17 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

17 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Haşarat uyanmadan Yuvalarını ve Tohumarını Yaz geüyor. Tahtakurusu, sinek, »ivrisinek, güve ve bütün haşarat nyanmağa başladı. Havalar ııtodıkça haşarat çoğalir. Bütün haçaraü kökünden kesmek içîn hajaratm yuvalarma ve esyalarin âzerine ve odalartn havasina ve tahtalarm, duvarlarin kenarlanna, aralanna bolca Fayda »erpraiz, ve tahtakoru yuvalanni Fayda ile tahrib ediniz. Bütün yaz bu muzir haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa aparümanlarda, mutf»k!arda yemekleriniri, erzaklanoizi telvU eden hamam boceklerini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan küçük bocekleri, hrtiuari, kümes hayvanahnda, köpeklerde bulunan pireleri, bitleri, nebatat ve ağadar üerindeki tırtıllan behemehal Fayda fle imha ediniz. Kuhısu 30, büyuk 50 kuruftur. Bir kiloluk knto 80 kunıstur. H&san deposu: Ankara, İstanbul, Beyoilu. FAYDA İLE TAHRIB EDINIZ KATAGRiP Soğuk algınlıkları Iki toıwlik kırtu (7.5) kunıştaır 17 Niean 1°<35 I Bütün Ağrılar Ancak geçiren ile G EÇ E R RİP, NEZLE KATAGRiP'tlr İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen kıymeti Lira MERCAN : Kalpakçılar mahallesi Yenihan Sakaçeşmesi sokak eski 23 yeni 19 sayılı dükkân, oda. 600 EM1NÖNÜ : Ahıçelebi mahallesi Limoncular caddesi eski 60 yeni 41 sayılı dükkânın 6/120 payı. 600 BAKIRKÖY : Ambarlı karye Karye derunü mevkii eski v 3940 sayılı ev ve bahçe ve yoğurthane 750 BAKIRKÖY : Ambarlı karyesi Iskele mevkii eski 49 ahşab kazino. 350 KUMKAPI : Divanıali mahallesi Gedikpaşa caddesi eski 67 • 69 yeni 71 • 73 sayılı üstünde odalan müştemiT dükkânın 1/2 payı. 1800 Yukarıda yazılı mallar 30/4/935 salı günü saat on ikiyi otuzda ikinci tertib tasfiye vesikasile ve açık arttırma ile sahlacaktır. lstekliterin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırmalan. «B» . " (1950) Asliye üçüncü hukuk mahkemesîn den: Kadriye tarafindan Gebzede ha • mamda çalifir kocası Ahmed aleyhine açilan bosanma davasindan dolayı müddeaaleyhe gönderilen dava arzu • hali büâtebliğ iade edüdiginden zabıta tahkikatOe de müddeaaleyhin ika • metgâhımn meçhuliyeti anlaşüdığin • dan tarihi ilândan itibaren on gün *•*» hnda cevab verilmek üzere tebliğ ye rine geçmek için keyfiyet üân olunur. Kara ve deniz motörleri En Fazla Atanan 23 Beygirlik Pelrol motörleri K A R A ve D E N İ Z DEUTZ ^ p i Yeni ve az müstamel Depomuzda hazırdır. Satış Yeri: Fabrıkası matnnlâtından 70,000 metro Fişenk torbalık bezi Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Tahmin edilen bedeli «21,000» lira olan yukarıda miktart ve cinsi yazılı malzeme Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 4 mayıs 935 tarihinde cumartesi günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 fira 5 kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Ta • liblerin muvakkat teminat olan 1575 lirayı havi teklif mektubla rını mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona vefmeleri ve ken • dilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 iincü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatleri. (1953) 720 Beygirlik Dizel motörleri HANS FRANK ve Şeriki Galata Voyvoda caddesi Agopyan Han No. 5 Posta kutusu: 1420 İstanbul Telefon: 44038 Ankara Belediyesinden: 1 Ankarada şartnamesinde isimleri gösterilen yollann yapıl • ması asfalt betonu ile kaplanması ve parke kaldırım yapılması tro • tuvarlann beton blok ile kapatılması ve bunlann beş senelik mütemadi tamiratı işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmustur. 2 Bu inşaatın tahmin edilen bedeli «449.599» lira ve beş senelik mütemadi tamirat işinin tahmin ec'ilen bedeli «39.432» liradır. Bu işlere aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme sartnamesi. B Mukavele projesi. C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. D Tesviyei türabiye, şosa ve kârgir inşaata dair şartname. E Hususî şartname. F Keşif ve vahidi fiat cedveli. tstiyenler bu şartnameleri ve evrakı «12,23» lira mukabilinde Ankara Belediyesinden alabilirler. 3 Eksiltme 22 nisan 935 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdiriyetinde mütesekkil Ko • misyonda yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için 2490 (A) numarah arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 17 nci maddesine uygun «23,312» lirahk muvakkat teminat vermeleri. B Ticaret Odasına kayidli Bulunması. C Asfalt şosalar ve parke kaldırım inşaatında ihtisas sahibi oldcğuna dair Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden verilmiş ehliyet vesikasını haiz olmaları veya ihtısası Belediye Fen Heyetince ifiusadclatc btr mütehassıs veya müesse*6 ile teşriki mesaiyi temin edebileceğine dair noterden musaddak taahhütname vermeleri lâzım geltr. 5 Teklif mektubları ihale günü nihayet saat 14 e kadar Ankara Belediye Fen İşleri Müdiriyetine makbuz mukabiiinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet saat 15 e kadar gel • miş olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1403) Harb Akademisi Satınalma Komisyonu Reisliğinden: Harb Akademisi için 25 aded yangın söndürme aleti 30 nisan 935 salı .günü saat 14,30 da açık eksiltme ile satın alınacaktır. Tahmin bedeli 1000 liradır. tsteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün ve eksiltmeye gireceklerin 75 tira ilk teminatlarile belli saatte Harb Akademisi Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (1887) "NURKALEM, SUMER BANK UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 Konya Ereğlisinde yaptınlacak BEZ FABRİKASININ KUR^UN KOPYA. RENKLİ KAİ.CMLCR Türk kabîliyetini bu san'atte de gosterertk çacuk yetişmş ve kalemler, ecnebi kalem erinden d ha yüks°k derecede gf zeUeşmişt r. Umumi müracaot yeri: Sirlceci. MUhürdar Zade Han No. 12 bakiyei inşaatı eksiltmeye konulmustur. Tahmin edilen keşif bedeli 606.432,53 liradır. 2 Bu ise aîd evrak şunlardsr: a) Eksiltme sartnamesi k b) Mukavelename . c) Fennî şartname . : d) Projeler e) Vahidi kıyas! fiat ve keşif. Bu evrak 30 lira bedel mukabilinde Bankanın Ankara şube • sinden tedarik edilir. 3 Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Tekîif mektublarım te minat mektubu veya makbuzu ve şirketlerin sicilli ticaretten is • tihsal edecekleri ve şirketin hali faaliyette olduğunu gösteren muahhar tarihli belge ile birlikte arttırma günü olan 27 nisan 935 ta • rihitie musadif cumartesi günü en geç saat 14 e kadar Ankarada Bankalar caddesinde Umumî Müdürlükte mütesekkil Komisyona makbuz mukabilinde teslim edilmiş veya taahhütlü olarak posta ile vürud eylemiş buîunması lâzimdır. 4 Muvakkat teminat miktan 28007 liradır. 5 Isteklilerinin aynca 200,000 liradan asağı olmamak üzere en az bir bina inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş olduğunu göste > rir vesaik ibraz etmeîeri lâzımdır. 6 Eksiltme 27/4/935 tarihine musadif cumartesi günü saat 15 te Ankarada Bankalar caddesinde kâin Umumî Müdürlük bi • nasında yapılacaktır. istanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen kıymeti Lira K A D I K 0 Y: Caferağa mahallesi Kuşdili sokak eski 1 yeni 103 103/1 Çukur bostanın 1/4 payı. 5552 ARNAVUDKÖY: Sahilde eski 170 ilâ 178 yeni 162164 sayılı baraka ve iratlı arsanm 17/20 payı. «Elyevm odun deposudur. Mecmuu 540 metrodur» 5512 Yukarıda yazılı mallar 30/4/935 salı günü saat 14 te kapah zarf usulile ve arttırma suretile ve bedeli peşinen ödenmek şartile satı lıktır. tsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırmalan ve hazırhyacaklan mühürlü zarfları arttrmanın açılacağı saatten bir saat evvel Satış Komisyonu Başkanhğma vermeleri. «F.» (1948) NURKALEM LIMİ1ED ŞİRKETİ Toptan satış yerleri: Ali Asgar ve Mahdumlan S. ve V. Pardo Rokes Bekârzade Hamdi Kitabi Hami ve Şsı. Kınalı ISTANBULDA . 2 a d e ZuhtüMordo ve Josef MizrahiHacı Muhtar • Kehnemui ve Şsı. Rafael Aluf lskon A. Hora sancıyan. N a f i z M u 8 t a f a I M Z İR DE : • ödemişli Hüseyin Hüsnü Hamdi Bekir. ANKARADA : Mahmud Nedim, YeHİ sebze hâli No. 23. Emirdağ îcra Memurluğundan: Emirdağ Ziraat Bankasına 442 sayılı noterlikten musaddak se • nedte 1470 lira vermeğe borclu gene Emirdağının Kacarlı mahallesinden Molla Yusuf oğlu Hasan katil suçundan firarî olup ikamet • gâhı belli olmadığından kendisine ilânen tebligat yapılmasına ka rar verilmistir. lşbu borcunu ilân tarihinden itibaren «5» gün içinde ödemediği takdirde emvalinin haczi suretile bu paranm ahnacağı ilân olunur. . .„ (1956) JUVANTİN Maden suyu lştahı artirlr, en ağlr yetnekleri kolay hazmettirir, içimi lezzetli, temiz ve sihhi sofra suyudur Karaciğer ve böbrek taşlarlnl düşüriir, taşla rln teşekkülüne mâni o lur, her çeşid hazimsiz liğe, tnide ekşiliğine, şiş kinliğine, kum ve şeke hastalığlna en iyi ve ta biî ilâcdir. En tabiî iştah ilâc K t S A R N A mader suyudur. İ S A RN A Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: Tophanede KıTıçalipasa mahallesinin Dabakhane sokağında eski 28/36, yeni 40/42 sayılı 190 lira kıymetli maaoda dükkânın üçte iki hissesi vergi borcundan dolayı b'lmüzayede satılacaktır. tstek • lilerin % 7 i depozito akçelerite 7/5/935 tarihine musadif salı günü saat 13 ten 14 e kadar Beyoğlu Kaymakamhğında mütesekkil tdare Heyetine müracaatleri. (1960) İstanbul MUİÎ Emlâk Müdürlüğünden: Senefik Müddeti tutarı Lira Büyükçamhca tepesindeki kahve yeri ile tepeye v > çıkarken sol taraft'ki camhk manalfi 190" 3 yıl Karaağaç merası: Bir tarafı Sütlücede Musevi „ \ mezarlığından telsiz yolile Oarülâceze altındaki SümüklÜ göle,, bir tarafı Kâğıdhane yolu, bir tarafı Poligon arazisi, bir tarafı Fişekhane ve Karaağaç yoliîe Musevi mezarhğı arasındaki 75 1/5/935 1,378,950 metro murabbaı meranm ot ve otlâkiyesi ilâ 31/12/935 Tophanede Topçular caddesinde 363 numarah dükkân. IOO 2 yıl j Yukarıda c»ns ve mevkileri gösterilen yerler hizalarındaki kira ve ! müddetler üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. U tekliîerin ve şartlarını öğrenmek istiyenlerin 24/4/935 çarşamba günü saat on dörtte yüzde yedi buçuk pey akçelerile müracaatleri. «M.» (1804) Cins ve mevkü SAÇ BOYALAR1 Kanzuk Eczanesi Mustahzarlarmduı Saçlarln sabit ve tabii renklerini iade eder. Kumral ve siyah renkler de tertib edilmi$tir. Ter ve yikanmakla dahi çlkmaz. Daima sabit kahr. Yegâne zararsiz ve «hhî saç boyalaridlr. Taninmlş eczanelerle ltriyat mağaza larlnda bulunur. Zuhrevl ve cılt hastaııkiarı tnutchdssısı N A Ki L Mehmed Halis müatscsvsi söndürme maktneler' Yazıhanelerinı Ga atada, Rıhtıro üze nnd j , Marmara kahvesi fevkinde Mes ruriye hanma taşidıgını sayın alıala ^m nna bildinr. Telefon : 41447 m Zayi Terhi» tezkeremi zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan *ayiin hiikmü yoktur. 322 tevellüdlü Karaali ogulla n n d a n Mehtned oğlu Mecid. Satırp ve Uatmuharnri Yuntu Nadt ümuml neinvatı tdare eden Yazı işlerl Mudürü: Hihmet Munif Uatbaactitk ve Nefrivat TürK Anonim Ştrkett » Ittanbul Küçük Yozgadda Su Arama Sondajı ve bilâhare kuyu açılması Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Kesif bedeli 55915 lira 76 kurus olan yukanda yazıh iş 28 nisan 935 tarihinde pazar günü saat 15 te Askerî Fabrikalar Satınalma KoOğl»d*n sonra b«yoğlu Ağacamü 1 misyonunc* kapalı zarfla yaotınlacaktır. Şartname 280 kuruş mu • karşısında 133 No.43 T»l ı 586 kabilinde Komisyondan verilir. Taliblerin 4045 Hra 79 kuruş mu • vakkat teminatı havi teklif mektublarım mezkur gün saat 14 e ka • Zayi Gaziosmanpaşa lisesin • den aldığım ta»diknameyi zayi et dar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun tim. Yenisini alacağımdan hiikmü 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle aynt günde saat 15 te Komisyonda yoktur. bulunmalan. (1875) Mehmed Sadettin İDr. HayriÖmer

Bu sayıdan diğer sayfalar: