18 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 11

18 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

•6 JVisan 1935 Herkesin evinde Her şeyden evvel bir şişe "MfiY V A AZON T UZ U 11 bulunmahdır. Içilmesi koray ve zevklidir. Müferrih, müleyyindir. Mide ve barsaklara zarar vermez ve ahştırmaz. Güç hazimleri ko laylaşhnr. Kabızhğı def eder.Mide şişkinlik ve yanmalarım giderir. Fazla bir yemek ve içmeden sonra hissedilen yorgunluk ve şişkinliği hafifletir. Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu izale eder. MAZON isim ve markasına dikkat. Deposu Mazon ve Botton ecza deponı, Bahçekapı tş Bankası arkasmda No. 12 Gazino icarı Müzayedesi Mudanya Belediyesinden: j İstanbul belediyesi ilânları \ 150 Kg. Kırmızı boya Teolin marka 100 » Siyah » » » Vakıa 20 vaşında JfcSeksülin kullanmaz 30 » Beyaz » » s olan yftERV fakat Mudanya vapur iskelesinin yanında ve deniz kenarında 18 tane 30 » Kurşuni » » » örtülii kameriye ve bir büfesile beraber şartnamesi mucibince açık 20 » Aleminyom » » » hava kazinosu üç tene müddetfe kiraya verilmek üzere 28 nisan 935 20 Kutu otomobil cilâsı Siyonis marka pazar günü saat on beşe kadar açık arttırmaya konulmuştur. îstek5 Kg. Vernik filâtin lilerin o gün Belediye Encümenine müracaatle arttırmaya girme • leri ilân olunur. (1881) 10 Şişe Şallak macunu 2 Aded Şafmil îâstiği muhtelif boyda Kıraisler 20 » Hidrolik firen piston muhafaza lâstiği w ^,5 yaşinda annesiz bir oğlana bir anne şefkatıle bakabıl cek tecrubelı. namuslu. 50 Kg. Kalay saf ve sikleti izafisi 7,29 Sinirleri kuvvetlendirdiği cı.dî bir ba>an aranıvor. Snkeci Muhuıdar zade hanı No 29 a öjjleden sonra 20 » Salmastıra 1/2 ve par. 3/8 yağlı pamuk olacak gibi dimağ üzerinde de saat 2 • 4 arasrnda tnuracaat 5 » Aynat fitil 6 M. M. tesirinigöstererek, uzviye100 » Bakır tel 0,9 M. M. tin urnumî faaliyetini artırır 50 » Galvaniz tel, 1,50 M.M. kutrunda 200 10 » Nişadır kahp kompirme Dans etmek için gidersinız... BEŞİft KEMALMAH'MUT CEVAT 300 » Hortum ipi 6,50 ve 15 M. M. kalınhğmda Bu pek tabiî ve cek dogmdur. Fakat ..ECZANESİ SİRKECİ Ikı d ns yaptıktan sonra oturmak mecburi100 » Tel halat 9 M. M. kalınhğmda yetinde ka'ır ve aruk hiç kalkmak istemez100 Aded Radyatör Iâstiği için kolya muhtelif uzunlukta siniz. Çünkü, ayaklarınız, şişmiş ıztırap 100 » Âlâ hortum Iâstiği için kolya muhtelif uzunlukta verraektedır. Nasırlannız, S'zi re ^at bırakCerrahpaşa hastenesi «abık cil40 » Metro Radyatör Iâstiği için bezli 20 S.M. boyunda madı£ından roütessir olur ve suvareniz diye ve zühreviye müt*hassısı muhtelif h ba olarak keytıniz bozulur. Butün bu ızBeyoğlu Istiklâl caddesı Etual sınemasi tıraDİara mahal bırakmamak için K A D Y O 50 » Benz motopomp âlâ rakor Iâstiği kakşismda Bekâr sokak No. 9 ikfnci S A L T Z banyosunu yapınız. Bu şifabahş 100 Tane Âlâ sepeti bezle beraber da're hrrgürt sa a^ıran akjams kadar tnzla yapacagınız ayak banyoian sayes nde 50 Hortum fırçası bekledıfıniz tedavivi bulacak. sancı ve şış100 Metro vantilâtör kayışı 4 S.M. genişliğinde dül Adalar sulh mahkemesinden: kinlik zail olacaktir. Hilhassa nasırlannızı 50 Metro vantilâtör kayışı baklah, baİclararı 2,5 S.M. olacak. Mahkememizce terekesine vazıyed eo derece yumuşatır ki tırnak ucu'le hemen e 50 Kutu soğuk yama iyi cinsten kökünden söküp atabılırsınız. Her eczantde dilmis olan ölü Yankonun BurgazadaS satilır. 50 Kutu sıcak yama iyi cinsten smda Kalpazankayasmdaki mandira • 10 Tane kaynak makinesi pirinçten smda bulunan ( 9 ) inek, iki düve, bir 40 Kutu supap iğnesi muhtelif boğa, bir merkeb ve bir araba 25 ni*an 20 Kutu supap kapağı muhtelif 935 perşembe günü saat 14 ten itiba • 30 Kutu kayış raptiyesi domuz tırnağı olacak 4 S.M. boyunda ren satılacagmdan talib olanlarin ma10 Tane hava pompası 4 K.G. hava basacak kudrette halli mezkurda hazir bulanacak me • 50 Metro ccnarator Iâstiği bezli muruna müracaatleri ilân olunur. 15 Tane grasör Fiat için (10602) 2 Tane kriko 3 tonluk 5 Tane kriko 1,5 tonluk Emrazı dahilive 25 Tane karbüratör meme anahtarı Fiat, Zenit için 50 Tane Singer iyi cins 100 Tane san toz bezi iyi cins Müiehassıs Muallıra doktor KAŞE 10 Metro benzin süzgeç teli 5 Kg. perçin çivisi 4 kg. 3 4 M. M. 1 kg. 5 M.M. olacak Avrupadan dönmüştür. Avasofya 200 Aded makkap ucu 3 • 12 M.M Yerebatan, Hacı Sulevman auartroa10 Tane makkap kolu 12 M.M. nı C'umartesi, pazarteeı, çarşamba, per«embe öjleden sonra. Tel 23.0 5 25 » tornavita 2 4 3 4 S. M. boyunda ; , , ,„*,*•:15 » Çekiç bir librelik maasab ^ ^ %> 10 » Fırdöndü Fiat ve Mersedes için 15 » Yağdanhk kalın tenekeden 30 Düzüne demir destere iki ağızlı 15 Tane kurbacık 28 S. M. boyunda 10 » Seri anahtarı Amerikan cırcırh n, 30 » Pens 21 S.M. boyunda yansının saplari kavuçuMu r 5 » El gaz ocağı orta boyda benzinle yanar hakikî pirimüz 4 » Zımparataşı (Komple) fazla devirli 3 » Pafta takımı 4/1 lira 3/4 olacak 20 » lngiliz anahtarı yarısı 25 yarısı 35 S. M. olacak 15 » Yedilik çift ağızlı anahtar 500 » Çelik civata 1/4 ilâ 5/8 parmak 5 » Tezgâh mengenesi 25 kg. dökme çelikten 10 » Demir destere kolu çelikten büyük boy lfi 120 » Boya fırçası muhtelif boyda yassı 150 » Kalbit fener beki 100 çift elli tek memeli 120 Kutu zımpara macunu Deütch Prant ince ve kalın 100 Tane zımpara kâğıdı 0 dan 2 ye kadar 500 » bezli zımpara kâğıdı 00 dan 1 re kadar 50 Kilo çivi 3 1 2 S. M. boyunda 200 Tane eğe muhtelif cins ve boyda 75 Metro Iâstik hortum 1,5 parmak kalmlığında içi bezli 50 Tane motör fırçası 30 S.M. eb'admda saplari bükülmüş telden 250 Aded otomobil ampulu «6 : 12 V» Osram, Filips marka muhteilf 50 Kutu bant izole beheri 5 M. olacak 300 Aded buji 250 adedi ince 50 adedi kalın dıs bos veya sampiyon 100 Metro kabo Iâstiği 7,5 M.M. kalınhğmda •a 30 Tane manyeto anahtarı 4) 25 Çift manyeto pilâtini boş manyeto için S 10 Çift manyeto pilatini maralli manyeto için S 10 Tane manyeto kömürü maralli manyeto için 10 Tane manyeto kömürü boş manyeto icin 30 » kuru pil bir buçuk volt Tifer marka 25 » kuru bir feneri iyi cinsten 100 » el feneri ampulu Osram, Filips marka 50 » el feneri pili Pertiz marka 100 » otomobil sigortası muhtelif 500 Elektrik sigortası 150 aded altı amper 150 on amper 200 tane 1 5 3 5 amper 275 tanesi 110, 225 tanesi 220 volt 5 Tane seyyar el lâmbası sapı izole edilmiş. 75 Metro seyyar el lâmbası için kavuçuklu kablo üstü çelik tel sarıh 8 Tane Volt ve ampermetre (12 V.) 10 » Manyeto kömürü Benz arazozları için 6 » Manyeto komple 3 tanesi 4 Iü marelli 2 tanesi 4 lü boç 1 tanesi 6 Iı boş Itfaiye için lüzumu olup cinsleri itibarile ayrı ayrı açık eksiltmeye konulan muhammen kıymetlerile teminatlan yukarıda yazıh bulunan 93 kalem maJzemenin ihale gününde teklif olunan bedel haddi lâyıkında görülraediğinden eksiltme 21/4/935 tarihine uzatılmıştır. fstekliler nümuneyi ftfaiye Müdürlüğünde, şartnameyi de Levazım Müdürlüğünde görebilirler. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanunda yazıh ve • sika ve hizalarında yazıh teminatla 21/4/935 pazar günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. (1968) Elbiseyi şik gösteren, endamın tenasübüdür,.. Bir Türk Bayanı oranıyor I Baloya BütOn dun tenasübu inceltme. güz»llestırme ve genç. leştırm* hassala rll« lanmmıs olan J ROUSSEL genlarını(Gaınes) gıyersenız, elbısenu stıl güzellık «e şıklık kazanacaktır. Gen danielâlı SutyenI* bwaber olan »• son zamanlarda cok rağ bet bulan en son moda korsedir. rat «dıniı «tys « No la Ht.loJ» tslsrlnlz ı66. 6' Hauumaıttı Dr. H A Z i M İSTANBUL 8«r»jlıı Tü isUklâJ Caıidesl N« Iktısad Vekâletînden: Ankara vilâyetinin Keskin kazasına bağh Hüseyinbey obası köyünden şimalen Hüseyinbey obası camiinden Kilevli köyü camiine hattı müstakim, şarken Kilevli köyü camiinden Kalatepe ye hattı müstakim, garben Dağdelikli • Eldirek tepesine hattı müstakim, garben Dağdelikli • Eldirek tepesinden Hüseyinbey obası camiine hattı müstakim ile çevrilmiş sahibli ve sahibsus 560,5 hektar arazide bittaharri meydana çıkarılan Molipten madeninin yüz hisse itibarile 76 hitsesi Fatma Belkis, Pakize, Zeyneb ve Nefis Salim ve 24 hisse si de Hafız Murad, Fikri uhde Ierine 60 sene müddetle ihalesi icra kıhnacağmdan maadin ni zamnamesinin 36/37 inci maddeleri mucibince bu babda bir gu na itirazı olanların 19/3/935 tarihinden itibaren iki ay içinde tktisad Vekâletine veya Ankara Valiliğine istida ile muracaat eylemeleri ilân olunur. NEOKALNİNA i Verem, göğüs NEOKALMİNA ŞEKİB HABiB ZIRAAT |Ölçü üzerine Fennî Kasık Ba^ları mide, barsak, böbrek [üşkünlfiğüne B A N KA51 Isteyenlere 8lçü tarifesi gönderilir. Eminönü Izmir sokağı Tel. 20219 ZAHARYA Orepnlos 'aklidcilerden aakınımz. Fennî Korsalar T İ tstanbol Dördüncü Noterine 13 eylul 934 tarih ve 10925/35 numara ile dairenizden re'sen tanzfan ve tasdik adilen umumî vekâletname mucibince müvekkfllerimden Istanbulda Fatftte Mustafabey mahallesinde Kiztaşı meydanmda 2 numaralı evde mu kimler Denizlili Abadzade ölü Ismail Hakkı vereeelerinden AJi Riza, Şe • fika, Ayşe Sıdıka, Ahmed Hamdi, Ayşe Kadriye, Mehmed Talât ve Ana doluhisarinda İskele caddesinde 14 numaralı evde mukün portakal tüccari tbrahim zevcesi Fatma Ziibeydenin vekâletlerinden istifa ettrm. Keyfîyetten haberdar olmalarinı teminen bu istifanarnelerimden birer nüshanin kendilerine tebliğini, bir nüshasinm alâkadarlarca malum olmak için ilânı zımninda Cumhuriyet gazetesine tevdünî, bir nüshasinin mezkur vekâJetnameye is«ret edildikten sonra dairenizde hıfzinı, tasdflıli bir raretinm bana veribnesini dileı iııı. Avukat Mehmed Salih tstanbulda Bahçekapida Cerman • ya haninda 21 No. lı yazıbanede (474) Müderrîs K. K ÛMURCÜYAN asrî âsarından: Hususî kütübhaneler için Yeni harflerle: Tenzilli bedeli Kr. Amelî ve tatbtkî kambiyo 35 Yeni muhajebe usulii 122,5 Ticarî malumat ve bankac'hk 105 tktuad ilmi 87,5 İhtisas mubasebeleri 175 (Şirket, sanayi, ziraat ve banka) Ticarî ve malî besab 70 Lugaritma tredvelleri (yeni rakamlarla ) . 99 t satif yeri: Ikbal kütabhauiMİ. AQA BiQiKTiQEN RAHAT~QDQR

Bu sayıdan diğer sayfalar: