18 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

18 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kurukahveci MEHMED EFENDi hr MAHDUMLARI En iyi kahveyi salorlar OnbİPİnCİ Seiie NO 3 9 2 2 umhuriyet Tel*raf ve tnektup adresl: Cumhuriyet^ Istanbuj . Posta kntusn:fafarabni.No. 246 PerŞeitihe 18 NİSafl 1 9 3 5 ^m Kurukahveci MEHMED EFENDİ MAHCUMLARI En iyi kahveyi satarlar J Teıelon: Başmuharrtr ve evl: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. Idare ve matbaa kısmile Matbaacıhk ve Nesriyat şiritetı !4299 24290 Dünya kadmları bugün Yıldız Uluslar Derneği Almanya Sarayında toplanıyorlar! hakkında kararım verdi Kongreyilstanbııl valisi açacak ve Mm. Aşbi bir nulıık söyliyecek fstanbul, bugün Uluslararası büyük bir kongreye dfha sahne oluyor: Yıldız sarayında dünya dmları toplanacaklar! nun mana itibarüe ehenvmiyeti, şüphe yok ki Uluslararası Parlmento • lar kongresinden çok daha mühimdir. Hele düne kadar Türk kadmına mahpus h'yah yaşatan saltanahn eski ocağmda Türk kızının dünya kadınlannı toplamıs olması yönünden... Bir Fransız y?zıcısma göre vaktile Fransız sufrajetleri meb'uslarla tstihza için «Biz, galiba Türk kadınlan intihab hkkmı aldıktan sonra bu hakkı kazanabileceğiz!» derlermis... Bu cümlede Türk kadınının hakIannı kazrnmasım daha asırlara bağlı bir iş sayan zihniyetin acılığı sıntmaktadır. Halbuki CumhurLrı^ Törk kadmt Fr»««»* hemsirelerini çok'Ti geriJ« bırakarak haklarmın hepsini kazanmıs ve milli mukadder?tın her cephesinde söz sahibi olmuşrur. Bunun içindir ki 200,000,000 kadmı temsil eden yüzlerce musine hayran olmak için geldiklerini ve Türk kadınma gıpta ettiklerini iftiharla söyliiyorlar. Bu parl'k muvaffakiyetten göğsü kabarmtyacak bir Türk tasavvur edilebflir mi? Türk kadını bu mevzua müzahir bir kiitle olarak karışacak... Medeniyet âlemini çoktan kurmuş olan Avrupa milletlerinin kadın haklanm tanıması mesaisinde elbirliği edecek.. Neresinden baksak bizim için sevinilecek ve övünülecek bir vaziyet karşısındayız. *** Fransız İngiliz İtalyan karar sureti Lehistanın da iştirakile kabul edildi A?man gazeteleri Fransaya karşı çok şiddetli hücumlarda bulunarak «karar sureti son uyuşma imkânlarını da tahrib edecektir» d:yorlar Konseyde yapıîan münakaşalar Kongre prugraım Uluslararası Kadınlar kongresi bugün saat 10,30 da Yıldız sarayında tstanbul Vclisi Muhittin Ustündağın bir nutkile açılacaktır. Bundan sonra Türk Kadın BirHği başkanı murahhaslara hoş geldiniz divecek ve kongre baskanı Madam Aşbi bir nutuk söyliyecektir. Iki yüz milyon kadını temsil eden kırk memleketin murahhasları aym 25 ine A M kidar Yıldız sarayında gün*' ğ de iki defa toplanarak kadmlığı alâkadar eden meseIeleri görüsecekler ve kararhr vereceklerdir. Feminizm kongresi bütün diinyada büyük bir alâka uyandırdığınclan her taraftan yaban cı gazcie muhabirleri gelmislerdr. Dan sbaah Frans*, Lehis tan, Filiîtin ve Çekoslovak murahha» heyetlerînin geride kalan azası da tstanbula gel mistir. Kongre merkez heyeti dün iki toplantı yaprak scn haz rlıklannı bilirmiştir. (Arkası 8 inci sahifede) lluslar Kurumunun kabul ettiğı ^^^^^^r^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ karar suretmi tekltf eden Fransa, Ingiltere te italyantn Laval, Sır Con Saymon ve Baron Aloızi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^^ ^ ^^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~^v^^^~ konseydekı ~^m^^~~ ^^^^^r mümessillen M. ^^•^^^•^ ^^^^^^r~ ^ ^ ^ ^ Dünya kadınlprı, bugün açac klan kongrede sulh, insaniyet, şefkat meselelerile beraber hâfâ" haklannı kazanamıyan ülkeler kadınIannın derdlerini de konuşacaklar. Bir Alman gazetecisinin başından geçen macera Alman gaze tecilerinden Max Everwien Asyada bir tetkik seya bati yapmak ü zere otomobille AJmanyadan ts • tanbula gelmiş tir. Reinfront, Arbeitertum ve A . Z. Am Mittag gazeLe'erinin muha biri olan Alman mcslektaşimiz E • cîimeden tstan bu!a gelirken bir sergüzeşt geçir m'*tir. Son günler de yağan yağ murlardan yollar bozulduğu cihet M Maks kendısim refakat eden jandarma ve koylü ils le, Alman gaze • bırlıkte otelde tecisinin otomobili Lüleburgaza tâbi küz'e çekerek çamurdan kurtarrmşlar Büyükkarıştiran köyü yakininde ça dir. mura saplanmışbr. Gazetecinin yar Alman meslektaşimiz başından ge dimina yetiten kbylüîer otomobili o çen macerayi şu şekilde anlatmakta dir: Gazetemiz bugün M. Maks «Anladımld Türk inkılâbı köylünün ruhuna kadar işlemiştir» diyor sahîfedir 12 Bulgaristanda dahilî vazivet çok karışık J Çankof gizli bir beyanname neşretti, diktatörlük istiyenlerde var! Sofya 17 (Hususî Muhabirimizden, telefonla) Sabık Bulgar başvekillerinden Çankof, fırka arkadaşlarina ve Bulgar milletine hitaben gizli bir *syanname neşretmiftir. Çankof, bu bc» yannamede firkasmm hükumet tarafmdan kapatddığı halde hâlâ yaşad'ğini ve ileride de yaşiyacağmı ve memleketin umumî vaziyetini uzunuzadiya gözden geçirdikten sonra kabinenin artık büsbütün halkin itinvadıni kaybet • tiği kanaatine vardığım, mületin en lüzumlu ihtiyaclarina çare bulamadığini, memleketi malî bir uçurumun kena • rina getirdiğini, sanayii mahvettiğini ve iktisadî hayatı durdurduğunu yaz • maktadir. Beyannamede, aynca ordu arasına siyaset ve firkacilık sokulup ordunun harb kiymetinin azaltıldığı da yazilmaktadir. Çankof, ayni beyannamede eski bazı fırka arkadajlarindan ihtiyar General Roçef, Kalkof ve diğerlerinin fır kayı ikiye ayirip bu suretle General Zlatef kabinesine yardim etmek için »arfettikl eri bütün çahsmalara rağmen firkasuıin bugün üç defa daha kuvvetli olduğunu ve çok yakmda vuku bulacak hadisatta firkasmm ve adamla • (Arkast sekizincl sahifede) Cenevre 17 Uluslar Kurumu, Fransız ingiliz İtalyan karar su retini kabul et mistir. Yalnız Danimarka murah Cenevre 17 Fransa, tngiltere ve ttalya hüdlerin tek taraflı bozulmasmı her suretle ha»*, r«y ver • tarp.fmdan tanzim edilen karar sureti sudur: takbih etmek faususunda arsıuîusal camianin «nekten istinkâf etbüumutn azasina terettub eden vazifelerde ku1 Almanya bükumetmin 16 martta is • mlştir. *ur ettiginin Almanyaya thtari. dar eyiediği atkerlifc kamrntı, arHulınal taah Evvelki giinkü 2 3 subat tarihli programi tanzim veya hüdlere riayet prensipile tezad teskil eder. münakaşalar o programa sonradan iltihak eden hükumet 2 Almanya, tek taraflı hareket etmekle Cenevre 17 lerin, sulhun istikrarinı temin için icab eden hiçbir hak elde etmemistir. Almanyanin silâh itilâflara aid müzakerata devam ve Uluslar 3 Almanyanin tek taraflı hareketi, ar Ianmasi aieyhine Kurumunun çerçevesi dahilinde bu itilafları neFransa, İngiltere siulusal vaziyeti yeniden ihlâl edecek bir âmiî ticelendirmege davet olunmaları. ve ttalya tara • ihdas eylemiş olduğundan Avrupanin huzur ve fmdan tanzim edi 3 ileride gene bövle sulhun îstikrarina taemniyetme karsi tabiatile bir tehdid teskil Ien karar sureti, alluk eden bazi taahhüdlerin nakzı v^ubuldueder. bu üç devletin ğu takdirde, Uluslar Kurumu azasinin, andla*4 Almanyanin hareketi emniyeti tanzim mümessilleri ta • ma çerçevesi dahilinde her türlü tedabiri al plânile ve 3 şubat tarihli Londra beyannamerafindan dün öğlemağa mecbur olacaklanna karar veri'mssi. den sonra top sinde tasavvur edildiği veçfaile silâhlann, hu lanan Uluslar Ku4 Müşterek emniyetin tanzimi hususun kuk müsavatı renmi dahilinde tahdidi gaycsile rumu konseyine da andla?ma ahkâımnı daha müessir kUacak kabili telif değüdir. tevdi edilmiştir. tedbirler teklifi ve tatbik olunacak ekonomik Gene bu karar mucibince, konseyden iste M. Lavalin ve malî tedbirlerin tasrihile mükellef bir ko nilen şunlardir: mitenin intihabı. nutku 1 Taahhüdlere riayet ve arsiulusal taah • Celsenin açıl masında, 1 6 / 3 ra ile uluslararasindaki barışa engel olmanyanin anî silâhlanma kararinin tahtarihli Alman tesebbusünün reddini ismak niyetinde değüdir. minleri tekzib ederek, dünyayi endi • tiyen M. Laval, tu sözleri söylemiştir: Arsulusal icabatı yerine getirmek şeye düsürdüğünü söylemiş ve şunları « Konsey, mes'uliyetini idrak edeilâve etmiştir: nekadar lâzimsa, güc, ağir ve nankör cektir. Sulhun muhafazasina memur olan konsey, bugün alâkasiz ve se«siz bir is olan sulhun temini işme sekte « Uluslararasmda hiçbir tahrik kalamaz. Milletler taahhüdlere hürmevermemek te o kadar lâzimdir. yapmiyoruz. Bütün uluslararasmda mütin yalniz ahlâkî bir prensip değil, fa Sir Con Simonun nutku savat tesis edilmelidir. Siyasamiz hiçkat Uluslar Kurumunun canlı kanunu bir memleketin aieyhine çevrflmif de • M. Lavalden sonra söz alan Sir Con olduğunu bilirler.» ğildir. Istediğimiz emniyetin herkese Sünon, Ingilterenin, karar mazbata • M. Laval, 3 / 2 tarihli Londra teb teşmilini arzu ediyoruz. Bunun içindir sının konseye tevdiinde Fransa ve ttalliği mucibince emniyetin temini için ki sulh idealimizden vazgeçmedik. yaya ayni fikirde olduğunu söylemiş müzakerelere başlanacağı bir sırada AlCumhuriyet hükumeti, bugünkü muhtıİArkasi sekizıncı sahijede) Kabul edilen kararlar Zabitanın maası Zabitîerin derecesi 14 ten 13 e indirildi Ankara 17 (Telefonla) Zabitîerin ve askerî memurlarm aylıkları hakkindaki kanunun bazı maddelerile 2617 numaralı kanunun yedinci maddesinin değiştirilmesine dair teklif bütçe en(Arkası sekizinci sahifede) Gene bir çökme faciası Bir temel kazılırken toprak çöktü, bir amele öldü ve üç amele a?ır surette yaralandı Dün şehrimizd'e gene bir yıkıntt faciası olmuştur. Bir eve temel açmak için ame • Ieler çalısırken birdenbire toprak larla karısık taşlar yıkümış, bunların altında kalan amelelerden biri ölmü, diğerleri de hastaneye ka] • dırılmıştır. Vak'a sudur: Süleymaniyede İsmetiye cadde sinde Bolulu tüccar Febmi bir ar • sa almış ve buraya bir ev yaptırmak üzere bir hafta evvel temizletme ğe başlamıstır. Ar*a temizlendikten sonra evin temelleri kazılmağa başlanmts vc zeminden 5 metro asağıya inilmiştir. Dün sabah saat 9,15 te amele • Ier toprağı kazarlarken topraklarla büyük taş parçaları birdenbire çök> müş ve amelelerden duvarcı ustası Refet ölmüş, ustabaşı Mehmed1 oğlu Etemin »ol kolıle sol ayağı kırılmıstır. Etem beli tutmaz bir halde toprak altında kalan amele fsmail oğlu Facianın olduğu yer Mehmed, ve ömerle beraber Cerlardır. Mehmed o ğ l a rahpaşa hastanesine kaldınlmış • teh!rkede<Hn Onu Bekliyorurn* NİÇİN Mİ? Cevabmı yarın Alacaksınız. « Köylüler otomobilimi çamur dan çıkardılar. Geceyi köy kahvesin de geçirdim. Köylüler bana fevkalâ de bir hüsnü kabul gösterdiler, yemek ve yatak getirdiler. Ben de alaturka bağdas kurarak evvelden de tanidı ğim Türk köylüsü gibi yikandım ve on lar gibi yemek yedim. Ertesi günü yanima bir köylü ver diler ve yolıtmuza devam ettik. Bu se fer de Silivri yakmlarinda çamura bat tık. Bereketversin bir tavukçu araba sı geriyordu. Arabaci atlarmı çikara rak otomobilime koştu ve bu suıetle yo'umuza devam edebildik. Resmî Türk makamatından, bilhassa asker ve jandarmadan gördüğüm iyi muameleyi ömrümün sonuna kadar (Arkası sekizina sahiiede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: