmış, ha! Ne vakit, nasıl? Salveter şaşırmış ve heyecanlan. mıştı. Bir müddet ceplerinde sigara paketini aradı. Vans kendi tabakasmı uzatarak bir sigara verdi ve: Gece yansmdan biraz sonra, dedi. Teşebbüs akamete uğradı. Mister Salveter siz bu kamayı tanır mısınız? Salveter kamaya bir müddet hayretle baktı. Korkak bir sesle cevap verdi: ilk defa olarak görüyorum... Belli ki çok kıymetli bir silâh... Allah aşkına nerede buldunuz, bunu? Doktor BhVin kolleksiyonlannda bövle bir silâh mevcut değildir. Pek doğru... Müzedeki silâhlar arasında böyle bir nümune yok. tur. B» grizlenmiş bir hazinedir. Garip şey... Bahsederim ki bundan Mısır hükumetmin bile haberi yok... Peki ama bu katna ile suikast teşebbüsü arasındaki miinasebet ? Çok sıkı bir mün?<ebet var. Biz bunn doktorun karyolasına saplanmış bulduk. tCZANEJj Salveter bir müddet kaşlarmı çatarak düşündü. Sonra: Mister Van» beni dinleyiniz, dedi. Bu evde bu işi yapacak sirk cambazlan yoktur. Ha... Bakın belki Hani bu hususta biraz meharet sahibi sayılabilir? Zaten bu kamayı atan bu işte mehareti kâtnile sahibi bir adam değildir. öyle olsaydı teşebbüs aka. mete uğramazdı. Doktora karşı kuvvetli bir elektrik lâmbası tu tulmuş... Kamayı atan bu aydınlık altmda hedefin inhirafını pekâlâ farkedebilirdi. Vans sözünü bitirirken Hanî içeri girdi. Elinde kamanın kıhfını tutuyordu: tşte mukaddes silâhın kılıfı dedi. Onu ikinci kat merdiveninin son basamağında buldum. Vans müstehzi bir tavırla cevap verdi: Teşekkür ederim, Hani, sizin bu kılıfı bulacağınızı biliyordum. Gerçi söylediğiniz yerde bulma . dmız ama zahnt«tinize gene binlcrce teşekkürler... 932 8ene8İnîn en güzel zabıta romanı : 51 13 temmuz cinayeti Yazan: S. S. VAN DİNE 'Bir çok şeyler hakkmda ma . lâtnah var, fakat söylemek istemiyor. Mîster Vans, kamanm bu serseri tarafından atıldığma hiç şüphe yok. Silâhı avucunda ucu ark«ya gelmek üzere ne güzel tuttuğunu gordünuz mü? Cambazhanelerde bıçak atan adamlara çok benZİJOT. Tereüme eden: ÖMER FEHMİ ba görünüyor.... Tam bu sırada merdivende ayak sesleri işittik. Pijamalannm üstüne bir ropdöşambr geçirmiş olan Salveter biraz sonra salona girdi. Uykudan henüz yeni uyanmışa ben ziyordu. Lâmbalarm parlak ziyasmdan gözleri kamaştı. Tabiî vazL yete gelince hepimizi şöyle bir süzdü, sonra şömine üzerindeki saate baktı. Hayrola, dedi. Gene ne var? Vans izahat verdi: Doktor BIis telefonla bize kendisine karşı bir suikast teşebbüsün. de bulunulduğunu haber verdi. Biz de buraya geldik, tahkikat yapıyoruz. Sizin böyle bir şeyden haberiniz var mı? Allah allah hayır, ne miinasebet? Demek birisl doktor BIis'i Khn bilir belki o da doktor Blu'i hançerlemek istiyecekler ara»ındadrr. Her ne olursa olsun bu kama mes'elesi beni bu gece olmasını beklediğim şeyin olmamaıı kadar müteessir etmivor. Markam sordu: Ne demek istiyorsun Vans? Görüyorsunuz ya bu gece gördüğümüz tablo henüz tamaralan mış bar tablo değildir. Hâlâ boyasız kalmış yerlsr var. Altindan muş«jn

Aynı gün çıkan diğer gazeteler