28 Şubat 1933 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

28 Şubat 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çanakkale Defterdarlığından Çanakkale Hastane caddesin3e vaki mağaza içinde mevcut tnaa teferruat natamam istimbot müzayede ile satılacaktır. lhalesi 4/3/933 saat on beste Çanakkale Defterdarlığında yapılacaktır. tSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ 30 Mart 1933 Perşembe günfi Heyeti Uraumiyenin •ureti adiyede içtimaı tstanbd Tnmvay Şcrkriı Imncdar . b n , 1933 senesi martmm 30 uncu per» ••mbe gSnS saat 15 te Beyogln'nda Tüoel Meydanmda, Metro hanmdaki idaf» merkezinde «ureti adiyede içthna •decek olan beyeti omomiyeye davet olunurlar. En a* 10 hîtse »ene<fine maUk orup j'çtimada faanr bdumnak »tiven htsTicuet kanaKman 371 ind tnaddesine tevfikan İçÜmadan lâakal bir fcafta «we! vade'eri hriul «bnemiş kupon!ar9e beraber hisM senetlerini: tstaabul'da. Şirketin idar* merkezue Osmanh Bankasma Selânlc Bankasna BrSkad'dt «Societ* Financiere de Tramporto «t d'Entreprâe* t n d » . trielle»» « fevdT «yiemeTerf tcap «d«r. HIMC «enetUraun tevdSsM mfiteafllc Üamga ve $târ resimler tevdi edenlere aittir. Camhttriyel fBUYüK TAYYARE1 2 inci keşide 11 mart 1933 tedir. Btiyük ikramiye: 35,000 liradır. |Dünyanuı en zengin ve en büyük piyamyosudur PiYANGOSU Türk Krom Anonim Sirketi Ticaret kanununun 361 inci maddesine ve şirketimizin esas muka velenamesimn hükmüne tevfikan Türk Krom Anonim Şirketinin se nelik heyeti umumiye içtimaının 26 mart HC3 pazar günü saat 11 de şirketin merkezi idaresinin bulunduğu Galata'da Voyvoda caddesinde Jeneral hanınm 18 numaralı dairesinde aktedileceği hissedarana malum olmak üzere ve yevmi içtimadan bir hafta evvel şirket merkezine müracaatle dühuliye varakafan almalan ilân olunur. İALN Umarvmızdan haretol edecek SEYRISEFAİN Merkn scenta : Galata Köprübaji B. 2362 Sııbe A. Strkeci MuhurOar zad? U. 2. ZU îzmi r T Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketînden: Şirketimiz hissedaran heyeti umumiyesinin 30 mart 1933 tarıhine musadif perşembe günü saat 11 de Şirketin İz mir'de Bahribaba'daki idare merkezinde alelâde olarak içtimaa davet edilmekte olduğu ilân olunur. Lâakal yirmi hisse senedatına malik olup içtimada ha«r buiunmak arzusunda olan hissedaranın hâmilbulundukları hisse senedatmı işbu üân tarihinden itibaren en nihayet on gün zarf ında Şirketin idare merkezine veya bîr bankaya tevdi etmiş bulunmaları ve hisse senedatı nın müddeti nizamiyesi zarf ında tevdi ediidigini mübeyyin bir kıt*a ilmühaberi hâmil bulunmaları lâzımdır. İLÂN «RUZNAMEI MÜZAKERAT» 1 Meclisi idare raporu 2 Murakıp raporu 3 31 kânunuevvel 1932 tarihinde hitam bulan seneye ait bilânçonun tetkik ve tasvibi ve meclisi idarenin ibrası 4 4 Murakıp tayini ve ücretinin tesbiti 5 Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan meclisi idare azalanna salâhiyet itası. MECLISt İDARE lZMlRPtRElSKENDERlYE POSTASI " ızmır „ ude ITITIÎI* 2 8 « u Harbiye mektebinetalebe kayit ve kabul talimatnamesi "Gülcemal,, 1 ^ şamba 18 de Galata nhtlmın dan. Dönüşte Tirebolu'ya da nğranılır. TRABZON POSTASI RUZNAMEIMÜZAKERAT 1) Meclisi idare ve murakıplar w hesap komiserî mpoıfanam InraatL 2) Mevcudat hesabı, bflânço T * k&r v» orar bcsabnn tasdün 3e mec • Ibi idarcnm aenei h«**biv« temettttabam tevzSne dair tekCfi. S) Mectisi İdare *md tayint 4) MarakıpIarU hesap komisc • rinin intihabı Te Bcretlern» tayirrf. 5) MudSrlerin tahsfeanm tesbk Içm mecEs! idareye salâbiyet İtasu 6) Meclbi idare azasma bizsat vey» bi!va«U »lâlcadar »labfl«cekleri şir. lcetler veya ticarethaneier l e ffizumn takdirmde tîritet ı m m a moamelei «" carire yapabümek içh tiearet ksnaratraa 323 fincü maddeÂe tevfilan tmUDİyet verdmen. tstanbul . 31fctmmoMni1933 MecSs! idarv TES1SATI ELEKTRIK1YE TÜRK ANONİM Ş1RKET1 30 Mart 1933 Perşembe günü Heyeti Umumiyenin »ureti adiyede içtimaı Teskata Elektr&ijre Türk Anonim Şi.keti tissedarlan, 1933 senesi martısun 3 0 unca perşembe günü saat 16 da BeyoğVnda, T&nel meytdamnda» Metro haamdaki idare meıkesâade sureti adryede içtima ede cek olan heyeti UMwaiyere davet oln • surlar. Ea a* 10 Msac senedtne raalik olup bn içtimada hazv bolunmak istiyen bisaedarlann, ticaret kaoanonan 371 ind •utddesine tevfikaa içtiroadan Wr hafta •vvel vtdeleri hulâl etmemü kupon larile beraber hisse senetlerinit Madde 1 Harbiye mektebine açağıdaki şartları haiz Türk talebesi her sene Millî Müdafaa Vekâletince tensip olunacak ihtiyaç nisbetinde kaydü kabul olunur. «A» Tam devreli lise veya muadili olduğu Maarif Vekâletince musaddak Türk veya ecnebi mektepler mezunu olmak ve yahut hususî mekteplerde veya şahsî olarak ayni derecede tahsil gördüğünü iddia edenler Maarif liselerinden birisinde bakalorya imtihanını muvaffakiyetle verdiğine dair sehadetname ibraz etmek ve Türk diline tam vâkıf buiunmak. 1 İdare meclisi raporu ile hesabatı tetkike memur «B» 17 yaşını bitirmiş ve 22 yaşına henüz girmemiş olmak. ımirakıp rapomnun okunması. «C» Vücudünün teşekkülâtı ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete müsait buiunmak «emir ve kumandaya sekte 2 31 B. kânun 1932 tarihli bilânço ile kâr ve zarar heverecek rekâketi lisaniyesi bulunanlar almamazlar.» sabmın tasvibi ve temettüatın ciheti tahsisi «D» Kusursuz vaz'ı tavır ve ahlâk ve seciye sahibi olmak. 3 îdare meclisi azalarının ibrası. «E» Ailesi hiç bir sui hal ve fena şöhret sahibi olmamak. 4 îdare meclisi âzalarından bazılarınm memuriyetMadde 2 Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan tstanbul'da lerinin tecdidi ve meclis azalarına tahsis edilecek hakkı bulunanlar her sene mart başında doğrudan doğruya Harbiye mektehuzurun tesbiti. bi kumandanlığına ve tstanbul haricinde bulunanlar bulunduklan mahaîdeki en büyük askerî kumandan veya askerlik şubesi riyaseti5 1933 senesi için hesabatı tetkike memur bir mura ne en geç temmuz nihayetinde Harbiye mektebinde bulunacak veçkıbın tayini ve ücreti mürakabesinin tesbiti. hile istida ile müracaat ederler. Ve istidalarına şu kâğıt ve vesikalan bağlarlar. «A» Nüfus tezkeresi, hüviyet cüzdanı veya resmen musaddak sureti. Sarayburnu kırtasiye deposu sevkiyatında kulIanıUnak ve mal • «B» Musaddak sıhhat ve aşı vesikalan «aşı vesikası olmıyanlara zemesi depoca temin edilraek üzere üç muhtelif eb'atta bin adet ' " askerî tabiplerce hemen ve meccanen aşı yaptırılır.» sandık imaliyesi mahfuz şartnamesi roucibince münakasaya konul«C» Mezun bulunduklan mektebin şehadetnamesi hususî surette BMiştur. Talip olanlann teklif edeceği fiatın yüzde yedi bueuğu nislise tahsilini görüp te lise ve bakalorya imtihanını muvaffa betindcteminal akçesini hamilen yevmi ihale olan 6 mart 933 tarikiyetle verdiğine dair her hangi bir lisenin bakalorya şehahine musadif pazartesi günü saat on dörtte Dolmabahçe kırtasiye detnamesini veya bunlann musaddak suretleri. deposunda müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaat etmeleri. «D« Mektebe kabul olduğu takdirde askerî k nun nizamlan ve talimatlan tamamen ve aynen kabul ettiğini natık velisinin ve kendisinİn bîrer taahhütlü senedi sarah, uyku halinde geANADOLU DEMİRYOLU ŞİRKETİ zer, sidikli, bayılmak ve çırpınmak hastalığına müptelâ olmaŞirket htssedarlan 30 mart 1933 tarihine musadif perçembe günü dıklanna dair taliplerin velilerinin taahhütnameleri «Bu gibi saat 3,30 da Istanbul'da Postane karşısmda Kınacıyan hanında şirket hastahklardan, biri ile, mektebe girmezden evvel, malul olmerkezinde heyeti umumiye halinde adiyen içtimaa davet olunurlar. duğu bilâhare anlaşılan tklebe mektepten eıkarıhr ve o samaBinaenaleyh, rey haklarım istimal arzusunda bulunan hissedarlarm na kadar o talebe için hükumetçe ihtiyar olunan bütün mas • malik olduklan eshamı, ticaret kanununun 371 inci maddesine tevfiraf lar veluinden tazmin ettirilir.» kan heyeti umumiyenic içtimaından en az bir hafta evvel: Ankara'da: Türkiye Cumhuriyet Bankasına; UtanbuVda: Şirket veznesine veya Türkie Cumhuriyet Merkez Bankası ve Deutsche Bank und Disconto • Cesells > chaft tstanbul şubelerine; 1ZMİR . MERStN POSTASI 11 99 mar çarşamba 10 da idare nhbmından kalkarlar. " Çanakkale Ruznamei Müzakerat: 1 mart çarşambadan itiba ren Bandırma ve Karabiga postalan Istanbul'dan 'saat 18 de kalkacaklardır. Hantaİ7ade vapurlan Ayvalık Izmir postası vapuru Seyyar her çarşamba saat 17 de Maliye Vekâletînden: Strked nhhmmdan harsketk GeB bolu, Çanakkale, Avvafak, tzmir'e azim«t ve avdet edecdctîr. Yotcu bileti vapurda verilir. Tafsilât için Eminonü Rıhtnn Haa No. S Telefon: 21977. MUSTAFA CEMAL VAPURLARI Zonguldak "SS! 2 BURSA Sürat pos'ası perşembe Akşanu saat 17 da Galata rthümmdan hareketlt Ereğli, Zongulda • f a fidtcek v g«Iec«ktir. Galata küçük nhtnn No. 45 T«İ4rfon: 40913 «Credit Suisse» müessesesine tevdi etmeleri iktiza eder. f evdi edilecek esham heyeti umumiye içtimaı bitinciye kadar depotstanbul'da şirketin idar* merkezme zito olarak mahfuz kalacak ve eshamın tevdi edildiği müesseseler ta» •e yahut SelâıA Baıdcasma tevdi ey • rafmdan alâkadarlara icap eden dühuliye varakalan ile depozito il • lemeleri icap eder. Hisse senetlerinin tevdüne müteallik damga ve sair re • mühaberleri verilccektir. «tnler tevdi edenler* aittir. 1°) MeUsi idaM Te nanüapkrla hesap komiserleri raporlannm InraatL 2°) Mevcodat hesabı 3e büânço ve kâr TC zarar besabınm tasdiki. 3°) MecBsi tdare anaı teyfaL 4°) MuralapUrU hecap komiserlerhun mtihabt ve «kUtlarmm Uyini. g°) Mâdür Tahskatnm tesbU k « meclisî idareye salâhiyet Rass. 6°) Meciisi idare azasına bizxat veva Mvasıta alâkadar olabüecekleri sirket|«r veya ticarethaneler üe hini hacette Şirket nanuna muameki ticariye ya pabihneleri için ticaret kanununun 323 flncü maddesi modbince mezuniyet Zurich'te Liseler Alım Satım komisyonundan: Devlet Sanayi Ofisi Umum Müdürlüğünden: RUZNAMEI MÜZAKERAT RUZNAME tstanbul Kız lisesile Erkek muallim mektebinde eski eşya ve çinko; Fmdıklı'da Gazi Osmanpaşa mektebinde yerli kiremit 30/3/933 tarihine musadif çarşamba günü ihale edilmek üzere müzayedei aleniyeye konulmuştur. Taliplerin eşyayı görmek için mekteplere ve şartları anlamak ve pey sürmek için de Maarif Müdiriyeti binasında Liseler Muhasibi Mes'ullüğündeki komisyona müracaatleri. SAMSUN 2 KARADERIZ POSTASI Perşembe 1 Meclisi îdare ve murakıp raporlannm ve 31/12/1932 bilân • çosunun okunması; 2 Meclisi idarenin ibrası; 3 Meclisi idare intihabatı ve huzur ücretlerinin tayini; 4 Bir murakıp tayini ve ücretinin tesbiti. tstanbul, 25 şubat 1933 MECL15İ İDARE (Anadolu Demiryolu Mebdeinde vaki) günü akşamı Sirkeci'den hareketle ( Zonguldak , inebolu , Samsun, Ordu, Giresun, Trab zon, Sürmene ve Rize'ye azime't ve avdet edecektir. 6 mart PAZARTESİ HAYDARPAŞA LİMANI ŞİRKETİ Şirket hissedarlan, 30 mart 1933 tarihine musadif perşembe günü saat 4,30 da tstanbul'da Postane karşısında Kınacıyan hanında şirket merkezinde heyeti umumiye halinde adiyen içtimaa davet olunurlar. Binaenaleyh, rey haklannı istimal arzusunda bulunan hissedarların malik olduklan hisse senetlerini, ticaret kanununun 371 inci madFatih aolh ierasmdant desine tevfikan, heyeti umumiyenin içtimaından en az bir hafta evvel: Cmsi Adet Ankara'da: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına; S 9 parçadan ibaret kanape tatutu tstanbul'da: Şirket veznesine veya Türkiye Cumhuriyet Merkez % Ceviz ayn* Bankası ve Deutsche Bank und Disconto Cesells 2 Sigara iskemlesi 2 Fernozln lârab* chaft tstanbul şubelerine; Orta masası İ Zürieh'te: «Credit Suisse» müessesesine tevdi etmeleri iktiza 1 Gramofon eder. 1 Komodin Tevdi edilecek hisse senetleri heyeti umumiye içtimaı bitinciye kaDnvar saati 1 1 Boro dar depozito olarak mahfuz kalacak ve hisse senetlerinin tevdi edil2 Sitara iskemtesi diği müesseseler tarafmdan alâkadarlara icap eden dühuliye vara 1 S parçadan ibaret kanape takınm kaları üe depozito ilmühaberi verilecektir. 1 Gardrop RUZNAME 1* 1 Meclisi îdare ve murakıp raporlannm ve 31/12/1932 bilân • Tikvesfl Mostafa Efendtye boremdan çosunun okunması; İJo'ayı şofor Mustafa Efendiye art ve 2 Meclisi idarenin ibrası, ımthcuz bıdıman balada mshımr 12 kalem eşya martın 6 mcı pa«artesi gü3 Mecîisi idare intihabatı ve huzur ücretlerinin tayini; oB saat 10 da Topçular'da Topçular ca4 Bir murakıp tayini ve ücretnin tesbiti. mm karsumd*kt hm*n önönd. bflmölstanbul. 25 subat 1933 MECLISt İDARE sayede satılacağı 3an ohnur. Biri yevmî 25 ton diğeri yevmî 50 ton istihsal kabüiyetinde ve elektrikle müteharrik iki kısımdan mürekkep Unkapam değirmenleri müştemilâtile birlikte kiraya verileceğinden talip olanlann Galata'da Bankalar caddesinde Sanayi Kredi Bankası binası dahilinde Devlet Sanayi Ofisine müracaat etmeleri liân olunur. ERZURUM vapuru Karadeniz seferierine başıayacak ır. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanmdaki acentah • müracaat. Tel: 21515 günündea itibaren İSTANBULİİMAN IŞLERİ inhisarı TOrk Anonim Şirketi idare Mecl'sinden: Dalulî ntzanrnameminn 23 üncü maddesi mocibince MsMdarkr tamani heyetira xrde vazüı nımamedeki maddelerm müsakereu için 30 mart 933 perşembe gimü taat 16 buçukta ?irketin tstanbul'da Sirked'de kâin Uman harınd» idare me k e r i de alelâde toplanmağa çağmlmaat kara rlaştırıîmıştır. Nizamnamensn 24 üncü maddesi mudbinceı alelâde toplanmağa gerek a«aleten, gerek vekâleten lâakal S0 hisseye sahip olan zevatın 26 mcı maddeye gore toplanma günunden evvelki ongün içkıde hisse senetierini şirket idare merkezine veya Türkiye ts Bankasmm merkezile şubelerine tevdi 3e mokabilinde aiacaklan makbuzu idare meclisine irae ederek dühuliye var«ka«ı almatan iktiza eder. lstanbul Maarif Müdîriyetînden: Millet dersaneleri imtihanlarina 1/3/933 çarşamba günü başlanacaktır. Hususî surette oku muş olup vesika almak istiyenlerin dörder kıt'a fotograflarile birlikte ikametgâhlarına yakın Millet mekteplerine müracaatleri. ı , Müzakerat Ruznamesi 1 tdare m«disi ve muralap raporlarnun okuoma^ ve tasdia, 2 1932 seneti baAnçosunun ve kâr ve zarar Wabmtn ve temettiiün tevrf nakkmdaki teklifin tasdiki fle idare meclisinin ibraı.. S 1933 senesi bOânçosunun tanzim ve umumî heyetten tasdüa tarihine kadar devam etmek üaere şirket murakıp UrMn intihabı v« tahsisat mHctariannm tayini. 4 ldare mecKsmde açdan azalıfca intihap olunan zatın azalığuıın tasdiki. 5 Müessis hisse senetlerinin sirketçe mubayaa edilebiîecegine daar karar ktihazı. 6 Tahlieiye inhisarnıın kanunu mahsusla refi doUvBÜe yapılaeak mua mele hakkmda karar ktihazı. Satılık Deniz Motöru ı • ı ı ıı I Bir adet 4 ton yelkedi d«niz motörü ac«le satıbkhr. Müracaat: Poste R«rtaaU BcTOÜa A. G»

Bu sayıdan diğer sayfalar: