17 Ağustos 1933 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

17 Ağustos 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

• ı ı ı İstanbul beşinci kra memuriuğun • dan: Strope oğlu Vahram Efendiye birinci derecede borçlu Mustafa Ragıp Bey tarafından ipotek edilen iki bin dört yüz lira kıymetinde Kasımpaşada Sir. lceci Maslahattin sokağında 18 numa . ralı maabahçe bir ahsap hanenin tamamı ae»k arthrmıya konmoş olap şart • namenin 4 / 9 / 9 3 3 tarihinden itîbaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibî 2 4 / 9 / 9 3 3 tarihine musadif pazar günü saat on dörtten on yediye kadar dafremizde açık arttırma Oe satılacaktir. Sun arttırması müştermin taahhü . <fö baki kalmak Szere 9/10/933 ta rihine nrasadif pazartesi günü gene saat 14 ten 17 ye kadar dairemizde yapılacak olan arthrmaunda gayrimenIroKm arttırma bedeli yüzde 70 ?i bulduğa takdirde muşterisine ihalesi icra edîlecektir. Arttırma bedeli bu mik. t»n tubnadıih takdirde satıs geriye bırakılacaktır. Taliplerm muhammen kıymetin yüziöe 7,5 ğa nisbetinde pey akçesini veya ntiIK bir bankamn teminat mek tubunn hâmü bultmmalan lânmdır. Müterakim vergîlerle Vakif icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat re . simleri müşteriye aittir. ( 2 0 0 4 ) nn . marah icra ye iflâs kanununun 126 mci maddetmra dördüncü fıkrasma tevfîkan bn gayrimenkul üzermde ipotekli alacaklılaria diğer alâkadaranın ve h> tifak bakkı sahiplerinin bu haklarraı ve hususDe faiz ve masarife dair olan iddialannı ilân tarihinden itîbaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildir. meleri lazım olup aksi halde haklan ta. pn ficaierile sabit omad&ça »atı? bedelram paylaşmasmdan hariç kalacaklan dhetle alâkadaranın işbu maddenra mezkur fıkrasma gore hareket et> meleri ve daha fazla maiâmat almak fstiyenlerin 932/S469 dosya numarasîle m&raeaat etmeleri ilân olunur. 17 Ağustos OSMANLI BANKASI 30 Nisan 1933 tatihindeki malî vaziyef AKTiF Hisse senetlerinin tesviyesi taleo edilmemiş olan kısmı isterlin Ş. P. Sermaye PASiF Statii mucibince ifraz edilen isterlin 10.000.000 5.000.000 Kasada ve bankaiarda mevcut nukut 4.429.583 Kısa vadeli avanslar ve röporlar 841.636 Tahsil olunacak senetler 5.229.690 Cüzdanda mevcut kıymetler 2.542.584 Borçlu hesabı cariler 4.082.887 Rehin mukabilinde avanslar 1.745.915 Kabul tarikile borçluhr 942.808 Gayrimenkul mallar ve mobilya 637.397 Müteferrik 166.47 7 Miidiir 12 10 5 7 5 7 12 II 3 6 7 II 1 4 3 4 25 618.980 3 3 ihtiyat akçesi 1.250.000 Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 368 929 II Göriildüğünde ödenecek senetler ve vadeli senetler Alacakh hesabı cariler Vadeli bonolar ve hesabı cariler Kabuller Müteferrik 292.299 Muallim Mekteplerine, ve Liselere, Orta mekteplere Ş. Pmeccanî talebe kabul sartları 2 11.197.786 16 1.196.145 942.808 25.618.980 3 8 6 6 4 3 Maarif Vekâletinden: Muallim Mektepleri Bu sene Muallim mekteplerinin dördüncü, beşinci ve altıncî sînıflarına müsabaka ile talebe alınacaktır. 1 Müsabakalar 9 eylulde Muallim mekteplerinde, Muallim meKtebi bulunmıyan vilâyetlerde Maarif idarelerinde veya orta mekteplerde bir komisyon huzurunda tahrirî olarak yapılacaktır. Binaenaleyn muallim mekteplerine girmek istiyenlerin bu makamlara müracaat etmeleri lâzımdır. 2 Muallim mektebine girmek şartlan\ A Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak «Türkiye haricmden girenlerin Vekâletin müsaadesini almak şart.» B Yaşı on beşten küçük yirmiden büyük olmaması. C Orta mektep mezunu veya lise sınıflan talebesinden olmaK D Uzvî kusurları bulunmamak. «Pepeme, kekeme, kör, sağır, şaşı, topnl, çolâk ve kanbnr rt™ 1 E Trahom, verem gibi sarî ve müzmin hastalıklardan salim olmak namzetler kat'î ve nihaî olarak mektep doktorlannca muayene edilecektir. F Tahsil vesikasî, hüviyet cüzdani ve çiçek aşısı vesikasi ibraz etmek. 3 Her muallim mektebi için bir mıntaka tesbit olunmuştur. Muallim mekteplerine ancak kendi mmtakalanndan talebe alınır. Bu mmtakalar şunlardır: Adana erkek ve kız muallim mektepleri için: Elâziz, Malatya, Kayseri, Sıvas. Seyhan, Ayıntap, Diyarbekir, Mardin, Maraş, Siirt, tçel, Urfa, Balıkesir Erkek Muallim mektebi için: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa. Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla. Bursa Kız Muallim mektebi için: Balıkesir, Bolu, Bursa, Bilecik, Kütahya. Edirne Erkek, Kız Muallim mektepleri için: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ. Erzurum Erkek Muallim mektepleri için: Beyazıt, Erzurum, Erzincan, Kars, Muş, Van İstanbul Erkek Muallim mektebi için: Bolu, İstanbul, Kocaeli, Kastampnu, Zonguldak, Sinop İstanbul Kız Muallim mektebi için: İstanbul, Giresun, Ordu. Sinop, Zonguldak, Samsun, Amasya, Kastamonu, Tokat, Çoruh, Erzurum, Beyazıt, Erzincan, Gümüşhane, Kars, Trabzon. Izmir Erkek Muallim mektebi için: , . .. Antalya, Burdur, Isparta, Izmır. tzmir Kız Muallim mektebi için: Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Izmir, Denizli, Manisa, Muğla. Konya Erkek Muallim mektebi için: Afyonkarahisar, Çankın, Eskişehir, Konya, Niğde. Konya Kız Muallim mektebi için: Ankara, Afyonkarahisar, Çankın, Çorurn, Eskişehir, Konya, Niğfc, Kırşehir, Yozgat. Sıvas Erkek Muallim mektebi için: Amasya, Ankara, Kırşehir, Çorum. Samsun, Sıvas, Tokat, Yozgat. Trabzon Erkek Muallim mektebi için: Giresun, Ordu, Gümüşhane, Çoruh. 4 tkmalli talebe müsabakalara alınmtfz. 5 Muallim mekteplerinin talebe kadrosu tahdit edilmis bulundüğundan kazananlardan hepsinin kabulü mümkün olmıyacak ve kazananlar kadrolann müsaadesi nisbetinde ve derece sırasile mıntaka larında bulunduklan muallim mekteplerine yerleştirilecektir. 6 Musiki muallim mektebinin kabul şartlan ayrıca ilân edilecek» tir. 371.011 13 J . E. HODLER Kuyuda muvahk oldugu tasdik olunur Umumî Müdilr Muavini A. H. REID (6445) Edirne birinci icra konkordato ko miserliğhıden: tflâstan mukaddem alacaklarm bil • dirîhnesi ve konkordato 1 Tetkik mercnnce konkordato talebî kabul edüerek Hri ay mühlet ve. rilmif olan borçlu tuccardan Yolageldili Kasım Efendide alacaklan olanlann ilân tarihinden Hibaren 20 gün içinde Edirne birinci icra dairesinde konkordato konuerligine möracaatle alacaklanm bfldirmeleri ve hilâfma hareket edenlerm konkordato müzakeresinden hariç bırakılacaklan. 2 Alacaklılann 6/9/933 tarihinden Hibaren vesikalan tetkik edebi . lecekleri ve borçlunun konkordato tekKfi müsakere edilmek üzere 17/9/933 tarihine müsadif pazar giinii saat 15 te Edirne barosunda akti mukarrer top. lanmada hanr bolunmalan ilân olu nur. Komiser: Halit Niyazi İstanbulda Bahçekapıda 32 numarah Ertuğrul mağazannda tuhafiye tica. retîle istigal eden Şamhzade Nihat Beyin konkordato akti için mühlet rtası zntmmda vâki olan müracaati tstanbal icra hâkhnligi tarafmdan kabul edilerek kon.iserlik vazifesini ifa etmeküğim takarrür etmis olduğundan: 1 Nihat Beyden alacağı olanlarm alacaklannı mösbit vesikalarla bir. likte 19/8/933 tarihinden 7/9/933 tarihine kadar saat 1 7 1 8 arasında ts. tanbulda Âşirefendi sokağında Basi • ret Hanmda 24 25 numarah yazıhaneye müracaat ederek alacaklannı kay. dettirmeleri ve bu müddet zarfında a. lacaklarmı kaydettfrmemis rtlanlarm konkordato müzakeresinden hariç kaUraklan; 2 Aiacakhlarm 9/9/933 tarihinden 18/9/933 tarihine kadar saat 1718 arasmda mezkur yazıhaneye müraeaatle alacak vesikalarraı tetkik ede. bilecekleri; 3 Alacaklannı kaydettirmiş o . lanlann 26/9/933 salı günü saat 15 te mezkur yazıhanede vuku buiacak a • lacakhlar toplanmasına gelmeleri ilân olunur. Komiser: Avukat Kemal (6463) SumerBankUmumîMüdürlüğünden Stajiyer olarak Rusyaya gönderilecek talebelerle gitmek üzere iki erkek daktiloya ihtiyaç vardır. Lisan bilenler tercih olunacaktır. Sümer Bank Pamuklu şubesine müracaat olunması. (6416) istanbul Yüksek iktısat ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 1 Kayit ve kabul i»i 1 eylul 933 te baslıyacak ve 30 eylul 933 akşamına kadar sürecektir. 2 Kayıt işi için pazartesi, persembe günleri tabahlan saat on • dan akşamlan saat 17 ye kadar Mektep Müdürlüğüne müracaat olunacaktır. 3 Mektebin «Yüksek İktısat ve Ticaret» kısmına: A Bakaloryaya tâbi tam devreli lise mezunlarile bu derecede olduğu Maarif Vekâletince tasdikli ve bakaloryaya tâbi ecnebi ve akalliyet liselerinden şehadetnameli olanlar ve Ticaret lisesi ile Galatasaray lisesi ticaret kısmı mezunlan «Galatasaray» ticaret kismı mezunlarının hükumetçe gösterilecek malî müesseselerde bir sene staj görmü» olmaları şarttır. B Mülga Dariilfünun fakültelerinden ve yüksek mekteplerden mezun olanlar ile Türk Üniversitesi ve yüksek mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen gelecek olanlann evvelce girdikleri mekteplere her halde lise mezunu olarak kaydedilmiş olmaları farttır. 4 Mektebin, «Ticaret lisesi» kısmına: A Bakaloryaya tâbi orta mektep mezunlarile Ankara, ızralr, Adana, Trabzon, Samsun Ticaret mektepleri mezunlan alınacaktır. B Bu lnsma gireceklerin yaflan on beşten aşağı ve yirmi birden yukan olmıyacaktır. 5 Mektebin «Küçük Ticaret» kısmına: tlk mektep mezunlarile orta mekteplerin 1, 2, 3 üncü sînıflarîndan tasdikname ile gelecek olanlar. Bunların yaşları da 13 ten asağı 18 den yukan olmıyacaktır. 6 Kayit ve kabul için asağıda yazılı vesikalann müdürlüğe hitaben yazılacak bir istidaya bağlanmaları icap eder. 7 Mektebin her üç kısmı neharî ve muhtelit olup tedrisat 5gleye kadardır. Yüksek İktısat ve Ticaret kısmı ile Ticaret lisesi talebesin den üç sene zarfında tedris ücreti ve imtihan harcı namile dört lira yetmiş bes kuruş alınır. 1 Mektep şehadetname veya tasdiknamesî, 2 Sağlık Te asî raporları, 3 Hükumetçe musaddak iyi hal varakası, 4 Hüviyet cüzdam, 5 Uç adet fotograf, 6 Mektep idaresinden almacak matbu beyannamedeki sorgulann cevaplan yazılacaktır. (3772) Naim de Toledo kumüsyonculuk tiearetharcn, Münir Tevfik Beyin her türlü alâkaxmı kesîlmiş oidnğunu ve mumaileyhrn muessese namma bugü . ne kadnr yaptığı muamelât maium ol. dogundan bunun haricindeki ticarethaneye müzaf muamelelerinin hiçbir hükmâ, kıymeti ilzamiyesi olmadıgnu ta» mimen beyan eyler. (6446) Zayi 3588 »icil numarah arabacılık ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Salâhattin (6454) istanbul Evkaf Mödiriyeti ilânlan Kıymeti muhammenesi Lira K. Tapu kaydi mucibince 714 arşîn miktarînda bulunan 1071 00 Yedikulede Fatihıultanmehntet M.sinde Orta S.ta eski ve yeni 17, 19 No.li maklup bir kıt'a arsanm tamamı. 156 00 Tahminen 78 arşın miktannda bulunan Beyoğlunda Hüseyinağa M.sinde Bilecik S.da 29 No.h hane arsasının tamamı. 550 00 Tahminen 110 arsın miktannda bulunan Gedikpaşada Divanıâli M.sinde thsaniye S.da eski 4 yeni 6 No.h arsanın tamamı. 1036 49 Rüstempaşa M.sinde Tomrukçıkmazı S.da eski 21 yeni 16 No.h ahsap bir bap hanenin tamamı. 225 00 Tahminen 150 arşın miktannda bulunan Kesmeka • yada Hamamimuhiddin M.sinde Kesmeyaka cadde • sinde eski 55, 59 yeni 65 No.h bir kıt'a arsanm tamamı. Tamamian mahlul olan yukanda yazılı emlâkler satılmak üzere yirmi gün müddetle ilâna konmuştur. thalesi eylulün altıncı çarşamba günü saat 15 tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Çemberlitaşta tstanbul Evkaf Müdiriyetinde Mahlulât kalemine müracaatleri. (4171) allimi Seyfi Bey, Edirne erkek lise si musiki ımıallimi Femıh Bey, Konya lisesi musiki muallimi Kadri Bey, Samsun lisesi musiki muallimi Hüseyin Bey, Sıvas lisesi resim muallimi Esref Bey, fstanbul erkek muallîm mektebi musiki muallimi Hulusi Bey, Adana orta mektep dikis muallimi Sabiha Hanım, Ak »aray orta mektep dikiş muallimi Halide Hanım, Amasya orta mek • tep dikis muallimi Hatice Hanım, Cumhuriyet orta mektebi beden terbiyesi muallimi Mübeccel Bey, Urfa orta mektep dikis muallimi Feriha Hanım, Zonguldak orta mektep mukiki muallimi Reşat Bey, Gaziantep kiz mektebi dikiş muallimi Mü rüvvet Hanım, Izmir orta mektep resim muallimi Hayriye Hanım, Kars orta mektep musiki muallimi SalHı Bey, Merzifon orta mektep mosflti noallimT Enver B«y, Sinop orta mektep musiki muallimi Ab dullah Bey, Urfa orta mektep musiki muallimi Rıza Bey, Uşak orta mektep resim muallimi Ayşe Ha nım, Vefa orta mektep dikiş mu allimi Saffet Hanım. Usküdar Kız San'at Mektebi Müdürlüğünden: 1 Gündüz ve akşam kîsîmlari yeni ve eski talebesinin kayitleri ve tecdidi kayitleri 20/8/933 tarihinden itibaren 1/9/933 tarihine kadar devam edecektir. 2 2 eylul tarihinden itibaren on gün ikmal ve kabul imtihanlan yapılacaktır. 3 Tedrisata 11 eylulde başlanacaktır. 4 Mektebimiz dikis, nakış, moda satış atelyelerinde 11 eylul • den itibaren sipariş kabul edilecektir. (4165) Lise ve Orta mektepler: 1 Bu sene lise ve orta mekteplere 915 numarah kanun mucibince müsabaka ile meccanî Ieylî talebe alınacaktır. 2 Müsabakalar 9 eylulde Vilâyet merkezlerrnde, liselerde lise bulunmıyan yerlerde orta mektepierde ve her ikisinin bulunmadıği vilâyetlerde Maarif idarelerinde, tstanbulda Kabataş Erkek ve Erenkoy kız liselerinde yapılacaktır. 3 Kabul şartlan: A Türk olmak «ecnebi tabiiyetindeki Türkler Vekâletten müsa ade alırlar». B Lise ve orta mektepler talimatnamesrnin her sınıf için tesbit ettiği yaş hatlan içinde bulunmak. C Bedenen ve ruhan hasta, malul, sakat ve kusurları olmamalc, D Velisi kendisini tahsil ettiremiyecek kadar fakir bulunmak. *" Yapıl»cî»k müsabaka imtihanında kazanmak. F lkmalli bulunmamak. • A ve B şartlan nüfuz tekzeresi. C şartı mektep bulunmadığı takdirde imtihanın yapılacağı hükumet doktoru tarafından icra olunacak muayene neticesinde verilecek raporlar. E şartı idare meclisi mazbatasile, F şartı mektebinden alınacalc vesika ile tahakkuk ettirecektir. 4 Taliplerin 7 eylul akşamına kadar lise, orta mekteplere veya Maarif idarelerine müracaatleri lâzımdır. 5 Bu ilânlar kabul şartlan ve imtihanlann sureti icrası bildirilmiş olduğundan bundan sonra vuku bulacak müracaatlere cevap verilmiyecektir. (4161) İstanbul Nafıa Fen Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimizin 933 malî senesi ekmek ihtiyacı hakkmda evvelce kapaiı zarf usulile yapılan münakasasına talip zuhur etmediğinden bu kere alenî münakasa suretile münakasasının icrası takarrür et mekle taliplerin yevmi ihale olan 6 eylul 933 çarşamba günü saat 14 te Gümüşsuyunda kâin mektepte münakit komisyona depozito akçelerile beraber müracaatleri. (4100) Yüksek Mühendis Mektebi Rektörlüğünden: 1 Yüksek Mühendis mektebine lise mezunlan alınır. 2 Kayit muamelesi cumartesi, pazartesi ve çarşamba günlerine munhasır olmak üzere 1 eylul 933 tarihinden 22 eylul 933 akşamına kadar yapılır. 3 Taliplerin hüviyet cüzdam, lise ve aşı şehadetnameleri ve altı adet fotoğrafilerini bir istidaya bağlıyarak 22 eylul akşamına kadar mektebe müracaatleri lâzımdır. Sıhhî muayene mektep doktoru tarafından yapılır. 4 Meccanî, Ieylî olmak istiyenlerin miktarı mektepçe kabulü takarrür edecek adedi geçerse aralannda müsabaka imtihanı icra edilir. 5 Daha fazla malumat almak istiyenlere muktazi posta pulu yollandığı takdirde kaydü kabul çartlarından bir adedi gönderilir. (4138; 16 liradan 17,5 üraya rerfi edenler Adana kız muallim mektebi tatbikat muallimi Methiye Hanım, Kon ya kız muallim mektebi tatbikat muallimi Bedia Hanım, tzmir erkek muallim mektebi tatbikat muallimi tbrahim Bey, Adana kız muallim mektebi tatbikat muallimi Nedim Bey, Adana kız muallim mektebi tatbikat muallimi Ayşe Hanım, Galatasaray lisesi ilk kısmmdan Taip ve Nâzim Beyler, Konya kız muallim mektebi tatbikat muallimi Fahriye Hanım, tzmir kız muallim mektebi tatbikat muallimi Bedriye H. istanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer îsRem le, koltuk, orta masası ve saire 23/8/933 tarihinde saat 11 de Usküdarda Bağlarbaşında Beylerbeyi caddesinde 68 numarah köşkte paraya çevrileceği ilân olunur. (4167) İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: Otomobil ve motörler için satın almacak «6» ton benzinin alenî münakasası 4/9/933 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Vilâyet Defterdarlığı dairesindeki mubayaa komisyonunda yapı • lacaktır. istiyenlerin şartnamesini görmek üzere İdare heyeti kalemine müracaatleri. (3330)

Bu sayıdan diğer sayfalar: