17 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

17 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mevsimın öz renkli, son moda ve eşsiz kumaşları Hayat Ansiklopedisi inci cüzü çıktı YUN İPEK'te Yeni Postane caddesi No. 53 S8fl8 NO. 3 9 2 l Telımtî ve mektup adresi: Cumhurlyet, istanboj . Posta kntuiü: tstanbu!, No. 246 ÇârŞâfflbâ 1 7 NİSâti 1 9 3 5 reıefon: Başmuüarrlr ve evi: 22366. Tahriı heyett: 24298 Idare Te matbaa fcısmite Matbaacilüt re Neşrlyat şirkeU. 24299 2429ü. 78 Köy işi devletin Ve hükumetin belli Başlı işi olmahdır öy sandığına toplanan paralarla bir köylü b<tnkası kurulması gerek • liğine dokunan yazımızın şu radan buradan kendi üzerine çok dikkat çektiğini gördük. Öyle anlaşıhyor ki iş bizim yazdtğımız şeklinde pişmiş, tamlanmış sayılamaz. Bize bu yazıdan dolayı bravo diyenler köy sorumunu ele almaklığımızdaki doğruluğu beyeniyorlar. Bizim ülkemizin ve ulusumuzun iyiliği için köy düzenine gerçekten aşın özen vermek gerektir. Herkes bu noktada bizimle birleçiyor. Ancak bu düğümün nasıl çözülebileceği aytasmda (bahsinde) düşünceler ayrılıyor. 3izde köyü düzeltmek ve köylüyü yükseltmek işinin çok özenle (ehemmiyetli) bir sorum olduğu anlaşılmıştır. Önemli olduğu kadar da derin ve kanşık. Biz de bu noktada okuyuculanmıza katıhyoruz. O halde derd üzerinde çok durmah ve ona elbirliğile en yararlı ilâclan bulmalıyız. Bu kararla ve bu inanla i$te gene köy ve köylü sorumuna dönüyoruz. Derd istediği kadar derin, durum olabildiği kadar karışık olsun. Akh erenlerin elbirliği etmeleri so nuncu olarak elbet biz onun hakkından geliriz. Önümüzde hepimize güzel umudlar veren bir örnek te var: İzmir Valiliğinin köy işıne verdiği büyük özen ve bu alanda elde etmeğe başladığı değerli sonunclar. Izmir Valisinin bu yoldaki yemişli çahşmalarından öteki vilâyetlerimizde de yürütülecek kurallar (kaideler) çıkaramaz rrnyız? öyle anlaçıhyer ki köy ve köylü işlerinin düzeltilmesi herşeyden önce bir çevirgenlik (idare) işidir. Devlet ve hükumet onu bellibaşlı işlerinin en ileri gelenleri arasına koymalıdır. Ülkede çevirgenliğin (idarenin) bir jandarma yükümü olmaktan daha ileri bir' iş olduğu bilinmek gerekiyor artık. Bir vali, bir kaymakam, bir nahiye müdürü yalnız güvenin ayakta durması için fenalıklara karşı koymakla kalmıyarak çevirgenliği çevresindeki insanların iyi yollarda yükselebilmelerine de büyük ilginlik (alâka) göstermek zorundadır. Köy sorumuna dokunmakhğı * mız üzerine bize gelen yankulann (akislerin) çoğundan çıkan anlam da bu özektedir. Bunlardan bir lanesini örnek olarak bu sayımıza olduğu gibi koyacağız. Orada köylüyü yükseltmek istiyen bir kaymakamın başladığı güzel başarıcıIık başlangıcından söz açılmaktadır. Ancak iş kaymakamın özel çalışmalarına bağlı kalmış, bir yıl sonunda o kaymakam oradan gitmekle başladığı o güzel iş suya düşmüştür. Eğer bu çalışma memleket çevirgenliğinde (idaresinde) bir kural (kaide) olsaydı durum böyle olmıyacaktı. Bu sorum dolayısile aldığımız yazılann bir çoğunda buna benzer anlatışlar vardır. Söz gelimi işte bir tanesi de bir vakit Afyonkarahisarında valilik etmiş bir yurddaşın işlerini ve bu arada bu yurddaşın bir köy bankası için çalışmaları sonuncunu anlatıyor. Bu yazınm bir bölüğünü hep beraber okuyabiliriz. Oukuyucumuz anlatıyor: « Bundan sekiz dokaz yıl önce Afyonda Vali Fahrettin (Köy Bankası) yahud (Köy Yardım Sandığı) adile bir banka kurmuş ve her köylü belli bir yeri elbirliğile ekip biçerek alı nacak ürünü (mahsulü) bu ban kaya vertneğe borçlu tutmus tur. Bu valinin Afyonda bulun duğu birkaç yd içinde bu ban kanın köylüden aynile aldığı buğdayt satarak elde ettiği ter maye yüz elli bin lirayt bul muştur. Bu parantn bir ktsmı köylüye borc verilmek yöntemile yardımda bulanmuştur. «Bu Vali oradan aynldıktan sonra btraktlan bu izerin (e$e I Bulgarista nla Avusturyâ ve Macaristanm silânlanması Stresa karannın Fransa ile Balkan Ândlaşması ve Küçük Andlaşma arasında ihtilâf çıkardığı iddiaları var Fransız gazeteleri böyle ihtilâf çıktığını tekzib etmekle beraber Küçük Andlaşmanm hoşnudsuzluğunu saklamıyorlar İngiltere üç devletin silâhlanmasına taraftar Paris 16 Gazetelerin ekseriıi sabık düşmanların muhtemel yeni den silâhlanmalan meselesinin Küçük Itilâf devletleri arasında hasıl ettiği aksülâmelle, M. Lavalin bunlan teskin hususundaki gayretlerini isaret ediyorlar. Paris matbuatı, Avusturyâ ile diğer silâhsız devletlerin silâhlanman meselesinde, M. Lavaile Küçük Andlaşma ve Balkan Ândlaşması arasında. ihtilâf mevcud olduğunu tekzib ediyorlar. Bununla beraber, muhabirler, Küçük Andlaşma me • hafilinde hoşnudsuzluk mevcud ol duğunu gizlememektedirler. Eko <Je Pari de, Pertinax, M. Lavali Strosada mühim bir hata isle • miş olrmkla muahaze ediyoc. Eksebiyor gazetesi, M. Makdo • naldla M. Musolini, Tuna mesele sinde alâkadar devletlerle mabrem bir tebliğde bulunmakla iktifa et • meliydiler» djyor ve su suretle de vam ediyor: «Gerçi Stresa beyannamesinde bu suretle bir fıkra eksik bulunacaktı. Fakat Ceaevr* konseyinin içtimaı daha sakin olacaktı. «Tadil» keli • meleri Küçük Andlasmada «ndişe • ler hasıl etraîstir. M. Titulesk^ıun pek sinirlenmis olduğu ve M. Ja valin, konferans mukarreratına üç devletin muahedelerdeki toprak hükümlerine yapılacak her türlü mu • halefete karsı koyacaklarını ilâve suretîle kendisinî zclukla teskin edebildiği anlaşılmaktadır.» lArkası beşınci sahifede) Diinya feministlerile görüşmeler "Istiyoruz ki erkeklerin bile asker olmasına lüzum kalmasın!,, Mm. Nego «Sulhçuyuz, fakat mütemadiyen de müdafaa için dövüşe hazırlanıyoruz» diyor S r AVUSTURVA/ İran muranhası Ferhunde Hanımın evvelki atyam, muharririmiz Suad Dertışie alman bir resml, solda Yunan heyeti başkant Madam Teodoropulo yeti azast ve Musiki Tarihi müellifi Şahrimizin taninmiş Rum gazeteci • dîr. lerinden biri olan Matmazel Anna Kalyoncuoğlu beni Uluslararasi Kadin BirMatmazel Kalyoncuoğlu daha evvelliği kongresine istirak edecek olan Yuden ona kendisînden istediklerimi annan murahhas heyetinin baskani Ma • latmis olduğu için anket suallerfane fu dam Avra Theodoropouloya takdim cevabı verdi.: etti. Madam Theodoropoulo Yunan « Biz Yunan kadınlari, kadınlarin Kadin Birliği bafkanı ve Yunan Kon asker ohnasini istemiyoruz. Büâkis biz servatuan musiki tarihi ve piyano prodünyada öyle bir telkinm doğmasinı ufesörii, Tiyatro ve Musiki Kringi cemi(Arkast altıncı sahifede) Karakuşî bir hiiküm îngilizlere göre Buigarîstân sîlaHansa Boğazlan tahkim edemiyecekmişiz! Londra 16 (tstanbul) Parlâmento mehafili Stresada tngiliz politikasinın ifadesi tarzindan memnundur. Lokarno misakımn birdenbire tekrar teyid edilmiş olması Lokarno ile tekeffül edilen hududlarin İngiltere için hayatî ehemmiyeti olduğuna bir delü addolunuyor. Alman Elçisi dün geldi M. Rozenberg diyor ki «Türkiye ile münasebetimiz ne kadar miimkünse o kad*T iyidir!» o V ntîtQQCttvfioWi nwtıricfccttfi(i6 bo* Uluslar Kurumu Konseı/inin müzakereleri Anarsiştler Cenevrede suikasd mi hazırlamışlar? Cenevre zabıtası emniyet tedbirlerini arttırdı, hudud muhafaza kuvvetleri de çoğaltıldı Konseyde dün yapıîan ı konuşmalar ! Cenevre 16 Almanyanın mecburî askerlik kararını protesto e • den Fransız muhtırası, konseyin dünkü celsesinde müzakere edil • mis, ve bugün saat İ l e talik olunmuştu. Müzakereye bugün devam oluamuştur. Cenevre 16 (A.A.) Uluslar uluslar Kurumu binan Kurumu konseyinin bu sabah saat sıdn. 11 de toplanması lâzım gelen hafi M. Lavalin beyanatı içtimaı öğleden sonra 16 ya bırakılCenevre 16 (A.A.) Uluslar Kumıstır. Bu tehirin sebebi takib olu • rumu konseyi bugün öğleden sonra M. nacak tarzı hareket hakkında nokLavali dinlemiştir. Mumafleyh, Ulus tai nazar ihtilâfının mevcud olmalar Kurumunu tekrun ettikten sonra nilllllllllllllll llllllllillllllllllllllllllllillllllllltlllllllllKIIIIIIİIİIIIIIIIII Almanyanın 16 mart tarihli kararmm takbih edilmesini ve bundan böyle U • luslar Kurumu mukavelenamesinin daha müessir olması için zarurî olan tedbirlerin derpis olunmasmı istemiştir. Mumaileyfa, Alman tesebbusunün 3 şubat tarihinde Londrada derpis edil • mis olan programa muhalif olduğunu beyandan sonra demiftir ki: « Almanyanın yapmiş olduğu bareketle dünyada bir hayal inkisarı ve endise tevlid etmiş olduğuna kân hi • raz edebüir? Eütiin milleüere ayni müsavat dairesi dahilinde muamele edil Bu isim »ize bir melidir. Bizim siyasetimiz, hiçbir memmevsim heyecan leket aleyhine mütevecih değildir. Biz vcrecektirl taleb etmekte olduğumuz emniyeü herkes için istiyoruz. Sulh idealimiz • den vazgeçmiyoruz.» M. Laval sözlerini şu »uretle bitir • r< mi'tir: • " « Konseye arzedilen karar suretî projesbi Fransa, İngiltere ve ttalya namina tevdi ediyorum.» (Arkası alttncı sahifede) Avucturya 3e Bnlgaristanin tekrar silâhlanması meselesine gelince, bunlara da müsavat hakkmin verilmesi umumiyetle arzu edilmekle beraber buAlman sefiri, Sirkeci istasyonunda nun makul hududları tecavüz etmeme ! Alman sefareti ve konsoloshanesi ersi tetnenni edilmektedir. kânile birçok dostlan ^rafindan is • Bulgaristımin tekrar silâhlanması tikbal edilmistir. (Arkast bejinct sahifede) M. Rozenberg dün kendisile görü şen bir muharririmize muhtclif mese Ieler hakkında şu beyanatta bulunınuştur: « Mezunen memleketimde bu lunuyordum. Kısa bir ayrılığı müte akıb tekrar çok sevdiğim memlekc • tinize döndüğüm için çok memnu • num. Esasen Almanyayı Türkiyed« temsil etmekte oluşum benim için en büyük bir şereftir. Paris 16 övr gazetetinin Daima dostuz Cenevre muhabiri Frannz em • İki memleket roünasebatı her za myei nyasetinin zaferi husaMunrnan olduğu gibi çok dostanedir. Memda çok nikbindir. Küçük And • leketlerimiz arasında halli icab eden laçma, Balkan Andlaşmatı, ttal • en ufak bir ihtilâf bile yoktur. Esasen ya ve Avusturyâ arasında iki taAlmanya ile Türkiye münasebahnın da raflı yardım anlaşmalan simdi' den haztrdır ve Romada imza ebaşka türlü olması beklenemez. lunmakta olan Almanyanın Ankara büyük elçisi M. Rozenberg dün sabahki Semplon ekspresile Berlinden şeh • rimize gelmiştlr. Yeni anlasmalar Cenevrede yapılan hususî konuşmalann neticeleri Alman Elçtsi M. Bu defa, Hariciye Kâtibiumumisi Numan Rifatin baskanlığı altmdaki heyetle AIm~n hükumeti arasında ha ıırlanmakta olan yeni ticaret muko • velesi de iki memleketin ikhsadi münasebetlerinde geniş inkişaflara tmfl olacaktır.» Avrupantn vaziyeti M. Rozenberg, bundan sonra bu IArkast altınet sahifedel Fransızlarla Almanlar Stresa konferansının zaferini T t paylasamıyoryorlar [gazeteler] . Almanya ile yeni ticaret (Arkast altıncı sahifede) anlaşmasını imzaladık Berlin 16 (AA.) Anadolu Ajansmın hususî muhabirinden: Türkiye Almanya ticaret kle ring anlaşmalaı ı dün Türkiye na • nına Numari Menemencioğlu ve Almanya namına M. von Bülow ve M. Wucher taraflarınd'an Hariciye Bakanlığında imza edildi. Mukavelelerin iki tarafın ticarî I münasebetlerini kurvetlendiıecek ve genisletecek mah.iyeti ihtiva ettiği i çıkaplan müsterek tebliğde bildiril mektedir. Bekliyorum ONU YVNUS NADt i Arkast ikind sahlfeue) Paylaşılamıyan cılk yumurta!

Bu sayıdan diğer sayfalar: