21 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10

21 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÎO ıCamharivet 20 Nisan 1935 1 Istanbui Borsası kapanış fiatleri 20 4935 N U K U D 1 I tO 20 .0 20 zO 20 1 2o 1 1 1 I 20 20 20 1 l l 1 1 Sterlin Dolar Fransız ?t. Laret Be!ç ka Fr. nrahml lsviçre F t L»va Flor n Çek ronn Âvusturya Şl. feçeto M rk Zloti l.ev Dinar Rnble Yen isviçre kronn Türk altını Mecidive Banknot 0«. B Alış «0S, Türkiye Ziraat Bankası İdare Meclisi Fevkalâde Umumî Heyeti Uyeıerine Biîdirir ki: Umumî Heyetin toplantı günü olarak ilân edilmiş olan 9 mayıs perşembe günü C. H. P. Büyük Kurultaymın toplantı gününe rasladığmdan Umumî Heyetimizin toplantı günü 19 mayıs pazar saat l 5 e bırakılmıştır. (2041) BASURDAN AMELİYATSIZ YALNIZ HEDENSA ile kurtulursunuz. Memeleri kunıtur, mahveder. Kanı, ağrilan, keser. Dünyada milyonlarca Insanı kurtartnistir. 12'. U6. W7. 80 i'2 50 8 1 •"< ^atış 60 . 1*2. 169. 206. cb. 815. 24. f4. 102. 24. 17. 44. 25. 25, 17, 54. 34. 32, »41. 4t.5O 24 , Kâpanı$ 611. C.7932 1204 0.5957 4tS75 83 931S .45 65.1440 1,1 59 1*9885 4.22?» 5.8080 1.9690 4,2125 4.49V2 7.94I7 35.0125 .78 1092 25 3.1732 Kapaoış ••9.85 28^0 28,80 94.25 Kapanış Karaköse Belediye Başkanlığmdan: 1 Beyazıd merkezi Karaköse Belediyesi tarafından yaptırıla cak olan adî kaldırım isi 1993 lira 60 kurus keşif bedeli üzerinden 8/4/935 ten başlıyarak 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş,tur. 2 Kat'î ihalesi 28/4/935 pazar günü saat 16 da Belediye Encü meninde yapılacaktır. 3 Muvakkat teminatı 149 lira 52 kuruştur. 4 tsteklilerin keşif ve şartnamesini görmek üzere hergün Bele diye kaiemine ve ihale gününde muvakkat teminatlarile Belediye Encümenine müracaatleri ilân olunur. (1856) A. 22 8İ.50 9S. 22. 16 45. 22, 23. 16. 5i 33. 30. 940. 43,50 V38. Istanbui Evkaf Müdiriueti ilânları Silivrikapı dısansında Vakıf Valde çiftliğinin rrter'asi eylul 935 iptidasına kadar kirası arttırmaya çıkarılmıştır. lhalesi 27/4/935 cumartesi günü saat 15 tedir. İstiyenlerin Istanbui Evkaf Müdürlüğünde Orman ve Ara.i Kalemine gelmeleri. (1955) ç Londra Nev >ork Parı< Mitâno Hrüksel Atına Cenevre Snfva Amsterdan Pra:;< Vivana Mıdrid Rerlin V«r$oya Rudapeşte Bülre* Helgrad Vokoluma Mosko a Stokholm EKLER Acılış 6İ0. .7946 120fi P.5910 4.6<M8 83 945 .45X4 65 59" 5 1.173 19.04'5 4,2375 5, S 2 1.9:30 4. 225 4.51 79.1262 35.0125 2.78o6 108». ">0 3.18 Açil'S 2<>.825 28, 0 2* ,875 94.25 Resmi ılânlar Türk Limıted Şırketınden : Şirketimiz tahsildarı Necmeddin Sadık vazifesiuden avrılmış olduğundan kendisinin şirket namma her hangi bir parayı almağa ve muamele yapmağa salâhiyeti kalmartığı ilân olunur. İstanbul Ziraat Bankasından: Haydarpaşa antrepolannda dökme halinde mevcud bankamıza aid buğdayların çuvallanma ve tartma işi açık eksiltme ile ihale olunacak tır. Teminat tkçesi «250» liradır. Taliblerin 4 mayıs 935 tarihine musadif cumartesi günü saat on beşte 25 lira deçozito parasile Bankamıza müracaatleri ilân olunur. (2040) Sultanahmed beşinci sulh hukuk mahkemesinden: 1 Ölümden ötürü terekesine mahkememizce el konulan Ali Osmanın üzerinde kayidli Istanbulda Çelebi oğlualâeddin mahallesinde Yenicami avlusu sokağında 63, 64 numaralı dükkânda olan 120 pay itibarile 10 payı mirasçılarınm dileğile ve açık arttırma ile 22 mayıs 935 çarşamba günü saat 16 da Eminönü kazası kayma kamhğı dairesinde Sultanahmed be şinci sulh hukuk mahkemesinde sa tılacaktır. 2 İstiyenler arttırma şartna mesini ve dosyasındaki diğer tafsi • lâtı 12/5/935 gününden itibaren mahkememize müracaatle görebilirler. 3 Satış günü olan 22 mayıs 935 çarşamba günü arttırma parası gay rimenkul hissei şayianın muhammen kıymeti olan (450) liranın % 75 ini bulmadığı takdirde arttırma on beş gün daha uzatılarak 6/6/935 perşembe günü saat (16) da en çok arttırana kat'î ihale olunacaktır. 4 tpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkahların işbu gayrimenkul ü zerindeki haklarım, evrakı müsbite lerile yirmi gün içinde mahkememize bildirmeleri lüzumu ilân olunur. (10671) Dahiliye Vekâletinden: ^•••••"^"•••••"••••^•••••••^ t STI K R A Z LA R 1933 Turk borcu tahvili 1 * • 2 > > 3 IS3S Ik, Istılrazi istikrtzı Dahill Ereani TAH Tramva/ Tünel Rıhtım Anadolu Eiektrik VILÂT Açılıj » n » Müiıessii m • I 43,65 43,65 51. 43,65 43,65 51. TIRAŞ BIÇAGI Dlinyanın en mlikemmel Jıraş bıçağıdır Şimdiye kadar icad olunan biitün tıraş bıçaklan arasmda en mü kemmel ve en fevkalâde olduğu tahakkuk etmiştir. Piyasada mevcud tıraş bıçaklannı şaşırştmıştır. Hasan tıraş bıçağmrn 1234 nu maralı gayet keskin ve hassas ta rafları vardır ki her bir tarafile lâakal on defa tıraş olmak kabil dir. Bu hesabla 5 kuruşluk bir aded Hasan tıraş bıçağile 40 defa ve ıslak bardakla bilendikte yüz defa tıraş yapümak mümkündür ki dünyanın hiçbir bıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçağı istediğiniz halde başka marka verirlerse al danmayınız. Taklidlerinden sala nınız, Fiati: 1 adedi 5 kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. HASAN Kasan Deposu : Ankara, îstanbul, Beyoğlu. Foto Fransenin müşterilerine Muhterem müşterilerimin gerek şahıslarına, gerek evlerine, fabrika ve bankalara aid fotoğraflarınm camlannı son derece müsaid fiatlerle sa tılığa çıkardım. Sekiz gün zarfında Beyoğlunda Foto Franseye müraca at ediniz. Jan Yayinberg İstanbul üçüncü icra memurluğun dan: Dairemizin 931/3881 numaralı dosyasüe merhun ve mahçuz bulunan Kireclik Kömür madenleri Türk A nonim Şirketine aid beheri yirmi lira kıymet itibariyesinde: 3000 adedi tam bedeli ödenmiş, 12000 adedi sülüs bedeli ödenmiş, mecmuu hisselerden 7350 adedi hâ miline ve 7650 adedi ise nama mu • harrerdir. Mezkur hisse senedleri İstanbul Dördüncü Vakıf hanında Esham ve Tahvilât Borsası kapısı önünde 24/4/935 tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te ikinci açık arttır ma suretile satüacaktır. Taliblerin mahallinde bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. (U699) Aded Aded 50 Karyola Çarşaf 100 100 Battaniye 100 Yorgan kılıfı 100 Yastık 50 Dolab 200 Yastık yüzü 50 Yatak Bu mİKevherleri herşrün Sandık holündeki camekânlarda görebilirsiniz Müstahdemler için, nümune, evsaf ve eşkâli şartnamesinde yazlı istanbul ikinci Icra Memurluğundan: bulunan ve muhammen bedeli 2500 iki bin beş yüz lira olan yukarıda Merhunatın cinsi Hesab No. tsmi cins ve miktan yazılı eşya kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş Dosya No. 934/1800 Bir zümrüd yüzük. 28591 Mustafa Nuri tur. » 2698 Bir roza yüzük, bir çift roza küpe 55841 Melekper Eksiltme 29/4/935 pazartesi günü »aat 15,30 da Dahiliye Vekâ • » 2699 Bir pırlanta nişan (bir taşı noksan) 55892 Hikmet leti binasında toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Mu » 2784 tki roza madalyon 42483 Nihad vukkat teminat miktan 187,5 liradır. tstiyenler bu husustaki şartna» 281 2 Bir roza akar pantantif 43014 Mediha Hatice meleri almak ve nümuneleri görmek için hergün eksiltme komisyo • » 2816 İki altın saat 48041 Zeyneb nuna müracaat edebilirler. » 3171 İki roza yüzük, iki roza küpe teki 41119 Vasıf Taliblerin 29/4/935 pazartesi günü saat 14,30 a kadar icab eden » 3177 Bir altın saat 40547 Cemil belgelerle birlikte teklif mektublarını Dahiliye Vekâleti eksiltme » 3893 Bir çift pırlanta küpe 50048 tbrahim Seyfullah komisyonuna vermiş olmalan lâzımdır. (1815) » 3923 «6,4» gram inci, bir bir liralık al 49540 Vasıf tın, iki roza iğne, bir roza yüzük, 576 gram gümüş » 4374 544 gram gümüş 50973 Hayriye » 4378 Bir roza iğne, bir elmaslı kol saati 38215 Gabay » 5550 Bir çift pırlanta, bir çift roz? kü 56851 Leylâ pe, bir roza yüzük, bir pırLfta Şimdiye kadar binierce kişiyi zenein etmiştir. kravat iğnesi Yeni tertib plânını görünüz. » 5552 Bir pırlantalı iğne, bir pırlantalı 56445 Halide I inci keşidesi II mayıs 1935 tedir. bilezik (bir taj noksan) bir pır 1 Jt! lantalı yüzük, bir pırlantalı ma Büyük îkramiyesi: 25.000 HradırJ dalyon ' I I , » V J» » 5555 Bir çift roza küpe, bir roza yüzük 56948 Fatma » 5562 Bir buçult miskal inci, bir çt;t ro 56942 Adile za küpe, bir altın saat, bir altın kordon, bir altın bilezik, 1344 Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25/6/934 tarihli ka gram gümüş nun hükümlerine göre ve deniz nakJiyat sigorta işile çalışmak üzere tesçil e » 5567 İki miskal inci 57070 Hatice dilmiş olan ecnebi sigorta şirketlerinden «Levant Marin Asurans Nakliyat Sigorta Şirketi» bu kere müracaatle Türkiyedeki muamelâtını tatil ederek tas» 5913 Bir pırlantalı pantantif 57822 Kâzun fiyeye karar verdiğini bildirmiştir. Bu şirkette alacağı olanlann Galatada Bil» 6304 Bir çift roza küpe, bir roza yüzük 58436 Muazzez lur hanında 3 4 numarada bu şirketin vekili Bay Jak Hateme ve icabında » 6308 Üç roza yüzük, bir altın saat 58616 Ölü Hacer varisi vekâletimize müracaat etmeleri ilân olunur. Zeki » 6449 Bir çift pırlanta gül küpe 50714 Atife » 6460 Bir roza iğne (hotoz) 59420 Tahsin » 6470 Bir çift roza küpe 59909 Ayşe » 6638 Bir roza ve bir pırlantalı yüzük 60923 Fatma 10/4/935 tarihinde münakasaya çıkanlmış olan Afyon Antalya hat(bir taş noksan) tının Bozanönü Isparta arası 13,8 kilometroluk mükerrer yedinci kıs » 6654 Bir roza hurda bilezik 60527 Selâhattin mının inşaatına talib zuhur etmediğinden mezkur kısım inşaat ve ray » 6662 Bir çift pırlanta koldüsmesi, bir 60888 Cemil ferşiyatı, inşaat müddeti ve ehliyeti fenniye şartlarından bazılan değiş roza koldüğmesi takımı (5 parça) tirilmek auretile ve kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye konulmuştur. » 6666 Bir çift pırlanta küpe 61002 Settar Muhammen ihale bedeli «300,000» liradan ve muvakkat teminatı da » 7402 Bir roza menekşe iğne 61164 Suad «15,750» liradan ibaret bulunan bu inşaat ve ameliyatın eksiltmesi 6/5/ Yukarıda isimlerî yazılı zevatm Emnîyet Sandığına rehnetmek su 935 pazartesi günü öğleden sonra saat 16 da Ankarada Bakanlık binaretile istikraz etmiş olduklan mebaliği vadelerinde tediye etmedikleri cisında Demiryol inşaat Reisliği Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. Bu hetle merhun emvalin paraya çevrilmesi hususunun mezkur Sandık iişe girmek istiyenlerin teklif mektublarile münakasa şartnamesinde yadaresinin dairemize vaki müracaat ve talebi ve olbabdaki kanunî merazılı diğer evrakı 6/5/935 tarihinde öğleden sonra saat 1 5 e kadar İnşaat simin tekemmülü üzerine berveçhibalâ cins ve evsafı sairesi yazılı emReisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri lâzım geldiği ve münavali menkulen'n satısma karar verilmiştir. 1 mayıs 935 tarihine musakasa şartnamesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az bir dif çarşamba günü saat on dörtten itibaren birinci açık arttırma sure hafta evvel Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat ederek alacaklan fentile satılacaktır. Talib olanlann yevmi mezkur ve saatte mahallinde hanî ehliyet vesikasını tekiif mektublarına iliştirmeleri iktiza eylediği ve zır bulunacak rnemuruna müracaatleri ilân olunur. (2056) şarrname ve mukavllenin değişen maddelerini ihtiva eden varakayı te darik etmek istiyenler 9 lira ve münakasa evrakımn heyeti umumiyesini 1 5 lira bedel mukabilinde Bakanlık Demiryollar Inşaat Reisliğinden alabilecekleri ilân olunur. (2007) • t • Emnîyet Sandığına Rehinli Mücevher Satış Iîânı ICelâl SONAT • ÜROLOG DOKTOR •• | 'drsr yoüan hastaliklan roütehas«ıst ~ * Beyoğlu imam sokak No. 5 ü TAYYARE PİYANGOSU BÜYÜK Beyoğlu Nüfus memurluğundan: Beyoğlu Çukur mahallesi Hacıka dir sokağında 14 sayılı ev üzerine nüfus kütüğüne yazılı Avram oğlu Va sil Ankara Müftiliğinin 14/2/935 günlemeç ve 72 sayıh belgesile adı Basri olarak tashih edileceğinden kanunu medenimizin 26 ncı maddesine uyarak ilân olunur. (479) Kadıköy ikinci sulh hukuk hâkimlliğinden: . , Mahkememizce terekesine vazıyed edilmiş olan müteveffa Samiye aid Beyoğlunda, Kamerhatun mahalle sinin Kordelâ sokağında eski 14 ve yeni 28 numaralı Bay Stmi apartımanı 29/5/935 günlemecine musadtt çarşamba günü saat 10 12 de dosyasında mevcud şartnamesinde yaalı şe rait dairesinde açık arttırma suretile satılacağından talib olanlann mez « kur apartımanın kıymeti muhammenesi olan (9500) liranın yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini ve yahud millî bir bankanm taahhüdü nü havi mektubla yevm ve saati mezkurda mahkemede ispati vücud ey lemeleri ve miizayede neticesinde kıymeti muhammenesinin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde en fazla bedel veren zatın üstüne bırakılacağı ve bu meblâğı bubnadığı surette en son arttıran zatın taahhüdü üzerinde baki kalmak şartile müzayede on beş gün temdid olunarak 15/6/935 gün lemecine musadif cumartesi günü saat 10 12 de en fazla bedel verenin uhdesine ihale kılınacağı ve ipotek hakkı alacaklılarla diğer alâkadarların gajTimenkul üzerindeki haklanru hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde mahkememize bildirmeleri ve aksi takdirde haklan tapu sıcillerile sabit olmadıkça satış bedelin • den haric kalacaklan ve bu mecburiyetin irtifak hakkı sahiblerine de şamil olaca&ı ilân olunur. (10470)' İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: Nafıa Bakanlığından: İstanbul Gavrimübadiller Komisyonundan: Semti ve mahallesi Sokağı Emlâk No. Cinsi ve hissesi D. No. Selimiye Askerî Satınalma Komisyonundan: 1 Fırka Birliklerinin ihtiyacı için «140,000» kilo sığır etinin ek siltmesi Selimiye Satınalma Komisyonunda 6 mayıs 935 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 2 tstekliler usulüne göre yazılacak teklif mektublannı muayyen saatten bir saat evvel Komisyona vermiş olmahdırlar. 3 Eksiltmeye iştirak edecek şirketlerin 2490 numaralı kanunun 3 üncü maddesine göre vesikalarını Komisyona göstermeleri mecburidir. 4 lşbu sıgır etinin tahmin bedeli «49,364» liradır. Muvakkat te minatı «3,563» liradır. Bu teminat ihaleden 3 saat evvel Selimiyede Fırka Muhasebeciliği veznesine yatmlmış olmalıdır. Diğer Malsandıklarına yatırmış olanlar usulen teklif mektublarile birlikte makbuzlannı Komisyona verebilirler. 5 Şartnameler Komisyonda hergün görülebilir. Şartnamelerin musaddak «uretini almak istiyenler kanunun 5 inci maddesine göre mu hammen bedeli? «100,000» de beşi nisbetinde bir bedel mukabilinde Komisyondan alabilecekleri ilân olunur. (2027) 3537 3537/1 3537/2 3537/3 3537/4 3537/5 3537/6 3537/7 3537/8 3537/9 3537/10 4001 Üsküdar Altunizade Mütevelliçeşmesi 918 metro arsa Hisseye göre muhammen kıymeti 184 açık arttırma 184 » Dükkanm 93/120 hisse ve bir his senin 21, 2/120 4065 kapalı zarf hissesi 4618 Beyoğlu Kurtuluş Eski Saka yeni Kısmen kârgir Fazılarif hanenin 21/120 hissesi 206 açık arttırma 4639 BakırkSy Orta 114 metro arsa 684 Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. thaleleri 2/5/935 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosu iledir. İstanbul Balıkpazan Rüstempaşa Cambazham

Bu sayıdan diğer sayfalar: