18 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

18 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

• Camfmriyet ' 18 Nisan 19*5 Jürklerle Süngü Süngüye No. 157 A. DAVER Çanakkalede Çocuk Haftası Bu sene büyiik merasimle kutlulanacak 23 nisanda başlıyacak olan Ço cuk haftası için Halkevi giizel bir program hazırlamutır. O giin ço . cuklar saat onda Fatih parkuıda toplanacaklar, süslenmiş otomobil • lere bindirile'ek Taksim abidesine gideceklecdir. Saat 12 de Taksim abidesine çelenkler konacak, me • rasim yapılacaktu*. Ayni günde tayyareler sehırin, muhtelif semtlerine Çocuk Esirgeme kurumunun veci zelerini atacaklardır. Şehrin muhtelif mahallerinde çocuklar için eğlenceler tertib edilecek, bütün müessesat bayraklarla donatılacaktır. Haftanuı diğer günleri için de Halkevi tarafından biır program hazırIanmıstır. 24 nisan çarsamba günü Halke vinde «çocuk gürbüzlük» raüsaba • kası yapılacakbr. Müsabakaya istirak eden çocuklar meme, mama ve oyun çocuklan olarak ayrüacaklar ve her üç kısımda kazanacak birincî, ikinci ve üçüncülere hediyeIer ve birer tane de takdiırname verilecektir. Çocuklaruu bu müsabakaya sokmak istiynler 6X4,5 büyük lüğünde iki fotoğraflarile ve çocuklaırın hüvjyet cüzdanlarile Halke vine müracaat etmelidirler. Haftanın bir gününde de Darülâceze ve sehir yatı mekteblerindeki kimsesiz yavrular ve şehid evlâdları ziyaret edilecek ve bunlara hediyeler dağıtılacaktır. T. î. C. i. Liman fon Sanders kaymakam Mustafa Kemal Beyin kanaat ve ikazı hilâfına Anafartalara bir düşman ihracı vukuunu ummuyordu. Fakat.. Buna mukabil 25 nisanda ihracın en ziyade Anadolu sahilinde ve sonra da Bolayır mıntakasında yapılacağını tahmin eden Liman fon Sanders bu defa da gene gözlerini Saros körfezine ve Anadolu aahiline dikmişti. Anburnu ve Seddilbahir mıntakaları arasındaki Kumtepe mıntakasından da endişe ediyordu ama kaymakam Mustafa Kemal Beyin kanaat ve ikazı hilâfına Anafartalar mmtakasına ihrac vukuunu pek memul etmiyordu. Onun jçin elincleki kuvvetlerin en zayıfını buraya koymuştu. IJurada Gelibolu ve Bursa jandarma taburlarile 32 nci alayın bir taburu olmak üzere 3 piyade taburu, 1 süvari bölüğü ve A batarya top vardı. Larşerin kitabında 3500 kişi olarak gösterilen bu kuvvet İngilizler tarafmdan 4000 kişi tahmin edilmekte idi ve lAlmanlann resmî büyiik harb eserine göre de, 1800 nefer ve 19 topîtan ibaretti. Burası Bolayır mınta•Jcasından 4050 kilometro mesafe'de idi. Anadolu tarafındaki birlikJer buraya 48 saatte zor gelebilirSerdi. Başkumandanlığın İstanbuldan göndereceği kuvvetler de üç günde ancak yetişebilirlerdi. Düş man ise buraya 65,000 kişi iîe hücuma karar vermişti. Anafartalar meydan muharebe«i, biri ana hareket, ötekisi de nümayis olmak üzere iki kısma ayrılabilir. Hamilton Anburnu cepheaini tutan şimal grupunun sağ cenahını Suvla koyundan kuşat mak istiyordu. Bu ana hareket yapılırken, cenub grupunda, cenub ve şimal grupları arasındaki 1 5 kilometroluk boşlukta ve Saros körfezinde nümayişler yapılarak Türklerin nazan dikkati oralara çekile cekti. Türkler, bu taraflarda mejgulken Anburnundaki Anzaklarm aol cenahı takviye edilmiş olarak Suvlanın 4 kilometro cenubuna gelecek ve 9 uncu tngiliz kolorduau da Suvlaya çıkarılacaktı. Bu 65,000 kişilik grup, Vilmerin üç tabur ve 4 bataryadan mürekkeb müfrezesini geri atarak Sanbayır kütlesini şimalden dolaşmak suretile Esad Paşanın sağ cenahını kuçatacak ve 5 inci Osmanlı ordusunun gerisindeki Marmara iskelesi olan Akbaşa doğru yürüyecekti. İki tarafm kuvvetlerini, vaziyetlerini ve plânlannı böylece tesbit ettikten sonra Liman fon Sandersin son derece gafil avlanmak üzere olduğunu bir daha kaydedelim ye muharebeleri anlatalım. etti. Sonra hücuma kalkarak bazı siperlerimizi zaptettiyse de yapilan mukabil taarruz neticesinde bunlan tekrar tahliyeye mecbur oldu. Düşmanın yeni bir bombardımanından sonra, akşam karanhğında yaptığı diğer bir taarruz da ayni akıbete uğradı. 7 ağustos sabahı düşman Kirtederesi ile Kanlıdere arasında bulunan 13 üncü fırkamızın sağ cenahını şiddetle bombardıman ve siperlerini tahrib ettikten sonra, öğleden evvel 9,40 ta taarruz ederek bu siperleri zaptetti. Fakat yapılan mukabil taarruzla siperlerimiz geri alınarak yalnız küçük bir bağ düşmanda kaldı. Düşman ayni günde sol cenahımızdaki 14 üncü fırka cephesini de ayni suretle yokladıysa da hiçbir muvaffakiyet elde edemedi. Bu iki günde düşmanın Seddilbahir cephesine tevcih ettiği taarruzlar bu suretle tamamen kırıldı. Fakat musademeler bir hafta kadar hafif surette devam etti. Cenub grupu, bu muharebelerde 8 günde 7510 kişi zayiat vermişti. Buradaki lngiliz, Fransız kıt'aları, takriben 35,000 Türk karşısında he men hemen gayrifaal bir halde kaîdı ve bu gösteriş muharebelerine rağmen, Liman fon Sander» ce nub cephesinden bazı kıt'aları çekmekten çekinmedi. EŞYA PiYANGOSU SERGiSi AÇILDI Kazanacağınız pek zengin hediyelerinizi gidip seyrediniz. RADVO (^ Bu aksamlri program ÎSTANBUL: 17,30 İnkılâb dersl, Ünlversiteden na. . kil, Izmir saylavı Esad Bozkurt 18,30 Travyata operası (birinci percte) ve muh« teUf plâklar 19,30 haberler 19,40 0M. tar solo (Maryo) 20 Sağlı ve SoysaJ Yardım Bakanlığı namına konferana Ordinaryüs profesör Ruttin (Kulak hıfzıssıhhası hakkmda) . 20,30 ay tango orkestrası . 21,15 son haberler, borsalar 21,30 radyo orkestrası . 22 radyo caz ve tango okestralan. VtYANA: 17,15 gramofonla Mozartın eserleri . 18,20 org konseri 20,05 haberler 20.55 haftanm makalesi 21.20 musUd ko . nuşması 22 konser 23.05 haberler • 23,15 radyo orkestrası . 24.20 spor ha berlerl 24.30 son haberler . 24,50 konserf Haydnm eserlerl BERLİN: 17,35 ikindi konseri . 19,55 ölmtls sanatkârlann hatıralan 20,45 günun akislerl 21,05 haberler . 21,15 şan kon . seri 21,45 solistlerin konseri . 23,05 haberler 23.35 konser: Bach ve Handelin eserleri 1,05 musiki. BUDAPEŞTE: 18,35 plyano ile birlikte şan konseri 19,15 musiki konuşması 19,40 harb musiki aletile konser 20.15 radyo temslll . 22,45 haberler 23,15 opera orkestrası 24,35 dört kişil keheyet tarafından kon ser. Parmakkapı, Milyon Tayyare gişesi karşısında irae edilmekte ve mevsimin en büyiik filmi olan IstanbuFda bir daha gösierilmiyecepinden görmiyenlerle, tekrar tekrar görmek istivenlere B U Y U K F I R S A T MİLLÎ Istanbnl halkının nazan dikkatine •^••^•^ SİNEMADA KARİOKA Şehzadebaşı H İ l â l Sinemasında Bugünden itibaren : immm^mı^m^^m Mevsimin iki büyük ve müstesna filmi bîrden Biıinci film : Meşhur kahkahalar kralı çifte komikler "STAN LAUREL,, ve "OLİVER HARDY,, nin en son oynadıklan Çöl Arkadaşları Neşe, kahkaha ve eğlence harikası komedi Tekmiii Türkçe sözlü büyük harp ve heyecan filmi İkinci film ı Harbi umumide bütün denizlere dehşet salan fedai Alman lahtelbahirlerinin macerası GÜN D O G A R K E N Nöbetçi eczaneler t$u gece nöbetçi olan eczaneler şunlardir: Mehmed (Büyükada), Tanaç (Heybeli), Mehmed Kâzim (Bahçekapl). Eşref (Ankara caddesi), Cemil (Be yazıd), Yorgi (Küçükpazar), lsmail Hakkl (Şehzadebaşl), Sarim (Aksa ray), Rıdvan (Samatya), Nâzim (Şehremini), Fuad (Karagümriik), Hilâl (BakirkSy), Vitali (Fener), Yeni Türkiye (Hasköy), Yeni Turan (Kasım paşa), Nail (Beşiktaş), Asrî lttihad (Okçumusa caddesi), Garih (Kumbarad), Limonciyan (Mis sokak), Kur«•ulus (Kurtuluş), Büyiik (Kadlköy, İskcle caddt»;) Üçler (Yeldeğirme ni), Selimiye (Üsküd&r) Açık teşekkür 10944 numarak mukavele ile yan • gina karşi sigorta ettiğim hanın yan masindan üç giin sonra ekisperlerini gösderip hakikî zayiatı tesbit ettiren ve bu hususta mağduriyetime sebebi yet vermemekle beraber sigorta bedelini derhal tesviye eylemek suretile mukavele ahkâmim tatbik eyliyen İtnnadı Millî Türk Sigorta Anonim Şirketioe ve acentasi Geredede Adapazarı Türk Ticaret Bankasina alenen teşekkürü bir borc bilirim. Geredede Dayizade Hflmi Bugün tenzilâtli ralebe matinest vardır. Matinelcr 2 1/2 5 suvare 8 buçukta dühuliye 20 kuruştur. B g n S A R A Y Sn m sn a uü i e aı d Bütün matinelerile suvaresinde 2 film birden Fevkalâde bir muvaffakiyet kazanmış olan Kanlısırt muharebesi 6 ağustosta şimal grupunda, Anzakların sağ cenahında üç Avus tralya taburu İngilizlerin Lon Pin sırtı dedikleri Kanlısırtı ağır zayiat pahasına zaptederek burada tutundu. Bu da, bir gösteriş muharebesi idi ve şöyle oldu. 6 ağustos günü öğleden sonra saat 4,30 da düş man, Kanlısırt Merkeztepe cephesini gayet şiddetli bir topçu ateşine tuttu ve hassaten bu cephey* getirmiş olduğu ağır obüs toplarile Kanlısırt tahkimatını harab ettikten sonra saat 5,30 da hücuma kalkarak Kanlısırtı zaptetti. Mukabil taarruzumuz neticesiz kaldığı gibi sabaha kadar yaptığımız müteaddid hücumlardan da birşey çıkmadı. Kanlısırt 7 ve 8 ağustosta da kanh muharebelere sahne oldu. Zayi edilen siperlerin yalnız bir kaçı istirdad edilebildi. 9 ağustostan ertesi sabaha kadar gene Kanhsırtta müthiş taar ruzlar ve mukabil taarruzlar oldu. Kıtaatımız birinci hat siperlerin den başka diğer siperleri kâmilen geri aldılar. Üç gündenberi süren bu muharebeler, kıta»tı pek jiyade hırpalamış ve yormuş olduğu için 10 ağustosta taarnızlara fasıla verildi. Bu muharebeleri yapan 16 ncı fırkamızın 6 ağustostan 10 ağustosa kadar verdiği zayiat 6930 kişi olup ekserisi Kanhsırtta idi. [Arkası »arl R OÇi L D filmi programa ilâveten gösterilecektir. Ayrıcaı D EVRi A LE M DOUGLAS FAIRBANKS tarafından temsil edilmis emsalfiz ve cazîp Fransızea sözlü büyük film. MEVLİO Merhum tzzet Halim Yağlıkçı • nın istirahati ruhu için yarınki cuma günü öğle namazından sonra Beyoğlunda Ağacamisinde mevlid. okunacaktır. Bugün T I R K Sinemasında 1 BİTMEYEN 2 İKİ GÖNÜL 2 FİLM BİRDEN t TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN: Türkiye Büyük Kamutaym açıldığı günün yıldönümüne raslıyan ve mîllî bayramırnız olan 23 nisan 1935 salı günü Bankamız îstanbul Beyoğfu ve Galata subelerile Ka • dıköy, Usküdar ve Beyazıd ajanslarımızın bu mutlu gün onuruna ka palı bulunduğunu saygideğer müşterilerimize bildirîriz. Türkiye tş Bankatı tstanbul şubesi İZTIRAB rransızco sozlu DÖRİS KENYON V/ALTER CONNOLLY F«vkalâd* hi>» şalws*r 4J^^mmm MELEK Sinemasında Bu hafta • " • • • % B İ R OLUNCA Fransreca •Szlü filmi, JOAN CRAWFORD"un en giizel filmi olduğu beyanında herkes ittifak etmektedir, Diğer artistler ı FRANCHOT TONE ve GENE RAYMOND m Sevmek, Yaşamaktır unutulmıyacak bir film gösterilmekie olan CLAUDETTE COLBERT CLARK GABLE fmsalsiz. n»f«li. bir fibn DİKKAT i SUVARE ı Tam 8,30 da Bir Fransız matmazeli Pratik bir metoda ve uıun tec • rübelere malik bir Fransız mattnazeli, fransızcasını süratle ilerlet mek istiyenlere ders verir. Şerait uygundur. Gazetede F. rumuzuna yazılman. ÜSKÜDAR HÂLE SİNEMASINDA Demirhane müdürü Mümessılı GABY MÜRL^Y. ilâveten Dünya haberleri. Gelecek propam Bataklı damın kızı Avsel İşte, dün ilân ettiğimiz Asrî Sinemanın Bugün matinelerden itibaren: Fevkalâde programı i m Seddilbahir muharebesi Evvelâ bir nümayiş ve işgal muharebesi olan Seddilbahir muharebesini anlatalım da o aradan çıksın. Düçman 6 ağustos günü öğleden sonra, 2,20 de Zığmdere ile Kirtederesi arasındaki 10 üncü fırka mızın cephesini saat 4 e kadar bombardıman ve siperlerini harab İPEK SİNEMASINDA Fransızça sözlü büyük film başlıyor. Oymyanlar : Kalbi yanık apaş rolünde ... CHARLES BOYER ve Fındıkçı kız roiünde FLORELLE ve MADELEINE OZERAY Bugün matinelerden itibaren F R i T Z L A N G Mumyalar Miızesi filme almmış revülerin en şayanı hayret Fransızca sözlü filmi Tamamen renkli Fransızea sözlu FAY VRAY ve LIONEL ATWİLL tarafından temsil edilmif film. A Ş K ve KAN Rejisör : torafından vücüde getirilen Roma Çılgınlıkları Oynıyan ; EDDİE CANTOR snvaresinde : 8,45 de her iki film birden zidir = Herkesçe büinmesi için bilitilmesi lüzumludur. hakh olmast gerektir. ^ Ikraz etmek = ödünç vecmek, boTÇ vermek İlânı harbetmek = Savas açmak (Bak: Harb) İktisab etmek = Edinmek Örnek: Size fu parayt bir ayda ödenmek üzere ikraz ediyo . İlâve = Ulama Örnek: Türk vatandaşlığını iktisab etmek için ecnebiler bir rum s Size }u parayt bir ayda ödemek uzere ödünç (borç) Örnek: Tarama dergisine bir ilâve yaparak bütün tashih ve takvtn merasimi yerine getirmeîidir = Türk vatandaşlığını e vtriyorvm. dinmek için yaduyrular bir takvm törenleri yerine getirmeîidir. ilhakları toplıyacağız = Tarama dergisine bir ulama yaparak tstikraz = Borç, borç alma bütün düzeltme ve katmalan toplvyacağız. Müktesebat = Edinçler Örnek'. Bu istikraz itfni bafa çikarabMiniz mi7 = Bu borç İlâve etmek = Ulamak Örnek: Burada ve Avrupadaki mktesebatı bu işi başarma . {borç alma) i}ini ba$a çtkarabildiniz mi? Örnek: Şunu da ilâve etmek isterim ki = Şunu da ulamak sına kâfidir =r Burada ve Avrupadaki edinçleri bu i§i başarmaJk,ir = Iksir isterim ki. stna yeter. İktibas etmek = Almak İlca (Bak: Cebir, sevk) = Zor, zorlama İktısad (Bah: Taaarrof) = Ekonomi lktidâ etmek = Uymak Örnek: 1 İlcayı ahval üe bu işi yaptığımızt söylemek is • Iktıtad etmek (Bak: Tasarruf etmek) tktidar = Erk terim = Hallerin zoru üe bu işi yapttğımızt söylemek isterim. tktısadi = Ekonomik örnek: Bir millet için iktidann hududu ve miyart olamaz = İlelebet = Hiç bir zaman (Bak: Ebediyen) tktitaf etmek = Dermek, devşirmek Bir ulus için erkin sınırt ve ölçüsü olamaz. İlga (lağv) etmek = Kaldırmak Örnek: Mesainizin semeratım iktitaf etmek zamanı gelmi^ . Muktedir = Eckmen Örnek: İlga edilmiş olan bir kanunun artik hükmü olamaz Örnek: Muktedir bir adam, eUne aldtğı işi başarabîUn adamtir =: Çalışmalarınızın yemişlerini dermek (devşirmek) zama = Kaldırumıs olan bir kanunun artık hükmü olamaz. ixr = Erkmen bir adam, eline aldığt işi bajarabtten adamdtr. nı gelmiştir. İlhab = (Bak: Ibram, tsrar) tktıza = Lüzum (T. Ko.) Mevkii iktidar = Erke İlhak etmek Katmak Hasbeliktıza = Lüzumundan dolayı Örnek: Mevkii iktidara geçen ftrka Uer feyden evvel memle. Örnek: Bu müdüriyeti de birinci müdüriyeti umumiyeye ü ket menafiini düşünebilmeli = Erkeye geçen parti, her şeyden Muktazi = Lüzumlu hak etmek muvafik olur = Bu direktorluğu da birinci genel llâ etmek = Yükseltmek, yüceltmek önce ülke faydalarım düiünebilmeli. direktorluğa katmak uygun olur. Örnek: Türkün namını ve livasını ilâ etmek vazifemizdlr =r tktifa etmek = Yetrinmek, yetsinmek, yeter bulmak Mülhakat = Bağlantı Türkün admı ve bayrağınt yükseltmek (yüceltmek) borcu Örnek: Kudretimizin yetmediği ahvalde eldeki ile tktifa et muzdur. Örnek: Bu emirnamenin bütün mülhakata i}'arını rica ede tneyi bilmeliyiz = Erkimizin yetmediği haUerde eldeki ile yetrim = Bu buyrultunun bütün bağlantüara bildirilmesini di . tliç = tlaç rinmeyi (yetsinmeyi) bilmeliyiz. lerim. Tedavi etmek = Eyilemek, bakmak llham = Esin tktiham etmek = Göğüs germek, üstermek Örnek: Tedavi etmek vazifesini deruhde ettiğiniz hasta = Örnek: İlham, insan ruhunun ulviyat ile bir ittisalidir = Örnek: Bin türlü müşkülâtı iktiham ile emelimize doğrn yü Bakmak (eyilemek) ödevini üstünüze aldığımz hasta. Esin, insan ruhunun yüksekliklerle bir bağlanmasıdır. tüyelim = Bin türlü güçlüğe göğüs gererek umayımıza doğru tlâm = Belgin İlham etmek = Esimek t/üfüyelim = Bin türlü güçlüğü üstererek umayımıza doğru tlâm etmek = Bild%rmek (Bak: Tebliğ etmek) yürüyelim. Örnek: Bu yazdığınız eser bana birçok fikirler ilham etti z= İlân = Bilit Bu yazdığınız eser bana birçok fikirler esidi. Iktiran etmek = Yakla^mak, (karara) bağlanmak Örnek: Gazeteye bir ilân verdim = Gazeteye bir bilit ver Mülhem olmak Esinmek İktisab = Edinç dim. Örnek: Bu mütaleadan mülhem olarak §u teklifl dermeyan Örnek: İktisabm birçok yolu vardır, fakat bu yolun muhüc İlân etmek == Bilitmek \fimaa lâzvndtr = Edincin birçok yolu vardtr, ancait bu yolun örnek: Eerkesçe malum olmast için ilân edilmesi mukta . J ettim = Bu oydan esinerek su önergeyi ileri sürdüm. İlim = İlim (T. Ko.) Âlim = İlimen Malumat = Bilgi Malumath = Bilgin Ukalâ = Bilgiç Marifet = Bilim MUtebabhir = Bilge tlka etmek = Bırakmak, atmak Örnek: Hıristiyanlar senenin bir gününde salibi suya tlka ederler = Htristiyanlar yüın bir gününde haçı suya bırakvr lar (atarlar). llkab etmek (Bak: Telkih etmek) = Aşlamak lllet = Derd İlsak etmek = Bitiştirmek, kavuşturmak Örnek: 1 Bu iki varakayı biribirine üsak ediniz = Bu îki keadı biribirine bitiştiriniz. • Z İki demir yolunu ilsak etmekle büyük bir kâr elde edÜmiştir = İki demir yolunu kavuşturmakla büyük bir kazanç elde edilmiştir. İlsak etmek = Yapıştırmak (pul gibi şeyler) Örnek: Elden gönderilen mektublara da posta pulu ilsak etmek lâzımdtr = Elden gönderilen mektublara da posta pulu yapıstırmak gerektir. tltisak etmek = Bitnmek, kavuşmak Örnek: 1 Biribirine iltisak etmiş bir halde doğan iki hem. şire = Birbirine bitişmiş bir halde doğan iki kız karde}. Z İltisak etmiş olan demiryolları =r Kavuşmuş olan de • miryoîları. İltisak etmek = Kaynaşmak (Kemikler için) İltisak hatları = Kavsıt kollan Örnek: Bu iki büyük demiryolu birçok noktalarından iltisak hatlariyle biribirine raptedilmiştir = Bu iki büyük demiryo « lu birçok noktalarından kavsıt kollariyle biribirine bağlan • vuttır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: