20 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10

20 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 •Camhuriyet ~ 1935 Güniin bulmacası 1 Cumhurıyet 12 DOKTOR 2 3 4 5 6 1 1 1 1• t !•! E • I 6 11 |B • |B| 1 • 1 f 1 • •1 1 1 !• 9 • \u !• I • 1 •• 1 II • 1 1 4 t t ! 1 1 I •1 1 • 1 11 1 1 • 1 1 1•I 1 !• 1 •1 1 •1 • 1 !• 1 1 8 9 ıo n 0*man Serafettin CağalogıJ Nuruosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 20893 Muayene zamanı cumadan maada öğleden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahilî sari hastalıklar mütehassısı VAKİTSİZ iHTİYARLIYANLARI FORTESTİN Gencleştirir. Uzviyete yenid^nJmya^erir^Ademiiktidar ve bel gevşekligine emsalsiz bir ilâçhr. Yeni Çıkt 1 IB Evkaf idaresinin nazarı dikkatine Soldan sağa: 1 Avrupanın merkezî devletlerln den blri, dünyanın yaklftşmakta olduju. tehlike. 2 Öz türkçe akıl, lnadcı olmıyan. 3 Hurmet, kardeşlnln karısı. 4 Blriıün tuttu&u yoldan gltmekllk, senenln üçüncü ayı, almattan emlr. 5 Pransızca safcsagan, yardrm, dört taraîı su lle çevrilmlş tcprak. 6 Nota, feryadım. 7 Felâket, kaba adamlann lşltme dlkleri blr sözün tekrar söylenmesi lçln kullandıklan sorma edaU. 8 Alfabeden blr harfln ofcunnçu, öz türkçe muahede. 9 Hatıra getlrmek, blrlestlrme edata. 10 Durmaktan emlr, vaktlle Yunahlstanda oturan Turklerden blr ferd, göstenne edata. 11 Zorlu, Çingenelerln tbrahim lsminl kuçülterete kullandıklan tablr, şart edata. 12 Merkeze nişüc küçük tasun,, yasa. Yukandan asagı: 1 Yer yuvarla&ının parçalanndan blrl, ö« türkçe harb. 2 Pena değü, kaba adamlann 1» nuşurken her sözlerlnden sonra tefcrar ettlklerl edat. nihayeü. 3 İs, arabca konuşan millet ferdle rinden blrl. 4 Yer yuvarlağının üstOndekl bOytüc parçalardan blrl, Bz türkçe meydan, nota. 5 Hatıra getlrmekllk. 6 Mldeye tndlrmek, arabca lnce. 7 Senenin on lklde blrl, «aman, lâ Jcabın e e m t 8 Sermek filinl yapan, yayla atüan. 9 Kançtırma, tahtadan, 10 Aşağı taraf, elemln cem'L 11 Gerl çevlrme, beyaz, içtiğimlz çey. 12 Alfabenin lklncl harflnln oktı . nu?u, arabca parlak, blrseyi açıkça bildlrmek. Ylnniden fazla imza lle aldığımız bir mektubda denlllyor kl: «Seyyahlann sjk sık zlyaret ettlklerl H AYDAR RİFAT Beyin Atlkalipaşa camisi avlusundaki balâ ge100 Kuruş çen sene Evkaf idareslne vakl olan m a . racaatlmlz uzerlne, yenlsl yapılmak uzere muvakkaten kapatılmıştu Aradan blr aeneden fazla zaman geçtlğl balde halâ ne tamlr edüdi, ne de yenisl yapüdx Eurası hâlft kapalı durmaktadır. Halbukl Bankamıza 10872 numaralı ipotek senedile borçlu Sinanpaşa marıallebu clvarda yüzlerce «an'atk&r lşcl var sinden Merdivenci oğlu Cemal mahdurou Kemalin borcuna karşılık ipodır kl halânın kapalı kalmasından do layı büyük blr sıkıntı çelanektedlr. Bü tek ettiği Çukur köyündeki tarlalarma 2280 numaralı kanuna tevfikan yük blr ihtlyaca cevab verecek olan. bu J lcra Memurluğunca yapılan kıymet takdiri zabıt varakasmm davetnamehalânın yaptırüması lçln Evkaf ldare si adı yazılan Kemalin oturduğu yer bilinip bulunamadıgından icra ve ıfsinin nazarl dlkkatinl celbetmenlzl rlca lâs kanununun 103 üncü maddesine tevfikan tebliğ ettirilememiş olmaeöerlz.» Küçük Hikâyeler | Dahiliye Vekâletinden: Vİlâyetler Evinin arkasmdaki (mesaha ve tarifatı fennî ve malî şartnamererinde yazılı) sahanın sartnameye ilişik krokide gösteril diği şekilde tesviyei lürabiyesi kapalı zarf usulile münakasaya ko nulmuştur. Muhammen keşif bedeli «&«80» altı bin altı yüz seksen lira oîup muvakkat teminat miktarı «516» beş yüz o n altı liradır. İstiyenler bu hususdaki kroki ve şartnameleri Dahiliye Vekâteti Eksiltme Komisyonundan aiabilirler. Eksiltme 6 mayıs 935 pazartesi günü saat 15,30 da Dahilîye Ve kâreti binasmda toplanacak komisyonda yapılacaktır. Taliblerin 6 mayıs 935 pazartesi günü saat 14.30 a kadar icap eden belgelerüe beraber teklif mektublarını Eksiltme Komisyonuna vermeleri ilân Pj^fj (1919) Afyon Ziraat Bankasından: Gaib aranıyor Selânik Vllâyetirün Gevgell fcaz&smın Gorrüçet köyunden Ahmed oglu Süley manı anyorum. Balkan Harbinde Köp rülü clhetinde zablttl, Balkan Harblnln bozulması üzerine Anadoluya l$tlrak etmişti. Seferberllkte Anadolunun Aliağa çiftllglnde yuzbaşı dlye haber aldık ve simdlye kadar, bayat ve mematmdan baber alamıyoruz, bllenler varsa lutfen aaağıdaki adrese blldinnelerinl rica ederlm. Ayvalik ortamektebiv.de Ahmed oğlu AMtıUah smdan ilân tarihinden itibaren 1 5 gün içinde Bankamıza müracaatle mezkur zabıt varakasını tetkik ederek bir diyeceği varsa demesi hususu ilânen tebliğ olunur. Haveskârlar daima sorarlar? ıstanbul Levazım Amirligi Satın Alma komisyonu ilâniarı lstanbui Levazım Âmirliğine bağlı kıtaat için 15 bin kilo kuzu eti 30 nisan 935 sah günü sa • at 15 te kapalı zarfTa alınacakbr. Tahmin bedeli beher kilosu «42» kunıstur. Sartnamesini göreceklerin hergün ve eksiltmeye gireceklerin 472 buçuk lira ilk teminatlariîe belli saatten bir saat evvel Tophanede Satmalma Komisyonuna tekliflerini ver meleri. (1911) Mütenhhid hesabma 50 aded işçi sandalyası 21 nisan 935 pa zar günü saat 14.30 da paz^rl'kla alma'*»»ktir. Tahmin bedeli 70 liradır. î^teklilerin sartn'me ve nümunesini görmek üzere ve pazarlığa girmek üzere 10 buçuk lira son teminatlariîe b»'Ti saatte Tophanede Satmalma Komisvo nuna gelmeleri. (1936) *** Topçu Nakliye mektebinde buiunan ve otomobilTerden çıkanlan 342 kalem parçanın demir, doküm ve alaminyomlarindan istifade edilecesinden 21 ni<an 935 pazar günü saat 15 te pa zarhkla sabtacaktır. Tahmin bedeli otuz liradır. Parçaiar Maçka kislasmda Topcu Nakliye mektebinde gorülebilir. Pazar • Iığa gireceklerin belli saatte Tophanede Satmalma Komisyonuna gelmeleri. (1937) *** Müteahhid hesabma 50 takım filâma 21 nisan 935 pazar günü saat 14 te pazarlıkla alınacakhr. Tahmin bedeli 165 liradır. Son teminatı 24 fira 75 kuruştur. îsteklilerin belli saatte Tophanede Satmalma Komisyonuna gelmeleri. (1938) *** Harbiye mektebinde mevcud ambalâj ve kese kâğıdı yapmağa elverişli tahminen 40000 kilo kitab 25/4/935 perşembe günü saat 14,30 da açık arttırma ile satılacaktır. Tahmin bedeli 1200 liradır. İlk teminatı 90 liradır. Sartnamesini gormek istiyenle • rin hergün öğleden evvel arttır maya gireceklerin belli gün ve saatte Tophanede Satmalma Komisyonuna gelmeleri. (1818) •** Nsıl bir makine almalı? FOTO SÜREYYH tarafından getirilen HASAN FISTK ÖZÜ YAĞI Zayıf ve cılız olanlara fazla gıda lâzımdır. Içte Hasan Fıatık özü yağı, gıdaî mevaddı ve bil bassa vitamini ve kalorisi çok bol olduğundan bilbassa çok za • yıf olanlarla vereme istidadı o lanlara az zaman zarhnda kat'î teairîni gosterir. Hasan Fıstık ö zü yagının bir kilosu 100 kilo zeytinyağına muadildir. Mideyi rahatsız etmediği gibi ijtihayı tezyid eder ve bir kilo Fıstık ö zü yağı için zayıflar, bilhassa çocuklar lâakal 1 2 kilo kazanır lar. Hasan Fıstık ö z ü yağı kı; ve yaz içilir. Çocuklara ve genç lere, solgun genç kızlara ve bayattan zevki azalan ihtiyarlara çok büyük faydalar temin eder. KASANDEPOSU: Ankara, tstanbul, Beyoğlu. Şişesi 75, orta 125, büyük 200 kunıstur. GIDAÎ KUVYET 24 kalem çorab makine parçaları 27/4/935 cumartesi günü saat 14,30 da açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 1216 liradır. lsteklilerin sartname ve nümunesini gormek üzere her • gün ve eksiltmeyf gireceklerin 91 lira 20 kuruş ilk teminatla rile belli saatte Tophanede Sa tinalma Komisyonuna ge'mele ri. (1819) ••* 25 kalem makine malzemesi 27 nisan 935 saat 14 te açık ek • siltme ile almacaktır. Tahmin bedeli 2155 lira 90 kuruştur. ls • teklilerin sartname ve nümune • sini gormek üzere hergün ve eksiltmeye gireceklerin 161 lira 70 kurus ilk teminatlariîe belli saatte Tophanede Satmalma Ko misyonuna gelmeleri. (1820) * * Kumaşı ciheti askeriyeden verilmek ve malzemesi müteahhide aid olmak üzere 981 takım elbise ve şapka 25/4/935 per sembe günü saat 11,30 da ka palı zarfla eksiltmeye konul • muştur. Tahmin bedeli 10791 liradır. tlk teminatı 809 lira 32 kunıstur. Sartname ve nümune sini gormek istiyenler hergün oçleden evvel görebilirler. lsteklilerin kapalı zarflannı belli saatten bir saat evvel Tophanede Sahnalma Komisyonuna vermeleri. (1823) *** 50 kalem elektrik maTzemesi 27 nisan 935 cumartesi günü sa • at 15 te açık eksiltme ile alına caktır. Tahmin bedeli 1410 lira • dır. lsteklilerin sartname ve nü munesini gormek üzere hergün ve eksiltmeye gireceklerin 105 lira 75 kuruş ilk teminattarile belli saatte Tophanede Satınat ma Komisyonuna gelmeleri. (1846) Muvaff ak Sy eti Muhakkok Makino1er bu tereddüdleri izale etmistir 1350 l?ra Beyoğlu, Tüırel boşı, Foto Süreyya ( Baska h:çbir yerd* şubesi voktur ) Iktısat Vekâletinden: Bilecik Vilâyetinin Merkez ve Söğüt kazalarında Güre köyünde şîmalen Yeniköy camii arz dairesi, şarkan Güre camiinin dört bin sekiz yüz metro garbından geçen nısfınnehar, cenuben ayni noktadan geçen arz dairrsi, garben Yeniköy nısfınnehar ile mahdud bin hektar arazide Galip oğlu maden mühendisi Hadi tarafından aranılıp meydana çıkarılan Liynit madeni doksan dokuz sene müddetle adı geçen Hadi uhdesine ihale olunacağından maadin nizamnamesînin 36 ve 37 inci maddeleri mucibince bu bapta bir guna itirazı olanlann tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara iktısad Vekâletine ve mahallinde Vilâyet makamına istida ile mü • racaat eylemeleri ilân olunur. (2023) Ege mıntakasmm zeytîn ist:hsal vazîyeti îzmir (Hususî) Ege mıntaka «ı zeytin mütehassısı Ferruhun Ba kanlığa verdiği bir rapora göre, Türkiye zeytin sahası, dünyada üçüncü derecededir. Fakat istihsalâttaki mevkihniz sekizinciliktir. îspanya 368,700. îtalya 2,126,000. Yunanistan 900,000. Portekiz 400 bin. Cezayir 300,000. Fas 250,000 kental istihsalât yapmaktadır. Bizim istihsalâtımız 180,000 kentaldır. Sa ha bülüğile istihsal azlığı arasnı daki bu ahenksizlik, vaktile Anadoluda delice denilen asırlaşmış ağaclann varlığına rağmen bunlardan istifade edilmemesi, bunlann odun veya kö mürlük olarak kesilmesidir. tznurde bir zeytincilik enstitüsüne lüzum var dır. Ve bımdan çok fayda beklen mektedir. V i K i N tı SÜT MAKİNALAR. fiatca ueuz hasılatca yüks*k sağlanH lıkea •msaUizdir. ÎH8M Bahar geldi!.. Çünkü: DİKKAT! Bu aylar, mevsimin en tehlikeli günleridir... Tatlı bir güneş, yalancı harare • tile sizi aldatır... Hiç farkına varmadan soğuk elırsınız! Bu tehlikeye karşı, bir tedbir vardır: E. NEŞET kininleri giren eve, Nezle, Grip t Sıtma giremez! LTD. $n . OâLATA. Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütehassısı Cnmadan başka gfalerde öğledeo sonra saat (2J tan 6 ym> kadar tstan* bulda Divanyoltmd» (118) ımmaralı hususî kabinesinde hastalartni kabal eder. Muayenrhane ve ev telefona: 22398. Kı?lık telefon: 21044. Lasedemonyalıiann ve AtinaHarm YOK CDEft Deposu: İstanbul, Ankara caddeal, No. 88 Ankara Şehri İçme Su Komisyontından: Ankaraya 3Q kilometro mesafede Elmadağ Çankaya su isale hattı üzerinde Kehlis ve Seki pınarlar arasında 261 2 metro uzunluğunda su borusu döşeme işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek3İltme 7/5/935 tarihine raslıyan sah günü Ankarada tş han 4 üncü katta tçme Su Komisyonu dairesinde yapılacaktır. 801 1 lira 60 kuruş keşif bedelli olan boru döşeme işine aid keşif ev rakı, fennî ve eksiltme şartnameleri ve projeler Ankara İçme Su Komisyonundan görülebilecektir. Teklif mektubları kanunun tarif ettiği şe kilde olmak üzere ve 7/5/935 tarihine raslıyan sah günü saat on dörde kadar Ankara lş han 4 üncü kata İçme Su Komisyonuna verilecektir. Eksiltmeye girebilmek için 600 lira 87 kuruş muvakkat teminat ile bu gibi işleri yaptıklarına dair fennî vesikalan ve 2490 numaralı kanunda yazılı vesikalan Komisyona vereceklerdir. Fazla malumat almak istiyenler An karada İçme Su Komisyonu Fen Heyetine müracaat edebilirler. (2009) izmir (Hususî) Bundan epey ee evvel îzmir îskân dairesinde mü him bir bono hırsızhğı olmuş, bazı sahıslar tevkif edilmiş, hatta tstanbulda oturan bir iki kişi de zan altına alın mışn. Tahkikat bitaıek üzeredir. Sorgu hâkimliği, bir muvacehe için lstanbuldan üç kişiyi îzmire çağırmışbr. Îzmir iskân dairesindeki bono hırsızlığı tahkikaü 0••••• Yeni çıktı Cumhuryet Ksenefon Haydar Rifat 50 kuruş Cumhuriyet Muesseseleri tarafından çtkarılan çocuk kitabları Her kitabcıdan ve gazete satılan yerlerden arâyıniz I lstanbui Evkaf Müdiriyeti ilânları \ Usküdar Kefçedede Çıkmazbostan sokağmda bostan. Üsküdar Kısıklı Bağlaraltı tstavroz sokağmda tarla. Çengelköyünde Talimhane Kuleli caddesinde bostan. Bakırköyü Vidos karyesinde 8 bin Me. 2 tarla. Hasköyde Piripaça Dere sokak 43 numarah bostan. Paşabahçe Tepe köyünde 1500 Me. 2 bahçe. Yukarıda semti yazılı bostan ve tarlalann üç sene kiraya verilmesi arttırmaya çıkanlmıştır. lhalesi 24/4/935 çarsamba günü saat 15 tedir. Isteklilerin lstanbui Evkaf Müdürlüğü Orman, Arazi kalenyne gelmeleri. (1859). Kücüklere Hikâveler > / * . Yazan: Server Bedi Zarir cild ve renkli gomlek içinde bol resimli otuzdan fazla hikâye 75 kuruş. Bir Varmış, Bir Yokmuş, Çocuk Masallan Uç renk'i güzel bir tablodan kanak içinde cildli ve resimli masallar. 75 kuruş "TüYÜK TAYYARE PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmistir. Yeni tertib plânım görünüz. Amerikada Bir Türk Çocuğu Büyük Seyahat Romanı Yaldızh ve gayet zarif bir cild içinde renkli tablolar ve resimlerle süslü lüks baskı. 150 kuruş Taşradan posta pulu da kabul olunur. 3,5 yaşında annesız bir ojlana bir anr.e şelkatile bakahi'ecek tecrubeli. namuslu, ciddı bir bavan atan.vor. Sirkecı ı%'ühiirdar zade hanı Nn ?9 a ö»ıeden Sonra saat 2 4 arasmda müracaat M H H ^ I H H ^ H ^ I ^ ^ I inci keşidesi II mavis 1935 ledir. Büvük îkramîvesî: 25.000 liradır. Bir Baycznı aranıyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: