19 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

19 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Otuz yurdun kadınları dün toplandılar tara/s bıriaci sahijede) j ucı kudretini isbat edecekh'r. Cehaleti, ) •C: ' Camhtırîyel •= ı9 Nisan 19 35 SUMER BANK UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 Konya Ereğlisinde yaptnılacak sempan' ile takibe şayandır. Bir takmn yeni ve mudil meseleler muvacehesin de buiunan bugünkü cemiyet, kaclının içtimaî ve siyasî faaliyet sahasına tamamiie iştirak etmesinin tahakkuk eylemesile her halde müstefid olacaktır. Bu mesai iştirakinin daha sıkı ve da • ha müessir olmasına yardım edecek herkes milletlerin mukadderab üzerinde ve sulh ülküsü için ancak mes'ud bir tesir hasıl edebilir. Bu mes'ud hâdi senin yaratmış olduğu hassaten miisaid muhit içerisinde. bayanlar, baylar sizlere Cumhuriyet hükumeti ve îstanbul şehri namma hoş geldiniz der ve mesainizde muvaffak olmanızı bütün »a • mimiyetimle temenni ederim.» Kongre başkanmın teşekkürü Vali Muhittin Üstündağm nutku sürekli surette alkışlandı. Kongre başkanı Madam Aşbi tstanbul Valisini evvelâ elini sıkarak tebrik, sonra da kikalarca süren alkışlar arasmda kür süye çıkarak kendisine ingilizce tesek kür ctti. Başkan ayni sözlerini türk çe de okudu ve çok alkışlandı. Madam Aşbinin türkçe olarak söyIediği sözler şunlardır: «Sayın bay, Otuz yurdun kadınlarmı burada tophyan bu kurum namma yüce misafırperverlik ve candan karşdamştan olduğu kadar, teşyik yollu sözlerinizden ötü • rii en derin te^ekkürlerhni sunarun.» Lâttie Bekirin nutku Bundan sonra Türk Kadınlar Birliğı başkanı Lâtife Bekir Işık kür • süye çıkarak bir nutuk irad ettL Bu nutkun mühim ktsımlarmı asağıya naklediyoruz: « Son zamanlara kadar yalnız erkeklere mahsus olan medenî ve si yasi bütün haklardan büyük şefimiz Atatürkün sayesbde bugün müstefid buiunan Türk kadmhğmm mümessili sıfatile önünüzde söz söylemek vazi fesinin bana isabet etmiş bulunmasm • dan dolayı fevkalâde bahtiyar ve mütehassisnn. Ümid ederim ki memleketimizdeki ikametiniz sizde hoş bir hatıra bırakacaktır. Hemen her yerde kadmlara taleb ettikleri haklar bahşedilmiş ise bu kadmhğın en eski zamanlardanberi ifa edegeldikleri hayırperver vazifenin tanmmış. olmasmdan ileri gelmektedir. Bugüne kadar aile yuvasmda ifa edilen bu vazife insanlığın bugünkü tekâmülü önünde daha geniş bir faa liyet sahası istemektedir. Bunun delili olarak Turkiyede harem haricinde hiçbir içtimaî kıymeti olmıyan ve yılhk an'aneler içinde büyütülen Türk kadmı Atatürk tarafmdan kendismi boğmakta olan örtüyü atmağa ve erkeğin yanında müstahak ol duğu mevkiini almağa davet edilmiş tir. Bundan bö'yle Türkiyede bir ka • dınlık meselesi yoktur ve burada er • kek gibi kadın da bir tek şefin idaresi altında memleketin iyiliği için çalış • maktadır. Bu kadar fırtınalar arasmda yan gömülmüş bir millea'n mukadderatına derin imanını muhafaza eden ve Ker türlü tezadlar arasmda Türk kızkardeşlerinizin dileklerini seçen Dâhi bizim için yalnız bir vatan kurtancısı değil ayni zamanda Türk kadınınm kurtancısıdır.» karar suretini teklif etmiş ve şu beyaataleti, muharebeyi, hastalıklan, m , natta bulunmuştur: sanltğı muharebe uçurumuna sürükli« Hemen bütün memleketlerde yen dar milliciliğin meş'um yanşmı j kadm kocasmm tabiiyetini taşır. Bu tardetmeğe muvaffak olursak daha zesuretle ekseriya kendi memleketlerinki, daha güzel, daha sağlam bir ırk de bile bir yabana gibi telâkki ediliyaratmağa muvaffak olacağız. yor. Cihan Muharebesinde ve kendi Kadınlann serbest ve tam inkişa memleketlerinde temerküz karargâh fmı istiyoruz. Yeni olsun eski olsun bu lanna hapsedilen kadmlar görülmüsinkişafa mâni olan an'anelerin ortaya tür. Artık bu gibi adaletsizlikler isteçıkardığı müşküllere karşı mücadele miyoruz. Kadm vesayete muhtac bir edeceğiz. Yekdiğerinin tamamile ayni mahluk olmamalıdır. Kadın için me olmamakla beraber erkek ve kadın için ı denî ve hukukî müsavat istiyoruz. serbest ve müsavi bir terbiye istiyo Montevideoda evli kadına tabiiyetini ruz. Kanun huzunmda ayni mevki ve muhafaza etmek hakkmı veren kanumeslekî ve ikasadî ayni hürriyeti ta nun 1933 senesinde kabul edildiğini leb ediyoruz. Yeni kudretimiz büyü görmekle sevindik. Kadın ve erkek müyünce bu iktidan ailenin ıyiliğine ve savidir ve ayni haklardan istifade etdünyanın banşına hasredeceğiz. Bu melidirler. lnsanlık hukuku hakkm kongrede söylenilen her söz yapılan da neşredilen bütün beyannameler inh<r jest doğrudan doğruya olsun bil san mahlukunun hukuku olmahdır. vasıta olsun banşa hizmet etmelidir. Ayni zamanda gerek kadın için gerek 1932 senesinde 18 milyondan fazla erkek için ayni hürriyeti, ayni müsa kadm silâhsızlanma lehindeki beyan vatı ifade etmelidir. Kadm kendi sernameyi imza etmişür. vetini kendi kullanabilmeli ve ona Hakemlik, mütekabil tazminatla tasarruf edebilmelidir. Tabiiyetini muemniyet, ıhtilâflann sulhen halli, mühafaza etmek veya değişbrmek husutekabil nza ile silâhlann tenzil ve tahsunda erkek gibi ayni hakka sahib oldidi gibi meseleler kardeşlerimiz erkekmahdır.» ler kadar bizim açık ve iyi bir muha Madam Maria Veronenun yukar keme ile halline yardım edebilecegi daki beyanaünı ıhtıva eden karar itmiz esash siyasal meselelerdir.» tifakla kabul edildigi gibi Amerika murahhası Mlle Josephin Schoin ta Dünya Kadın Birliği müessi rafmdan «kadmlann barış için ınesasinin mektubu isi» lehinde ileri sürülen karar sureti de kabul edilmiştir. Bu son kararda «öyle Bundan sonra Dünya Kadmlar birîidenilmektedir: ğinin fahri başkanı ve müessisi M a «Kadınlann siyasî hayata girmesi dam Carrie Chapman Cattnin gönderlâzımdır.» diği mektub okundu. Cevaben bir teHükumetler muharebe veya barış şekkür telgrafının cekilmesine karar vehakkmda karar vermektedirler. Mu rildi. harebe yerine umumî bir hakemlik uMüteakıben söz alan Uluslararası sulü, şiddet yerine de muslihane bir kadmlar teşkilân irtibat ajanı ve Ulushareket kaim olmahdır. Kadın da bu lar Kurumu kültür birliği şubesi azaişlere faal surette iştirak etmelidir.» smdan Prense* Radzivill Uiuslar Ku Bundan sonra başkan, kongre azarumunun kadmlar tarafmdan dünya lannı kongreye takdim etti. Ismi okunın refahı ve banşı için sarfedilen gaynan her murahhas ayağa kalktı. ve alretlere müzaheret ettiğini fakat bu kukışlandı. rumun ayni zamanda kadmlar teşki lâtınm yardımına muhtac olduğunu Türk kadın saulavlarının beyan etti. | Mesai komisyonunda Mesai komisyonu da 13 te toplanüsmı yaptı. Bütün milletlerin murahhaslan hazır bulunuyorlardı. Riyaset Isveç murahhası madam Vallindeydi. Bütün toplantıda milletlerin murahhaslan kadmın kendi memleketlerin deki çalışma şeraiti hakkmda izahat verdiler. Fransız murahhası Fransada kadmlann çalışma şeraitinin umumiyet itibarile iyi olduğunu, bankalarda, pos tanelerde kadm memurlar bulundu ğunu fakat işsiz kadmlar da mevcud olduğunu, kadmlann maaşlannın erkeklerinkinden az olduğunu söyledi. Mısır murahhası, Mısınn bir ziraat memleketi olduğunu, sanayi işçüiği mevzuu bahsolmadığım, ve evli ka dınlann da işlerine devam ettiklerini anlatü. Amerika murahhası, kadmlann ü o retlerile erkeklerin ücretlerinin müsavi olması yolunda bir temayül vücude geldiğini ve bunun yeni kalkmma hareketinin bir parçası olduğunu söyledi. Bununla beraber, erkeklerin umumî işlerde daha çok kullanıldığını, ka • dınlar için iş icad etmenin güclüğünü anlattı. Çekoslovakya murahhası, hükumetten hiç güclük görmediklerini, mek teblerde bir kadından boşalan yere kadm tayin etmeğe de muvaffak ol duklannı izah etti. BEZ FABRİKASININ bakiyei inşaatı eksiltmeye konulmustur. Tahmin edilen kesif bedeli 606.432,53 liradır. 2 Bu işe aid evrak şunlardır: a) Eksiltme şartnamesi b) Mukavelename c) Fennî sartname d) Projeler e) Vahidi kıyasî fiat ve keşif. Bu evrak 30 lira bedel mukabilinde Bankanın Ankara şube sinden tedarik edilir. 3 Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Teklif mektublarını te minat mektubu veya makbuzu ve şirketlerin «icillı ticaretten i* • tihsal edecekleri ve şirketin hafi faaliyette olduğunu gösteren muahhar tarihli belge ile birlikte arttırma günu olan 27 nisan 935 ta rihiiH: musadif cumartesi günü en geç saat 14 e kadar Ankarada Bankalar caddesinde Umumî Mudürlükte müteşekkif Komisyona makbuz mukabilinde teslim edilmiş veya taahhütlü olarak posta ile vürud eylemiş bulunması lâzımdır. 4 Muvakkat teminat miktan 28007 liradır. 5 tsteklilennin ayrıca 200,000 liradan aşağı olmamak üzere eu az bir bina inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş olduğunu göste • rir vesaik ibraz etmeîeri lâzımdır. 6 Eksiltme 27/4/935 tarihine musadif cumartesi günu saat 15 te Ankarada Bankalar caddesinde kâin Umumî Müdürlük bi nasında yapılacaktır. Türk murahhaslarının izahatı Türk murahhası Safiye Hüseyin, Türkiyede kadmlann işe başlayışının nisbeten yeni olduğunu, bununla beraber iş bulmakta hiç güclük çekmediklerini, hatta yardım gördüklerini söy ledi. Türk kadmlaruun bankalarda çalışbklannı, Türk kadınından hâkimler, doktorlar, hastabakıcılan, mual • limler bulunduğunu ve bunlann bu giin aldıklan yerleri pekâlâ muhafaza ettiklerini, kısmen ingilizce ve kısmen de fransızca anlatö çok alkışlandı. Bu sırada Türk murahhaslanna diğer murahhaslar tarafmdan sauller soruldu. Sanayide çalışan kadınlar nasıldır? Erkeklerle ayni ücret ahyorlar mı? Buna diğer murahhasımız Necile Tevfik şu cevabı verdi: Bizde erkeklerle kadınlar ayni parayı ahrlar. Fakat her ikisi ayni işi yapmıyor. Kadın daha az iş yapıyor. Bundan başka memleketimizde sanayi yeni başlamıştır. Necile Tevfiğin izahab alkışlan dıktan sonra, söz sırası Yunan mu • rahhasma geldi. Yunanistan murahhası, erkeklerin yüksek mevkiler imuhafaza ettikleri ni, kadmlann meselâ bankalarda çalıştıklannı, buralarda büyük iş yapsalar da unvanlannın küçük olduğu nu bildirdi. Romanya murahhası, Romanyanm da Fransa gibi kadına hürriyet verdiğini, fakat siyasî hak vermediğini söyledi. Romanya murahhasından sonra Filistin, Cenubî Afrika, İngiliz, Avus turya, Yeni Zelandiya, Yugoslavya, lskandina\ya murahhaslan, kadınm memleketlerindeki iş hayatından bahsettiler. tsviçre murahhası Isviçrede halkm ve matbuatm kadınlann iş almasına maalesef muhalif olduğunu, çok iyi neticeler elde edilemediğini söyledi. Bundan sonra Türk murahhası Safiye Hüseyin, murahhaslan bakım evlerimizi gezmeğe davet etti, hepsi kabul ve teşekkür ettiler. Bunu müteakıb kongreye arzedi! mek üzere hazırlanan karar sureti reis tarafmdan okundu. 3500 Ton Lavamarin Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Tahmin edilen bedeli (45850) lira olan yukanda miktan ve cinsi ya zıh malzeme Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 5 mayıs 935 tarihinde pazr günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Sartname (2) lira (30) kuruş mukabilinde komisyondan veri lir. Taliblerin muvakkat teminat olan (3438) lira (75) kuruşu havi teklif mektublarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatleri. (2010) Konarede erkeklerin yegâne mümessili Madam Agilvie Cordon, sal Kadmlar Konseyinin selâmlannı ihtjva eden bir mektub okudu. Arsm lusal iş bürosu müdür muavini olup bu kongrede erkeklerin yegâne mü messili buiunan M. Maurette kadın teşekküllerile arsıulusal iş bürosu ara smda yapılması mümkün teşriki mesainin büyük çizgilerini anlatn ve bu büronun çalışan kadmlarla alâkadar ol duğunu, onu rahatsız eoneden himaye etmek istediğini söyledikten sonra söz lerine şöyle devam etti. « Bu buhran senelerinde kadın mesaisi tehdide maruzdu. Arsıulusal iş bürostı müsavi bir iş için kadınlarla erkeğe müsavi ücret verilmesine daima taraftar olacaktır. Kadın mesaisi için müsavat kabul etmek demek içtimai adaleti kurmak bu suretle de dünya banşını temin etmek demektir. îşte bizim adil gayemiz, insanî gayemiz budur.» Kongre başkanmın teklifi üzerine bu kongreye kabullerini istemiş olan Iran vatanperver kadınlar cemiyeb, Suriye Arab kadmlığı birliği, Hint kadınlan konferansı, Kudüste Filistin Arab kadınhk birliğinm bu talebleri ittifakla tasvib edilmiştır. takdimi Takdim edilmek sırası sureti mahsusada kongreye davet edilmiş olan Türk kadın saylavlanna gelmişti. Lâtife Bekir Işık kadm saylavlannv.zm isimlerini birer birer okudu ve say lavlanmız kürsüye kadar gelerek heyeti selâmladılar ve sürekli surette alkışlandılar. Bundan sonra başkan Arsıulusal Kadınlar Birliği ana yasasında yapılacak değişiklikten bahsetti ve umum kâtib matmazel Emilie Gourd yapılacak değişiklik hakkmda izahat verdi ve tadil edilecek maddeleri okudu. Saat 12,30 olmuştu. Başkan ma dam Aşbi celseyi kaparken öğleden sonra sulh ve çalışma şeraitinde müsavat komisyonunlarının ayn ayn toplanacaklannı bildirdi. TÜRKİYE İMAR BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETÎNDEN: i9 12/1933 tarihli gazetelerle ilân olundugu halde henüz yan hisse bedellerini tesviyc etmiyen bazı hisaeda»laruı ÜDorclarını derhal ödeme leri taleb ve aksi takdirde ticaret kanunu ve banka esas mukavelename si nıucibince muamele yapılacağı ilân olunur. Kuleli Askerî Lisesinden: Kuleli Askerî Lisesi hastanesi için bir hemşire lâzımdır. Hasta • bakıcı mektebinden mezun olmak ve şeraiti lâzimeyi mektebden öğrenmek üzere isteklilerin Mekteb Müdürlüğüne müracaatleri. (1785) NIŞANYANİ ,, . . ıl I I ...II . A . lokatlıvan l'teli ysnmda Mekteb sokak No. 85 Doktor Dr. IHSAN SAM1 "i"" Gonokok A«ısı ltoğuklujg^ı ve ihtilâtlarina karşı Dek tenrli ve taze asidir. Divanyola 1 ' Sultan Mahmud türbesi No. 1 8 9 " öğleden sonraki toplantılar Öğleden sonra saat 15 te sulh ve Uiuslar Kurumu komisyonu Amerika murahhası Madam Josephine Schain in, çalışma şeraitinde müsavat komis yonunu da Matmazel Ingeberg Wa linin başkanlıklan altında toplandılar. Kminönü Valde HORHORONi T*le(on:24131 Doktor kıraathanesi yanında ıst. Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonu ilânları 2390 aded baş cibinliği, 300 aded büyük cibinlik 25 nisan 935 perşembe günü saat 14 te açık eksiltme ile almacaktır. Tahmin bedeli 2214 liradır. Şartname ve örneklerini görmek üzere hergün, eksiltmesi için de 166 lira ilk teminatlarile belli saatte Tophanede Satınalma Ko • misyonuna gelmeleri. (1793) *** Kuleli Askerî Lisesi için 125 kaput kumaşı ciheti askeriyeden verilerek diğer malzemesi müteahhi de aid olmak üzere diktirilmesi 24 nisan 935 çarşamba günü saat 15 te pazarhğı yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kaput imaliyesi dört liradır. Son teminatı 75 lir?d'r. Sartname ve nümunesini KO. da görebilirler. İsteklilerin belli saat te Tophanede Satınalma Komis yonuna gelmeleri. (201 5) *** 350 bin aded düğme 20/4/935 cumartesi günü saat 14 te pazar lıkla almacaktır. Tahmin bedfli beher adedi 12 santimdir. îhale günü teslim şartile alınac?§ından is teklilerin belli saatte Tophanede Satınalma Komisyonuna gelme leri. (2016) Sulh komisyonunda Sulh komisyonu umumî içtima salonunda toplandı. Müzakerenin mevzuu umumî bir alâka uyandırdığı için konuşmalan dinliyenler çoktu. Celse açılınca, başkan evvelâ yoklama yaptı, sonra Fransız murahhası Madam Malaterre Sellier komisyonun Arsı ulusal Kadmlar Konseyi ile birlikte hazırlamış olduğu karar suretini okudu. Üç sahifeden ibaret olan bu kararda sulhun temini için kadmlar tarafmdan sarfedilen gayretlerden bahsediliyor, neticede bütün dünya kadınları nın elbirliğile çahşarak gerek mensub olduklan hükumetler, gerek Uiuslar Kurumu nezdinde teşebbüste bulun malan ve herne pahasma olursa olsun sulhun temin edilmesi taleb olunuyordu. Kararda ayni zamanda bu maksadın temini için silâhlann azaltılması ve silâh imal ve ticaretinin kontrolu lüzumlu görüîüyor ve bu gayeye vusul için Uiuslar Kurumunun fikrî teşriki mesai komitelerile de birlikte çalış mak tavsiye olunuyordu. Bu karar etrafmda birçok murahhaslar söz söylediler. Bu meyanda Prenses Radzivvill dedi ki: « Kadının elinde kuvvet vardır. Ancak kadm bu kuvvetile kongrede alınan kararlan dünyaya kabul ettiremez, fakat çalışmamızla sulh fikrini inkişaf ettirebiliriz. Bu gayeye varmak için sinemalarda propagandalar ya pılmasmı ve her memlekette heyetler te^kilini tavsiye ederim.» Neticede karar sureti müttehiden kabul edildi ve celse kapandı. Temenni mahiyetinde olan bu karar yannki heyeti umumiye içtimaî ruznamesine ithal edilecektir. Atatürke çekilen telgraf Lâtife Bekir Işığın nutkundan sonra kongre başkanmın teklifi üzerine Cumhur Başkanı Atatürke a şağıdaki şükran telgrafımn çekilme sine karar verilmiştir: Ankarada Cumhur Başkanı Kamâl Atatürke Uluslararası 12 inci Kadınlar kongresi size gösterdiğiniz teveccühten dolayı en samimî teşekkürlerini ve Türk kadınlığına bahşettiğiniz serbesti için sevincmi arzeder. tktısadı müsavat Madam Bugeliorge Walia iktısa dî müsavat hakkındaki karar projesini takdim etmiştir. Bu projede evli olsun olmasm ka dmın mesaisine kat'iyyen müfkülât gösterilmemesi arzusu izhar edilmek te ve erkek gibi ayni işi yapan kadına ayni ücretin verilmesi ve ayni terakki imkânlannın kabülü taleb olunmakta idi. Bu karar kabul edilmiştir. Ingiliz murahhaslanndan Mlle Neilans başka bir karar sureti okumuş tur. Bu karara göre bilhassa erkek ve kadm için ayni mes'uliyet istenilmek te ve şu izahat verilmektedir: «Kadın satılıp anmabilen bir mal gibi telâkki edilmemelidir. Tenasülî sahada esaret olmamah dır. Fuhşa karşı veya bir smıf kadm • lara karşı alınmış olan hususi tedbir ler ilga edilmelidir. Tenasülî hayatta daha iyi şerait temini lâzımdır. Eğer sıhhî bir murakabe lâzımsa bu murakabe hem erkeğe hem kadına karşı tatbik edilmelidir. Cinsî kanşıklığa bir nihayet verilmelidir. Bu karar dahi eller kalkmak suretile kabul edilmiştir. Karar sureti Komisyonun 19 haziran 935 te Cenevrede toplanacak olan anıulusal mesai konferansmda tetkik edilecek karar sureti şu yoldadır: «Genclerin işsizliği meselesi kon ferans ruznamesine alınmah ve hıris tiyan sendikası federasyonu da bu mesele ile meşgul olmahdır. Anneîe rin evlerine dönmesini temin edecek olan evli kadmlann çahşmalan da tanzim edilmelidir. Kadmlann yerini erkeklerin almalan menedilmelidir.» AŞBİ Kongre başkanmm nutku Bundan sonra kongre başkanı Ma dam Aşbi küşad nutkunu irad etmiş ve çok alkışlanmıştır. Bu nutkun mühim parçalan şunlardır: « Tarihî îstanbul şehrinde yapılan bu toplantı kadınhk cereyanı tari * hinde fevkalâde bir ehemmiyeti ha izdir. Burada toplanan 30 memleket kadınlan «kadmlar için hürriyet ve insanhk için banş» şeklinde hulâsa edilebilen vazifelerini ifa etmeği taah hüd etmektedirler. Lâyık olduğu mukadderata sahib olması için kadınhğın haysiyeti ve istikIâli namma mücadele etmeliyiz. An'aneler ve itıbarî şeylerle müş külâta uğrablan kadınhğın kahramanlık ve fedakârhk fViletini, inanılmı yacak derecede tahammülünü mazi bize göstermiştir. Istikbal de serbest, mes'ul ve münevver kadınlann ya*a Bugünkü ruzname Bu sabah ahlâkta müsavat komis yonile kadmlara aid hukuk komisyonu ayn ayn toplanacaklardır. Öğleden sonra saat 14 te de madam Aşbinin başkanhğı altmda heyeti umumiye toplannsı yapılacakür. Akşam saat 18 de Türk Kadmlar Birliği tarafmdan Dolmabahçe sara ymda bir çay ziyafeti verilecektir. «Evli kadmlar tam bir istik • lâle sahib olmalı» Fransız murahhası Madam Maria Verone söz alarak evli kadmlann lam bir istiklâle sahib olmalarını ıstiyen Suriye murahhaslan abideye çelenk koydular Suriye murahhas heyeti dün saat 14 te Taksimdeki Cumhuriyet abidesine bir çelenk koymuşlardır. Beyoğlu sulh mahkemesi başyaz ganlığıdından: 1 Ahmed, Lâmia, Halil, Semiha ve Ülkerin müştereken mutasamf oldukları Tophanede Firuzağa mahal lesinde Kadirler sokağında 22 numarah arsanın tamamı şüyuurt izalesi için açık arttırmaya konduğundan 19/5/935 pazar günü saat 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahkemesi baş yazganhğınca müzayede ile satıla caktır. Arttırma bedeli oranlanan bedelin % 75 ini bulursa o gün ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde 15 inci güne gelen 3/6/935 pazartesi günü saat 15 ten 16 ya kadar icra olunacak ve en çok arttırana ihale edilecektir. 2 îhaleye kadar birikmiş Maliye, Belediye vergileri, Vakıf icaresi. tellâliye alıcıya aiddir. 3 Arttırmaya girmek istiyenler oranlanmış bedelin % yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi veya ulusal bir bankanın ts minat mektubunu getirmeleri şarttır. 4 Arttırma bedeli ihaleden 5 gün içinde mahkeme kasasına yatınla caktır. Aksi takdirde ihale bozularak farkı fiat, zarar ve ziyan, faiz bilâhüküm kendisinden almacaktır. 5 2004 sayıh icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ispat için ilân gününden itibaren 20 gün içinde ispat belgelerile birlik te satış memuruna müracaat etmeli dir. Aksi takdirde hakları tapu kü tüğile sabit olmıyanlar satış parası j nın paylaşmasından haric kalırlar. i 6 Sartname mahkeme divanhane sinde herkesin görebileceği yere asılmıştır. Fazla malumat almak ist'.yenlerin 935/7 sayısile başyazganlığa müracaatleri ilân olunur. (10634) Ankara caddesi zorlu apartmanı JNo. 2L Doktor Nimel Operatör Cumadan maada hergün saat 2 6 hastalanni kabul eder

Bu sayıdan diğer sayfalar: