20 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 11

20 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Muhammen bedellerile miktar ve isimleri yazılı 15 grup malzeme İŞ L E T M E S ! TÜRK ANONtM ŞlRKETl ve eşya hizalarında yazılı tarih ve günlerde her grup ayrı ayrı ihale Acentalan: Karakoy K5prüba*ı Istanbul Acentahğı feJ. 4*>3*>2 Sirkeci Mühurrfarrade edilmek üzere Haydarpaşa Birinci Işletme Komisyonu tarafından aLiman han, Telefon: 22925 ^^^m Han Tel 22740 çık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin malzeme hizalarında yazılı muvakkat teminatı vermeleri ve kanunun tayin etGazetemiz taşra satıcılarile doğrudan doğruya is KARAB1GA YOLU TRABZGN YOLU tiği vesikalan ve kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe B A R T I N vapuru 20 nisan yapmaktadır. tstanbulda gazete toplayıp satan (ArGÖLCEMAL vapuru 21 nimanîi kanunisi bulunmadıklarma dair beyanname vermeleri lâzımdır. CUMARTESİ saat 20 de Ka tin) ile 21 eylufdenberi hiçbir ifimiz kalmadığı evsan pazar günü saat 20 de Bu işe aid şartnameler Birinci İşletme Komisyonu tarafından pa • rabigaya kadar. veldenberi ilân edilmisti. Bayilerimize yazılan bazı Rizeye kadar. (2025) rasız olarak veriîecektir. 1 150 top II inci nevi kâğıd, 200 top duruk kâğıd, 53 X 95 ve mektublarda gazetemizin gene bir takım vasıtalarîa 57 X 82 kiloluk iki kalem matbaa kâğıdının muhammen be • AYVAUK YOLU gonderi'eceği bildirildiğini haber aldık. Tekrar ilân deli 1837 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 137 lira 81 ku • MERSiN vapuru 20 ni?an ederiz ki gazetemiz taşra bayilerile kendisi arasında ruş olup 29/4/935 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. CUMARTESi günü saai 19 da 90 santhn en, 75 santim genislik, hiçbir vasıtaya müracaat niyetinde değiîdir. Taşra 2 1 aded yazı makinesi masası, 1 aded defter etajeri, 1 aded IZM1RE kadar. (20 4) 150 santhn yükseklik ve 50 ton laıgazetelerini bayilerimize doğrudap doğruya gön • kütübhaneden ibaret üç kalem eşyanın muhammen bedeli 100 yik sikletini haiz bir pres satıhktir. Almak istiyenlerin Mahmudpaşa, lira ve muvakkat teminatı 7 lira 50 kuruş olup 29/4/935 pa • MERS1N YOLU Yeşildirek Hocahan sokak, Sıvaciyan zartes; günü saat 10 da yapılacaktır. hanı altinda 21 numarada Aydm • CUMHURIYET vapuru 21 3 16000 kg. Arap sabunu muhammen bedeli 2720 lira muvak lık tamirhanesinde Murad ve Haynisan P A Z A R saat 10 da kat teminatı 204 lira olup 29/4/935 pazartesi günü saat 10 da riye müracaat efmeleri ilân olunur. Mersine kadar. yapılacaktır. NOT: Bu poafa yalnız bu 4 1220 aded muhtelif amperde 220 voltluk elektrik ampülü musefer gidiş ve dönüşte Rodohammen bedeli 1006 lira 80 kuruş ve muvakkat teminatı 75 lira 51 kuruş olup 29/4/935 pazartesi günü saat 10 da yapı • sa uğramıyacaktır. (2026) Iacaktır. 5 3000 kg. Şanjuman dişleri için yağ (Valvalin ve emsali) mu • HASRETLETAHAYYÖLErTTIÜIN : hammen bedefi 660 lira ve muvakkat teminatı 49 lira 50 ku • .GENÇUĞE/^AVl ruş olup 29/4/935 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. D 45 aded Grank bilya yatağı ve dingil bilya yatağı muhammen 928 senesinden evvel gümrüğe gelmiş ve sahibleri tarafından alı nmaması yüzünden ambarlarda bedeli 215 lira ve muvakkat teminatı 16 lira 12 kuruş olup toplanan asağıda miktar ve kıymetleri yazılı eşya hizalarında gosterilen tarihlerde satılacaktır. Sa 2/5/935 perşembe günü saat 10 da yapıfacaktır. tıs 2490 numaralı kanuna ve beda va verilen şartname dahilinde yapı hr. Satılan eşyanın miktar ve cins7 25 M. Küvirase kablo 14400 M. kordon tel, 2500 M. parafinli Ierini gösterir cetvel BaşmOdüriükkteki ilân tahtasına asılmıştır. Bu eşyayı almak istiyenler hizala zil teli çift nakilden ibaret üç kalem malzemenin muhammen rında gosterilen kıymetin % 7,5 u olan teminat akçesini müzayede saatinden bir saat evvel vezneye bedeli 1205 lira ve muvakkat teminatı 90 lira 34 kuruş olup yatırmalan lâzımdır. lstekliler satış saatine kadar komisyona müracaat ettikleri takdirde istedikleri 2/5/935 perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. (1724) bilgiyi alabilir ve eşyalan da göre bilirler 8 0,500 kg. ipek izole bakır bobin teli, 1 aded ceb voltmetresi, Kap Muhammen Kıy. Teminat 10 M. bobin muşambası, 150 aded kablo başı 35 m/m, 25 aded L K. L Müzayede günü ve şekli Cinsi eşya duvar sigorta elemanı kapağı, 1 kg. f iber levha, 200 aded por • 4154 küsur kilo sıkletinde muhte137 4126 68 310 22/4/935 saat 15 transit •elen makas kordon için, 225 kg. pamuk izoîe bakır bobin telif fabrikalar mamulâtı toz ve tabAçık arttırma linden ibaret sekiz kalem elektrik malzemesinin muhammen let sakarin. bedeli 397 lira 90 kuruş ve muvakkat teminatı 29 lira 84 ku Muhtelif cins pek çok ecza müs • 720 4965 3 0 373 29/4/935 saat 14. Transit ruş olup 2/5/935 perşembe günü saat 10 da yapıfacaktır. Açık arttırma. tahzarat, maden sulan» tuvalet 9 İC M. yuvarlak torna kayışı, 610 M. tranmsisyon kayışı tek eşyası ve saire. kath (muhtelif eb'atta) 600 M. balata kayışından ibaret üç Adresli kâğıd, mukavva, etiket, 132 728 84 55 29/4/935 saat 16. Transit kalem malzemenin muhammen bedeli 2640 lira 15 kuruş ve BUNU'TEMIN mantar, kapsül ve sair muhtelif Açık arttırma. muvakkat teminatı 198 fira olup 2/5/935 perşembe günü saat eşya. 10 da yapılacaktır. ve Sessiz dolu sinema filimleri. 57 12126 33 910 6/5/935 saat 14. Transit 10 900 aded kalo pil kavanozu muhammen bedeli 494 lira ve mugiderir. Eczanelerde bulunur. Fiati Kapalı zarf. vakkat teminatı 37 lira S kuruş olup 2/5/935 perşembe günü îstanbulda 150 kuruştur. Adres: Ga Bisiklet, otomobil, bunlara aid 65 TP2 75 167 6/5/935 saat 15. saat 10 da yapılacaktır. lata posta kutusu 1255. aksam, sair makineler ve muhte • Açık arttırma. 11 400 şişe telgraf mürekkebi muhammen bedeTi 256 lira ve muIif eşyalar. vakkat teminatı 19 lira 20 kuruş olup 6/5/935 pazartesi günü îmhaya ayrıtmış ceb fener pillerî, 521 78 06 6 6/5/935 saat 17. saat 10 da yapılacaktır. KN tahta parçalan, kâğıd ve sair eşya. Kvinizde yatağın zda RÖNI'GblN I Açık arttırma 12 18,585 M3 gürgen dilme, 19,487 M3 gürgen kalastan ibaret MUAYENESI y.ptırabilirsinız. iki k;.lem malzemenin muhammen bedeli 733 lira 35 kuruş ve Yeni getirttiğimiz son sistem seyyar ~ muvakkat teminatı 55 lira olup 6/5/935 pazartesi günü saat Röntgen cıhazimız doVtorlarm ve has10 da yapılacaktır. ı talann eronne amadedir. 13 28,515 M3 kara ağaç kalas muhammen bedeli 933 lira 87 kuRuraeli yakasi fçin : ruş ve muvakkat teminatı 70 lira 4 kuruş olup 6/5/935 pazarŞ.ŞLİ Şıb'A YURDU Tel. 41807 tesi günü saat 10 da yapılacaktır. Anadolu yakası için : 14 69,900 M3 beyaz ıhlamur kalas muhammen bedeli 2306 lira RSÜYOLUG SAAÜET VE KÂMİL 70 kuruş muvakkat teminatı 173 lira 6/5/935 pazartesi günü Kadıköv Tel. 60149 saat 10 da yapılacaktır. 15 4000 kg. yuvarlak demir, 600 kg. Tâma demiri, 1100 kg. gayri Modada kiralık ev müsavi köşe demirinden ibaret üç kalem malzemenin muhamKadıköyünde Büyiikmodada 78 omen bedeli 442 lira ve muvakkat teminatı 33 lira 15 kuruş dalı hertürlü konforu, denize manıa • rası olan güzel bir ev kirahktir. 21133 olup 6/5/935 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. (1893) l 20 Nisan 1935 11 Deviet Demıryoiları ve liman.arı işSetme U.nuın Idarasi ilânları DenizyoHarı Taşra ^azeie sr.îıcılarma VAPURCULUK Satılık pres Satılık Eşya klaıiîtü! Gümrükleri Başmüdiirlüğîi Satsş Kom syonundan: JtcfiÜ Ademi iklıdarı RONTGEN Zarafet, Metanet, Ucuzluk * Viyana Usulü Erkek ve kadın terahanesi Bay Süleyman Bölükbaşı Beyosrlu, Asmahmescid. Sofvalı sok?»k: 22 ; ~ Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden: Kırk beygîr kuvvetinde bir aded ağır yag traktörü İle bir aded dörtlü Disk pulluğu ve tâli kanallar inşası için efli santim derinlı ğinde ve bir metro genişliğinde hendek acacak bir pulluk He bir aded üç beygir kuvvetinde gaz motorii ve bir beygirle kabili cer btr aded kuyu manajı ve bunlann teferrüatlan kapalı zarf usuliîe mu hayaa olunacaktır. Şartnamesinİ görmek istiyenlerin Bursa, îstanbul, Ankara Baytar Müdürlükleriîe Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğüne ve isteklilerin de şartnamesindeki esasat dairesinde verecekleri dört yüz lirahk muvakkat temİnatlarîle birlikte eksiltme günü olan 24 nisan 935 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat on beşte Istanbul Baytar Müdürlügü binasında mütesek kil Merinos Yetiştirme Çiftliği Komisyonuna müracaat eylemeîeri ilân olunur. (1884) Konya Akşehir Malmüdürlüğünden: Idaesi kazamıza aid Bolvadin kazasının Epher gölünün üç senelik saydiye riisumu 27/3/935 tarihinden 27/4/935 tarihine kadar bir ay müddetle ve müzayedei aîeniye suretile mevkii müzayedeye vazedilmiş olduğundan talibîerin şeraitı anlamak ve pey sürmek üzere Akşehir Mal kaleminde müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatleri ilân olunur. (1720) ^ DİKİŞ YURDU On senelik kız tan'at mektebidir. Muallim, terzi ve makastar yetiştınr. Biçki metodları en son usul üzerinedir. Biçki ve dikiş derslerinden başka ayrica şapkacihk, sun*î çiçek ve boya ile tezyinat dersleri de vardir. Diplomaları Maariften musaddaktir. Biçki ve dikiş öğrenmek istiyen her Türk kadmmin mektebia programini ve dersle • rînî görmeleri tavsiye olunur. Beşiktaş Akaretler No. 64. Beşiktaş telefona müracaat. Sultanahmed üçüncü sulh hukuk roahkpmesinden: Yedvard ve Millî Emlâk müdiriyeti ve Virgin ve Araksinin şayian ve müştereken mutasarrıf olduklan Büyükderede Piyasa caddesinde 109 nıımaralı ve iki bölükten ibaret birinci bölükte iki taşhk iki salon ve üç sofa ve beş oda ve iki kiler ve iki mutfak ve kömürlük ve üç halâ ve iki kuyu ve ikinci bölükte yedi oda bir sofa bir taşlık bir mutfak ve bir kı ler ve iki halâ ve vâsi eşcan müsmire ve gayrimüsmireyi havi büyük bir bahçe ve ayrica bahçede set üzerindeki köşkte iki oda ve bir sofa ve bir halâ ve bir mutfağı muhtevi gayrimenkulün izaleişüyuu nmnında füruhtu takarrür ederek müzayedeye vazolunmuştur. Heyeti umumiyesinin kıymeti muhammenesi (17,229) lira (85) kuruş tur. Birinci açık arttırması 21/5/935 tarihine musadif salı günü saat on beşte icra kılınacaktır. Kıymeti mu hammenesinin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde ihalei kat'iyesi yapılacaktır. Bulmadığı takdirde en son artıranın taahhüdü baki kalmak üzere on beş gün müddetle temdid cdi lerek ikinci arttırması 5/6/935 tarihine musadif çarşamba günü saat on beşte icra olunacaktır. îpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlann işbu gayrimenkul üze rindeki haklarmı ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialannı evrakı müsbitelerüe yirmi gün içinde bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından haric kalacaklardır. Müterakim vergiler hissedarlara ve tellâliye rüsumu müşteriye aiddir. Artırma şarttnamesi işbu ilân tari hinden itibaren mahkeme divanha nesine talik kıhnmıştır. Talib olanların kıvmeti muhammenesır.in yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçepini hamilen yevm ve saati mezkurda Eminönünde Gülbenkyan hamnda Sultanahmed sulh üçüncü hukuk mahkemesine 935/11 numara ile müracaatleri ilân olunur. (467)

Bu sayıdan diğer sayfalar: