30 Mart 1934 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 7

30 Mart 1934 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ı».art J. 4 'Cumhuriyet lurkun aavaşı fisaretten dönmekte olan yüzbaşı Şeref, vapurun güvertesinden senelerce bas retlni çektıği yurdunu seyre dalar. Müteesstrdlr. Dümdüz denlzin sathında yanyana nralanan Adalar ona kurtlar tarafından boğazlanmış kuzular gibi görunür. Boğazın saf sularuu kirleten düşman zırhlıları gözlerlni tırmalar. Rıhtıma ayak basınca hakikati bütün acüığile görür. Her tarafta dekor değismistir. Dükkânlar ve evler ecnebi bayraklarile âonanmıstır. İçlerind«a dışanya sevlnç ve neş'e taşmaktadır. BeşiktaştaM evine gitmek için tramvaya biner. İçi kan aglıyarak dıjarıya bakar. Topanede bir İngiliz neferinin tramvaydan atlıyan bir Ttirkü kırbaçladığım, yollarda sarhos. Işgal askerlerinin halka zulmetanekte olduklarını, Rum ve Ermenllerln de onlara istirak ettiklerinı gö rur. Bağrı dağlanır. Ihtiyar annesi onu büytik bir sevinçle ve gözyaşlarlle karşılar. Şerefın geldiğini duyan Belma ile annesl de gelirkr. Nişanlılann kucak laşmaları anneleri de ağlaUr. Çünku onlar bugunü görmek ümit ve tesillisile yaşanuşlardır. Fakat beş sene evvel Belmanın deniz rengi ve derin bakışlı gözlerıne daldığı anlarda benliğinin eridigini ve aşkından başka biçbir şey düşün medigini hatırlıyan Şeref; bugün 0 bakışların, kalblnin çok derinlerinde kanayan bir yaranın acısını dindirmedlğini görünce hiçbir aşkın vatan sevgiai kadar derin ve hiçbir matemin yurt matemi kadar içli olamıyacağını ve esir yurtta mes'ut sevişilmlyeceğini anlar Vaziyet gitükçe fenalaşmakta, hergün memleketin bir parçası işgal edilmek tedlr. Vatanseverler bu Lşgalleri protesto İçin roitingler yapmaktadırlar. Oene bir miting güniL. Halk ve mektepliler aHın akxa Taşuk yolunu tutarlar. Şeref te aralaruıdadır. Taşlık mahşere ve kederü yüzler meşherine dönmüştür. Nutuklar •öylenlr. İşgal protesto edilir. Darülfünun talebeleri (sannıs. matem buralan) atii hüzünlü bir besteyi okumağa baslarlar. Gözler yaşarmıstır. Şeref «bahtsız yurt» diye ağlar. Bu esnada caddeden Rum lzcilerin borazan aesleri gellr. Rumca (İatanbulu ve Ayasofyayı alacağız... Türkü Kızılelmaya yollıyacağız) şarkısını soy liyerek pürnes.'e geçen Rumlar Türkleri alaylı bakıslarla aüzerler. Biraz sonra İngillz ve Fransız askerlerinin m&rs. söyliyerek geçUkleri görülur. Miting dağümıstır. Bu tezatlarla kederl artan ve ruhu gamlanan Şeref, Taşlıgın denlz kumına doğru ln'er. Gözteri saraya ilişir. Sarayı herşeye lakayt, nes'e ve eglence içlnde yuzer, sultanlan ecnebi zabit lerle kolkola gezerek gülüçür görünce İçi daha zdyade burkulur. (Zavallı yur dum. Barl düjmanın bir olsaydL Senl 1çinden vunan alçaklar da var) der. Teeasürü artar, kin ve nefretle yumruklarını saraya doğru sallar. Esarete alıskın ölmıyan Turk milletl kendisini kurtaracak bir kabraman beklemektedir. Günün birinde yurdun bütün acılannı duymuş ve onları dindir mege azmetmls olan bu kahraman ortaya çıkar. MiUetini lstlklâl savaçına çagınr. EfeJer dağlardan iner. Köylüler sapaıüannı tarlalarda bırakırlar. Fatma cıklan kağnHarüe cepane taşımaga koyulurlar. Mavnacılar bin tehlikeye goğüs gererek silâh kaçırmağa uğra?ırlar. Eli sflâh tutanlar işlerini, ocaklarını ter kederier. Hepsi de sesin geldigi tarafa koçarlar. Müll kuvvet büyümege başlar. Millet Meclisi açüır. Anadolu, İstanbulla alâkasmı keser. Sahne: (MükeUef bir salon. Koltuk lara gömülmüs üç kişi, Loyt Corç, Kle manso, Orlando konuşurlar. Loyt Corç söyler:) € Hasta adam ölmek fizere.. Üâh... Sahne: Ankara, Millet Meclisi, Gazi »öyler: «Ölmez bu vatan, fara muhal ölae de hatta> <Çekemez kurenin sırtı bu tabutu cesimi> Sahne: Zayıf iradeli vatandaşlar, ümitsiz konuşurlar: « Kuvayi Milliye memleketl kurta racak dlyorlar. Hariçten, hiçbir yerden yardıra yok. Hangi kuvveüe?» Sahne: Ankara. Gazi büyük bir halk kütlesine hitap eder: « Ey ulu milletim. Kendi kudretine lnanacaksm, yurdunu kurtarmak İçin muhtaç olduğun kudret, damarlarındaU asll kanda mevcuttur.» Sahne: Düşman kuvvetlerl Anadolu içerilerine doğru köyleri, şehirkri yakarak üerlemektedir. Ağlıyarak kaçışan mazlum bir halk kütlesi. Onların hislerine tercüman olan bir ihtiyarın sesi: «Yok znudur kurtaracak bahtı siyah maderini» Sahne: Ankara. Millet Mecllsi. Gazi •6yler: <Bulunur kurtaracak bahtı siyah ma derlni> Sahne: Ankara. Millet Meclisl. Ayni ses fiâve eder: < Milletim» söyluyorum. ni»wi" ol sun. Düşmanı memleketin hariml ismetinde boğacağız.» Milletin arzu ve lradeslnl nefslnde toplamıs ve onun kudretini herkesten iyi anlamış bir kahramanm ağzmdan çıfeftn bu sesler dertülere teselll, zayıfla MÜSABAKAMIZ Numara: 6 ra kuvvet vennis, güçlülerin Imanını artormı§ ve onlan savaşabil«cek bır hale getirmiştir. Vatanseverler Anadoluya geçmektedirler. Millet kurtuluş hamlelerini büyük bir hassasiyetle takıp etmek tedir. Anadolu gazeteleri kahvelerde, evlerde halk ve mekteplerde genç talebeler tarafından gizli olarak büyük bir alâka ve heyecanla okunmaktadır. Saray, millicileri asi ilân etmiş ve katilleri vaciptir, diye fetva çıkannıştir. İşgal kuvvetlernin zülmü ve ekalliyetlerin taş kuılıklan artmıştır. Şeref artık daya namıyacak bir hale gelmiştir. Anadoluya geçmek için fırsat kollar. Mehtaph bir gece.. Taşlık.. Şeref ge zirür.. Gamlı ve dügüncelidir. İçinin yeâ ve endişesi dudaklanndan dökülür. <Zavallı yurdum, senl kim kurtaracak?> Kayıptan bir ses duyar. Ses ona ümltsizlige kapılmamasını, kendi kudretine inanmasını ve Anadoluya geçmesini söyledi. Şımdl Şeref bastan aşağı ümit, iman ve kud rettir. Karanlık bir yoldan geçerken omsuna bir el dokunur. K^rşısma çıkan Kuvvayi Milliyenin Istanbul teşküâtı relslerindendir. Şerefi yann geceyansı mavnalara yüklenmiş silâhları Anadoluya kaçırmakla vazifelendirir. Şeref mem nundur. Koşup annesine ve Belmaya haber verir. Annesi <git oğlum, vatana kar91 vazdfenl yap» der. Belma esir yurtta Şerefsiz yaşayamıyacaktır. Beraber gitmek için ısrar eder. «Sen cephede vuruşurken, ben de gazilerimizin yaralarını «ararım> der. Şeref, Belmayı kucaklar, ona askınm ebedl olup olmıyacağını sorar. Belma «hayatta ve ölümde daima beraber olacağız. Beni senden ölüm bile ayıramıyacak» diye cevap verir. Şeref ertesl gün yolda giderken bir İngiliz zabitinln, dalgınlıkla kendlsine selâm vermiyen bir Türk zabitlni kırbaçladığını görür. Kan beynlne sıçrar. Dayanamaz. İngüizi döver. Duvann üst tarafındaki demir parmaklıklı küçük bir pencereden içerisine zayıf ısıklar sızan, bir zindan odasmda. Şeref, kızgın, meyus, ne yaptıgını bil mez blr halde hızlı hızlı dolasır. Akşam olunca Rum gardiyan getlrdigl bir so munu ve idare l&mbasım küfür ederek bırakrp gider. £3 ayak çekilince sözünü tutmak arzusunun verdiği kuvvetle Şeref parmaklıgı sökerek pencereden atlar. Tam vaktlnde arkadaşlarına yetişir. Mavnalar hareket eder. Belma da beraberdir. Şeref bölük kumandanlıgile, Belma hemslrellkİB oephededirler. MUli ordu kuvvetlenmlfl birincl, iklnci İnönü, Sakarya muharebeleri kazanılmıştır. Ağustos 1922. Cephede hummalı blr faaliyet vardır. 26 agustos. 1922. Sabah gün ağanrken Kocatepeden verilen «Türk orduları lleri» emrile büyük taarruz başlar. Top ateslnden yer, gök kıpkızüdır. Telef&n lar bütün hatlarda düşmannı bozuldu gunu müjdeler. Top atesi kesilir. terl hareket baslar. Süvarilerimiz kasırga lanmış, piyadelerimiz düşmanla amansa bir boğuşmaya başlamışlardır. Şeref, bölügünün başında heyecan içinde hü cum emrini bekler. Telefondan çağırüır. Kumandanı karşı tepeyi yarım saatte alması için emir verir ve Şereften 6öz ister. Şeref te söz verir. Bölüğünü taarruza kaktoır. Kendi ön saflardadır. Müt hi« bir boguşma baslar. Düşman büyük mukavemet gösterir. Daklkalar geçer. Tepe alınmamıştır. Şeref ejder kesilmiştir. Önüne gelenl devlrlr. Tepeyi biran evvel almak için askerlerini teşçi eder. Arkadan gelen'kuvvetle takviye edilen düşman hâlâ mukavemet etmektedir. Seref bir fırsat saniyesinde saatine bakar. Yarım saati beş dakika geçmiştir. Bü tün benligi sarsılır. içinde bulunduğu vaziyeün sözünü tutmasına imkân bırakmadığını aklına bile getirmek istemez, «sözünü tutamıyan bir asker yaşamaya lâyık degildlr> der. Tabanca6iru beynine sıkarak kendini öldürür. İlerl telefonlar, bu hâdiseyi geriye haber verirler. Tesadüfen telefonun yanında bir yaralıya bakan Belma bunu du yunca çılgına döner. Şerefe verdiği sözü hatalar. Bir ata binerek süratle muharebe saflarına gider. Şerefin bölüğü elân düşmanla çarpısmaktadır. Belma, Şere fin yere düsen kılıcını alır. Onu kanh alnından öper. «Hem sej^in, hem de kendlmin sözünü yerine getireceğim> dlyerek asker arasına karışır. Haykınr. «İlerl. Ya zafer, ya ölüm. Tepeyi alacağız.> Heyecanlanan bölük büyük bir şiddetle hücum eder. Düşman bozulur. Tepe alınır. Ijftkin tam tepeye ayak bastığı anda Belma da blr kurşunla kalbinden vuru larak ölür. 30 ağustosta: «İlk hedefiniz Akdenizdir. Üeri> emrini alan ordular yürüyüşlerine devam ederler. Düşman denize dökülür. Istanbul kurtanlır. Saltanat yıkıi lır. Cumhuriyet ilân edlltr. Sahne: Dumlupınar. Şehlt asker abidesL Binlerce kişi şehit askerin hatırasını taziz ederler. Okunan bir şiirin sçn parçası: «Bu mukaddes toprağın sen altında yattıkça> «Yüce milletin şanla üstünde yaşayacaju Sahne: Yol kenarında bir mezarlık. Bir parmaklığın içine Bİ'"""g iki me SENARVO Bursa tütün kongresinin kararları At kazası VAPURCÜIUK TÜRK ANONIM ŞtRKETl Denizyolîarı 1Ş LETMESİ Acentalan: Karakoy Koprübası Tel. 42362 Sirkeci Mübürdarzade • Han Tel 22740 ^ H ^ Inhisarlar varidatının ve Bayramda iki at çarpıştı. istihsalâtm arttırılması bir adam öldü Bayramda, BeşJktaşta bir kişinm öisteniyor Bursa (Husu«î muhabirimizden) Burada toplanan mahallî tütün kongresi Ankarada toplanacak olan kongreye mmtaka iktisat müdürü Dr. Necdet îbrahim Beyle tütün müstahsi'lerinden Müm taz Beyi murah Bursa mıntakası İkha« seçmiştir. *wa< müdüru Necdet İbrahim Bey Kongrede tütün İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Karadeniz Yolu cülüğümüzün dertleri teşrih edil miş ve bunlar üzerinde uzun uzadıya izahat verilmiştir. Umumiyetle hüküm »üren kana at: Tütüncülüğün iki cepheden mütalea edilmemesi merkezindedir. Biri tnhisar idaresinin devlete temin ettiği varidatı «rttırmak gayesine matuf olan istihlâki tezyit, diğeri de en mühim ihracat malımız olan tütünün doğrudan doğruya istihsalini arttirmak. Daha ziyade istihsalâtı arttırmanm faydası olacağı zanne dilmektedir. Bursa bu sene 2 milyon kilo tü tün istihsal etmistir. Bu seneki tü tünlerin; Türkiyenm diğer tütün tnmtakalarından kalite itibarile değil fakat islenme lenmektedirn o k u m d a n çok mütekâmil bir vaaiyette olduğu «öy lürmle neticelenen feci bir kaza ol saat muştuf. ^ ° d e Galata nh . tımından kalkacak, gidişte Rizeli Rifatla arkadaşı Höseyin kira Zonguldak, lnebolu, Ayancık, Samsur, ile iki at tutarak Ihlamur caddesinde Cnye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Görebir açeğı bir yukarı koşınağa bajla le, Trabzon ve Rizeye dönüşte bunmışlardr. Hayvanlar bir aralık otomobillara ilâveten Of, Sürmene ve Pulatlerden ürkerek dörtnala kaçmağa başhaneye ngjavacaktır Iarmşlardir. tki arkadaş bu vaziyette hayvanlan idare edememişler ve ku Cildıye ve zührevıye mutehassısı * durmuşçasına kopan iki ah birbirine çarpiftırmtşlardır. Bu çarpışma üzerine Rifat yere yuvarlannvf ve bası ta»Bahçel apı Taşhan No.25 saat 9dan akşam lara çarparak parçatanmış, hastaneye 7 ye kadar pazartesi fıkaraya meccanenr kaldınlffken ölmüştiir. * Beşiktaşta Ortababce Mmrlıoglu tktnciçjkmaz sokağında 13 numaralı evde oturan Süleyman Efendinin revcesi Nuriye Hanım, dün, yedi ya*ın Tam idrar tahlili 1OO kuruştur. Bilndaki çocuğa Hloneti Iblamurdaki baymutn uhlilât Bahçekapı, Emlâk ve Eytam Bankası karşısmda tzzet Bey Hanı ratn yetine götumuiş, bir aralık çocu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » 15100 ^ ğunu dönmedolaplardan birine bin dirmKtir. Çocuk dolapta eğlenirken bir Dr. İhsan Sami aralık fazla süratten başı donmüf ve İSTAFİLOKOK AŞISI kendisJni korku ile yere atmak isterken Istafilokoklardan mütevellit (erbaşı demire çarpmış ve yaralanmıştır. genlik, kan çıbanı, koltuk altı Küçük HBrmet hastaneye kaldınhnH, çıb«n', arpacık) ve bütün cilt hastadönmedolabt hızlı çevirerek kaıayk Iıklarına karşı pek tesirli bir aşısebebtyet veren sahncakçı bakkmda tadır. Divanyolu No. 189 kibata başlaıuniftır. 8ADIHZADE MERSiN YOLU ÇANAKKALE X ™ ' PA7AR *° ^ a Sirkeci nhtımınr H L H n dan kalkacak. Gidişte Çanakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, Rodos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike Antalva, Alanya, Anamur, Mersine. Dönüşte bunlara ilâveten Taşucu, Kuşadası, Geliboluya uğrayacakür Yalnız Anamura uğramıyacaktır. (1411) i or. BAHATTiN ŞEVKi » > Kimyager ^ Hüsameddin J İAYVALIK SURAT YOLU ANTALYA caktır. vap u r u 8 1 m ar t CUMARTESi 18 de Sirkeci nhtımından kalka (1412) Dr. HORHORUNi Eminönü Valide kıratanesi yanında " ^ ^ 3 üncü Koiordu ilânları Haydar Rifat Beyin Hep Vatan için! Hep Millet için! Cinayet ve Ceza Stalin ölüler evinin hatıralart Basubadelmevt Mev'ut toprak Farmasonlak K. 60 60 75 150 125 175 125 100 Kolordu kıtaatı ihtiyacı için açık münakasa ile yedi kalem boBir kadın evinin Ostkatınya malzemesi alınacaktır. Ihalesi SATILIK dan döştü 14/4/934 cumartesi günü saat Uaküdarda tnkılâp mahallesinde tac 14 tedir. Taliplerin şartnameyi vukçubakkal sokağında 5 namarah hagörmek üzere her gün ve müna nede oturan şoför Emîn Efendinin re(BROTTE) f3caaı Azize Hantm dün evin en üst kat kasaya istirak için de o gün Te BURSA penceresinden halı silkerken muvaze vaktinde teminatlarile Fmdıklı Mobilyt Tt edevao sairesile birlikte neaini kaybederek sokağa düşmâştür. da K. O. satınalma komisyonuna teslimatı dcrhal, fazla icahat için BurNtriye Hantm bu sukut neticesmde vümüracaatleri. «720» «1373» sa'da posta kotuso No. ( 25 ) Alex. cudünün muhtelif yerlerinden agv 1 » * * * Brotte Ef. ye müracaat. rette yaralanarak Zeynepkâmfl bas • Corlu Askerî Satınalma ko tanesine kaldınlnuştır. KadakSgr icra dairesinden: misyonundan: • Beyoğfunda b'r yangın Bir borctm temini iatifası zim Tekirdağındaki kıtaat hayra Beyoğlunda Bostaniçi mahalle*tnde m n d ı mahçtn olup satalarak pa natı ihtiyacı için açık münakasa Camüserif sokağında 13 numarak baraya çevTİImesi anıkarrer bulunan ile 60,000 kilo arpa satın ahna nede otnan Hasan Efend! ve arkadasmohtehf dns er etyası 10/4/934 caktır. İhaiesi 11/4/934 çarşamlan dün odada otururiarken içlerinden sah giinü saat 10 dan 12 ye kadar ba günü saat 14 tedir. Taliplerin bir taneti yanan sigaraamı dalgmlıkla Kadıköy esya pazarında açık art nümune ve şartnameyi gSrmek yere atmıştır. Sogara, odanın deliğinden tırma île sdtılacagından yüzde iki üzere her gün ve münakasaya içevin altında bulunan roobflyeci Kâmil buçuk resmi tellâliye müsterisine tirak için de o gün ve vaktinde Efendinin ardıyestne düsmnf ve ot ait olmak üzere taliplerin mezkur Çorluda Askerî satınalma komitminderleri totustarmustur. Bir müddet gün ve saatte mahallinde buluna • için için yaodrictan sonra parhyan min. cak memura müracaat eylemeleri j yonuna müracaatleri. «3493* derlerken çıkan alevler derbal etrafı k«1324» ilân orumır. (15135) (13898» ANADOLU OTELi zar. İki ihtiyar kadın. Şerefle Betaıanın anneleri. Mezarlara çiçekler serperek ağlarlar. «Ne olurdu bizim de ocaklannuz yıkılmasaydı. Yavrularımız yaşasaydı.» . Yoldan, talimden dönen bir bölük asker marş söyliyerek geçer. Varsın yansın ocağım Kurtuldu al sancağım Bayrağımın altında Ben hür yaşayacağım. Bunu duyan annelerin gözyaşlan diner. Şerefin annesi, Belmanın annesine: «Teselllsiz değliz hemşire. Yanan ocaklarımıza mukabil kurtulan bir sancak var. Onun altında hür yaşamak bizim için en büyük bir tesellldir> der. Başlarile bayrağı hünnetle seîâmlar lar. tilâ etmiş; dükkân ve üstünddd evi sarnuftır. Yangm dernal haber alramıs ve îtfaiye yetîserek crvan sarmasına meydan veVflmeden söndürmiiftür. stanbul Evhat Müdiriyeti ilânları Üsküdarda Kısıklıda Cami yanında 2, 4, 6 No.h kahvehane ve bahçe. Balada muharrer kahvehane 935 mayı» nflıayetine kadar kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmustur. Taliplerin 7/4/934 cumartesi günü saat on beşe kadar Evkaf Müdürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine müracaatleri. (1196). Bir hanım orlada yok Zabıtaya yapılan bir müracaatle, Fatihte Serezli sokagmda 4 numaralı evde oturan Fatma Hanımm bayranm ikinci günündenberi meydanda ohnadığı bikJrrilmtftir. O gün sabahleyin üç yaşmdaki çocuğüe birlikte evden çı kan Fatma Hanım bir daha geri dönmemiftir. İsparta BeledîdeReislîğinden: CüMHURIY • • v Senaıiya; Müsabakasi Rey pusulası:6 Reyimi «Törfean savaşıt başlıkli hulâsaya veriyorum. Adres: Madde ' 1 Bedeli keşfi dört bin yedi yüz altmif beş lira doksan beş kuruş Karamürselden Tavşancüa hareket eden Adana motörii bir kazaya ugraolan müceddeden inşa edilecek mezbaba bina«ının şartnameyarak su almağa başlarruşhr. Makinıst, sile evrakı keşfiye ve projesi mucibince 21 mart 934 tarihin motörü son süratle sahüe sürmüs, ve den 10 nisan 1934 tarihine kadar kapalı zarf «sulile münakaiçindekileri muhakkak bir ölümden saya konulmuştur. knrtarmtffar. Motörde aahibi avukat 2 Münakasaya İstirak edcek olanlar ihale günfi olan 10 nisan Ulvi Beyle dört yolcu bulunmakta idL 1934 tarihine musadif sah günü saat 15 ten evvel bedeli keş tstanbul yedinci icra memurlu • fin % 7,5 u teminat akçesi veya banka mektuplarile kudreti gundan: mattlerini müş'ir Ticaret Odasmdan tasdikü vesikasmı Bele • Mahcuz olup paraya çevrilmesine 'diye Encümenine tevdi etmiş bulunacaktır. karar verilen 7436821 numaralı Sin • 3 İhaleyi müteakip müteahhit inşaatm mesuliyeti fenniyesini ger markalı ayak dnaş makinesi 3 1 / kabul edecek matlup olan vesaiki haiz bir fen memuru göster3/934 tarüune tesadüf eden cumartemeğe ve on gün içinde mukavele ve sartnamesini tanzim etmesi günü saat 11 den itibaren birmci ağe mecburdur. çık arttırma ile Sandal bedestanında sablacagııklan talip olaıJartn mahal • 4 Inşaata ait evrakı keşfiye ve çeraiti inşaiyeyi görmek arru e linde hazır bulunacak memuruna denlerin İsparta Belediye Riyasetine müracaatleri ilân olu • müracaatleri ilân olunmr. (15154) nur. (1355)1 Bir motör kazaya uğradı Istanbul Ziraat Bankasından: Sıra No. sı 928 629 930 931 932 Sernti Eminönü Mahallesi Ahi 933 934 935 885 936 Ş.şli Meşrutiyet Sokağı Zindankapı caddesi Yemiş iskelesi Limoncu hanı Limoncalar L\mon iskelesi Kantar ocağı Limoncular Taşçılar Limoncular îzzet Paşa ve ıMehtap Kumkapı Çadırcı Ahmet Çelebi Aranzade ?, 885 sıra o . <sı Yukanda yaz.lı gayrimenkullerden 935 ve 936 sıra No. l.lan nakten ve açık arttırma suretile, 88o a r . NNo. lısı sannamean. zarfbve diger gayrimenkuller açık artt.rma suretile nakten veya gayrimübadil bonosile satışa çıkanlmışür. Katî ıhalelerı U 4 Hisseye göre Emlâk muhammen kjymeti No a Hissesi Ginsi 3000 T. L 22 Tamamı Kâgir mağaza * Limoncu hanı ve tnağazilar 3312/34560 42, 44, 46 3645 3120 45,45/1 240/1920 Kâgir magaza ve bodrum 3600 58 54/120 Kâgir mağaza 2514 22 . 336/468 2217 35 Kâgir dükkân 738720/1477440 197 4 Kâgir mağaza, üstü odalar 3515/103680 2091 31, 33 Kâğir hane ve mağaza 95040/362880 9112 5, 32 tapu, Kâdr aparnman ve ıki dükkân 3/28 32, 9, 11 kapı 300 35/120 30 Kâgir hane ^ " l l ü z a y e d e v e t ^ a k edec^klerin yevmi mezkurda saat on dört buçuga kadar pey akçelerini ve teklif »rflanm vermelcri Iflzımdır. bankamız kapmna asılrarştır. Senei haliye vergisüe vakıf icareleri ve belediye resimleri müştenye a.ttır.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler