8 Eylül 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

8 Eylül 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇOCUK BAKIMI 'Cumkuriyet 8 Eylul 1934 Çocuklarda kansızhk Sebepleri, ârazı, çareleri Kansızlığın sebepleri *üt çocuklari le biiyük çocuklarda farklı olduğundan bunlann kannzlık anzalannı ayn ayn miitalea edeceğim. Yenî doğan çocuğun kantnm kuvveti büyük adamlarınkmden hayli fazla iken bir iki gün zarfmda birçok mik tmn erir ve btiyöklerin kuvvetine ya km, lâkra biraz daha aşağı bir kuvvetl« kalır. Çocuğun doğduktan sonra süratle kilo afanast sebebOe vücudu büyüdük • çe l&zım gelen fazla kanı yapmsk için lâzaa gelen anasm sütte bulamadığı eihetle doğduğn vakit eritip azastnda muhafaza ettiği maddelerden alır. Lâkin bu maddeler kendısini ancak fees alb aylık oluncaya kadar idare e deeek miktardadır. Bundan maada fennen malumdur ki birçok hastahklar ve bühassa tnide ve barsak anzalan çocuklann kanının is rafına <ebep olur. Hakikaten bszı müelliflerin yaptıklan taharriyat gösteri yor ki birkaç günlük, hatta bir günlük ırfak bir Uhal bile bazan derhal, bazan da iki üç hafta sonra meydana çıkan bir kan zayıflığına sebep olabiliyor. Binaenaleyh böyle bir araa çocuğira kanraı altı yedi ay kadar idare edebile cek olan «ermayeyî do ziyan ettiriverir. lidir. Müelliflerin yaptıklan tecriibeiere göre vitc.minden ve bilhassa limon, portakal ve domates sulannda bulunan (c) vitamininden mahrumiyct te kannzlığa sebep olabiliyor. O suretle ki gıdası tanzim olunan kansız bir çocu • ğa vitamin ilâve etmekle etmemek a rasında miihim farklar görüluyor ve bu meyvalann suyundan alan çocuk kansızlığını daha çabuk tamir edip tabiî hale gel'yor. Süt çocuklarının uzun zaman gıdanın yalnız süte inhisar ettirilmesinden ileri gelen bu kansızlıktan başka mide ve barsaklarından sıkça hastalanmış olanların kansızlıkları da vardır ki bunların tedavisi de hazımların tanzimile gıda eksik '•'•'erinin tamamlancnası ve tabiî geru vitamin verilmesile yapılmalıdır. . Dünkü yüzme yarışları İstanbul mıntakası yüzme birinciliklerinde Beykoz 111 puvanla şampiyon oldu Evi taşlıyan cin değil, komşu imiş! Kocamustafapaşa hâdisesinin mahiyeti... Kocamustafapaşada oturan Os man Efendi isminde bir adamın evinin geceleri esrarengiz eller ta rafından taşlandığı şeklindeki çin peri masalı hakkında devam eden zabıta tahkikatı son safhasına girmiştir. Tahkikat neticesine göre, ev sahipleri bir müddettcnberi, her gece birçok akrabalarile birlikte topla narak geç vakte kadar eğlenmektedirler. Radyo çalınmağa başladığı gecedenberi, komşulan Munsine Hanım rahatsız olduğunu ve rad • yonun susturulmasını ev sahiple • rine müteaddit defalar söylemiştir. Osman Efendi ve ailesi yapılan son istiçvaplannda evlerinin işte bu Muhsine Hanım tarafından taşlandığını iddia ehnektedirler. Bu iddia üzerine zabıta keşif yapmış ve Muhsine Hanımın evinden hiç dışarı çıkılmadan Osman Efendinin evinin arka tarafının taşlanabileceğini tesbit etmiştir. Osman Efendi ve ailesi iki gece sabaha kadar, bahçede büyük ampuller yakarak etrafı gözetlemişler, fakat ampuller yandığı günlerde evin taşlanmadığmı gormüşlerdir. Zabıta Muhsine Hanımı istiçvap etmişse de, Muhsine Hanın, taşla • ma hâdisesinden haberdar olmadığını söylemiştir. Taşlann radyo gürültüsünü kescnek maksadile atıl dığı anla<ılmaktadır. 4 I Mektep kooperatifçiliği Muallim Hakkı Baha Bey tara fmdan fransızcadan tercüme edil miştir. Kooperatifin mahiyetin. ve ondan beklenen terbiyevî gıayeleri tama men izah eder. Bütün muallimlerin tetkik etmeleri lâzım gelen çok kıymetli bir kitaptır. Fiati 25 kuruştur. Matbaacılık ve Ncsriyat Türk Anonim Şirketi tarafından bastınlmıştır. Toptan alan mektep idarelerine tenzilât yapılır. Lakle dü Franse Lise ve ortamrJrtepler fransızca dersleri için Ali Nazima Beyefendi tarafından telif edilen bu eser Ma • arif Vekâleti Celilc«ince mazhan takdir olmuş ve geçen den senesmde mekteplerde büyük faydası görüle rck mevcudu kalmadığı için yeniden basılmıştır. tkmal imtihanlan olvı talebeye bütün lise ve ortamektep idarelerine tavsiye olunur. Birinci kısım 23 ikinci kısım 34 Üçüncü kısım 40 Muallim kısmı 150 kuruştur. Toptan alan mektep idarelerine tenzilât yapılır. Memleketimizde ilk defa neşrolunan bir eser Dim Moda banyonmdahi yüzme havaztmda yaptlan müsabakalarSan bir intıba İstanbul mıntakası yüzme birincilikleri dün Moda banyosundaki yüzme havuzunda icra edilmistir: Ayni suretle her müzmin hastaKalabahk bic halk kütlesi tara lığın da çocuğu kansızlaştıracağım frndan takip edilen bu yarıslarda ayani müzmin zatürree ve bizim hnan teknik netayiç, yeni Türkiye metnlekette nadir oknıyan sıtma, rekorları kazandırması itibarile çok verem ve frenginin de çocukta şidşayanı dikkat olmuştur. Neticeler detli kansızhklara meydan verecesunlardu.': ğini bilmelidir. 100 metre serbest erkekler: Galatasaraydan Orhan birinci Büyük çocukların kannzlıklart 1,07,4, Galatasaraydan Halil ikinci, Bunların kansızlıklarına haricî Fenerbahçeden Fuat üçüncü. manzara ile hükmetmek pek ka • 100 metre scbest hanımlar: Demek ohıyor ki sütten başka bir bil değildir. Bazı çocukların man Fenerbahçeden Matmazel Lola bigıda almıyan bir çocuk beş alh aybk rinci 1,36 yeni bir Türkiye rekoru* zaraları kansızlıklarına hükmettirolduktan sonra fazla kan yapmak için tesis etmiştir. İstanbul su sporları dikleri halde kanlarının muayenesi depolannı bitirmiş olur. Halbuki vü kulübünden Leylâ Asım Turgut Hatabiî kuvvette kanlan olduğunu eut buyüdüğü için facla miktar kana nım ikinci olmuştur. gösterir. Bazılarının da bilâkis manmuhtaç bulunduğundan kendisinde 400 metre serbest erkekler: zaralan tabiî ve kanh olduğu his mevcut kam sulandıımak suretüe vii • Galatasaraydan Halil 5,45,9 bi sini verdiği halde muayenesi cid cudünu îdareye başlar ki bu suretle çorinci, Beykozdan Saifan ikinci. den kansız olduklarını meydana çıcukta bir kansızhk (fakrüddem) mr,y200 metre kutbalama hanımlar: karır. İstanbul su sporları kulübünden dana gelm's olur. Kanı sulanmış çocuğun yürumek, Leylâ Asım Turgut Hanım rakipsLz înek sutile beslenm'ikte olan çocuk' birinci. oynamak hususunda tembel oluşu ların daha kolaylıkla maruz kaldıklan 200 metre kurbalama erkekler: Yeni bir Türkiye rShora tent eden ve biraz koşunca ve yahut oynayip mide ve barsak anzalan bu fakrüdde Beykozdan Izzet 3,36 birinci, Matmazel Lola yorulunca nefes nefese kahşı, neş'eme daha erken maruz bırakir. Beykozdan ömer ikinci, Fenerbahçe tir, Beykozdan Mekin ikinci, Bey siz ve herşeye hiddet edici darıBu suretle kansızlığa düçar olan çoden Orhan üçünciL Iıcı oluşu nazari dikkati celbeder; kozdan Toır.a üçüncü. 100 metre kurbalama erkekler: euklar solgun benizli, mahzun mnzakan muayenesi de meseleyi halledes. 4X100 bayrak yarışı: Beykozdan Agâh 23,6 ile yeni bir ran, harekeMerî az, neş'elerî az, dai Kansızhk tahakkuk ettikten sonSuat, Cihat, Orhan, Halilden müra sebebini bulmak lâzımdır. Bu se Türkiye rekoru tesis etmiştir. Galama ağlamağa meyyai, veihasıl H b a h t rekkep Galatasaray ekibi (11.41.8) tasaraydan Ochan ikinci, Beykoz • manzarada yavrucuklardır. B~zan eti • bepler içinde evvelâ sıtmayı düşündan Niko üçüncü. ile birinci, Beykoz ikinci. melidir. Ondan sonra bilhassa Kacrtn yrrînde olduğu halde dahi renk200 metre serbest erkekler: Puvan vaziyeti: radeniz civannda oturmuş olanlar siz, çelimsiz kansızlara tesadüf edilmesi Galatasaraydan Halil 2,39,1 bi' tstanbul şampiyopluğunu tesbit Am. eiAdî Wn«ızlılcl&r« e»bep olan çok vakidir. rinci, Beykozdan Saffan ikinci, Febarsak kurtlan (enkplostum) ve g» eden umumî puvan vaziyetine na Bu cins kansızlığm sebebi çocuğa nerbahçeden Fuat üçüncü. ne ciddî kansızlık sebepleri arasınzaran Beykoz 111 puvanla tstan yaşı ilerlediği halde sütten başka gıda 400 metro serbest hanımlar: da barsaklara ârız olan diğer aolubul şampiyonu olmuştur. Galatasa v^rflmemesi ve sutte de kan yapacak aFenerbahçeden Matmazel Lola can ve saire gibi parazitler vardır ki ray 91 puvanla ikinci. Fenerbahçe nrsınn bulunmam*sıdır. (7,48) ile yeni bir Türkiye rekoru bunların hepsi mevaddı gaita mu • 60 puvanla üçüncü olmuştur. ayenesile meydana çıkar. Hatta bir tesis etmiştir. tstanbul su sporları tste bu sebepledir ki çocuklara dört Beykoz kulübü, tstanbul yüzme muayenenin kâfi gelmiyerek taadkulübünden Leylâ Asım Turgut beş aydan itibaren hariçten gıda ver şampiyonluğu hedefine, oldukça udüt etthmek, bazan da barsaklann Hanım müsabakayı terketmiştir. mek mecburiyeti vardır. Bu yaşlardan zun süren meşakkatli bir mesai devköşe bucğaını haırekete getirmek i1500 metro serbest erkekler: sonra unlu maddelrde, zerzevatlard» çin müshil veya ihtikan yapmak suresinden sonra vâsıl olmuştur. Bu Beykozdan Saffan (29,55) ile ve ette bulunan uzvî ve madenî ve tuz retile parazitleri meydana çıkar • muvaffakiyetlerde Beykoz yüzücü yeni bir Türkiye rekoru tesis etmiş • da bulunan madenî maddelerden isti • mak lüzumu vardır. leri kadar kıymetli kaptanlan th • fade ctmeleri temin edilmek lâzımdır ki Bazan diş çüriikleri ve müzmin mahrum edilen çocuklan vücutlerinin san ve Fahri Beylerin hissesi var bunlan gıda hakkındaki hasbilialimde ağız ağrıları, dişeti iltihpalan <îa güneşten, saf havadan ve kâfi derece dır. arzetmiştim. çocuklann kansızhğına sebep olurlar. de koşup oynamaktan mahrumiyetleri Veremin başlangıcında husule gelen Bazı çocuklar büyüyerek on, on beş de kansızlık verir. Çünkü günes ve saf lzmit 7 (Hususî muhabirimiz ve böbreklerin, barsaklann ve karaciğe hava soğuk ta olsalar kanın teşekkülünaylık olduklan halde memeye sevdayı <fen) Hususî idareye ait at ko fazlalaştınrlar. Anne'ir de çocuğun ısrin müzminfltihaplannınneticesi olan de büyük hisse sahibidirler. şuları dün yapılmıştır. ranna dayanamıyark bol bol neme kansızlıklar meşhurdur. Uzun müddet Kansızlığın ve sebebinin teşhisi ve Tay koşusuna altı tay iştirak et•eya siit verdiklari cihetle dısandan yaptınlan perhizler de çocuğu kansız bı tedavinin tertibi doktora ait vazifedir. miş, birinciliği tzmitli tsmail EfendiTerilen yemeklre tenezzül etmed'kle rakırlar. Yalnız annelerin bümeleri lâzım ge nin Yıldız isimli tayı, ikinciliği Gebrinden dolayı kansız kalırlar. Burların Ateşle beraber kansızlık veren haslen noktalar şunlardır: Kiiçiik çocuk zeli tbrahim Muharrem Efendinin da yaşhn nisbetinde ya memeden taSevim isimli tayı kazanmıştar. talıklardan biri de gerek kanda gerek ların bes altı aydan sonra gıda olarak mamile kesfl'rek yahut, on ayı doldurHer iki tay da Kocaeli aygır de mafsallardaki romatizma faaliyetidir ki yalnız sütle kalmalan mide ve barsaknnamıssa ve yahut havalar çok sıcak giposu taylarından olup yarım kandır. bu gibi ince noktalan ancak doktor lannın uzun zaman hasta olması, bü diyorsa memelerinin adedi azaltıhp yal miitalea, teşhis ve tedavi edebilir. Ge yüklerde dis çüriikleri ve sıtmalar, barHalkevinin tertip ettiği koşuya nız yemeklerden sonra vermek ve geda sekiz hayvan iştirak etmiş, bi rek kiiçiik gerekse büyük çocuklarda saklarda bulunması muhtemel birçok rinciliği gene Galip Beyin Kocaeli eeleri kat'iyyen vermemek suretile a kansızlığın bazı miihim şekilleri vardır parazitler kansızlığa sebep olurlar. Ayaygır deposu yavrularından yarım cıktınp yemeklerini yedirmek, kansız ki sirf kan hastalığı o'arak zuhur eder. ni suretle çok sakmılan, kâfi derece aç<k kan Al Ceylânı, ikinciliği de KetenIıklarının tcdavisi veya o hale düşme havada oynatılnvvan, güneşten mah Bütün bunlarm yanıbaşına da bazı celi Yusuf Efendinin Kaırtah, üçüncü meleri için yegâne çaredir. rum edilen çocuklar da kansızlığa nammerakh aımeleHn husule getfrdikleri Kocaeli koşusunda ise, birinciliği Gıda eksikliğinden ileri gelen bu kan sun'î kansızhğı koymalıdır. Filhakika zettirler. Karacabeyli Kemal Beyin Al Devrişi, sızlıktan başka vitamin eksikliğinden isoğuk korkusile fazla giydirilip fazla Doktor ikinciliği tstanbullu Mehmet Efen Ifri gelen kansızhğı da ihmal etmemeI dinin küçük Sadası kazanmışlardır. kapahlan ve açık havada oynamaktan KADRl RAŞÎT Işıktan doğanlar Fotoğrafçüığın, sinemacıhğuı, çinkografinin en son tcrakkiyatından herkesin anhyableceği bir lisanla bahseder. Bütün gençlerin okuraası zaruri olan bir kitapbr. Renkli fotoğrann, renkli ve sesli fUmlerin trlgrafla ve telsizle resim nakleden makmelerin uzağı gbren fotoğraflann lerle »aniyede ve bir mücessem filmmilyon resim fennî Haydar Rifat Beyin Hep Vatan için! 60 Hep Millet için! 60 Cinayet ve Ceza 75 Stalin 150 ölüler evinin hatıraları 125 Basabadelmevt 175 Mev'at toprak 125 Farmasonluk 100 Devlet ve thtilâl 75 tsçi .ınıft ihtilali* «>«?«*> 66 Safo . • 100 K. çeken cihazlaruı mahiyeti bu kitapta müteaddit resimlerle ve açık ibare ile teşrih edilmistir. Çinkograf ve tebı san'atlerinin esaslan gösterilmiştir. 350 resim ve 4 tablo ile nefîs surette basümış büyük ve kıymetli bir escrdir. Fiati yabıız 150 kuruştur. Toptan sab« yeri tstanbul Cum • huriyet matbaasıdn*. İstanbul Nafıa Fen Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimîzin 934 malî senesi ekmek ihtiyacı hakkında 12 ağustos 934 tarihinde yapılan münakasasına talip zuhur etmediğindcn bu kere alenî münakasa suretile münakasasının icrası takarrür et mekle taliplerin yevmi ihale olan te»riniewelin birînci pazartesi günü saat 14 te Gümüşsuyunda kâin mektepte münakit komisyona depozito akçelerile beraber müracaatleri. (5494) izmitte at koşuları Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: Muayene ve tedavi evleri ihtiyacı için 102 kalem ilâç ve tıbbî malzeme kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 29/9/1934 cu martesi günü saat on beşte Ankarada Vekâlet binasında satın alma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. Taliplerin çartname, liste ve tevzi cetv^.'ini görmek üzere Ankarada Vekâlet İçtimaî Muavenet Umum Müdürlüğüne ve Istanbulda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet müdürlügüne müracaatleri ve şartnamesi veçhile hazırlanmış pey akçesi ve teklif mektuplarını muayyen vaktinde satmalma komisyonupa vernaeleri ilân olunur. (5488) fotoğraf kolleksiyonuna malikim. Yemek pek neş'eli bir şekilde Münasip bir günde onu size gös yendL Yalnız koridoru aydınlatan teririm. elektrik lâmbasının durup durur • ken kurılması gibi garip ve sebebi Avustralyada Kenton isimli anlaşılamıyan bir hâdise oldu ama bir adama raslamadınız nn? o da çabuk unutuldu. Koridor ka Hayır... Böyle bir adam ta ranlıkta kalsa ne olurdu sanki... nımıyorum. Jenning biraz zahmet çekecek, ye Ya Al Klarkı tanımıyor musumekleri karanlıkta getirecekti, o nuz? kadar... Onu da tanımıyorum. Bunlan Yemekten sonra kahveler geldi. bana ne diye soruyorsunuz? Doktor bu sırada ay ışığınm âsap Selbi lâkayt bir eda ile cevap üzerindeki tesirleri d4ye bir bahİ3 verdi: tutturmuştu. Hiç... Merak bu ya... Bu aSelbi birden damdan düşer gibi damlar benim tanıdıklarundır. atıldı: Odanm içini kısa, fakat derin bir Doktor siz bana amatctr bir sessizlik kapla*. Yakındaki kilisetahkik memuru olduğunuzu, bu işte Ierden birinin saati on biri vuru çok merak sardığınızı söylüyordu yordu. Tam bu sırada sokak kapuu nuz. Bize anlatacak hiçbir mace • nın hızlı hızh çalındığı duyuldu. ranız yok mudur? Selbi yerinden fırladı: Doktor gülümsedi: Belki var, fakat bunlan ken Bu saatte gelen kim acaba? dime sakhyorum! Elinde likör tepsisini tutan Jen Sizin pek çok seyahat etmiş ning: olduğunuzu söylüyorlar, doğru mu? Gidip bakayım efendim! dedi. Evet, ilk eserimi yazdıktan sonTepsiyi buraktı ve seri adunlarla ra tetebbü için Avustralyaya gittim uzaklaştı, ve bir sene orad'a kaldım. Bu seyahatin hatırau olarak harikulâde bir (Mabadi var) Cellâtlar Şirketi Yazan: Edgar Vallas Tercüme eden: Omer Fehmi 38 diniz! Bu benim elimden gelmez. Beni öldürtmek istiyenin o olduğun dan tamamile emin değilim. Malum ya bizîm birçok düşmanlarımız var. Juma bu düşmanlardan biri midir? Size karşı birisinden emir almadan hareket edebilir mi? Marküs bu suale cevap vermedî. Selbi devam etti: Gidip kannızla birleşiniz. Eğer hayatmızdan korkuyorsanız yanınıza zabıta memurları katabili rim. Marküs haykırdı: Beni muhafaza etmek üzere zabıta memurları vereceksiniz, ha.. Sixin için yegâne kurtuluş çare»i itiraf etmektir. Bunu evvelce de •öyledim. Al Klarkı bana teslim • Mister Selbi, yalnızız; serbest konuşalım. Ben bir mücrimim. Sizin mücrim olduğunuzdan şüphe etmem. Heie hâkim Varenin ölümii ile Jumamn '.şlediği diğer cinayetlerde iştirakiniz old"wğuau bir keşfedersem... Marküs Flit içini çekerek ciddi bir tavırla mukabels et*..: Siz hiçbür şey keşfedemiye ceksiniz... Hiç... Hiçbir şey... Iç lenen cinayetlerd'e benim iştirakim olduğu meselesine gelince bunda tamamen aldanıyorsunuz. Jumaya «falan adamı öldür» diye bir tek emir vermedim. O size olduğu ka dar bana da yabancıdır. Juma, Oskaır Trevoru tanır mı? Hayır, kimseyi tanımaz. Yalnız emredileni yapar. Fakat çok zekidir, Mister Selbi.. Onu yakahyamıyacağınıza eminim. Selbi, Marküs Flitin yazıhane • sinden çıkarken bağıra bağıra ce vap verdi: Fakat o da, onun efendileri de bir gün kendilerinden daha zeki birisine rashyacaklardır. Bunu u nutmasınlar ve hattı hareketlerini ona göre tanzim etsinler! #•• Selbi dışarı çıktıktan sonca binanın etrafını dolaşarak Jumanın tırmandığı d'uvarı muayene etti. Fa kat hiçbir iz bulamadu O yakm larda nöbet bekliyen polis memuru bir otomobilin geçtiğini görmüştü ama içinde bulunanları fackede • memişti. Selbi, Gürzon Stritteki evine dönduğu vakit ev sahibi Jenningi uykudan henüz uyanmış buldu. Ona bazı emirler verdikten sonra odasına çıktı ve yattı. Uyandığı zaman saat biti geçi yordu. Yıkanıp giyinerek «okağa çıktı ve eve ancak akşam yemeği saatinde d'öndü. Mis Norma ile babası, Givenda, Billi toplanmış, kendisini bekliyorlardı. Yemeğe davetli olanlardan yalnız doktor Eversham henüz gelmemişti. O da yediye doğru yemek odasınm kapısında gözüktü. Çeh resindeki yaralar tamamen kapanmıştu Bastonsuz, adamaküh yürüyordu.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler