18 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9

18 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 Nisan 1935 Yollarda faaliyet Bu sene şoselerden çoğu ikmal edilecek Kı» dolayısile insaatı tatil edilmis olan bütün vilâyet ve şehir yollarında yeniden faaliyete geçilmistir. Bu arada beş. yıllık programa dahil yoiların mühim bir kısmı bu mev • simde ikmal edilmiş olacaktır. Beş »«nelik programa dahil yol ların basında Topkapı Silivri ve ' temdidi yolu gelmektedir. Bastan ' 15 kilomebrosu asfalt olarak yapıl J nus olan bu yolun Silivriye kada nm da ayni müteahbid üzerine al • nıştır. Geçen yaz sonunda toprak tos • viyesi yapılmış olan 27 kilometro • luk Edirnekapı • Ramt yolunun in faatına nisan başmda başlanmıştır. Bu yolun 7,5 kilometroluk kısmı bu sene, 14 kilometroluk kumı gele cek sene yapılacaktır. Edirnekapı Yedikule asfalt yo • Iunda tas kırma isi bitirilmiş, top • rak te»viye»i de kısmen yapılmıstır. Yol, bu «ene nihayetine kadar bitmiş olacaktır. Bakırköy . İnckli yolunda tas kırm ı faaliyeti bitmisth. Nisandan itibarea tekrar faaliyete geçilmistir. İttinye • Büyükdere yolunun İ» tinye fabrikası üzerinden geçecek iltişftk yolu ihale edUmistK. Bu yol bu »ene ikmal edilecektir. Büyiik dere Rıhtım yolunun da bu ay ba • findan itibaren asfalt olarak insa • ıma baslanacakrır. ÜskSdar • Beykoz yolunun Çubukla P&sabahçe kısmının toprak te«viye»i bhmistir. Bu kısım bu se • ne ikmal edilecektir. Üsküdas • Kuzguncuk kumınm istimlâki yapıl • maktadır. Maltepe Kartal yolunun toprak tesviyesi geçen sene bitmiftir. Bn yol üzerinde tekrar faaliyete geçilraiştir. 936 senesinde bitecektir. Yalova • Karamürsel yolunun îstanbul Vilâyetine isabet eden kıs • nunın tas hazırlığı yüzde 90 bit •nistir. Bu yol silmdir noksanlığm • dan dolayı gelecek »ene yapıla caktır. Yalova Bursa yolunun tstan bul Vilâyetine isabet eden 15 kilometroluk kısm fıın yeniden isüksafı ve güzergâh taykıi yapılmıstır. Bu yol da gelecek sene bitecektir. C Yeni eserler Sümer Bank Üç aylık bülten y Cumhuriytt Sümer Bankin Konjunktur şubesi uç aylrfc bir bülten nesrine başlamiş ve bu bültenin ilk sayisi çikmışür. İlk sayi nin mukaddemesinde bültenin neşrindeki maksad şu suretle izah ediliyor: «Bu bültenin maksadı bankamiza ve müesseselerimüe taalluk eden meseleler üzerinde etüdler nesretmek, Türkiye ve dünya ekonorayasmda bankamizi alikadar eden bareketlere dair nam veya islennuş ihsaî mahnnat vermektir.» İlk bültende, Türkiyede pamakln ve yünlü sanayii hakkinda grafikli bir makale ile dünya ve Türkiye piyasalanna umumî bir bakis başlıkh diğer bir yazi, dünya şeker, pamuk, pamukipliği, yün, ipek istihsalâtı, stokları, fiatleri hakkinda cetveller, ayrıca dünya sı • ğir derisi Batleri, »eDüIoz, kâgıd vc mukavva istihsalâtı ve fiatleri, bey nelmtlel piyasalarda fiat hareketleri, İstanbul Borsasinda mühim emtianın fiatleri, Türkiye tthalât ve ihracatina aid çok mühim ve faydalı cetveller vardir. Sümer Bankla ba bülteni tertib ve netreden Konjunktur servisi cidden takdire lâyiktirlar. |HASAN KREMİ Dünyada mevcud kremlerin en nefisi, en sihhisidir. Nazik cildli kadınlann hayat arkadaşıdır. İhtiyarları gencleşti rir ve gençleri güzelleştirir. Insana ebedî bir taravet veren Hasan kremini unutmayınız. Kutusu 50, tiib halinde 20. Hasan Deposu: Ankara, İstanbul. Bevoğlu. Pehlivan güreşleri Edirne Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlığından: Her sene olduğo gibi bu sene de maynra 8, 9, 10 uncu günleri Edirnede Sarayiçi mesiresinde meşhur Kırkpınar panayırı ve pehlîvan güresleri yapılacaktır. Basa 225 lira Başaltı 150 > Küçük ortaya 100 * Desteye 25 » Mükâfatı vardir. Pehlivanları • mızm fimdiden Edirne Çocuk E»irgeme kurumu baskanlığtna müracaatleri. l'siNİR ÇARPINTI BAYGINLIGA, NEVROL C E M A L ] I Emsalsiz ilâcdır. 20 damlası icabında hayatınızı kurtarır, evlerinizde mutlaka bulundurunuz. I Beyoğlunda AJeon sokağmda 11 maralı Perpiyani apartımaninin yer katinda mevcud ve M. Jean Wemberge aid yağlıboya tablolar, sanayii ne * fi»e parçalarm, mavi istorlarin, elck • trik avizelerin, bibloların, gümüslerin, gramofonun ve sair hayli ev eşyalannin müzayedesine nisanm 19 uncu cunMl günü sabah saat 10 da devam edüe • cektir. Beşiktaş On senelik kiz san'at mektebidir. Mualüm, teni ve makastar yetistirir. Bicki metodlan en son usul özerinedir. Biçki ve dıkiş derslerinden başka ayrtca şapkacilık, sun'î çiçek ve boya 3e tezyinat dersleri de vardir. Diplomaları Maariften musaddaktir. Biçk; ve dikiş öğrenmek istiyen her Türk kad>ninin mektebin programinl Te dersle rini görmeJeri tavsiye olannr. Beşiktaş Akaretler No. 64. MÜZAYEDE İLE SATIŞ DİKİŞ YURDU İstanbul Dördüncü lcra Memurluğundan: Emlâk ve Eytam Bankasma birinci derecede ipotekli olup tama • mına «8065» sekiz bin altmıf beş lira kıymet takdir edilen Kuzgun* cukta Paşalimanı caddesinde 149/151 numarah bir bap aahilhane açık arttırmaya konmus olup ilân tarihinden itibaren sartnamesi her kes tarafından görülebilecek ve 22/5/935 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma turetile satılacaktır. Arttırmaya iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi alınır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve vakıf îcaresi müşteriye aiddir. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş besini bulduğu takdirde ahcı üzerinde bırakılacak, aksi halde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile satış on beş gün uzatıVırak 6/6/935 tarihine raslıyan perşembe günü ayni saat ve yerde yapılacak ikinci arttırma sında arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmazsa satış 22S0 numaralı kanun hükümlerine tevfikan geri bı rakılacaktır. Satış bedelinin peşin ödenmesi Iâzımdır. lcra ve Iflâs kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacakhlarla diğer alâkadarl&rın ve irtifak hakkı sahiblerinin gayrimenkul üzerindeki haklannı ve hususile faiz ve masraflara dair olan iddia larını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bil • dirmeleri Iâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin payîaşmasından hariç kalırlar. Alâkadarlann işbu kanun maddesine göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat al mak istiyenlerin dairemizin 934/2846 numaralı dosyasına miiracaatleri ilân olunur. «91» (1977) Etibba Odası Başkanlığından:| 19 nisan 1935 cuma günü saat 15 te Cağaloğlunda Erkek Lisesi karşısındaki odamız binası salonlannda (birinci tıbbî ve sıhhî kitablar sergisi) açılacaktır. tşbu i • lân davetiye makamında kabul edilerek oda azasının a • çılma merasiminde bulun mak suretile sergiyi şeref lendirmeleri rica olunur. (1981) tstanbul asliye mahkemesi birinci ticaret dairesinden: Türkiye İş Bankasi tstanbul şubesi tarafından Galatada Tünel karsisin • da 17 numarada kunduraci Zabarya Menevidisle Galatada ömer Abid han alt katta 5 numarada Mehmed Ziya ve Konstantin Haçopulo Şirketi aleyhine 935/154 dosya namarasile açüan 800 lira alacak davasindan dolayi bordulardan Mehmed Ziya ve Konstantin Haçopulo Şîrketine gönderüen dave • tiyeye şimdiki oturduklan yer belli oJ« madığı yazılarak geri gönderümiş ve mahkemece de bir ay müddetle Qt • f nen tebligat yapilmasina karar verile • rek tahkikat günü olmak üzere 21/5/ 935 salı saat 13,30 tayin ve daveti ye mahkeme divanhanesme talik kı • Unmis olduğundan bordu şirket beDi günde mahkemeye gelmedigi Teya ve* kil göndermediği takdirde hakkinda giyab muamelesi yapilacağı tebliğ ye • rini tutmak üzere üân olunur. (10600) Hafta Bir aenedenbert tam bir muraffakl yetle çıkmakta olan Hafta mecmuasının ikincl cildlnln aon sayıaı da dün çüctı. Çok temiz bir baskı Ue çıkan ve müte . ncvvi, grfizel resimlerle dolu olan bu haf talık mecmuada çok taym«tll yazılar var. Bilhaua Peyaml Safanın (kadınlann istedlklerl), Suad Dervlsin (kadınlar ne Lstiyorlar?), Salâhattin Gıingörün (çocuk bastaneslnde bir saat) yadarlle bir çc* fıkralar... Nazari dlkkati celbediyor. «Denizde ve karada en korkunç sllâh», «Üsküdardan Kıakulestne seyahat», «a. teşli bir kadın», «90 «ene evvel gfilen, eflenen Bogazlçl», «kaçırılan gazet€ci>, «makine ile daha neler yapılacak?» gib! m«rakh znevzulardan baska tarthî harb telrikaaı, milll roman, haftanın hikâyesi, fotoğraf tanışmaaı, bilmece bu mecmuanm degerinl bir kat daha artırmakta dır. Okuyucularmııza tavsiye ederiz. Fi • atl 7,5 karuf. Lüks otomobilli adam Pierre Frondaienin cLHomme â İ'HİSpano> isimll güzel romanı Selânü İzzet Kayacan tarafmdan «Luks Otomobilli Adam> lsmile törkçeye çevrilmiş ve kitab hallnde çıkmıgtır. Selâmi İzzet Kayaca • nm güzel üslubile tercume ettlği bu hl. tabı karikrimize tavsiye ederiz^ Flati 50, cildlisi 70 kuruştur. *^am «HOROZ» marka kumas ve el • bise paket boyalan için umum Türkiyede ACENTA ARANIYOR. Talib olanlar mektubla İstanbul d a Çi • çekpazan sokagi 46 AJtiparmak han 1 2 3 e müracaat edebilirler. Ac^nta Aronıyor ^"•' Liman işleri Umum Müdürlügü Levazım Şefliğinden: Galata Rıhtım ambarında mevcud hurda demir saç ve saire açık arttırma ile münakasaya konmuştur. Isteklilerin ,18/4/1935 per • şembe günü saat iki buçukta mezkur ambarda toplanacak Ko misyona müracaatleri POLÎSTE Merdivenden düşerek yaralandı DÜa Balıkpazarı tütün gümrü * ğünde eski Alman Bankasi olan hanm fl»t katına yiik çıkarmakta olan Petürgeli hamal Osman oglu Bay • ram merdivenden ayağı kayarak yukarıdan asagıya düşmüş ve vfi • cudünün cnuntelif yerlerinden a • jfrrca yaralanmıshr. Bayramın hayatı tehlikeli görülerek imdadı sıhhi otomobili ile Cerrahpaşa hasta • nesine kaldınlmıştır.. Türk mühendisler birligi mecmuası Türk Mühesdls Birligi tarafından ayda bir defa çıfcarılmak uzere fennî bir mecmua nefrlne başlannus, ilk sayısı çıkmıçtır. ÇEKEN BİR TEN Nasıl Edinmeli? Yolda size rasgelen erkekler duracaklar, gözlerile sizi takib ede • cekler. Kadınlar size gıbte edecekler. Bu yeni ve harikulâde tenler Paris, Londra, Berlin ve Nevyor • kun gece eğlentisi yerlerinde, en neş'eli kabare ve barlannda, bü • yük bir rağbet kazanmışlardır. Evvelâ, bir sigara kâğıdını yüzünü zün bir tarafı üzerine 3 dakika kadar bvakarak, kuru veya yağh cildli oldugunuzu deneyiniz. Bunu iyice anlıyabilmeniz için iktıza eden tafsilâtı talimatlı talimatı mecca nen göndeririz. Ondan sonra, cil • diniz kuru ise «Tokalon Petalia pudrası» nı tatbik ediniz. Cild mesamatmın ifraz ettikleri yağın fazlasını masseder ve Genişlenmiş o • lan bu mesamatı sıklaştırır. Her iki yeni pudra çok yapışkandır. Rüz g&rda, yağtnurlu havada, veya fevkalâde ısınmış balolarda, dansın döktüreceği tere rağmen, cilde yapısık kalır, dökülmez. Herkesin Bakışın ı . I lnhisarlar Umum Müdüriüğünden \ 1 Paşabahçe fabrikası için sartnamesi mucibince «6500» lir» muhammen bedelli iki aded maateferrüat üzüm kesme makinesile bunlara mahsus motörler kapatı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Şartnameler Cibalide Levazım ve Mubayaat Şubesinde parasız olarak alınacaktır. 3 Münakasa 3/6/935 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te Cibalide Levazım ve Mubayaat Şubesinde Mubayaat Komisyo • nunda yapılacaktır. 4 Münakasaya iştirak edecek müesseseîer fennî şartnamenin dördüncü maddesi mucibince fiatsiz fennî teklifname ve katalokla • rını münakasa gününden lâakal on gün evvel şubeye tevdie mec • burdurlar. 5 Münakasaya iştirak edecek olantar şartnamenin 30 uncu maddesi mucibince yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat evvel fiatli tek* lifnamelerile «487,50» lira muvakkat teminat parasını Komisyona tevdi etmelidirler. (1972), Bir numaralı damga kurşunundan pazarhkla «600» kilo sabn alınacaktır. Taîibİer nümune ve şartnamesini görmek üzere hergün ve pazarlığa iştirak etmek için % 7 i güvenmelerile 6/5/935 pazartesi günü saat 14 te Cibalide Levazım ve Mubayaat Şubesinde Alım Komisyonuna müracaat edebilirler. (1973) Demiryollar mecmuası Devlet Demiryollan İşletme Umum Müdurluğü tarafından çıkarılnaakta olan bu mecmuanın 122 ncl sayısı çıkmıştır. Kuyuya düşen çocuk kurtarıldı Mercanda Kehribacı hanmda oturan Mehmed oglu 3 yasmda BUlend dün her nasılsa kuyuya dü»müş ve feryadlarj üzerine etraftan yetişilerek kurtanlmıs ve Cerrah pasa hastaneshıe kaldınlmıştır. İstanbul Borsası kapanış fiatleri 174935 N U K U D SteTİin Dolar Fraosız Fr, liret Belçıfca Fr. Drahmı îsvıçre Ft. Leva Florın Çek Ironu Âvusturya Şl, Peçeto M»rk Zloü Ley Dlnar Ruble Yen bviçre krorra Türk altıru Meddiye Banknot Os. B. Atıs 606. 123. 20'50 80. f 1 Yeldeğirmeninde Tepesokakta 54 20 sayılı kahveyi müsaade altnaksı • 20 zın açan Mehmed Refiğin, dün gece gO 20 saat 23 te kahvesinde poker oynat20 tıği haber alınmış, kumar oynıyan 20 1 Cebbar, Abdurrahman, Omer, Şem2o jetthı suç halinde yakalanarak hakI larinda kanunî muameleye baş • 1 1 lanmiftır. I 20 20 20 1 Küçük san'atler kanunu muci • 1 bince 21 mayuta bir kısım ecnebi , I I tebaası daha islerini bırakacaklar 1 dır. Bu meyanda Belediye ve Husu Kumar oynarlarken.. Satış 60», 126, 168. 20 i. 83. 22 50 810. 22 82.50 98. 22. 43. 22. 25. 15. 52; 33, 90. 94a 43,50 ¥38.' 24, 814, 24. 102İ 24. 17. 45, 24. 25. 16, 54. 34. 82. 941. 44.50 2S', Kapaniş 610. C.7956 12.0« 9.5784 4.6975 83 8615 2.45 l.l'8O 19.02 4.2175 5,8225 1^750 4,2175 4,5'!4^ 7".7O25 34.97 .7832 1094 50 3.1810 Kapaoıs 29.77» ıs Ecnebi tebaası işçMer «Tokalon Petalia pudrası» nda cildi sıklastırarak gencliğini iade eden hususî kuvvetlendirici mad deler vardir. Hangi pudrayı kullansanız, kadın arkadaşlarınızı hayrete düşürecek, gıbtelerini uyandıra cak nasihatlanmızı almak için, hemen bugiin bize yazınız, siz gezerken, teninizin güzel ve sarkı oku • yorcasma, sevinc alâmetleri göstereceğini görünüz. Zarafet, Metanet, Ucuzluk Viyana üsnlü Karaköse Belediye Başkanlığmdan: 1 Beyazıd merkezi Karaköse Belediyesi tarafından yaptmla cak olan adî kaldınm işi 1993 lira 60 kuruş keşif bedeli üzerinden 8/4/935 ten başlıyarak 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Kat'î ihalesi 28/4/935 pazar günü saat 16 da Belediye Encü meninde yapılacaktır. 3 Muvakkat teminatı 149 lira 52 kuruştur. 4 tsteklilerin keşif ve şartnamesini görmek üzere hergün Bele diye kalemine ve ihale gününde muvakkat teminatlarile Belediye Encümenine müracaatleri ilân olunur. (1856) Erkek ve kadın terzîhanesi Bav Süleyman Bölükbası u, Asmalımescid. Sofvalı sokak: 22 sî idarelerde istihdam edılen ecnebi tebaası varsa bunlarıa da islerini bvakmalan Iâzımdır. Belediye bu husnsta tetkikat yapmaktadır. Çi EKLER Açılıs 610.25 f.7956 1206 MUhendis mektebi talebesi Bursada Bursa (Hususî) Mühendis mektebinin son wnıf inşaat şubesi tale besit muallimleri Eminle birlikte tetkik seyahatine çıkarak sebrimi ze gelmîçlerdiır. Mühendis talebesi burada yapJİan işlerden kanal ve barajlarla yeni ve eski e»erleri gezmisler, Dolubayada yapılmasma karar verilen otelin yerini tesbrt etmisler ve Eskisehir, Ankara, Kayseriye gitmek ij.zere tstanbula dönmüşlerdh*. Londra Nev York Paris Milâno Brüksel Atına Cenevre Sofya Amsterdara Prağ Vivana Madrid Berlin Varşoya Budapeşte Bükreş Belfrrad Vokohama Moskova Stokhoim 4.6975 83.615 2,4587 65.5168 1.1781 19.02 4,2185 5,8186 1.9751 42175 4.504i 78.2025 34.97 2,7832 1094.50 3.1780 Açılı* Tekirdağ Cumhuriyet Müddeiumumîlî^înden: Mevcud şartname mucibince muhammen bedeli 15370 liradan ibaret Tekirdag Ceza Evinin inşası 2490 sayılı kanuna tevfikan kapalı zarfla bugünden itibaren 15 gün müddetle eksittmeye çıkarılmıştır. Teklir mektubları 18/4/935 perşembe günü saat dokuza kadar Tekirdağ Cumhuriyet Müddeiumumüiğinde kabul edilecek ve ayni günde saat onda Müddeiumumilikteki Komisyon muvacehesinde açıîacaktır. Kat'î ihalesi Adliye Bakanhgından gelecek emre göre yapılacaktır. Muvakkat teminat 1153 liradır. Şartname bedeli mukabi linde istiyene verilecektir. ^ ^ ^ ^ ^ ^ (1924) I Emlâk ve Eytam Bankasi ilân lan | İSTİK 1933 Türk borcn tıhfili 1 > > 2 , > 3 1933 ik, istilrazı istikrazı Dahili Ergani R AZLA R 29,70 94. Açılıs Taksitle satılık arsa Depozito Lira 646 Divanyolunda Klotfarer caddesinde Dostîuk Yurdu arsasmdan ayrılma 23 parsel sayılı 241 metro murabbaı arsa. Yukanda yazıh arsa ilki peşin olmak üzere sekiz senevî ve müsavî taksitle ve açık arttmlma ile satılacaktır. lahle 29 nisan 935 pazartesi günü saat onda yapılacaktır. îsteklilerin tayin olunan gün ve saatte Şubemize müracaatleri. «95» Esas No. Mevkii ve nev'i Yijjit Ali için dikilen adide Bursa (Hususi) Orhaneli yolu •oygımculanmn sehid ettikleri k ö y lü Ali için Halkevimiz bu köy yo • lunun basına küçük bir abide yap tırmıstır. Bu abide bir koylü için Türkiyede kurulan ilk abidedir. Taçra üzerinde su yazı yardtr: «Bu taş, burada yol kesip devîet jandarmasına da karsi duTan hay • dudlarla vurusarak ölen yigit Ali • fein adına 28,70 >«4 Kapanı$ B üT'ü K TAYYARE PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmi^tir. Yeni tertib plânını görünüz. TAH V I L A T Elektrik Tramvar Tünel Rıhtım Anadoln , I • II » III » Mumessii 50,90 50.90 I inci keşidesi II mayıs 1935 ledir. Büvük ıkramivesi: 25.000 lîradır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: