23 Ağustos 1933 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

23 Ağustos 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

23 Ağustos 1933S Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halâtında büyük fayda ve tesiri görülen Fosfatlı Şark Malt Hulâsası LIMANIMIZDAN EDECEK^VAPURılAR Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy Köprübaşı TeL 42362 Sirkeci Mühürdar zade han Telefon : 22740 Cnmharıyel • satılır. (6004) Kulianınız. Her eczaneda Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Muallim Mekteplerine, ve Ziraat ve Baytar FakülteleriLiselere, Orta mekteplere le Yüksek Orman Mektebi 3Uİ meccanî talebeka Kayıt ve kabul şartları şartları SAOIKZADE BiRADERLER I VAPURLARI I KARADENİZ Postası Maarif Vekâletinden: Muallim Mektepleri ^ Bu sene Muallim mekteplerinin dördüncü, besinci ve altmcî sinıtlarına müsabaka ile talebe alınacaktır. 1 Müsabakalar 9 eylulde Muallim mekteplerinde, Muallim mektebi bulunmıyan vilâyetlerde Maarif idarelermde veya orta mektepIerde bir komisyon huzurunda tahrirî olarak yapılacaktır. Binaenaleyh muallim mekteplerine girmek istiyenlerin bu makamlara müracaat etmeleri lâzımdu 2 Muallim mektebine girmek' sartlari: A Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak «Türkiye haricinden girenlerin Vekâletin müsaadesmi almak şart.» B Yaşı on beşter küçük yirmiden büyük olmamasî. C Orta mektep mezunu veya lise sınıflan talebesinden olmak D Uzvî kusurları bulunmamak. «Pepeme, kekeme, kör, sağır, saşı, topnl, çolâk ve kanbur olmamak». E Trahom, verem gibi sarî ve müzmin hastalıklardan salim olmak namzetler kat'î ve nihaî olarak mektep doktorlannca muayene edilecektir. F Tahsil vesilcasi, hüviyet cüzdan» ve çiçek aşyiî vesikast ibraz etmek. 3 Her muallim mektebi için bir mîntaka tesbit olunmuştur. Muallim mekteplerine ancak kendi mmtakalarından talebe alınır. Bu mıntakalar şunlardır: Adana erkek ve kız muallim mektepleri için: Elâziz, Malatya, Kayseri, Sıvas. Seyhan, Ayıntap, Diyarbekir, Mardin, Maraş, Siirt, Içel, Urfa, Bahkesir Erkek Muallim mektebi için: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğta Bursa Kız Muallim mektebi için: Bahkesir, Bolu, Bursa, Bilecik, Kütahya. . Edirne Erkek, Kız Muallim mektepleri için: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ. Erzurum Erkek Muallim mektepleri için: Beyazıt, Erzurum, Erzincan, Kars, Mus, Var ~ lstanhul Erkek Muallim mektebi için: ' Bolu, İstanbul, Kocaeli, Kastampnu, Zonguldak, Sinöp j lstanbul Kız Muallim mektebi için: İstanbul, Giresun, Ordu, Sinop, Zonguldak, Samsun, Amâsyi, Kaitamonu, Tokat, Çoruh, Erzurum, Beyazıt, Erzincan, Gümüshane, K? r$, Trabzon. İzmir Erkek Muallim mektebi için: Antalya, Burdur, Isparta, İzmir. İzmir Kız Muallim mektebi için: ' Antalya, Aydın, Burdur, tsparta, izmir, Denizli, Manisa, Muğla. Konya Erkek Muallim mektebi için: Afyonkarahisar, Çankın, Eskişehir, Konya, Niğd» Konya Kız Muallim mektebi icin: Ankara, Afyonkarahisar, Çankın, Çonım, Eskişehir, Konya, Niğde, Kırşehir, Yozgat. Sıvas Erkek Muallim mektebi için: Amasya, Ankara, Kırşehir, Çorum, Samsun, Sıvas, Tokat, Yozgat. Trabzon Erkek Muallim mektebi için: Giresun, Ordu, Gümüshane, Çoruh. 4 İkmalli talebe müsabakalara alınmaz. 5 Muallim mekteplerinin talebe kadrosu tahdit edilmis bulundugundan kazananlardan hepsinin kabulü mumkün olmıyacak ve kazananlar kadrolann müsaadesi nisbetinde ve derece sırasile mîntaka Iarında bulundukları muallim mekteplerine yerleştirilecektir. 6 Musiki muallim mektebinin kabul şartları ayrıca ilân edilecektir. 1933 ders senesi için Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat ve Ziraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak üzere «50», Baytar Fakültesine kız ve erkek «50», Yüksek Orman Mektebine «30» talebe alınacaktır. Müessese leylî ve meccanidir KARADENİZ POSTASI DUMLUPINAR Kabul şartları şunlardır: GÜLCEMAL 1Törkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak. ^ vapuru 23 ağustos çarşamba 2 Lise bakaloryasmı vermiş bulunmak. günü saat 18 de Galata nh3 Yaşı 17 den aşağı olmamak. timından kalkar. (4252) 4 Bu mesleklerin icap ettirdiği bedenî kabiliyete malik ve hastalıklardan salim olmak, «tam teşekküllü hastane sıhhat heyeti raporile tevsik olunur. I Hantalzade vapurlan 5 Tahsil leylî ve meccanî olduğundan staj veya tahsil devresinin ortasında «arız olacak mazeretler dolavısiie tahsillerine devam etmek imkânını kaybetmiş olanlar müstesna olmak üzere» staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarılanların hükumet tarafından kendilerine yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefaletname vermek «müessesece verilecek nümunevapuru ye tevf ikan» 6 Mahalle ihtiyar heyetin'den veya polis merkezinden hüsnühal saat 17 de mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. Sirkeci nhtmnndan harekeüe Geli • 7 Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şeKadetname bolu, Çanakkale, ve îzmire azimet ve dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla • Cumartesi günü saat 18 de tzmirden bareketle ayni iakelelere uğnyarmk caktır. Istanbula avdet edecektir. 8 Ziraat TakültesTne girecekler evveTâ 1 sene Gazi Orman çiftYolcu bileti vapurda verilir. liğinde talebe namzedi sıfatile staja tâbi rutulurlar. Talebe stajda Tafsilit için Eminönü Rıhtım bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak kendilerine ayHan No. 5 Telefon: 21977. da 40 lira üçret verilir. Bu ÜCTetten hiç bir tevkifat yapılmaz. («090) Bu şartları haiz olup Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine girmek istiyen lerin 31 eylul 933 tarihine kadar yukarıdaki şartları gösterir vesikalarını bir istidaya raptederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne müracaat etmeleri. Istanbulda: Selimiyede Baytar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi müracaat olunabilir. Daha fazla malumat almak istiyenlere müracaatleri takdirinde Prospektuslar gönderilir. (3024) Vapuru 24 ağustos perşembe günü satt 18 de Sirkeci nhömından hareketle Zonguldak, Inebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, ve Rize limanlanna azimet ve avdet edecektir. İzmir postası SAK AR Y A hareket eder. izmir Sürat Postası Seyyar Cumartesi saat tam 18 de doğru İZMİR'e Fazla tafsilât için Sirkeci Mevmenet hanı altmda acentalığa nraracaat. Telefon: 22134. 6576) her çarşamba MUSTAPA CEMAL VAPURLARI Zonnuldak BURSA Telefon: 40913(6645) Yunanistan millî vapnr knmpanyari. Bahrisefitt* bir eevelin icra etraekte olan PATRlS II loks vapuru 29 a < gustos limarjtmua muvauJit ve 31 ağustos perşembe günü saat 17 de yaL mı birinci sınıf yolen ile eşyayı tica • riye alarak Galata nnbmından hareketle THASSOS . PIRE ve MARSİLYAya gidecektir. Tafsil&t Içm Galata, Lloyd Hanmda 141 numarade umumî acentalan D. A•agnostopulo ve S. Sislddiye müracaat. Tel: 42612. (6423) D. ANA6N0ST0PUL0S Ve S. SiSKiDi Giresun İki Numaralı Jandarma Mektebi Kumandanlığmdan: 2 numaralı jandarma mektebi hayvanatının 1 eylul 933 tarihinden 31 ağustos 934 tarihine kadar aşağıda yazılı üç kalem yemin 12 ağustos 933 tarihinde münakasaya çıkarıldıği ve 2 eylul 933 cumartesi günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliplerin fazla malumat almak üzere mektepteki Satınalma komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (4039) Kilo Alenî münakasa 14823 . Arpa 6588 Saman 9882 Ot Perşembe Aksamı saat 19 da Galata nhtunından hareketle (Ereğli, Zonguldak, ve Bartm) a gidecek ve gelecektir. Galata Küçük Rıhtım No. 4 5 Dr. S, Şukru Birinci sınıf mütehassıs İBâbıali Ankara caddesi N 60 ö Göz Hekimi J Maarif Vekâleti Terzilik Mektebi Müdürlüğünden: 1 Kayit ve kabul muamelesi 20 ağustostan 1 eylule kadar de vam edecektir. 2 tkmal imtihanlari 1 eylulden 11 eylule kadardu* 3 Mektep 11 eylulde açılacaktır. 4 Mektep neharî, meccanî, muhtelit ve resmidir. 5 Mektep sipariş atelyeleri; erkek ve kadın kostümleri gibi »i « siparişleri 16 eylulden itibaren kabul edecektir. 6 Mektebe girebilmek için ilk mektep mezunu ve 17 yaşîndan büyük olmamak, şebadetname, nüfus tezkeresi, sıbhat raporu ve çiçek aşısı raporlan ve dört vesika fotoğrafı ibrazı şarttır. Adres: tstanbul • Sultanahmet • Dizdariye mahallesi. Tel: 22480 «4264» Türk Maarif Cemiyeti Müesseseleri< 1 BURSA KIZ LİSESİ". Leylİ ve neharidir. Seçüraiş talim heyedne Amerikadan getirilen terbiye mütehassısı ilâve edilmiştir. Yabancı lisanlann öğretilmesine ehetnmiyet verilir, ücretlerde muhim tenzilât yapılmıştır. 2 ANKARA MEKTEBİ: vardır. Parker Güzide tenzilât Tedris heyeti vardır. Ingilizce bir talim heyeti Ana, ilk, ve orta kısımlan Miss arasında terbiye mütehassısı dilinin Öğretilmesine çahşılır. tarahndan 3 ESKİŞEHİR YATI İLKMEKTEBİ: yapilmıştır. Leylî ve neh.ridir. İçel Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünden: Mersîn ve Tarsus memleket hastanelerinin ihtiyacı olan iki listede muharrer «154» kalem ilâç ve malzemei tıbbiye münakasaya. kon mustur. İlâç ve malzeme listesi ve sartnamesi tstanbul Sıhhat Müdiriyeti ile İçel Sıhhat Müdfirlüğündedir. Ağustosun onuncu gününden itibaren yirmi gün vade ile münakasaya konmustur. Talip olanların 3 eylul pazartesi günü saat on beste teminat akçelerile beraber teklifnamelerile tçel Vilâyeti Encümeni Daimisine müracaatleri ilân olunur. (4019) idare edıliyor. Ücretlerde Lîse ve Orta mektepler: ; 1 Bu sene lise ve orta mekteplere 915 nümaralı kanun mucibince müsabaka ile meccanî leylî talebe alınacaktır. 2 Müsabakalar 9 eylulde Vilâyet merkezlerinde, liselerde lise bulunmıyan yerlerde orta mekteplerde ve her ikisinin bulunmadıgı vilâyetlerde Maarif idarelerinde, tstanbulda Kabatas Erkek ve Erenköy kız liselerinde yapılacaktır. 3 Kabul «artlan: A Türk olmak «ecaebi jtabiiyetlndeki Türkler Vekâletten müsaade alırlar». B Lise ve orta mektepler talimatnamesmin her sınıf için tesbit ettiği yaş hatları içinde bulunmak. C Bedenen ve ruhan hasta, malul, sakat ve kusurlarî olmamak. D Velisi kendisini tahsil ettiremiyecek kadar fakir bulunmak. E Yapılacak müsabaka imtihanında kazanmak. F İkmalli bulunmamak. A ve B şartları nüfuz tekzeresi. C sarti mektep bulunmadıgı takdirde imtihamn yapılacağı hükumet doktoru tarafından icra olunacak muayene neticesinde verilecek raporlar. E sartı idare meclisi mazbatasile, F şartı mektebinden alınacak vesika ile tahakkuk ettirecektir. 4 Taliplerin 7 eylul aksamına kadar lise, orta mekteplere veya Maarif idarelerine müracaatleri lâzımdır. 5 Bu ilânlar kabul şartları ve imtihanların sureti icrası bildirilmiş olduğundan bundan sonra vuku bulacak müracaatlere cevap verilmiyecektir. <416l> 4 ve İSTANBUL TALEBE YURDU: Yalmz yüksek melctep talebesine mahsustur. Cıizî bir ücret ahnır. Üniversite 5 İZMİR, ÇORUM, ADANA, KONYA talebe yurtlan: Lise ve orta mektep talebelerine mahsustur. Türk Maariî Cemiyetinin yukardaki muesseselerine girmek isteyenler müessese müdürlüğüne veya Cemiyet şubelerine müracaat ederek daha fazla izahat istevebilirler. ^4121) İstanbul Ziraat Bankasından: Sıra Semti No. 638 Kadıköy 639 640 641 642 643 (tstanbul Ba Iıkpazan) Ayvansaray » Beyoğlu Mahallesi Caferağa (Şeyhmehmetgey lâni) Atik Mustafapaşa » Hüseyinağa Sokağı Gül 'Moda caddesi Lonca Cinsi Ahşap iki hane ve bahçe Kârgir hane Kârgir mağaza Hissesi 1/3 Emlâk No. 31/33 Hisseye goreım> hammen kıymeti 2500 T.L. 4000 620 » » 2/3 76704/685540 7 10 300 » 3 Kârgir hane l'Ş Papaz » 7,5 . 1000 Kârgir iki hane 1/2 Bostan Tamamı 123,125,127 4000 » (Macar ve Kılburmı) Kârgir iki dükkân ve 73, 75, 77 ahır ve iki hane 56, 58 .3700 » Ahşap iki hane 644 Yesilköy Şevketlye Eksidi 23 1750 » 70/360 Elyevm arsa 645 Beyoğlu Hüseyinağa Caddeikebir 2000 » 70,72 Kârgir hane ve dükkân 1/2 646 Beşiktaş Sinanpasa Çırağan caddesi 900 » 16/1 16 Kocaeli Vilâyeti Baytar Işleri Müdürlüğünden: 3/4 Ahşap hane ve dükkân 647 Heybelî'da Yalı Kuyubaşı Yüksek Yarış ve Islah Encümeni namma «15/9/933» cuma günü Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya srav rimübadil bonosile ödenmek üzere yukanda evsafı yazılı gayrimenat koşuları yaptırılacaktır. Kayit muamelesine 10/9/933 te başlanakuller acık arttırma suretile satışa çıkanlmıştır. Kat'î ihaleleri 31/8 /933 perşembe günü saat on beştedir. Müzayedeye iştirak edecelcler cak 11/9/933 te nihayet verilecektir. Program Vilâyetler Bavtar j müzayede günü saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmala rı lâzımdır. Şartname Bankamız kapısuıa asılmıştır. Senei haliye (4013) Müdürlüklerine gönderilmiştir. (4301). I vergisile belediye rüsumları müşteriye aittir. ^. İzmitte At Koşuları

Bu sayıdan diğer sayfalar: