19 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

19 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

' Cumhariyet Jürklerle Süngü Süngüye, No. 158 A. DAVER Çanakkalede 'l c 19 Nissn 1Q<:5 = Muharebe, bütün gece, tıokı başladığı şiddetle devam etmişti Düşmanm bu nümayiş taarruzundan beklediği maksad tamamile hasıl olmuştu. Hem Kanlısırt siperlerini zaptetmiş, hem de şimal grupu ihtiyatlanndan üç alayı böyle en nazik bir zamanda Kanlı sırta celbedebil misti. Avustralyalılar da burada hayü zayiat vermislerdi. Ingiliz Deniz Harb Taribi bu muharebeyi şöyle anlatıyor: «Saat 4,30 da Ingiliz gemilerinin bombard'manı başladı. Bunlann içınde 35 lik toplarla mücehhez monitörler de vardı. Bir saat sonra Avustralya kıtaab siperlerinden fırlıyarak düşman telörgülerini geçtiler. Fakat bu a<kerler, düşman siperlerinin gayet sağlam, kaİTn ağac siperlerini sırf beden kuvvet'le sökiip koparmadıkça Tiirk si perlerine girememislerrJi. Sinerlere s»irü'nce de imkânsız olan şey yapılnv.ş o!du. Bundan daha muvaffakiyetli ve daha yüksek bir cengâverlik gösterilemezdi. Fakat bu siperin zaptı henüz yapılan isin sonu demek değildi. Bakant zırhh kruvazörii top ateşini zaptedilmiş olan sipere yol teşkil eden arkadaki derelere doğru saatlerce devam ettirdiği halde, Türkler orasını mü dafaa için kahramanca bir mücadelede sebat ve ısrar ediyorlardı. Türkler, küme küme fevkalâde bir pervasızlıkla ileri atıhyorlar, Bakant ve Grafton gemileri de cepheye gelirken onlardan kînlı haraclannı ahyorlardı. Fakat iki taraf ta mücadeleden vaz geçmiyordu. Muharebe, bütün gece, tıpkı başladığı şiddetle devam etti. Gelibolu yarımadasında, ilk asker ihracm d^nberi asla buna benzer bir muharebe olmamışü. Fakat gün ağardığı zaman Türklerin yaptığı bütün kah ramanlıklara rağmen, inadcı Avustralyalılar, elân hayli miktar Türk esirile beraber siperi ellerinde tutmakta idiler.» bile zeminliklerde gizlenmişti. Bu'ada tabiye baskmı muvaffak olmuş, bi zimkiler ehemmiyet vermedikleri bazı alâmetler haric olarak hicbir hazırlığın farkına varamamıslardı. Buradaki taarruza kumandan eden General Birdvud, Sanbayır (İngilizler Conkbayın ve Kocaçimen tepesine Sanbayır derler) kütlesinin şimal sırtlannı ele gecirmek üzere 67 ağustos gecesi saat 10 dan itibaren taarruza başladılar. Adalardenizile Türk mevzüeri arasındaki boş araziyi ileri karakollanmızdan ancak birkaç posta muhafaza ediyordu. İngilizler bu postalan attıktan sonra, serbest araziye çıktılar. İnsiliz resmî Deniz Harb Tarihi, burada şöyle bir îngiliz hilesi yapıldığını anlatryor: «Zaptedilecek Türk ileri mevzii deniz kıyısından 800 yarda mesafede idi. Bu mevzi mayıs nihayetinde Türkler tarafından bizim elimizden alınmış ve o zamandanberi düşman burayı zaptedilmez bir tabiye haline sokmağa çahşmıştı. Kuvvetle yapılması güc olan bir işi hile ile yapmak kolaydı. Muhriblerimizden birinin süvarisi olan deniz binbaşısı Seymur, asıl hücumdan birkaç gün evvel projektörünü bu Türk mevzii üzerine çevirdi. Orasını 10 dakika ateş altına aldı. Bir müddet sonra bu hareketini tekrar etti. Bu iş her gece ayni zamanda saat 9,20 ile 9,30 arasında yapılıyordu. Bu suretle Türkler, bu saat yaklaşınca, mevzii terkedip siperlerin gerisinde saklanmağı âdet edinmişlerdi. îngilizler hücum için bu saati intihab etmişlerdi. Hücum anı gelince, muhrib gene ayni suretle ateşe başladı. Top gürültüleri Yeni Zelandiye askerlerinin ayak seslerini gizliyordu. Askerler, projektör ziyasının etrafındaki karanhkta, ilerlemeğe başladılar. Kuvvetin yansı mevziin bu lunduğu çalılarla örtülü sırta tırman dı, sonra muhrib ateş kesip te projektörünü söndürür söndürmez Yeni Ze landiyalılar çahlar arasmdan sıçraytp7 siperin içine atıldılar ve onu bomboş buldular. Böylece birinci muvaffaki yet, zahmetsizce kazanılmıştı. Fener Libertas maçı Taksimde Fenerbahçe, yeni bir kadro ile oynıyacak Şehrimizde bulunan Avusturya profesyonel futbol takımı Libertas bugün üçüncü ve son müsabakasını Fener bahçe ile Taksim stadyomunda ya pacaktır. Birinci maçı Galatasarayın çıkafdığı zayıf tak'mla sıfır sıfıra, ikinci maçı Güneş İstanbulspor muhte litile iki ikiye berabere yapan bu ta kım ücüncü ve son maçını mutlak kîzanmak azmile oynıyacaktır ve böyle oynamaya da mecburdur. Çünkü şım diye kadar aldığı neticeler ve bilhas sa gösterdiği oyun o meşhur Viyana futboluna lâyık birşey değildir. îstanbulda yaptığı iki maçta be rabere kalan Libertası üçüncü maçta da bizim mağlub etmek istemekliği miz pek tabiidir. Galibiyet arzu eden iki tarafın gayretli oyunu üçüncü maçın renk ve şeklini değiştirecektir. Bu değişiklik bizim lehimize olursa Avusturyalı oyuncular iki beraberlik ve bir mağlubiyetle memleketlerine döneceklerdir. Beşiktaşın en iyi iki oyuncusu ile takviye edilen Fenerbahçeden bu nisbeten zayıf Avusturya takımını yenmesini beklemek ve istemek hakkımızdır. YENİ ESERLER Kalb Ağrısı S A RA Y »incmasında 22 nisan pazartest sacrt 21 d* RADYO aksamki orogram^ İSTANBUL: i 12.30 plâ.k nes.riyatı 18 dans musikisl (plâk) 19.20 çocuk saati, hikâyeler, Mes'ud Cemil 19,50 haberler 20 Ferdl Statzer ve Mes'ud emll (piyano ve viyolonsel) . 20,30 havaiyen gitar, Siret ve arkadaşları . 21 Babikyan (şan) piyano refakatile . 21.20 son haberler 21,30 radyo caz ve tango orkestraları, Birsan şan, türkçe sözlü. VİYANA: 13.05 konser . 19,20 konuşma 19.50 haberler ve hava raporu 20.05 hikâye 20 35 şan konseri . 21.35 radyo temsili 23,15 haberler 23,35 gramofonla konser. BELGRAD: 12.05 radyo orkestrası 13,05 asksrf bando 17.25 konser: Haydnm eserleri 18.15 çocukların zamanı 20.05 graıno fon 20.35 ulusların zamanı . 21,05 Prasdan nakil 23,05 haberler . 24,05 Waçnerin «Pasifal» operasından parçalar. BÜKREŞ: 13.05 gramofon 18,05 radyo orkes trası 20,25 şarkılar . 21.20 konser: Bethovenin eserleri . 22.05 konser . 22,55 haberîer 23,20 gramofon. PRAG: 17,05 konuşma 17,25 muslk! 18 05 Bründen nakil . 19.20 almanca neşriyat19.55 almanca haberler 20,15 konuşma21,05 musiki: Dvorakm eserleri . 23,05 haberler 23.35 rusça baberler. LONDRA: 19,35 düa 20,35 gramcfon 21,05 senfonik konser . 22 05 piyano konseri: Raiı. maninof ve Şopenin eserleri 22,35 or kestra konseıi Halk kütübhanesi, Halide Edibin en güzel eseri olan Kalb Ağrısı ro manını yeniden bastırmıştır. Vaktile çok büyük muvaffakivet kazanan ve Zinonun Oğlunur. l.as tarsfı olan bu roman şüphe yok ki hâlâ hakikî kıymetini muhafaza etmektedir. Karilerimize tavsive ederiz. MUnir Nurettin G ll R C F Ç Yolm, bir Mütenevvi program, halk türküleri ve piyano refakatile ulusal musiki parçalan Türk Elektro Radyoloji kurumu nisan toplantısını bu ayın 21 inci pazar günü 38,30 da Saka çıkmazmda yapacaktır. İstiyen doktorlar gelebi lirler. Elektro Radyoloji kurumunun toplantısı T A N snemasında Kransızca söz ü Pangaltı ^ • KAFESTE AŞK Avdet Heybeliada Verem sanatorvonm dahili hastalıklar mütehassısı doktor Zühtü Tevfik Almanya, Fransa ve İsviçre sanatoryomlarında yaptığı uzun bir telkik seyahatindon dönerek vazıfesine başlamıştır. Merhum Mora. Yenişehirli Bay Hasan Kevkebin ist ; rahati ruhu için bugünkü cuma günü öğle namazın dan sonra Teşvikiye camisinde mevlid okunacaktır. KALBDEN Anny Onâra • R«n« Lefevre GHecek pazar programı: KALBE (îıorg Alesan er Martha Egg rtn l'er iki tilmde Jurnal. Tel. 4 '37i M EV L l D ÜSKÜDAR HALE SİNEMASINDA D c m rhane mü ü ü Mümessili GABV MuRl^Y. llâeten Dürya haberleri Celecek program Uataklı damın ktzı Avsel B g n S A R A Y Sinemasında uü 2 tılim bıden. Talehi umumf üzer ne, büvük ve emsa'siz fılmın'n raesine devam o'unacaktır. i'âvetfn: R O Ç i LD tarafından D O U G L A S F A I R B A N K S ZPn Saros nümayişi 6 ağustos günü Ingilizlerin yaptığı ü, üncü nümayîş te Saros körfezine yapılan ehemmiyetsiz harekettir. Burada bir filo, Veriizelosçu Yunanlılardan mürekkeb gönüllü çetelerini karaya çıkardı; falfot bunlar müstakil süvari livamız tarafmdan karşılanarak güzel bir dayak yediler ve 21 ölü bırakarak hemen tekrar gemilerine il ticava mecbur oldular. Conkbayırı muharebeleri Conkbayın muharebeleri, Anafartaiar meydan muharebesinin nüma yiş ve işgal muharebelerinden değil an=ı hareketinin bir kısmıdır. İngilizler daha 46 ağustos geceleri, yeni kıtaattan 4 ve Seddilbahir cephesinden aldıklan 1 ki ceman 5 livayı Anburnu mıntakasına gizli gizli çıkarmışlardı. Bunlarla beraber An burnundaki düşman kuvvetleri ceman 37,000 kişiye balig olmuştu. Bu kuvyetin takriben 25,000 kişisi Conkbayın ile Kocaçimen tepesine taarruza ve b'iralannı zapta memur edilmişti. Burada esasen 3 Anzak fırkası vardı. Şimdi bir buçuk fırka daha takviye almışb. Bu kıtaatla onlann muhtac olduklan cepane, erzak, su ve malzeme geceleri gayet gizli bir surette karaya çıkanlıp saklanmış, hatta hayvanlar Futbol tarzımız hakkında artık fi kir edinmiş olmaları lâzım gelen A vusturyalılann bir hafta süren istira hatten sonra yapacaklan son maçta ne var, ne yok bütün kabiliyetlerini gösterecekleri ve bütün gayretlerini sarfedecekleri tabudir. Libertas takımının da bugün ilk maçlardakinden değişik bir şekilde çıkacağı merkez muhacimin, merkez muavin ve merkez muavinin de sol mü dafi oynıyacağı, merkez muhacimli ğe de 18 yaşında genc bir oyuncunun getırileceği söyleniyor. Fener, yepyeni bir kadro ile çıka caktır. Eşref, Şeref tarafı Fenerbah çe hattının, en kuvvetli tarafı olacakbr. Sol muavinle merkez muhacim yeni arkadaşlannı yadırgamadıkları takdirde bu cenahın karşı taraf için bir tehlike teşkil edeceği tabiidir. Şayed Eşref ve Şeref Fenerbahçe hücum hattında yer almazlarsa Fener muhacim hattının hayli zayıf kalacağı tabiidir. İngilizler bundan sonra MasatepeAnkarada bulunan Muzafferin de geye taarruz ettiler. Bu tepe, dik bir şiv leceği soylenmektedir. halinde olup za\iyenin meyline göre Fenerbahçe Libertas maçı 16,30 piyadenin buraya sürülmesi tngiliz as da başhyacaktır. kerî nizamlarına uygun değildi. Fakat Libertas Fenerbahçe maçından Yeni Zelandiyalılar bu tepenin dim evvel Galatasarayla ikinci küme muhdik yamaçlanna tırmandılar ve Türkteliti arasında hususî bir oyun yapı lerin gösterdikleri şeci mukavemete lacaktır. rağmen bu mevzi de süngü hücumile Antrenör elinde muntazaman ça ve tek bir kurşun ablmaksızın ele gehştınlmakta olan ikinci küme muhte • çirildi.» liti geçen hafta milli takım namzed îngilizler, üç kol ile Conkbayın ve lerile karşılaşmıştı. Bu oyun 2,30 da şimaline doğru ileri hareketlerine debaşhyacaktır. vam ettikleri gibi ayni zamanda tekFenerbahçe Süleymaniye küçük mil 19 uncu hrka (kaymakam Mus leri de daha evvel bir maç yapacak tafa Kemal Bey) cephesini de şiddetlardır. Bu müsabaka saat 13,30 da li ateş altma alarak fırkanın sağ cenabaşhyacaktır. hına da taarruz ettiler. Anzaklar 19 uncu fırkanın sağ cenahını kuşatmışlardı. Fakat, gecele yin yaptıklan yürüyüş çok zahmetli olmuştu. Arazi yarlarla dolu olup kayalıklı sırtlarla kesik ve çıplaktı. Bu arazinin hatta hafif bir düşman ateşi altında dahi geçilmesi gücdü. \Arkast var] D Cf E W D £ A I E İUİ M M L C P I Fransızca sözlü ^n b ı r fi 1m | A 5 K ve K A N Ap«n... hndıkcı kıılar™ M l k CHARLES i P E K Sinemasında BOYER ve F L U R E L L TULUZ: 20,15 viyolonsel konserl 20 25 orkestra konseri 20,50 derin musiki 21,35 konser: Wagnerin eserleri .22,05 «Haro. let> ten parçalar . 22.55 şarkılar 23.05 senfonik orkestra 23,35 org konseri 24,05 senfonik orkestra 24,35 küçük orkestra . 1,10 org 1,20 orkestra konseri. VARŞOVA: 16,50 musiki 17.50 şarkılar . 18.20 musiki 19.15 hikâye 19,50 gramofon 21.05 konser 22.35 haberler . 22,50 musiki . 23,35 şarkılar. • Bugün TÜRK sinemasında • .Fevkalâde bir program: 2 FiLiM birden IBİTMEYEN 2 İKİ GÖNÜL ISTIRAB B İ R OLUNCA Fransızca söılü, heyecanlı ve hissi şaheser l'ariste 6 aydanberi gösterilmekte olan eşs:z vc * NSbetçi eczaneler Bu gece nöbetçi ölân eczareler şunlardır: Şinasi (Büyükada), Yusuf (Hey beli), Asoo î' r i"asvan (Eminönü), Esad (Divanyolu), Belkis (Kunıkapı), H. Hulusi (Küçükpazar), Asaf (Şehzadebaşi), Pertev (Aksaray), Teofi los (Samatya), Hamdi (Şehrpmmi), Suad (Karagümriik), Merkez (Bakırköy). Vitali (Fener), Halk (Ha«sköy), Merkez (Kasımpaşa), Rıza (Beşik taş), Mişel Sofranyadis (Galatal, Taksim (Taksim), Beyoğlu (Kaîyoncukolluk), Halk (Şişli, Hamam), Sıhhat (Moda), Rifat (Pazarjolu), Merkez (Üsküdar). « fransızca sözlü komedi Bugün saat 11 4a tenz<lâtlı mot>n« g»ce suvar« tam 8,30 An SEVMEK JOAN CRAWFORO FRANCHOT TuNE GENE RAYMOND Frausızca sözlü Metro Goldwyn Mayer M E L E K Sinemasında YAŞAMAKTIR Bir ask sahifesi filmınde B r kadın hayatı... Fikir Hareketlerİ JOHANN STRAUSS un nefis musikisini ve TENOR TiNO PATiERA'nın Fransa Belçika berabere kaldı güzel ve tatlı sesini diniemek için haftanın en güzel filmi olan Brükselde Belçika ile Fransa ara sındaki beynelmilel futbol maçı 50,000 seyirci önünde yapılmıştır. 29 uncu beynelmilel maçı yapan iki takım birer sayı ile berabere kal mışlardır. V E N E D İ K T E BİR GECE şaheserlni SUMER s nemasına gidip dinleyiniz. Cidden tekrar tekrar göriilecek bir filimdir. Her cismin sünmek gücü bir değildir. İncaz etmek = Sözünü yerine getirmek Örnek: Merd olan verdiği sözü incaz eder = Er olan verdiği sözü yerine getirir. İncîmad1 etmek = Donmak Ornek: Bürudetten incimad eden fukara = Soğuktan do ncn yoksıdlar. Camit = Donuk, cansız Örnek: 1 Niye öyle camit bir tavır almtşsın = Niye öyle dcnuk bir duruş almışsın. 2 Camit cisimlerde hayat yoktur = Cansız cisimlerde = hayat yoktur. tncizab etmek = Kapılmak, tutulmak Ornek: Bu nazarfirib cemale incizab etvıemek mümkün de . ğil = Bu göz alıcı güzelliğe kapümamak (tutulmamak) elden gelmiyor. İnd = Yan, göre dikte Örnek: 1 Sizin indinizde bütün kudsî şevler aiestir = SL ze göre (sizin ya?ıınızda) bütün kutsal şeyler boşlur. 2 İndelmüzakere =r Konuşuldukta İndî, keyfî = Kendiz İndifa etmek = Fışkırmak Ornek: Yanardağ infida ediyor = Yanardağ fışktrıyor. İndiras etmek = Batmak, kaybolmak, çökmek Örnek: 1 İndiras eden Osmanlı İmparatorluğu Batan (çöken) Osmanlı İmparatorluğu. 2 Münderis olmuş devletler Kaybolmuş devletler. İnfak etmek = Beplemek, yedirip içirmek, geçin dirmek Örnek: Bütün bu aileyi infak etmek kolay bir vaziffi değüdir = Bütün bir ardayı beslemek igeçindit mek, yedirip içir mek) kolay bir ödev değildir. Nafaka = Geçimlik Örnek: Zevcesini tatlik etti, nafakasını veriyor Karnınt boşadı, geçimliğini veriyor. Hüseyin Cahid Yalçın tarafın dan çıkarılmakta olan Fikir Hareketleri mecmuasının 78 inci sayısı çıkmış, bu sayı ile bu kıymetli mecmuanın üçüncü cildi tamam lanmıştır. Bu sayıda: Cemiyet hi mayesinin cemiyet temeline tesiri ve sosyalizm, nasyonalizmde iki zıd temayül, Meşrutiyet hatıraları, Ferdi kültür, Millî kültür, Âlemşümul kültür, Fransada siyasî hayat cilveleri, Sosyoloji tetkikleri baş lıklı makaleler vardır. Örnek: Sarfiyatta biraz imsak etmek lâzım = Harcamada biOrnek, Emrinize imtisal edeceğim = Emrinize uyacağım. İmtisas etmek (mas) = Emmek raz kısınmak gerek. İmtiyaz = Bırakığ Imtidad = Uzam, boy Örnek: Çin, hututu hadidiyesinl işletmek imüvazım bir Al . Örnek: 1 Bütün yol imtidadtnca mamur köyler gördüm •=. man kumpanyasına vermisti = Çin. demiryollarmı işletmek Bütün yol uzamınca bayındır köyler gördüm. 2 Dere imtidadtnca sıra evler gördüm = Dere boyunca su bırakığtnt bir Alman kumpanyasına vermisti İmtiyaz = Aynt ra evler gördüm. İmtidad etmek = Uzamak Örnek: Vatandaslar arastnda imtiyaz düşünülemez = Yurd Örnek: Bugünkü ictima dörtte hitam bulacakken sekize da*lar arasında aynt düşünülemez. kadar imtidad etti = Bugünkü toplanh dörtte bitecekken se * tmtizac etmek =Kaynasmak kize kadar uzadı. Örnek: İki düşman gayet iyi imtizaç ettiler = İki düşman pek iyi kaynastüar. İmtihan = Sınaç Örnek: Mekteb imtihanları mayts sonunda icra olunuyor =r İmtizaç etmek = Bayda«mrjc, geçinmek, uvusmak Oknla sınaçlan mayts sonunda yapütyor Örnek: Onıınla imtizaç etmek zanned»di(ıi kidar snhuleüi İmtihan etmek = Smamak değüdir Onunla baydaşmak (geçinmek, uyuşmak) sarnl . Örnek: Gençleri imtihan etmek öyle ehemmiyetsiz bir iş de. dığı kadar kolay değildir. ğüfir = Gençleri stnamak öyle önemsiz bir iş değildir. lmtizaçsız = Geçimsiz Şifahî imtihan = Sözlü sınaç Örnek: İmtizaçsız bir adam Geçimsiz bir adanı. Tahrirî imtihan = Yazılı »maç Ademi imtizaç = B'rlesem^zlik, gecinemezük Tecrübe = Deneç Örnek: Aralarvndaki ademi imtizaç yevmen feyevrcn fe . Örnek: Tecrübe, ulumu haziranın en mühim istinadgâhı zayüd ediyor = Aralanndaki birleşemezlik (geçinemezlik) gündtr Deneç, bugünkü İlimlerin en önemli dayanağtdır. den güne artıyor. Tecrübe etmek = Denemek İmza = İmza (T. Kö.> Örnek: Bu izam ettiğiniz işi, müsaade ederseniz, bir de ben tnadina = Zortına tecrübe edeyim = Bu büyüksediğiniz isi, izin verirseniz, bir de ln'am, inayet = Kayral ben deneyim. İnan = Dîzgin Imtina = Abay Örnek: Süvari, naaihan önü*r*pJri sahai fe*it""'a irhiyı u Örnek: İmtinaa sebeb yok, reyinizi vermelisiniz Abaya senan ile = Atlı, birdenbire önündeki geniş alanda dizginleri \>p^ ıoky oyununzu vermelisiniz. gevseterek... fmtina etmek = Abamak Inbat = B'"tim Ornek: Böyle bir vazifeden imtina etmek için esbabt mvhikfnbisat = Süni'm ka göstermelisiniz Böyle bir ödevi abamak için haklt se . Örnek: Clsimler hararet alhndt inbisata uğrarlar = Cisim. beb'er göstermelisiniz. ler hararet altında sünüme uğrarlar. Reddetmek = Reddetmek (T. K5.) İnbisat etmek = Sünmek İmtisal etmek = Uymak Örnek: Her cismin inbisat etmek kabiUyeti bir değildir = lnf az etmek = Gecirmek, yiirütmek Örnek: Dünyaya hükmünü infaz edenler bile böyle cüretkâ. rane hareket etmemiştir = Dünyaya hükmünü geçirenler (yürütenler) bile böyle küstahça hareket etmemiştir. Nüfuz = Geçme, ifleme Örnek: Yağmurun üiklerime kadar nüfuzu yüzünden has talandım z= Yağmurun iliklerime kadar geçmesi (işlemesi) yü. zünden hastalandım. Nüfuz (Tesir anlamma) = Etke Örnek: Onun nüfuzu her yerde caridir = Onun etkesi her yerde yürür. Nüfuz etmek = Geçmek, işlemek Örnek: Rutubet kemiklerime kadar nüfuz etti = Islaklık kemiklerime kadar isledi (geçti). Nafiz = Geçen, içliyen Örnek: Nafiz bir nazarla yüzüme baktı = îşliyen bir ba kı%la yüzüme baktı. Nafiz = Etker Örnek: O kadar nafiz olsaydım neler yapardım = O Kadar etker olsaydım neler yapardım tnfial = Küsü Örnek: Bana karsı infialinlzin esbabını bir ttirlü idrak ede miyorum Bana fcarjı küsunüzün sebeblerini bir türlü an . lıyamıyorum. Se iülinfial = Tesküseı Örnek: Arkadaşımz ne seriulinfial bir adammıs Arkadaşıntz ne tesküser bir adammıs. Münfail olmak = Küsmek Örnek: Bu hareketiniz üzerine münfail olmamak elden geU miyor Bu hareketiniz üzerine küsmemek elden gelmiyor. Infikâk etmek = Aynlmak (Bak: Fek) Infilâk = Patlama Örnek: Haydarpasa istasyonu Infilâkl İstanbulu dehşet fçin. de btrakmışU = Haydarpasa durağı patlaması İstanbulu korku içinde bırakmtştı. Infilftk etmek = Patlamak, patlal rw?r/sk

Bu sayıdan diğer sayfalar: