24 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 7

24 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

»24 Ağustos Cmnhariyel | Emlâk ve Eytam Bankası ilânları Istanbul Dördüncü Icra Memurluğundan: Emlâk ve Eytam Bankasına birinci derecede ipotekli olup tama mına (10319) lira kıymet takdir edilen 120 sicil numarah 175 kadetn tul 25,9 kadem arzında safi tonası 341 ve gayrisafi tonası 607 olan ve makinesi 175 hakikî beyğir kuvvetinde bulunan (Marti) vapurunun tamamı açık arttırmıya vazedilmiş olup tarihi ilândan itibaren şartnamesi herkes tarafından görülebilecek ve 29/9/934 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar Istanbul dördüncü icra dairesinde açık arttırma suretile satılacaktır. Arttırmıya işti rak için % 7,5 teminat akçesi alınır. Müterakim vergi müşteriye ait • tir. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin % 75 ini bülduğu takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü bâki kalmak şartile arttırma on beş gün daha temdit edilerek 14/10/ 934 tarihine musadif pazar günü ayni mahal ve saatte yapılacak i kinci arttırmasında arttırma bedeli muhammen kıymetinin % 75 ini tutmazsa satış geri bırakılacaktır. 2004 numarah icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacakhlarla diğer alâkadarlann ve irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üze • rindeki haklannı ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialanm evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde icra dairesine bildirmeleri lâ • zımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alâkadarlann işbu maddei ka * nuniye ahkâmma göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat al mak istiyenlerin 934/971 dosya numarasile memuriyetimizeraüra• caaHeri ilân olunur. (5056) * ** TÜRK ANONİM ŞİRKETİ VAPÜROÜLUK Muallim aranıyor Türk Maarif Cemiyetinin Bursadaki Lisesinin ortamektep ve lise kısmında şu dersleri okutacak daimî muallimler aranmaktadır: «Riyaziye», «Fen bilgisi, Tabiiye, Biyoloji», «Fizik, Kimya», cTürkçe edebiyat», «Yurt bilgisi, Içtimaiyat, Felsefe», «bilhassa Riyaziye ve Fen bilgisi derslerinde lngilizce bilenler tercih edilecektir.» Lâzım gelen vasıfları haiz muallimlere menşe, kıdem ve ehliyet lerile münasip ücret verilecektir. lsteklilerin vesikalarile beraber Ankarada Türk Maarif Cemiyeti Umumî Merkezine müracaatleri. (4717) 1 • ı •^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•^^^•^I^M Denizyoüarı tŞLETMESt Acentalan: Karaköy KöprSbası Tel. 42362 Sirkeci MühSrdarzade Han Tel 22740 İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Trabzon yolu ).„ ağustos ffünü saat 20 de Gaitta nhtımından kalkacak. Gidişte Zonguldak, Inebolu, Ayancık, Satnsun, Ünye, Ordn, Gireson, Tirebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. Döntişte buniıra ilâveten Of ve Sürraeneye ngrayacaktir. Ayvalıksüratyolu Anfalya Cıımartes' ve Ayvalık kelelerine Vapuru 25 ağustos kalkacak, mutat isIztnire gi(5059) 17 de Sirkeci nhtımındajı yolunun uğrayarak Tarı vapnru 20 Posta T. T\ Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Yefilköy telsi* ahize istasyonunda gerek mevcut kuvudan istifade ©derek gerekse Arteziyen kuyusu açarak mebzul miktarda su teda rikine ihtiyaç olduğundan alâkadarlann mahallinde lâzım gelen tetkikah yaparak bu baptaki tekliflerini 1/9/934 tarihine kadar, Galatasaray Postane binasında üçüncü katta Levazım Müdürlüğüne mü racaatleri ilân olunur. (4636) dip dönecektir. Mersin yolu lıtebolu vapuru 26 ağustos 10 da Sirkeci nhoPazar mından kalkacak, Gi dişre Çanakkale, yan, ke, Izmir, KUllük, Bodrum, Rodos, Marmaris, DalFethiye, Kalkan, Kaş, FinlAntalya, Alanya Mersine. Zoyi v* itibordan diişmüf posopori Tebrizden ita okman ve Haydar o$hı tsmaîl narnına ait olan 99223 numaralı ve 1339 hicrî tarihlî tran pasaporta şahn ahar yedinde göriUdüğu takdirde takibah kapunîye icra ohmacaktır. Biga Belediye Reisliğinden: Biga Belediyesinden 22/7/934 tarihinde kapalı zarfla münaka • sası ilân edilen Bigaya getirilecek suyun görülen lüzum üzerine pazarhkla müteahhide ihalesine ve tediye şartlarile inşaat müddeti nin berveçhizir tadiline karar verilmiştir. Boruîar, Belediye namına sipariş edilecek ve müteahhidin göstereceği teminat üzerine boru parasınm % 25 i peşinen verilecektir. Borular kâmilen belediye namma tstanbul Gümrüğüne tesliminde mütebakisi tediye edilecektir. İnşaat müddeti 3 aydan 4 buçuk aya çıkanlmıçtır. İhale eylulün birinci cumartesi günü saat 15 te Bigada Belediye Dairesinde yapılacaktır. (4810) Zayi ve itibardan dü&müş pasaport Batamdan ita ohman ve Mehmet ORIU AIi Ekter namma ait olan 30908/ 234 numarah ve 1330 hicti tarİBİi Iraa pasaport şahsı ahar yedinde forüldfi ğrü takdirde takibah kanuniye icra olunacakhr. Zayi 314, 316, 3S2 ve 404 numaralı muvakkat raakbuzlara sahip olduğu 5 er liralık Türk Adapazar Ti caret Bankası hisse senedat makbualanmı sayi ettiğimizden yenisini çıkapacağımızdan eskisinn hükmii yoktur. Kedici zade Süleyman ( 1 2 4 ) Dönüşre bunlara ilâveten Taşucu, Anamur, Kuşadası, GeliboluV« u?ravacaktır. '5051) Istanbul Dördüncü İcra Memurluğundan Î Emlâk ve Eytam Bankasına birinci derecede ipotekli olup tamamına (19128) on dokuz bin yüz yirmi sekiz lira kıymet takdir edi'en Tophanede Sormağir mahallesinde Değirmen çıkmazı sokağında atik 3 v« Firuzağada Soğancıoğlu sokağında atik ve cedit 14 numara?ı (Mehmet Kâmil) apartımanı açık arttırmıya vazedilmiş olup 15/9/934 tarihinde şartnamesi herkes tarafından görülebilecek ve 29/9/934 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar Istanbul dördüncü icra dairesinde açık arttırma suretile satılacaktır. Arttırmıya iştirak için % 7,5 teminat akçesi alınır. Müterakim vergi Belediye, Vakıf icaresi müşteriye aittir. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin & 75 ini bulduğu takdirde ihalesi yap lacaktır Aksi takidirde en son arttıramn taahhüdü bâki kalmak «artile on beş gün daha temdit edilerek 14/10/934 tarihine musadif pazar günü ayni mahal ve saatte yapılacak ikinci arttırmasında arttırma bedeli muhammen kıymetinin °?c 75 ini tutmazsa satış geri bırakılacaktır. 2004 numarah icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacakhlarla diğer alâkadarlann da ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi gayrimenkul üzermdeki haklannı ve hususile faiz ve masrafa 'dair olan iddialanm evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde icra dai resine bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde haklaı taou sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alâka idarlann işbu maddei kanuniye ahk&mına eöre hareket etmeleri ve 'daha fazla malumat almak istiyenlerin 934/968 dosya numarasHe dairemize müracaatleri ilân olunur. (5057) «*t Utanbul 3 üncü icra raetnurlu^undan: Paraya çevrilmesine karar veri « len (15,000) on bef bin liralık gayrimübadil bono*u 29/8/934 tari • hin« musadif çarşamba günü «aat 14 te birinci ac»k arttuma auretil* Esbam ve Tahvilât borsa«ınd« sa • tılacağından Utiyenlerin maiıallhv de hazır bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. (3081) Düzce Tayyare Şubesinden: 31 ağustos 9 3 4 cuma günü Düzce Tayyare Cemiyeti menfaatine büyük pehlivan güreşleri yapılacaktır. Basa «75» başaltına «40» ortaya «25» lira ikramiye ve desteye münasip hediyeler verilecek tir. İlân olunur. (5038) I î Hanımlar Biçki dikiş Yurdu Tedrisat en son osullerle vapılmaktadtr. 933 934 senesi serfisi sçılmtş v« ttlebe tcavdına başlanmıstır. Solocık Bostan aokak No. 9 Usküdar İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: Istanbul Umumî Hapîsane ve Tevkifanesile Üsküdar hapisanesi için mubayaa edilecek 59 bin kilo mangal kömürile 600 çeki odun münakasaya vazedilmiş olduğundan taliplerin çartnameyi görmek üzere hergün Adliye Levazım dairesine ve münakasaya iştirak edeceklerin 12/9/934 çarşamba günü tstanbul Vilâyeti Muhasebecili ğine müracaatleri ilân olunur. (4933) Istanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Senelik müddeti kirası Tophanede Necatibey caddesinde 377 No.lt dükk&n 180 2 sene » » » 379 » » 120 » » » » » 3 8 1 » » 4 8 » » » » » 387 » » 60 » » . ., j*..*,,, ** + ..„ .*i*,~.~ 405 » » 60 » » Yukanda cins ve mevkii yazılı dükkânlar hizalarindaki bedel ve müddetler üzerinden açık arttırma usulile kiraym verilecektir. ls tekÜIerîn 26/8/934 pazar günü saat 14 te pey akçelerile müracaat leri. «M» (4204) Cins ve mevkii îstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: Emlâk ve Eytam Bankasına birinci derecede ipotekli olup tama mına 3550 lira kıymet takdir edilen Bakırköyünde Cevizlik maha'lesinde Hamam sokağında 66 numarah hanenin tamamı açık arttır mıya vazediliş olup 15/9/934 tarihinde şartnamesi herkes tarafın dan görülebilecek ve 29/9/934 tarihine musadif cumartesi günü sa at 14 ten 16 ya kadar Istanbul 4 üncü icra dairesinde açık arttırma ma suretile satılacaktır. Arttırmıya istirak için % 7.5 teminat akçesi alınır. Müterakim vergi, Belediye, Vakıf icaresi müşteriye aittir. Arttırma bedeli, muhammen kıymetinin % 75 ini buldueu tpkdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdîi bâki Ualroak şartile on beş gün daha temdit edilerek 14/10/934 tar hine musadif pazar günü ayni mahal ve saatte yapılacak ikinci arttırma sında arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini tutmazsa satış geri bırakılacaktır. 2004 numarah îcra ve ifjâ*,kanununun 126 ncı maddesine tevfikan ipotek sahiM alacakhlarla diğer alâkadarlann ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi gayrimenkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialanm evrakı müsbitele rile yirmi gün içinde icra dairesine bildirmeleri lâzımdır. Aksi h»l de haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satıs bedelinin payhşma sından hariç kalırlar. Alâkadararın işbu maddei kanuniye ahkâmı • na gore hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 934/965 dosya numarasile memuriyetimize müracaatleri ilân olunur. •** (5058) Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 24 ton Dizel yaglama yağı: Kapalı zarfla münakasası 25 ağustos 1934 cumatesi günü saat 14 te. Deniz kuvvetleri ihtiyacı içm 24 ton Dizel yaglama yağı 25 ağus tos 1934 cumartesi günü saat 14 te kapalı zarfla alınacaktır. Şartna mesini görmek ve almak isteyenler hergün ve münakasaya girecek • lerin de o gün ve saatte usulü dairesinde kapatılmış teminat ve teklif mektuplan ile Kasımpaşada kâin komisyona müracaatleri. (4337) İstanbul Mıntaka San't Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimizde eylul 934 mezuniyet ve ikmal imtihanlanna 1/9/934 tarihinde başlanacak ve 20/9/934 tarihinde bitecektir. Ikmale kalmış talebenin 1/9/934 te mektepte hazır bulunmalan lâzımdır. İkmal imtihanları esnasında hasta olduklannı tabip rapo • rile ispat edemiyenler; sınıfta ipka bırakılırlar. Derslere 1/10/934 tarihinde başlanacakhr. Sınıf geçmiş olanlar, 1/10/934 tarihinde mektepte hazır b\ıluna caklardır. (4645) Şişli Terakki Lisesi Müdürlüğünden: 1 Mektebimizde yapılacak olan bakalorya imtihanlanmıza ey • lulün birinci cumartesi, ve sımf ikmal imtihanlanna yirmi ikinci cumartesi günü başlanacaktir. 2 Hergün saat 10 dan 17 ye kadar lalebe kaydedilmektedir. Eski talebenin birinci t&ksitlerini vererek kayitlerini hemen yenilemeleri gerektir. 3 Ders ücretleri talebenin sınıflanna göre 40 110, pansiyon ücreti 225 250 lira arasındadır. (Telefon: 42517) Cine Kazası Belediyesinden: 1 Aydın Vilâyetine merbut Çine kazasınm şehir haritası yapi lacaktır. 2 Müddeti münakasa 20/8/934 tarihinden itibaren 10/9/934 tarihine kadar devam etmek üzere 21 gündür. 3 Talipler % 20 depozito akçesi veya o miktar banka teminat mektubu ibraz etmek üzere münakasaya iştirak edebilirler. 4 Münakasa alenidir. Şartnamesi Istanbul Şehremangti fen iş leri müdiriyetine gönderilmiş olduğundan talipler izahat almak ve sartnameyi görmek üzere Şehremanetine müracaat etmeleri. (4855) Tarsus Belediyesinden: En aşağı 2 kilometro kutrunda bir sahadan işitilecek kuvvette bir «Siren» kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. % 7,5 teminatla bersber talip olanların eylul ayının 12 nci çarşamba günü saat üç© kadar Tarsus Belediye Riyasetine müracaat etmeleri ilân olunur. (5045) Istanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: Emlâk ve Eytam bankasına birinci derecede ipotekli olup tamamîna (6628) altı bin altı yüz yirmi sekiz lira kıymet takdir edilen Üsküdarda Selimiyede Kavak iskelesinde 9/11 numarah bahçe açık arttırmaya vazedilmiş olup 15/9/934 tarihinde şartnamesi herkes tarafından görülebilecek ve 29/9/934 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar Istanbul 4 üncü icra dairesinde açık arttırma suretile satılacaktır. Arttırmaya iştirak için % 7% teminat akçesi alınır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin % 75 ini bulduğu tak 'dirde ihalesi yapılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile on beş gün daha temdit edilerek 14/10/934 tarihine musadif pazar günü ayni mahal ve saatte yapılacak 2 nci arttırmada arttırma bedeli muhammen kıymetinin % 75 ini tutmazsa satış geri bırakılacaktır. 2004 No. lu icra ve iflâs kanununun 126 ncı mad'desine tevfikan ipotek sahibi alacakhlarla diğer alâkadarlann ve irti fak hakkı sahplerinin dahi gayrim enkul üzerindeki haklannı ve hususile faiz ve masrafa dair olan id dialanm evrakı müsbitelerile yir mi gün içinde icra dairesine bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satıs bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alâkadarlann işbu maddei kanuniye ahkâmma jröre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 934/1176 Hpsva numarasile memurivetimi^e müracaatleri ilân olunınv «.5059» Tahlisive Umum Müdürlüğünden: Sinopta Boztepe fenerinin bulunduğu mevki ile Marmara adasmın vanmda Hayırsızada fenerinin bulunduğu mahaldeki sis düdükleri ne ait makine dairelerinin inşaatı kapalı zarf usulile ve ayn ayn o • larak münakasaya konulmuştur. Her birinin kesif bedelleri «6000» küsur liradan ibaret olan mezkur binaların ihalesi 29 a&ustos 934 tarihine musadif perşembe günü saat 14 te ayn ayn olarak icra kılı nacağından taliolerin şartnameleri görmek üzere Galatada CÎM1! , Rıhtım hanmdaki idarei merkeziyeye müracaatleri. (45PR> Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: Ankara Kız Enstitüsü kalörifer, vesaire tesisatı 13/8/934 tarihin den itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. İştirak edecek talipler münakasa şartnamesi, f ennî şartname, proje ve mukavelename suretlerini almak üzere Maarif VekâleH İnşaat Dairesine müracaat edebilirler. îhale Maarif Vekâletinde top İanacak olan İnşaat Komisyonu Urafından 3/9/934 pazartesi günü saat 15 te icra edilecektir. (4770) I Inhisarlar Umum Müdürlüğünden \ 1 Ankarada atış mahallinde idaremizce inşası mukarrer çar • dak, derenaj, su tesisatı ve sair inşaat kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Kırdırma şartnamesile projeleri beş lira mukabilinde Ankara başmüdiriyetinden ve Cibalideki levazım muhasibi mes'ullük veznesinJen alın?.caktır. 3 Kirdırma 16/9/934 tarihine musadif pazar günü saat «15» te Ciba'.îdeki Alına, Satım Komisyonunca icra kılınacaktır. 4 Teklif mektuplan kanundaki hükümlerine göre, yukan^.A tayin olunan gün ve saatten evvel komisyona verilmelidir . 5 Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası mucibince fennî ehliyeti haiz buhmanlar iştirak edebilir. 6 Her istekli inşaatın bedeli keşfi olan «15581» lira «67» ku • ruşun 9c yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminatı tayin oHnaa gün ve saatten evvel teslim etmelidir. (500d); Gazi Lisesi Müdürlüğünden: 1 Gazi lisesinin birinci ve ikinci devre eylul mezuniyet imtihanları eylulün bin ile yirmisi arasmda, sınıf ikmal imtihanlan eylulün yirmi ikisi ile yirmi dokuzu arasında yapılacaktır. Imtihan prograımm talebenin mektepten sorması lâzımdır. 2 Leylî ve neharî yeni talebe kaydi muamelesine 20 agustosta, 19341935 ders yıh tedrisatına 1/10/934 tarihinde baslanacaktır. «4435» Gayrimübadiller Takdiri Kıymet Komisyonundan: 25 agustos cumartesi 538 numaradan 669 numaraya kadar 26 » pazar 670 » 812 » » 27 » pazartesi 813 » 949 » » A!ac?.klan yekunu 10,000 liraya kadar olan ve karar mımaralan vukanda yazılı bulunan gayrimübadiHerin binde 4,3 nisbetinde n% kit îstihkaklannı almak üzere hizakrında gösterilen günlerde komişyona müracaat etmeleri. (5074) J

Aynı gün çıkan diğer gazeteler