4 Ekim 1934 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 1

4 Ekim 1934 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FENERBAHÇE Çeklerin takımı meşhur yarın profesyoneli ile çarpışacak iln MJ. umhuri 07ill 0(41 ve matbaa kısmile Matbaacllık İSTANBUL CAĞALOĞLU n . «T •• ı•««. Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet, Istfcnbtil . Posta ltutusu: İstanbul, No. 246r8rŞemDe 4 I 6ŞriM6VV6l 1 9 3 4 ve Neşrlyat Şirketi. 24299 24290. Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366, Tahrır heyeti: 24298, İdare İ90İ: Muhterem misafirlerimiz, düıi Gazetemiz bugün 10,45 te Ankaraya vardılar Gazî Hazretleri Isveç Veliahti ve Prensesler Hazeratını istasyonda karşıladılar. Hariciye Vekilimiz misafirler şerefine bir ziyafet verdi Avrupada Şehircilik dersleri undan evvleld yazılanmızdan birinde şehircilik ve belediyeci • lıgin zamammızda nekadar eehmmiyetle telâkki edildiğini yazmış, geçen temmozda Liyonda toplanan şehirler birliklerinin milletlerarası kon • grainde şehircilîk derslerinin okutulmasına dair verilen kararlan gözden ge • çirmiştik. Son zamanlarda şhircilige verilen e • hemmiyetin manasını bilhasas memle • ketimizde bir gün evvel anlamak zanıretinde bulunuyoruz. Zira, bir kere memleketimiz baştan aşağı imara muhtaçtır. Sonra arbk dünya yüzunde şehirdlik fln«ı>fn hâkim olmadığı şehre müteallik düşünce v» projelerin hiçbir tatb3c kıymeti kahnamıştır. Şehircilik flmi şehirlerin hpkı bir elbisenin giyecek adama göre yapılması gibi, o şehir halkınm misaf ve yaşayışlanna uygun o larak yapümasun emrediyor. Onu nîçindir ki, birçok bügil*» muhtaç olan bu ilmin bizde tmAÛand* urouonî şehircilik lcm^Jtlennin yanında bizîm tiususî v* mfllî hayahmızm da tetkik eJüWş »Injan lâznndn. Yani, şehircilik işferinde Türklük düşâncesinîn yeri olma« ve onun için de bu işler ÜMrinde Türklerin çalışmas* lcap edeft f Bir şefarin yapılmuında arhk geHşi sjüzel düşuncelerin yeri kahnamış olduğa gibi umumî şehircilik prensiplerinin yanmda da mutlaka millî yaşayış husu sijnetlerinin unotulmaması bir zarurfet Italindedir. Bu her Iti unsınvn bir arada mütaleast ise ancak şehircîlik ilmnun roemleketimizde okutulmasına vajbes • tedir. I Memleketimizde şehircflik ve beledirecilik esaslan bir ilim olarak bir metot içinde toplanmağa başlandıgı gün Türk fehirciliğînin de temeUeri atıknış ola • caktır. Aksi takdirde biz gün geçtikçe imannda geç kaldığımızı gördüğümüz harap şehirlerimizî yaparken bizi tamamile anlamamış olan bazı ecnebi şehir rilerinin acele projelerinin fena netîce • ?erile karşilasmağa mahkum olmaktan şüphesiz kurtulamaytz. ' Memleketimizde okutulmasını istediğîmiz bu ilmin başka memleketlerde ne kadar büyük dikkat, Hma ve fedakârbklaria okutulduğuna bir göz atmak için yazdığımız bu yazımızı salâhiyettar makamlarm dikkatgözlerine arzediyoru. ' Şehircilik ilmile alâkadar daireleri • miz de bîlirler ki, bugün bizden başka bu ilmin okutulmadığı başka bir menv leJtet yoktur denilse hata edîhniş olmaz. I Şehircilik bütün dünyada yüksek tahsilîn bir şubeshn teşkil etmektedir. Bazı memleketlerde şehireilik dersleri orta mekteplerde, bazı hususî teşekküllerde, hatta Şikagoda, fspanyada ilkmektep lerde okutulmaktadır. 1 Amerikada. 1909 danberj şehircilik hemen bütün Üniversitelerde okunmak tadır. Harvard Üniversitesi buna bilhassa ehemmiyet verir. 1223 te bu Üniversitede «köy mimarisi mektebi» ve 1229 da gene aynca, bir şehircilik mektebi açılımşhr. Bu üç mektebin profesör meclisleri ayrı bir Üniversite şu Jbesi teşkfl ederler. > Almanyada inşaat fakültelerinin mi • roari şubeleri, şehircilik ve mühendîslik kuamlanna aynlır, ayni dersler, Şarlo tenburg, Karlsruhe, Dresd, Münih, Stütgart, Darmstad, Ekslaşapel, Breslo ve Brunswik şehirlerinde de okutulmaktadır. Şarlotenburg şehrinde 1889 danberi belediye mühendisi yetiştirüîr. Bundan başka, daha birçok şehircilik ders • leri vferen hususî müessefceler vardır. îsviçrede, şehircilik desleri 1908 den • beri Unîversiteye, ve mutehassu mek • teplerine girmiştir. ' Ingilterede Üniversiteye bağlı mi • marlık mektebinde mütehassıs profes • sörier şehircüik okuturlar. Bir kısım Iktısat Vekilinin tetkikleri Sahifedir Çaldaris kabinesi Meclis feshedihnez ise istifa edecek Kanunu esasinin tehiri fikri kuvvetleniyor Atina 3 (Hu«nsi) Hükumet taraftarı ( Katimerini ) f&zetesinin yazslığina göre Ahali fırkasının bugünkü içtimaındc meb'usan ıneclisinin ken di kendini fes • hetmesine karar •erîlmezse Başvekil M. Çalda Yunan Bafvekili ris meclisi fesih M. Çaldari» ve âyanı lâğvederek hemen intihabat ilân edecek olan başka bir hüku metin iktidar mevkiine geltnesini temin için hemen istifa edecektir. . Gene Katimerini gazetesi mem • (Mabadi »ekizinci »ahifede) 12 Antalyada su kuvvetinden istifade edilecektir Celâl Bey, bu maksatla mütehassıslara Antalyanın meşhur şelâlelerini tetkik ettirdi Antalya 3 (Hususî) îktısat Vekili Celâl Bey bugün vilâyeti, fırka ve belediye ile An talyanın sanayi müesseseler i n i gezdi. Refaka tindeki profesör ve maden müte hassıslan civarda tetkikatta bu lundular. Şelâleleri gezerek su kuvveti hakkra da etrafh araş tırmalar yt^K\ • lar. Bir müddet sonra Vekil Bey selâleleri gör • mek üzere de nizde bir gezinti yapmışhr. Celâl Bey burada Halkın vaBuyük Itudrtt kaynağt olan Antaiyantn ki olan temen felâlelerinden biri~ nilerine cevaben; Cumhuriyet hö • sunda, ehemmi mühhnme tercüı v« kumetinin memleketin pek çok o müaavi ebeanmiyette olanlan m«mlan ihtiyaçlarını karşılamak husu (Mabadi aekizinci »ahifede) Sağda İttanbal Valiti Muhittin Bey evvelki gün yatta Prent Hazrederine şehir hakktnda malumat verirken, $olda Veliaht Hz. nin kerimeleri Prenset tngrit şehirde gezerken Ankara 3 (Hususî) Reisicumhur Hazretlertnin böyük misafırieri Isveç Veliahti Prens Güstav Adotf Hz. 9e zevcesi Prenses Luiz ve kerunesi Prenses İngrit Hazeratı hususî trenle bugün saat 10 u 45 geçe Ankaraya gdmişler • dir. . Prens ve Prensesler Hazeratı islasyonda refakatlermde B. M. Meclisi Reİ« Kâzna, Başvdrîl bmet PaşsJar Ha • zerah, Hariciye Vekili Tevfik Rüstü, Riyaseticumhur Umumî kâtip vekili Hasan Rıza, basyaverleri Celâl, muhafız alayı kumandam tsmail Hakkı Beyler bulundugu halde Reisîcumhur Hazret • leri tarafından karsılanmıslardır. tstikbal merasiminde Vali ve B«lediye retsi Nevzat, Hariciye VekâJeti umumî kâtibi Numan Rifat, Protokol şefi Şevket Fuat Beylerle Ankara mevki v e merkez kumandanlan ve Emniyet mu< dürfl Salih Bey de hazır bulunmuşlardu. Takdim meratimini müteakıp Rem • cumhur Hazretlerile Prens ve Prem«> \er Haaeratı ihtiram merasüni ifa edet asker! kıt'anm önünden geçmişler hv, aırada mızaca Isvec v» Târk marşlanm çahmştır. tstasyon binasından çıkarak otomobülerine binerlerken istasyon dışuvda yer almış olan mekteplüerle kalabalık bir halk kütlesi Veliaht ve Preıuesler Hazeratını türekli alkuJarla karşılamıslar, bir (Mabadi »ekizinci »ahifede) Balkan güreş birinciliği Dört Balkan milletinin iştirak ettigi bu miisabakalara bu gece saat 9 da meraıimle başlanıyor Firdevsi günü Bugün Üniversitede merasim yapılacak Belediye intihabatı Dün Fırka Umumî Kâtibi Recep Bey bütün inti hap yerlerini gezerek halkın alâkasını tetkik etti Dun fehrimîte gelen Yugoslav ve Balgar taktmlart Sirkeci ganndtt Üçüncü Balkan güreş şampiyonası bu akşam saat 9 da Beyoğlunda Fransız tiyatrosunda büyük mera • simle açılacaktır. Bu müsabakalara girecek olan takımları d"a yonel trenile (Mabadi Yugoslavya ve Bulgar dün sabab Konvansi • şehrimize gelmişler v« aekizinci »ahifede) <Şehname* nin kahramanlartndan Efratyap Meşhur İran şairi Firdevsinin bininci yıh bütün tranda bir ay müddetle tes'it edilecektir. Firdevsi için bugün Üniversite konferans salo • (Mabadi »ekizinci »ahifede) ıııııiHiıiHiıın iHmıııııııınuHiıııımıınııııuıııııııınınıııımıııiMiiMiııı Yeni Rumen kabinesi M. Tataresko kabineyi teskil etti, nazırlar arasında M. Tituleskonun ismj yok Bükreş 3 ( A . ) A.) Rador *jansı bildiriyor: Tataresko ka • binesi şu suretle teşekkül etmiştir: Başvekil, tesli • hat nazın ve ha> riciye nazırı M. Tataresko, Dahi liye: M. tncules, Adliye: M. Vik tor Antonesko, Maliye: M. V i k tor Slavesko, Millî Müdafaa: Jene Bühreşten ral Pol Angelesko, Ziraat: M. Sasu, Münakalât: M. Frana Soviçi, Mezahip: M. Lapedatu, Maarif: Doktor Ancelesko, Mesai: M. Niştor, Nazırlar heyetine memur M. Yamandî ve M. Valer. Sanavi ve ticaret nezaretine şimdi haricte buîunan M. Manulesko Strunka tayin edilecektir. Onun muvasalatına kadar vekâlct maliye nazırı tarafmdan deruhde edilmiştir. Bükreş 3 (A.A.) tkinci Tataresko kabinesi hakkında Rumen efkâri umu • miyesi çok mütehaliftir. Baiılan, bunu, öncekinden daha mütecani» bulmakta ve yaşıyacağını ümit etmektedirler. Bstzı Beyoğlu Belediye dairetinde intihap faaliyeti Belediye intihabatma dün de şehrin 25 muhtelif yerinde devam edilmistir. fntihap sahası değişitkçe halkın alâka sı da artmaktadır. Ayni zamanda bir tecrübe mshiyetinde olan bu defaki intihaptan şhndiye kadar edinilen intıba halkın reyini kullanmak hususunda büyük bir hassasiyet ve alâka sahibi ol • duğu merkezindedir. Dün bazı intihap talebeye tahsilinin derecesine göre yalnız bir vesika verilir, daha tekemmül edenler diploma ahrlar. Bunlann hep ayrı ayfı şartları ve hususîyetleri vardır. Fransada ise, şehircilik için Paris 0 niversitesine bağlı ayn bir enstitü ça'ışmaktadır. Bu şehircilik enstitüsüne (tnstitut d'Urbanisme) bağlı bir de «belediye idaresi millî mektebi» vardır. Lehistanda, Varşovada ve diğer birkaç şehirde politeknîk mekteplerinde 1915 tenberî şehircjltk okutulur, ayn ca, Polonya şehircilik cetniyetinin dersleri vardır. Holandada, tspanyada, Romanyada da birçok yüksek ve ortaroekteplerde yerlerinde hiç umulmadık kimselerin reylerini sırf bir tecrübe olmak üzeregörmek için yapılan tesebbüslerin akim kalması da bunu açık bir surette gös • termektedir. " Cumhuriyvt „ in yeni «efrikası II Fırkanın rolü tstanbuldaki Halk Fırkası teşkilâti bu defaki înM^apta yalnız murakıp vaziye(Mabadi altınct tahifede) ÇANAKKALEDEJ Tflrklerle Sfingfl SÜngOye ÇanakVale muharebeie^LJurkun yarattığı bir kahramajüık mucizesi. hatta mncizenm de fevkinde bır şeydır • Bu rauharebelere iştırak eden bir Fran«ız zab"t nin harp hatıraları, Turklerie Ingılızler ve Fransızlar arasında cereyan eden kanlı muljarebelenn ae kadar kau'ı oldu|.anu ve orada doğuşen iosanların ne müthiş şerait içinde harbettHderini gostermektedir. Fransız ınuhaırir Verdnn müstesDa olmak urere Umumî Harpte hiçbır \erde bn kadar dehşetli \e k^n1( muha r ebeler yaiHiâk'tidır. ' % llliMiMuiHnııııınınııııııııııııııııııııiııııııiNiHiHiııınıııııııtnııııııııııııi'iıııııııııııııııııııııntıııııınııııııııııınıınnıııııııılıııııııııırtııııııııiMinıın şehircilik dersleri veriliyor. Bütün bunlann tafsiline burada imkân o'madığı için isimlerini zikretmekle iktifa ediyo ruz. Hulâsa dünyanın her tarafında şehircilik bu derecede rağbet görmüş bir ilim o'arak okutu'makta iken biz'm vüksek tahsil teşkilâtımızm bu yolda daha geç kalmaması lâzımdır. Bunu temenni edertz. , ^BJJ bahiste bizim milletçe, fert^e JtaybedOecek bir dakika ve belki bir.saniyem>z dahi yoktur. Geçen asrrlarda kaybedüecek vakitleri fazlasSe kaybettik. • ' İstaİntul meb'usu bir manzara: Atfteri Kuliip zevat ta biçbir şeyin halledilmediği ve siyasî vaziyetin şimdi eskismden daha (Mabadi »ekizinci »ahifede) Bugün: 3 ÜnCİİ •ahifede Şehname miiD3seb«tile bir izah: Yazan: Agaojlu Ahmet 4 fimefi sahlfede Tiyatro • Iktısat 5 Üiei s a h U e d e Seyahat Hatıraları: Y»zan : Abidin Daver • Yalovada bir tetkik Yazan Cevat Fehmı • UıCt s a h l f e d e Odemlşte Maarif hayatı. 7 taci s a h l f e d e Çocuk uhifesi • İ a d s a U f e d e Şoforsüz otomobıller Ş u a e u sahifede Adliye terfi lutesi Abidin Daver Nakİlir ALÂETTtN CEMtL

Aynı gün çıkan diğer gazeteler